JUDO Zilveren erepenning van geroeentë Heemstede voor D. Kikkert °\J,£ Bestuursleden Van Reysen en Holt pauselijk onderscheiden halfzware Buurtvereniging „Haarlem-Oost" houdt jong en oud bezig Haarlems Dagblad IgYïOUUc/j Aanmeldingsformulier MAANDAG 15 SEPTEMBER 1958 HAARLEMS DAGBLAD OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT AFSCHEID VAN DREEFSCHOOL Drie buurtverenigingen gaan naar „Elswout" Burgerlijke Stand van Haarlem Herfst-wandeltocht Speeltuingebouw werd bloemenlusthof Politie voetbalt tegen woonwagenkam pbewoners PHILIPS AUTO-RADIO Inbouw en reparaties Gouden r.-k. Middenstandsvereniging Haarlem REMBRANDT DANNY KAYE DE CIRCUSHELD Zilveren jubileum als vestenmaker Pastoor Koopman in Amsterdam overleden Jongensclubje groeide binnen een jaar uit tot vereniging met ruim achthonderd leden Sinds 1 januari 715 ONGELUKKEN IN HAARLEMS VERKEERSGEBIED KIJK UIT.NAAR ALLE KANTEN! Dahliatentoonstelling was groot succes UIT STAD EN STREEK Voetgangster door auto meegesleept en gewond Inbrekers kwamen vergeefs Serenade voor mgr. dr. Van Dodewaard Metaalbewerker door ijzeren plaat getroffen Rijkscursussen voor aktenstudie begonnen Ronde van Sassenheim met vele favorieten De zaterdagavond in de Dreefschool te Heemstede gehouden receptie ter gelegen heid van het afscheid van de heer D. Kik kert als hoofd der school, heeft zeer veel belangstelling getrokken. Onder de vele belangstellenden bevon den zich de burgemeester van Heemstede, mr. A. G. A. ridder van Rappard, die in gezelschap was van de gemeentesecretaris, de heer T. M. Schelling. Verder de inspec teur bij het lager onderwijs, dr. I. van der Velde, de wethouders J. C. Corver en A. J. van Houten, de hoofdinspecteur van politie, de heer A. Berentsen, het hoofd van de afdeling onderwijs de heer A. G. Zijlmans en voorts talrijke oud-leerlingen, ouders van leerlingen en collega's. De receptie werd met een kort openings woord ingeleid door de heer J. Oldenhave als plaatsvervangend hoofd van de Dreef school, waarna de burgemeester van Heemstede, mr. A. G. A. ridder van Rap pard vaststelde, dat de heer Kikkert velen als onderwijzer zo ontzaglijk veel heeft meegegeven. Immers een goed onderwij zer zijn, impliceert de gaven van een uit stekend pedagoog en een groot kinder vriend, die de kleine opgroeiende mensjes met al hun eigenaardigheden op de juiste wijze weet te leiden en te vormen. Boven dien moet hij de kunst verstaan het leren bij de kinderen tot een genoegen te maken, zodat zij alles met vreugde accepteren. De burgemeester verklaarde een diep respect te hebben voor hen, die het onderwijzers ambt als levensdoel hebben gekozen. En dit betreft zeer zeker de persoon van de heer Kikkert, die gedurende zijn tweeën- dertigjarige periode in Heemstede heeft bewezen meer te zijn geweest dan een goed schoolhoofd. Aan het slot van zijn toespraak over handigde de burgemeester de heer Kikkert de zilveren ere-penning der gemeente Heemstede die, naar spreker verklaarde, slechts in zeer bijzondere gevallen wordt toegekend. De volgende spreker, dr. I. van der Velde, inspecteur bij het lager onderwijs, karakteriseerde de heer Kikkert als één der beste schoolhoofden uit zijn inspectie. Hij had hem nog nooit werkelijk boos gezien; het scheidende hoofd is altijd vermanend vriendelijk geweest met een grote belang stelling voor de moderne methodes. De heer Kikkert was een degelijk onderwijzer, die tot in de perfectie de kunst verstond zijn leerlingen tot maximale prestaties te stimuleren. De heer A. Bodenheim, voorzitter van de oudercommissie, bood de heer en me vrouw Kikkert namens de ouders der leer lingen een televisietoestel met bijbehoren de tafel als afscheidsgeschenk aan. Mejuffrouw J. Wildschut overhandigde namens alle groeperingen die deze avond aanwezig waren