Nieuw haltegebouw Heemstede- Aerdenhout in gebruik genomen Uitslagen schoolvoetbalwedstrijden Vijf lycea ontmoetten elkaar in artistiek toernooi Studenten vertolkten een dolle klucht 5 Eerste trein over hoge baan Kinderjacht van FIT Haarlemse rechtbank Bijzonder vonnis voor hulp aan vijand bevestigd Fie Carelsen ziek: „Toontje" gaat niet door Stuk duin afgebrand Burgerlijke Stand van Haarlem Teraardebestelling van W. L. F. van der Have Aanbesteding vernieuwing van rioleringen in Haarlem Watervoorziening van vijver in hertenkamp Langspeelplaat en prijsvraag van Prins Bernhardstichting Twee brandjes in de Kennemerduinen „Blijf zitten waar je zit" Emeritus pastoor J. de Vlieger overleden Politie bekeurt op de Julianalaan Koninklijke onderscheiding voor de heer D. Busking MAANDAG 14 APRIL 1958 HAARLEMS DAGBLAD OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT Zondagmorgen betraden de eerste trein reizigers het nieuwe gebouw van de halte Heemstede-Aerdenhout. Nog wat onwen nig kochten zij hun kaartje aan het glan zend nieuwe plaatskaartenloket, passeer den de controle en betraden de oostelijke trap. Op het perron wachtten zij op de trein in de richting Amsterdam de eer ste, die over de hoge baan ging. Het wa ren echter niet allemaal reizigers. Bewo ners van de Zandvoortselaan hadden het perron bevolkt om de eerste trein feeste lijk te ontvangen en hiermee uiting te ge ven aan hun vreugde over de totstandko ming van het nieuwe haltegebouw. Om 7.57 uur rolde trein nummer 739 met een zacht gangetje van tien kilome ter over de hoge baan de halte binnen Uit veiligheidsoverwegingen werd niet harder gereden. Onder de bewoners van de Zandvoortselaan, die deze eerste trein feestelijk begroetten, waren bestuursle den van de winkeliersvereniging, die met een grote krans uiting gaven aan hun dankbaarheid. Terwijl de trein een paar minuten stilstond, werd de krans even aan de locomotief gehangen. Nadat de trein in de richting Haarlem was weggereden ging men in optocht naar het haltegebouw waar gelukwensen werden gesproken tot de heer J. P. Avegaart, hoofdstationschef van het station Haarlem, en de heer P j. de Vroom, die op de halte met de da gelijkse regeling belast is. De krans werd naast het plaatskaartenloket gehangen. Ook bloemen sierden het gloednieuwe plaatskaartenkantoor op. In de nacht van zaterdag op zondag was om ongeveer half één de baan vrijgegeven voor de werkzaamheden ten behoeve van de aansluiting van de hoge op de bestaan de baan. Aan beide uiteinden van de ho ge baan werd met een ploeg van achttien man gewerkt, alsmede met personeel voor de controle van de seinen en het aan koppelen van de bovenleidingen. Nadat de gehele nacht was doorgewerkt, waren de aansluitingen zondagmorgen om half acht gereedgekomen. Twintig minuten later werden zij met goed resultaat beproefd, toen de eerste trein uit de richting Rot terdam van de bestaande baan af de ho ge baan opreed. Zondag werd nog gere den met een snelheid van veertig km. Vandaag wordt de snelheid tot zestig km. opgevoerd. Over twee weken zal de baan voor het treinverkeer uit de richting Amsterdam in gebruik worden genomen. Het ligt in de bedoeling in de nacht van 26 op 27 april de aansluitingen voor deze baan tot stand te brengen. Niet alleen reizigers bevolkten zondag morgen het nieuwe perron van de hal te Heemstede-Aerdenhout. Ook waren er bewoners van de Zandvoortselaan en anderen om de eerste trein, die over de hoge spoorbaan ging, te begroeten. De Jeugdrijvereniging „Fit" hield een Kinderjacht, die achter de meute van de KNJV werd gereden in de omgeving van Kootwijk. Aanwezig waren de ruiters van het KRC, Duinmanége, Manége Groenen- daal, de Ponyclub „Schaerweyder Bos- schen", ARM „Equitatus" uit Rotterdam. Tevens werd deelgenomen door baronesse van Heerdt, de heer Griinewald, de heer Modderman als Huntsmaster, geassisteerd door zijn vrouwelijke whip, mevrouw Bir- nie. Rector Berkhout vertrekt Rector C. Berkhout van het Sint Anna- gesticht in Halfweg is benoemd tot rector van het St. Jan-ziekenhuis in Hoorn. Hedenmorgen heeft een bijzonder straf kamer van de Haarlemse rechtbank con form de eis van de officier van Justitie de sententie van de bijzondere raad van cas satie bevestigd, waarbij een 45-jarige rei ziger in technische artikelen werd veroor deeld tot een gevangenisstraf van twintig ;aar wegens het verlenen van hulp aan de vijand gedurende de bezettingstijd. De man had revisie van dit vonnis ge vraagd en de Hoge Raad had dit verzoek aan de Haarlemse rechtbank ter behande- ling voorgelegd. De revisie was gevraagd op één punt van de dagvaarding namelijk dat hij in april 1943 toen een aantal sta kers (uit protest tegen de verplichte te rugkeer in krijgsgevangenschap van Ne derlandse militairen) op het Velsense po litiebureau was ingesloten, inlichtingen over deze stakers zou hebben verstrekt, die er mede toe leidden dat zes hunner later gefusilleerd werden. Dit ontkende hij thans weer, ofschoon hij het destijds bij de ver horen van RPA had toegegeven, naar hij zeide onder pressie. Zijn verdediger, mr. J. van der Hoeven uit Amsterdam, achtte het geven van in lichtingen in dit geval (ook al heeft hij het bij andere gelegenheden wél gedaan) niet overtuigend bewezen en vroeg revisie van de sententie. Volgens de officier wa ren er echter geen nieuwe gezichtspunten in de zaak gekomen. Na al elf jaar uitgezeten te hebben was de verdachte enkele maanden geleden voorlopig in vrijheid gesteld naar aanlei ding van zijn revisieverzoek. Na aftrek van de graties heeft hij nog enkele maan den gevangenisstraf uit te zitten. Wegens ziekte van de actrice Fie Carel sen kan de voorstelling van „Toontje heeft een paard getekend" hedenavond in de Haarlemse Schouwburg (voor houders van personeelsabonnementen in de serie B) niet doorgaan. Vanmorgen om half elf werd de Zand- voortse Brandweer gealarmeerd voor de eerste grote duinbrand in dit jaar. Het vuur bleek te zijn ontstaan bij het boog- kanaal achter de Kennemer golfclub. Ge assisteerd door de politie en de schooljeugd was de brandweer het vuur na ruim een half uur meester. Ongeveer één ha. duin beplanting ging in vlammen op. De oor zaak is nog onbekend. GEHUWD 12 april R. Zahradnik en E. Hunold; A. Kiewiet en D. Schenk; M. J A. van der Storm en A. M. Smits; R. Ka- terberg en J. van yeen; L. Plaizier en E. Ruijgh; A. J. Flach en A.'S. Tjaden. BEVALLEN van een zoon: 12 april L. G. van Schie-Van Huijssteedcn; M. C. Kuhlmann-Diependaal; C. H. Wempe- Mesman. BEVALLEN van een d o c h t e r: 11 april C. P. M. Kathmann-Floris; M. H. Jouby- Hol; 12 april A. Berends-Renkema; M. H. Lokenberg-Maas. OVERLEDEN 10 april D. Doorgeest, 57 .ir., Scheepersstraat; 11 april C. Vuijst, 70 jr., Van Zeggelenstraat; W. T. M. van der Veer, 51 jr., Ged. Oudegracht; M. Pronk, '1 jr., Kamperlaan; C. B. Tesselaar-Veen- hof, 77 j., Kamperlaan; A. M. E. Wesseling- Pape, 64 jr., Chr. Huygensplein. Rectificatie: ONDERTROUWD 4 april H. Beishuizen eri H. Alberts. Zaterdag werden in de Haarlemse schoolvoetbalcompetitie in de afde lingen C de kwartfinales gespeeld, even als in de verliezers- en winnaarsronden van de afdeling E. In afdeling C ging het