mevrouw Kikkert een armbandhorloge, omdat „de heer Kikkert nimmer zulk een voortreffelijk schoolhoofd zou zijn geweest, wanneer zijn echtgenote hem bij dit alles niet zo voorbeeldig had gesteund". Voorts werden de heer en mevrouw Kikkert nog toegesproken door de heer G.H. Onstein, als schooltandarts de heer J. Oldenhave, namens het onderwijzend personeel en de heer C. Bigot namens de oud-leerlingen. De laatste spreker over handigde het scheidende hoofd een boek werk, dat de namen bevatte van alle oud- Advertentie Voor Uw „verre" bloemengroer... FLEUROP De buurtverenigingen Aerdenhout, Bloe- mendaal en Overveen beginnen hun win teractiviteiten met het houden van een excursie naar het landgoed „Elswout" op zaterdagmiddag 27 september Aan deze excursie kunnen uitsluitend leden van deze drie buurtverenigingen met hun gezinnen deelnemen. Des middags om twee uur wordt het gezelschap aan het poort gebouw op de Elswoutslaan in Overveen ontvangen door de voorzitter van de stich ting „Landgoed Elswout", de heer C. M. Reinders Folmer, die een kort overzicht van de historie van het landgoed zal geven, waarna een rondwandeling over de bui tenplaats zal volgen. Het buiten „Elswout" is nog niet voor het publiek opengesteld. BEVALLEN van een zoon: 11 seept.: E. Leendertse-Vreugdenhil; A. G. de Groot van Kalker; A. M. J. Augustin-Wubbe; M. J. O. Verdoorn-Duijn; 12 sept.: W. H. Lammerse-Roodenburg; E. Hilders-Ver- wer; S. Hetem-Polfliet; J. M. Kamer-van Eekhout. BEVALLEN van een dochtter: 9 sept.: H. C. Sunier-Rumscheidt; 11 sept.: W. Busser-Hubbelmeijer; H. Schaapman- Ploeg; A. M. van Kampen-Vermin; 12 sept.: B. A. Dussenbroek-Habich; C. J. Post-van den Hoven; M. E. de Haan-van der Linden; 13 sept.: H. Sewalt-Uijtendaal. ONDERTROUWD: 12 sept.: M. Boxe laar en W. C. S. Jansen; T. Stol voort en E. Gelaudie. GEHUWD: 12 sept.: A. Kok en M. Smit; A. A. R. Cieraad en J. Speijers; R. D. van Bladeren en A. M. Lenaarts; 13 sept.: R. J. Roest en M. W. Schwab; R. O. Scholt- meijer en G. Labeur; J. Stack en C. J. Deckers; J. Hittinger en A. Vrenegoor; M. G. van Rijswijk en C. M. van den Raadt. OVERLEDEN: 11 sept.: H. van der Keste, 99 j., Kenaupark; C. de Beer-de Haas, 70 j., Denijs van Hullelaan; W. Hauer-Mijdendorp, 72 j., Kamperlaan; C. Verloop, 74 j., Kamperl.; 12 sept. G. F. Toe poel, 65 j., Hazepaterslaan; C. J. Pootjes, 82 j., Vergierdeweg; E. G. Israëls-Polak, 73 j., Hazepaterslaan; R. P. E. Kapteijn. 80 j., Parklaan. D. Kikkert leerlingen, die men had kunnen bereiken. Het laatste woord was toen aan de heer Kikkert, die zichtbaar ontroerd en mede namens zijn echtgenote zijn oprechte dank betuigde voor de grootse hulde. Het was een bijzonder mooie avond voor hem ge weest, die hij nimmer zou vergeten. Onder meer omdat hij in de gelegenheid was ge weest zoveel oude bekenden de hand te schudden, onder wie vrienden en collega's van meer dan dertig jaar geleden. Inmiddels heeft de heer Kikkert zich nog bereid verklaard zijn functie te blijven waarnemen tot 1 november, wanneer de heer Dijkma zijn taak zal overnemen. Zaterdag 27 september houdt de Chr. Wandelsportvereniging Het Spaarne haar vierde herfsttocht in de omgeving van Haarlem en Velsen. De start vindt plaats vanuit het speeltuingebouw DVS aan de Vondel weg. Het startbureau is geopend van 14 tot 15 uur. Geslaafde jubileum tentoonstelling van volkstuinvereniging „Ons Buiten Het clubgebouw van de speeltuinver eniging „Het Oosterkwartier" aan de Zo- mervaart in Haarlem was zaterdag een lusthof gelijk. Maar dan een bloementuin van een hartstochtelijk dahliakweker. Want deze bloemen in verlei variëteiten, en kleuren waren het die de volkstuinders- vereniging „Ons Buiten" ter gelegenheid van haar vijfentwintigjarig bestaan met trots tentoonstelde. Ondanks de „concur rentie" van de grote