spannend toe. De wedstrijd tussen St. Jeroen mulo 3 en de Koningin Wil- helminaschool eindigde in een 1-0 zege voor eerstgenoemde school. Elf jongens van de A. H. Gerhardschool 2 speelden voorts tegen tien jongens van de Hartelustschool 2. De strijd bleef tot tien minuten voor het eind spannend met beide doelen meerma len in gevaar. Toen echter werd zeer te recht aan de Hartelustschool een penalty toegewezen, die ook goed afgewerkt werd: 1-0. Drie minuten vóór het einde echter kreeg de A. H. Gerhardschool eveneens een strafschop te nemen. Deze werd slecht genomen en de stand bleef dus tegen de verwachting in 1-0. Ieder ver zoende zich al met deze stand, toen twee minuten voor het einde toch een goed doelpunt werd gescoord door de A. H. Gerhardschool (1-1). In de laatste minuut kwam nog een speler van de Hartelust school op vier meter alleen voor de keeper van de A. H. Gerhardschool, maar hij schoot huizenhoog over. Hierna volgde het nemen van straf schoppen met als resultaat een overwin ning voor de Hartenlustschool, die in de halve finale maandag om twee uur uitkomt tegen het Lorentzlyceum 2. Deze laatste school won ook na het nemen van strafschoppen de gelijk geëin digde wedstrijd tegen de Th. M. Ketelaar- school 2, welke laatste school de gehele wedstrijd iets in de meerderheid was ge weest. Verder won de R.k. l.t.s. 1 van het vierde van dezelfde school met 61 en komt dus in deze halve finale uit tegen S. Jeroen mulo 3 op liet EDO-terrein om 3.15 uur, waar ook eerstgenoemde wedstrijd wordt gespeeld. De halve eindstrijden in de afdeling E worden gespeeld a.s. woensdag op het ter- trein aan de Van Oosten de Bruynstraat; verliezersronde om 2 uur en de winnaars ronde om 3.15 uur. In de verliezersronde komen tegen el kaar uit St. Bonaventuraschool tegen Dr. A. Kuyperschool en Rijksleerschool tegen de Willem de Zwijgerschool. In de winnaarsronde spelen St. Aloysius tegen Jan Gijzenschool en Teylerschool tegen P. H. v. d. Leyschool. De uitslagen in afdeling E zijn: Verliezersrondc: St. Bonavanturaschool St. Petrus Canisiusschool 00 (Bonaven- tura wint). Dr. A. KuyperschoolChr. Huygensschool 1 30, Rijksleerschool— Floraschool 50, Voorwegschool (Heem stede)Willem de Zwijgerschool 01. Winnaarsronde: St. BernardusschoolSt. Aloysiusschool (Overveen) 16, Cravenes- terschoolJan Gijzenschool 23. Teyler schoolJulianaschool 50, Lorentzschool P. H. v. d. Leyschool 14. Met een meer geestig dan optimistisch voorwoord, door „alle optredenden, inclu sief een thans nog wanhopig regisseur", getekend, hebben de spelers van de Haar lemse studentenvereniging „Sanctus Ba- vo" in het programmablad de opvoering ingeleid, welke zaterdagavond in de fraaie toneelzaal van het Mendelcollege aan de Orionweg heeft plaats gehad. Er werd on der meer nogal tamelijk openhartig in be kend, dat hun toneelspelen echt niet zo veel te betekenen had, tot welke conclu sie zij waren gekomen, omdat de moei lijkheden hun tijdens de repetities „bar" zijn tegengevallen. Maar het publiek werd ten slotte toch verzocht ervan overtuigd te zijn, dat zij zich bij de voorstelling „enorm zouden uitsloven". Welnu, de jongelui acteerden met een aanstekelijke flair, waarbij het gebrek aan routine ruimschoots door een duidelijk waar te nemen enthousiasme werd ge compenseerd. Voor deze avond was de keuze op het blijspel „De hele stad is er vol van" door John Emerson en Anita Loos gevallen. Het stuk kan rustig als een tra ditionele klucht worden gekwalificeerd, want de intrige is geheel volgens het ge bruikelijke systeem opgebouwd. Het be treft hier immers een zekere Bunny Bloom, een sul van formaat, die door zijn compagnon uit zakelijke overwegingen gaarne als schoonzoon zou worden geac cepteerd. Ethel, de bruid in spe, geeft evenwel de voorkeur aan een man die over meer ervaring in de liefde beschikt en daarom wordt door de compagnon en Bunny met vereende krachten de in een dergelijk genre gebruikelijke komedie op touw gezet. Uit de zotte verwikkelingen en dwaze situaties resulteert volgens traditie een bevredigend einde. Het is niet de gewoonte dergelijke door jeugdige spelers voor het voetlicht ge brachte toneelvoorstellingen aan een cri- tische nabeschouwing te onderwerpen. De rolkennis was over het algemeen onberis pelijk, hetgeen een soms verrassend goed kluchtspeltempo ten gevolge had. Daarbij had de regie de sfeer bewust in het bur leske getrokken. Daardoor is weliswaar meermalen van teveel chargeren sprake geweest, maar de typeringen konden wel wat overdrijving verdragen. De toeschou wers ook. Onder grote belangstelling heeft zater dag op „Westerveld" de begrafenis van de heer W. L. F. van der Have, in leven hoofdambtenaar van het Gemeentelijk Energiebedrijf in Haarlem, plaats gehad. Voordat de baar naar de groeve werd ge bracht bestond in de aula van de begraaf plaats gelegenheid om afscheid van de overledene te nemen, waarbij onder meer enige intieme vrienden van de overledene hier het woord voerden. Namens het G.E.B. sprak de directeur, ir. J. H. Kou- wenhoven, die de heer Van der Have schetste als een bijzonder goed collega, die door zijn rang en functie een belangrij ke post op het bedrijf bezette. „Het bedrijf heeft door zijn heengaan een gevoelig ver lies geleden", zei hij ondermeer, waarna hij tevens memoreerde het vele belang rijke werke dat de overledene als leraar aan de Nederlandse Technische School heeft verricht. „Door de directeur van de ze school werd hij zelfs gekenschetst als de vader van zijn klas", zei de heer Kou- wenhoven tenslotte. Bij de begrafenis wa ren vele hoofden en afgevaardigden van takken van dienst aanwezig. Maandagmorgen heeft in het stadhuis te Haarlem de aanbesteding plaatsge had van het vernieuwen van de riolering in de Amsterdamstraat, de Paviljoens laan, de Kleine Houtweg en de Spijker manslaan. Voor het vernieuwen van de riolering in de Amsterdamstraat waren zes inschrij vingen binnengekomen. De hoogste was afkomstig van de firma Verheul en Brou wer te Haarlem met 82.568.- en de laag ste van N. van Strien te Haarlem met 74.650.-. Voor het vernieuwen van de rio lering in de Paviljoenslaan, de Kleine Houtweg en de Spijkermanslaan had Open bare Werken zeven inschrijvingen ont vangen. Hier was de hoogste G. Hulse bosch te Bloemendaal met 57.200.- en de laagste de firma Verheul en Brouwer te Haarlem 43.755.-. De gunningen zullen zo spoedig moge lijk bekendgemaakt worden. B. en W. van Bloemendaal stellen de gemeenteraad voor een krediet van 2.100 ter beschikking te stellen om de water voorziening in de vijver van de herten kamp en de sportvelden van BMHC te verbeteren. Ter toelichting deelt het college mee, dat de voorziening van water voor de vij ver in de hertenkamp (de voormalige kom van Saxenburg) alsmede voor de besproei ing van de sportvelden, ter weerszijden van de Aelbertsbergweg, gehuurd door de hockeyclub BMHC door een pomp op een bron aan de Zomerzorgerlaan geschiedt. Deze oude vertikale centrifugaalpomp is thans nagenoeg versleten en voldoet ter plaatse niet meer. Bij wijze van proef is een onderwaterpomp geplaatst, die vol doende druk en water kan leveren voor het besproeien van de sportvelden en waarvan, zoals