internationale ten toonstelling in het Krelagehuis bleef het bezoek aan deze uiteraard meer beschei den expositie van „Ons Buiten" zeker niet beneden de verwachtingen. In groep A kreeg de heer H. Orth met 27 punten de hoogste waardering en daar mee de wisselbeker. De heer J. Evers leg de met 24 punten op de tweede en de heer C. Schiltman met hetzelfde aantal punten op de derde prijs beslag. Vierde werd de heer P. Waleveld met 23'/2 punt en vijfde de heer S. Stevenhage met 21 punten. In de groep B was het de heer J. Schip per, die met I6V2 punt de hoogste eer voor zich opeiste en in het bezit kwam van de wisselbeker. De heer M. Handgraaf volg de hem met een half puntje minder op de voet. Ook de volgende prijswinnaars de den zeer weinig voor elkaar onder. Derde werd de heer A. Borg met I5V2, vierde de heer C. Roelfs met 15 punten en vijfde de heer Breij met 14'/2 punt. De heer B. Wes- seling nam de keuring der inzendingen voor zijn verantwoording. Het voetbalelftal van de Haarlemse po litie zal dinsdagmiddag om half drie een wedstrijd spelen tegen een ploeg samen gesteld uit woonwagenbewoners. De wed strijd, die plaats zal hebben op het politie- sportterrein aan de Schalkwijkerweg, wordt geleid door adjudant Van 't Boven eind. Advertentie KONINGINNEWEG 6 - TUINLAANTJE 18 TEL. 14024 Ter gelegenheid van het gouden jubi leum van de afdeling Haarlem der r.k. Middenstandsvereniging zijn twee be stuursleden pauselijk onderscheiden. Het zijn de heren Fr. van Reysen, voorzit ter, en penningmeester W. Holt. Om zijn grote verdiensten voor de Mid denstandsvereniging werd de heer Van Reysen benoemd tot ridder in de Orde van de H. Sylvester. De heer Holt ontving het gouden erekruis Pro Ecclesia et Pontifice. De jubilerende vereniging heeft de feestviering van het gouden jubileum zon dag voortgezet, 's Morgens droeg mgr. J. P. Huibers in de kathedrale basiliek st. Bavo een pontificale hoogmis uit dank baarheid op. Het kathedrale heren- en jongenskoor onder leiding van de heer E. Nicolaas zong de wisselende zangen van het Feest van Kruisverheffing en de vaste gezangen uit de Missa Festiva van A. Gret- chaninoff. Na de mis werd het Te Deum van H. Andriessen gezongen. In een korte predikatie bracht de gees telijk adviseur van de afdeling hulde aan de werkers van het eerste uur. „Het is me de een taak van de standsorganisatie, al dus kapelaan Schoonderwoerd, om de mensen tot Christus te brengen. De orga nisatie draagt mede bij tot een christelijke mentaliteit in het zaken-doen". Na de plechtigheid volgde in het Con certgebouw een feestelijk ontbijt. Mgr. Huibers gaf hier geruime tijd van zijn me deleven met de jubilerende vereniging blijk. Met luid applaus werd de grijze bisschop door de middenstanders verwel komd. In een toespraak zei Mgr. Huibers dat het moeilijk is middenstanders tot een heid te brengen. Immers, de belangen lo pen sterk uiteen. Dikwijls ziet men elkaar als concurrenten. Dat het toch gelukt is een hechte middenstandsvereniging op te bouwen, is een bewijs van de offers, die de oprichters en latere bestuurders zich heb ben getroost. Mgr. Huibers roemde daar na het werk, door de voorzitter, de heer Fr. van Reysen, verricht. Deze heeft zich speciaal ingespannen voor het kernwerk. De bisschop deelde mede dat de voorzitter was benoemd tot ridder in de orde van de H. Sylvester. Mevrouw Van Ruysen speldde daarna de hoge onderscheiding bij haar man op. Eveneens richtte de bisschop zich met waarderende woorden tot de heer W. Holt, penningmeester. Ook deze ver richt voor de vereniging belangrijk werk. De heer Holt werd onderscheiden met het gouden erekruis Pro Ecclesia et Pon tifice, welke onderscheiding door me vrouw Holt werd opgespeld. Verscheidene sprekers brachten hierna hun gelukwensen uit. Ondermeer de oud