gebleken is, de capaciteit blijft beneden die van de bron. Met deze onderwaterpomp is tevens de watervoor ziening van de vijver in de hertenkamp te regelen, zodat verwacht mag worden, dat bij vervanging van de oude pomp door deze onderwaterpomp een alleszins bevre digende watervoorziening wordt gewaar borgd. De kosten van de nieuwe installa tie bedragen met inbegrip van die van de te maken aansluitingen 2.100. In de aula van het Kennemer Lyceum is zaterdag de Interlyceale gehouden, een jaarlijks terugkerend evenement, waarin het Nederlands Lyceum uit Den Haag, het Kennemer Lyceum, het Amsterdams Ly ceum, het Baarns Lyceum en het Lorentz lyceum uit Eindhoven met elkaar strijden op het artistieke toernooiveld. Zij ontmoet ten elkaar op het stuk van toneel, decla matie, improvisatie, tekenen, stellen en muziek. Wat het toneel betreft: het Lorentz lyceum veroverde het hoogste aantal pun ten met een alleraardigste opvoering van Tjechov's „De beer". Het beredeneerde pathos werd er door de medespelenden voortreffelijk in aangewend om een voort durend sterke opvoering te bereiken, die op alle onderdelen voldeed. Een beetje moeilijk vergelijkbare grootheid was Nij- hoff's „Pierrot aan de Lantaren". De zui verheid van intentie schiep hier de beste voorwaarden voor een mooie indruk, maar de voordracht was toch niet zo gaaf dat er de hoogste prijs voor was weggelegd. De jury waardeerde deze opvoering een punt lager dan „De Beer", daarmee het „Neder lands Lyceum" toch de lof toekennend, die het verdiende. Het Kennemer Lyceum werd als derde geklasseerd. Wel was er voor de charge in „Een vrouw aan het front" veel waardering, maar de ongelijkwaardigheid in speelsterkte beïnvloedde het resultaat. Dat was ook bij de voorstelling van „Goud dorst" door het Amsterdams Lyceum het geval. Beide opvoeringen waren ook zwak ker in de onderdelen costumering en grime. De minste indruk liet de naar keuze zo veelbelovende opvoering van „De appel van Eris" na. De tekstzegging was wel zeer onverzorgd De regie leek geheel verstek te hebben laten gaan. Het Baarns Lyceum eindigde dus als laatste. De jury voor deze toneelwedstrijd bestond uit. mevrouw N. M. de Vaal-Muller, Wim Pauw en F. W. Franse De Prins Bernhardstichting, die op verschillende wijzen steun verleent aan de militairen van land- en zeemacht, oud-le den der B.S. en hun nagelaten betrekkin gen, begint in mei met de „Actie Lang speelplaat". In de handel komt een lang speelplaat van 30 minuten met een ge mengd licht programma, gespeeld, gezon gen en gesproken door bekende Nederland se artiesten. De prijs van deze plaat be draagt 3,25. De netto-opbrengst van de verkoop is voor de stichting. Bij de plaat is een prijsvraagformulier gevoegd. Tot 15 september kan men deze formulieren insturen voor deze prijsvraag, waarvan de hoofdprijs een auto is. De muzikale prestaties in de artistieke strijd tussen de lycea uit Eindhoven, Baarn, Den Haag, Amsterdam en Bloemendaal waren ondergebracht in twee hoofdgroe pen: één voor ensembles en één voor solo- spel. De programmakeus was in de eerste groep geheel op de achttiende eeuw (wer ken van Telemann, Stamitz, Gluck, Loeil- let en Haydn) afgestemd. De jonge solisten legden een zekere voorkeur aan de dag voor de latijnse muzieksfeer, zoals bleek uit het tweemaal voorkomen van de namen Scarlatti en Debussy in deze groep. Overi gens lag hier het peil over het algemeen veel hoger dan bij de ensembles, waar ver moedelijk de resultaten beter zouden zijn geweest indien er méér onder deskundige leiding gewerkt was. Nu kwam eigenlijk alleen het Lorentz lyceum uit Eindhoven met een trio van Telemann voor de dag op een wijze die aantoonde, dat de voornaamste conditie van het gezamenlijk musiceren, namelijk dat het. luisteren naar elkaar even belang rijk als het spelen wordt geacht, begrepen was. Het viel op dat de drie deenemers (piano, viool, cello) niet alleen hun eigen partij gestudeerd hadden, maar ook besef koesterden van wat de anderen deden en zich daarnaar richtten. Een goede beurt maakte ook het Kennemer Lyceum door het voortvarende optreden van een jeug dige pianist, die met een groepje van vijf medescholieren een pianoconcert van Haydn voordroeg, alsmede het Baarns Lyceum, dat vertegenwoordigd was met een drietal, dat met kennelijke ernst en toewijding een trio van Stamitz liet horen. Evenals bij het ensemblespel verwierf het Lorentzlyceum ook bij de soli het hoogste puntenaantal. Dit was te danken aan een cellospelende leerling, die met op vallende overtuiging de „Elegie" van Fauré interpreteerde, op een wijze die muzikaal begrip aan een reeds gevorderde techniek paarde. Verder hoorde men in deze groep alleen jonge amateur-pianisten: een leer ling van het Nederlands Lyceum toonde gevoel voor klankkleur in twee preludes van Debussy, een vertegenwoordiger van het Kennemer Lyceum bracht met een zeer gedecideerde weergeving van twee stukken uit „Microcosmos" van Bartók het af en toe nogal roezige publiek van leeftijdgenoten tot een verbijsterend stilzwijgen. Ook het Baarns Lyceum maakte, speciaal met de uitvoering van een Sonate van Scarlatti, een goede indruk. De jury, bestaande uit Berthe Davelaar, Paul Chr. van Westering en ondergeteken de, stelde de rangorde vast aan de hand van het verleende puntenaantal. Hierbij bleek, zoals reeds werd vermeld, de Eind- hovense school in beide groepen als eerste uit de bus te komen. Sas Bun ge De totaaluitslag van de Interlyceale luidt: 1. Lorentzlyceum, 2. Nederlands Lyceum, 3. Kennemer Lyceum, 4. Baarns Lyceum, 5. Amsterdams Lyceum. Op de eerste zondag in dit jaar dat het bezoek aan de Kennemerduinen in Bloe mendaal vrij groot was is men twee keer in actie moeten komen voor het blussen van branden. Des avonds om halfzeven zag het er nogal ernstig uit, maar door krachtig ingrijpen van de brandweer uit Overveen en personeel van de Kennemer duinen zijn dennebomen behouden geble ven. Des middags was een jongen met luci fers aan het spelen in de omgeving van de speelplaats bij het Koekoeksvlak. Een op pervlakte van tweehonderd vierkante me ter is verbrand. Het betrof in hoofdzaak gras en duin. Van ernstiger aard was de brand die om streeks half zeven .ontdekt werd tussen twee dennebossen in de omgeving van de erebegraafplaats aan de Zeeweg. Bezoe kers meldden dat het op enkele plaatsen brandde. De brandweer werd gewaar schuwd en aan snel ingrijpen is het te danken dat de dennebossen behouden zijn gebleven. Een oppervlakte van tweeënhal ve hectare is verloren gegaan. Indien het vuur overgeslagen zou zijn op de dennen dan zou de schade zeer aanzienlijk zijn geweest. De Bloemendaal.se politie stelt naar de oorzaak een onderzoek in. In deze omgeving zijn broedplaatsen van fasanten en hier en daar waren reeds eieren gelegd. Het is niet uitgesloten dat de dieren door de brand verdwenen zijn en niet meer terug zullen keren. Ook be stond er gevaar voor de jonge aanplant nabij het zogenaamde konijnenbos. Zondagmiddag heeft de brandwacht die plaats heeft genomen op de brandtoren voor het eerst een brand waargenomen en wel die bij het Koekoeksvlak. Daar de wacht duurde tot halfzes is de andere brand niet van de toren af