voorzitter, de heer S. J. Warmer, en de wethouder van middenstandszaken, de heer J. A. Schippers (K.V.P.). De pasbe noemde wethouder zei een open oog voor de belangen van de middenstand te zullen hebben. Hij achtte de middenstand van betekenis voor een evenwichtig econo misch leven. Drukke receptie De receptie 's middags in de Kroonzaal van café-restaurant Brinkmann was zeer druk bezocht. Ruim honderdvijftig perso nen kwamen het bestuur gelukwensen. Namens het Haarlemse gemeentebe stuur waren aanwezig de wethouders W. F. Happé en J. A. Schippers, namens het ministerie van Economische Zaken de heer G. Dondorp, Rijksmiddenstandsconsulent in Noordholland district Haarlem, voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken de heer B. W. Lasschuit en namens de K.A.B. de heer A. J. M. Angenent. Vele bezoekers richtten hartelijke woor den tot het bestuur. Als eerste sprak mej. A. W. H. M. Bolsius, presidente van het Katholieke Vrouwengilde Haarlem, ge volgd door de vertegenwoordigers van al le vakorganisaties der jubilerende ver eniging. De receptie werd verder bezocht door vertegenwoordigers van de Haarlemse Handelsvereniging, de Arbeidsinspectie, de N.Z.H.V.M., de politie, het Borgstel lingsfonds Kennemerland en vele .rooms- katholieke instellingen en verenigingen, zoals de K.V.P., de Katholieke Emigratie stichting en het Interparochieel Sociaal Charitatief Centrum Haarlem. Stad en streek Advertentie VERWACHT V R IJ D A G A. S. in zijn nieuwste lachfilm De heer H. Berghuis, Ridderstraat 25 in Haarlem hoopt dinsdag 16 september het feit te vieren, dat hij vijfentwintig jaar geleden bij de n.v. A. Kreymborg Co aan de Grote Markt in Haarlem in dienst trad als vestenmaker (thuiswerker). 's Morgens zal de directie de jubilaris thuis komen huldigen en in de loop van de dag zullen ongetwijfeld vele collega's, vrienden en kennissen hem met dit zilve ren jubileum komen gelukwensen. In het O. L. Vr. Gasthuis in Amsterdam is overleden pastoor H. J. A. Koopman, die van 1944 tot 1952 kapelaan was van de kathedrale parochie St. Bavo in Haar lem. Pastoor Koopman werd in 1952 be noemd tot bouwpastoor van de St. Catha- rina-parochie in Amsterdam-West. Hij werd op 29 december 1905 geboren en in 1930 priester gewijd. Advertentie 1 iliilliiiiiiiiilüiliiji IPPII Toen in oktober 1957 een twintigtal jon gens uit de omgeving van het Van Zegge- lenplein in Haarlem Oost besloten hun vrije tijd met voetballen door te brengen konden zij geen voetbalvereniging op richten omdat de meesten reeds bij be staande verenigingen waren aangesloten Om moeilijkheden te voorkomen en toch hun geliefde sport te kunnen beoefenen be sloten zij de Buurtvereniging „Haarlem- Oost" op te richten en verzochten zij enkele oudere buurtgenoten zich met de leiding te belasten. Weinig konden zij ver moeden dat hun clubje van twintig zou uitgroeien tot een vereniging van ruim achthonderd leden, die nu een honderd zestig voetballers telt, onder wie veertig meisjes. Een voetbalveld werd bij het Van Zeggelenplein uitgezet en dit terrein wordt nu al wekenlang avond aan avond be speeld door de in vele straten en buurten opgerichte straatvoetbalelftallen, waar onder ook die van ouderen en bedrijven. Een voetbaltoernooi, enige weken geleden gehouden, werd een groot succes. Negen elftallen namen eraan deel. Ook op ander gebied weet „Haarlem- Oost" de jeugd bezig te houden. Zo wer den in de afgelopen weken een viswed strijd en aantrekkelijke spelen voor kin deren van vijf tot acht jaar gehouden. Een rolhockeywedstrijd en -demonstratie gaf de stoot tot oprichting van enkele straat teams zodat besloten werd een rolhockey- competitie te beginnen. Deelnemers kun nen zich melden bij de secretaris van „Haarlem-Oost", de heer P. C. Deen, Van Zeggelenplein 65. Aan de deelneming zijn In de at gelopen week zijn in Haarlem vierendertig verkeersongelukken ge beurd, waarbij Lichamelijk letsel werd veroorzaakt. Daardoor is het aantal verkeersonge vallen dat in de periode van l januari tot heden in het Haarlemse verkeers gebied gebeurde gestegen tot zevenhon derdvijftien. Bovendien waren er tien dodelijke ongevallen. Nog steeds is de verkeersonveiligheid een bron van veel leed en grote mate riële schade Bevordert de veilligheid van uzelf en uw medemensen door gro te voorzichtigheid en verantwoordelijk weggebruik. 