gemeld. Parnassia Het Paviljoen „Parnassia" nabij het strand zal in het begin van de volgende maand officieel in gebruik worden geno men. In de donderdag te houden vergade ring van de gemeenteraad van Bloemen daal zal een voorstel van B. en W. aan de orde komen om hun te machtigen tot het verlenen van de gemeentelijke hoogte-eis voor vergunning. De heer H. J. A. Groe- nendaal heeft een verzoek om hem een tapvergunning te verlenen voor lokalitei ten van 't nieuw gestichte paviljoen „Par nassia" ingediend. Het betreft de café zaal, groot 67,8 vierkante meter en de res tauratiezaal, groot 47,3 vierkante meter. Beide lokaliteiten voldoen aan de eisen, die daaraan voor het verlenen van een tapvergunning in het Drankwetbesluit 1932 zijn gesteld. Ook bij toetsing van de grond- oppervlakte aan de in de gemeentelijke verordening gestelde eisen, waaraan een lokaliteit moet voldoen om voor een tap vergunning in aanmerking te kunnen ko men, welke verordening voor één lokali teit een oppervlakte eist van tenminste vijfenveertig vierkante meter, voldoen beide lokaliteiten. De hoogte van geen der lokaliteiten vol doet. evenwel aan de gemeentelijke hoog te-eis van vier meter. De hoogte van de cafézaal is namelijk 3.08 meter en van de restauratiezaal 3.50 meter. Daar beide lo kaliteiten echter ruimschoots aan de rijks- eis ten aanzien van de hoogte van drie meter en ook overigens in alle opzichten aan redelijke eisen voldoen, behoeft er geen bezwaar tegen te bestaan aan het Verzoek van de aanvrager te voldoen om hem ten aanzien van deze gemeentelijke eis ontheffing te verlenen. Daarom vra gen B. en W. de raad machtiging om de vergunning te verlenen. A mateurtonecl De Toneelgroep van de afdeling Haar lem van de Nederlandse Reisvereniging gaf zaterdagavond in de zaal van hotel café-restaurant „De Leeuwerik" een vlot gespeelde voorstelling van „Blijf zitten waar je zit", een blijspel in drie bedrijven door Aug. van Zuylen. Het stuk verplaatst ons naar de zit-werkkamer van Henri Latour, een nogal verlegen wiskunde leraar, die er niet de minste slag van heeft om met vrouwen om te gaan. Zijn vriend Marcel Tennier, een journalist, die Henri tezamen met zijn verloofde Yvonne Mor- ceau komt bezoeken en vraagt of Yvonne een nacht mag logeren, brengt Henri in een moeilijk parket: Het logeerpartijtje geeft aanleiding tot allerlei verwikkelin gen, waarbij ook nog twee tantes van Henri betrokken zijn. Onder regie van mevrouw A. DreijerBouman, kwam er een vlotte opvoering van dit aardige blij spel over het voetlicht, waarmede de vrij talrijke aanwezigen zich kostelijk hebben geamuseerd. Een zeer hartelijk applaus beloonde de medespelenden na afloop. De voorzitter, de heer G. Verkerk, dankte allen en bood de dames bloemen aan. De avond werd besloten met een geanimeerd bal onder leiding van oud-voorzitter C. Spaargaren met dansmuziek van het Haar lems Theater Centrum. In de Mariastichting te Haarlem is in de leeftijd van 82 jaar overleden emeritus pastoor J. de Vlieger, die van 1928 tot 1949 pastoor is geweest van de parochie van O. L. Vi-ouwe Rozenkrans en St. Dominicus te Haarlem. Pastoor De Vlieger, die in 1875 in Nieuw Vennep werd geboren, is na zijn priester wijding in 1902 kapelaan geweest in Noord- wijk, Den Haag en Amsterdam. In de hoofdstad heeft hij de parochie van O. L. Vrouw van Lourdes gesticht, waarvan hij in 1919 pastoor werd. In 1928 werd hij naar Haarlem overgeplaatst, waar hij in 1949 met emeritaat ging. Sindsdien woonde hij in Huize Sint Bavo in Heemstede. Woensdag wordt om half twaalf in de parochiekerk van Sint Bavo aan de Heren weg te Heemstede een requiemmis voor de overledene gehouden, waarna de teraarde bestelling van het stoffelijk overschot op het r.-k. kerkhof „Berkenrode" zal plaats hebben. Enkele dagen zijn de werkzaamheden op de Julianalaan tussen de Zijlweg en het viaduct te Haarlem aan de gang en de politie heeft zich reeds genoodzaakt ge zien tegen een aantal fietsers proces-ver baal op te maken omdat zij op het trot toir reden. Zij verkeren in de veronder stelling dat,.nu de rijweg niet berijdbaar is, op het trottoir gefietst mag worden. Vrijdag vielen er vier bekeuringen, zater dag vijf en zondag twee. Afscheid bij Figee Velen waren zaterdagmorgen in de kan tine van de n.v. Haarlemse Machinefa- briek v/h Gebr. Figee aan het Spaarne bijeengekomen om afscheid te nemen van een trouw medewerker, die met pensioen ging. Onder hen bevond zich ondermeer de burgemeester van Haarlem, mr. O. P. F. M. Cremers. De heer D. Busking is meer dan drie envijftig jaar aan Figee verbonden ge weest. Hij is, wat men noemt, een wer ker van de oude stempel. Eén die zich door aanleg, persoonlijke eigenschappen, maar vooral door hard werken en liefde voor het bedrijf van jongmaatje heeft op gewerkt tot een belangrijke en verant woordelijke post. Als veertienjarige zo van school geko men, begon hij op 14 februari 1905 bij Fi gee, toen nog aan de Leidsevaart in Haar lem gevestigd, als leerling op de tekenka mer. Geen dertien jaar later had hij het reeds tot chef van de afdeling correspon dentie en begroting gebx-acht, na daar voor enige jaren op de afdeling nacalcu latie en als inkoper wei-kzaam te zijn ge weest. Sedert 1920 was de heer Busking belast met de leiding van de afdeling be groting, een taak die met de gestadige groei van het bedrijf in betekenis en be langrijkheid toenam. Dat de heer Busking tijdens zijn loopbaan veel waardering en erkentelijkheid van zijn directie, colle ga's en medewerkei-s heeft ondervonden is tot uiting gekomen in de woorden van afscheid welke tot hem werden gericht. Burgemeester Cremers, die als eerste het woord nam, zei ondermeer dat de l.eer Busking zoals weinigen is gegeven op een welbesteed en arbeidzaam leven kan te rugzien. Mr. Cremers besloot zijn toe- spraax met de woorden: „U hebt zich een voorti-effelijk Haarlemmer getoond en daarom is het mij een groot genoegen u deze koninklijke onderscheiding te mogen uitreiken," waarna hij de heer Busking onder applaus der aanwezigen de ere-me- daille behorende bij de orde van Oranje- Nassau, in goud, op de borst spelde. Vervolgens schetste ir. H. Hissink, di recteur van Figee, na de heer Busking met deze koninklijke onderscheiding te hebben gelukgewenst, in het kort diens loopbaan. „Ondanks de vele veranderin gen van directie in de loop der jaren bent u er op meesterlijke wijze in geslaagd tot een vruchtbai-e samenwerking te komen," aldus ir. Hissink. Hierna vertolkte dr. ir. W. J. Muller, president-commissaris van Figee, de dank en waardering van het bestuur der onderneming. Als herinnering bood hij de heer Busking een Friese klok aan. Tenslotte dankte de voorzitter van het bestuur van het jubileumfonds, de heer E. W. Hager, de heer Busking voor de prettige collegialiteit, welk dankwoord hij vergezeld deed gaan van een radio-te levisietafel. De heer Busking dankte in een geestige toespx-aak voor de lof welke men hem heeft toegezwaaid en voor de onderschei ding en geschenken, die hij mocht ontvan gen. Burgemeester Cemers speldt de heer Busking de koninklijke onderscheiding op de borst

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1958 | | pagina 9