'indergetekende: lafs: i-.t zich msl ingang van geen kosten verbonden. De leeftijdsgrens is voorlopig gesteld op vijftien jaar. Ook meisjesteams kunnen deelnemen. Zaterdag hield „Haarlem-Oost" op het Van Zeggelenplein rolschaatswedstrijden, die zeer goed zijn geslaagd. Door de mede werking van een aantal winkeliers van het Van Zeggelenplein en omgeving kon een groot aantal fraaie prijzen als rolschaatsen, voetbalschoenen en andere sportartikelen w rden uitgeloofd en hierom is door de jeugd ferme strijd geleverd. Enkele firma's zorgden bovendien voor een verfrissing en versnaperingen. Er waren vele honderden toeschouwers, die de winnaars van elke rit telkens met een hartelijk applaus be loonden. De voorzitter van „Haarlem- Oost", de heer J. M. Prinsen, reikte de prijzen uit na dank te hebben gebracht aan allen, die aan het welslagen van de middag hebben medegewerkt. De prijzen werden gewonnen door: Meisjes 13—14 jaar: 1. Ineke Reynen; 2. Mia van Eekelen; 3. Marloe Reynen. Jongens 1314 jaar: 1. Bernard Rade maker; 2. Fred Halewijn; 3. Henk Hoog- huis; 4. Loe Rondema. Meisjes 1112 jaar: 1. Jopie van Segge- len; 2. Paula van Vuuren; 3. Yvonne Rus; 4. Ria Post; 5. Marianne Meyboom; 6. Marijke Serné. Jongens 1112 jaar: 1. Hans Reynen; 2. Rick Pijpe; 3. Eddy Peper; 4. Wim Lenaarts; 5. Ton Koelemey; 6. John Sie raad. Meisjes 910 jaar: 1. Lida Rondema; 2. Sylvia Leis; 3. Lenie Ouwerkerk; 4. Rita van den Bosch; 5. Jeannette Rozenhart; 6. Ineke Bouwknegt; 7. Fanny Kok; 8. Ineke Agterhof; 9. Maaike Ernst; 10. Mieke Engel; 11. Marianne van Vuuren; 12. Janny Rompa. Jongens 910 jaar: 1. Dick Cohen; 2. Jaap de Reus; 3. Jacky de Vrie; 4. Pedro ten Dam. Voor het winterwerk zoekt „Haarlem- Oost" een ruimte om met spelen; films cursussen en lezingen de jeugd bezig te houden en te ontwikkelen. Ook een cursus voor bromfietsers en veilig verkeer staal op het programma. Tot nu toe zijn alle pogingen om zulk een ruimte te verkrijgen echter op niets uitgelopen. De internationale dahliatentoonstelling, die dit weekeinde ter gelegenheid van het gouden jubileum van de Nederlandse Dahliavereniging in het Haarlemse Kre lagehuis is gehouden, is een groot succes geworden. Meer dan achtduizend personen hebben de expositie bezocht. In een onaf gebroken stroom gingen de bezoekers door de ingang. De kwaliteit van de duizenden bloemen is ondanks het warme weer tot op het laatste ogenblik goed gebleven. De bezoekers bleken uiterst voldaan over de bloemenpracht. Velen bekeken met ver wondering de resultaten, die bij de dahlia teelt kunnen worden bereikt. Nieuws in het kort Spreekuur. De Haarlemse wethouder van onderwijs, lichamelijke opvoeding en sport, kunstzaken en vreemdelingenver keer, de heer D. J. A. Geluk, zal deze week zijn spreekuur houden op woens dagmorgen van halftwaalf tot halfeen. Inbraak in kiosk. Tussen dinsdag middag en zondagochtend is ingebroken in een kiosk op het gemeentelijk sport terrein aan de Kleverparkweg in Haar lem. Men had zich toegang verschaft door op het dak een paar planken los te trekken. Vermist worden repen chocolade, rolletjes drop, flesjes vruchtenlimonade, pakjes kauwgom en gevulde koeken tot een waarde van dertig gulden. Wielrydstcr gewond. In de Grote Houtstraat in Haarlem ter hoogte van perceel 54 is zaterdagmiddag om kwart over vijf een vierenveertigjarige inwoon ster van Haarlem op de fiets aangereden door een achterop rijdende auto. Het on geluk gebeurde, toen de wielrijdster een rechts van de straat geparkeerde wagen passeerde. Zij viel en werd met een lichte hersenschudding naar het Grote Gasthuis vervoerd. Uit de bocht gevlogen. Zondagmiddag omstreeks twaalf uur is een 25-jarige mo torrijder uit Haarlem bij het berijden van de Zeeweg in Bloemendaal op de noorde lijke rijbaan uit de bocht gevlogen en in de berm beland. Hij werd slechts licht gewond. Bromfietser gewond. Zondagmiddag om half vijf heeft op de Zeeweg in Bloe mendaal ter hoogte van het parkeerterrein van de Kennemerduinen een aanrijding plaats gehad tussen een personenauto en een bromfietser. De bromfietser, een 56- jarige Amsterdammer, merkte te laat op, dat de voor hem rijdende automobilist in hield teneinde het parkeerterrein op te rijden. Hij viel en moest met een gebroken knieschijf naar het Marinehospitaal in Overveen worden vervoerd. Geslaagd. De volgende zusters zijn ge slaagd voor het examen voor de Kinder- aantekening, dat gehouden is in het St. Elisabeth's Gasthuis: E. Ehnle, M. van Wageningen. Poging tot inbraak. In een perceel aan de Langelaan in Aerdenhout is zon dagavond een poging tot inbraak gedaan. Door inklimming via een raam op de eer ste verdieping is men in de woning ge komen. Het huis werd doorzocht, maar voor zover is na te gaan, wordt niets vermist. te abonneren op OPRECHTE HAARLFMSCHE COURANT 7.65 per kwartaal/of 0.59 per week Handtekening: Doorhalen wat niet verlangd wordt. Zij die zich met Ingang van 1 oktober 1958 per kwartaal abonneren, ontvangen de num mers tot en met 30 september 1958 gratis. Dit geldt alleen voor nieuwe kwartaalabonné's. dus niet voor omzetting van week- in kwartaalabonnementen. Getuigen gevraagd Zaterdagmiddag om vijf voor half zes kwam in de Schagchelstraat in Haarlem voor perceel 2 de kleding van een zestig jarige inwoonster van Haarlem in aanra king met een passerende personenauto. De voetgangster werd meegesleurd en viel op het trottoir Zij kreeg schaaf- en snijwonden aan de linkerarm. Haar kle ding werd gedeeltelijk vernield. De bestuurder van de auto stopte na de aanrijding even. doch reed onmiddellijk daarna door zonder zijn identiteit bekend te maken. Omstanders namen het num mer op. doch de eigenaar van de betrok ken auto ontkent in de Schagchelstraat ge weest te zijn. De verkeerspolitie verzoekt getuigen zich bij haar te melden. In de nacht van vrijdag op zaterdag is ingebroken in een woning aan de Weere- steinstraat in Hillegom. De bewoners, die enkele dagen op reis waren, zouden zater dagmiddag thuis komen, 's Morgens vond de werkster alles in het huis overhoop gehaald. De daders kwamen echter ver geefs. Er wordt niets vermist. Mgr. dr. J. A. E. van Dodewaard, bis schop-coadjutor van het bisdom Haarlem, heeft zondagmiddag ten huize van mgr. J. P. Huibers in Haarlem ter gelegenheid van zijn bisschopswijding een receptie gehou den voor personen uit Haarlem en omge ving. Vele vertegenwoordigers van vereni gingen, instellingen, gespreksgroepen enz. hebben de bisschop hun gelukwensen aan geboden. Met verscheidene afgevaardigden heeft mgr. Van Dodewaard zich geruime tijd onderhouden., 's Avonds bracht de r,k. harmonie St. Michaël de bisschop voor zijn woning aan de Kerklaan in Heemstede een serenade. Op de werf „De Rietpol" in Spaarndam is zaterdagmorgen om kwart voor tien een zestigjarige Spaarndamse metaalbewerker door een zware ijzeren plaat getroffen, waardoor hij een diepe hoofdwond opliep. De arbeider was aan het werk op een in aanbouw zijnd schip. Ongeveer zes meter boven hem hing een stuk ijzer, dat diende om een kabel te geleiden, waarmee een ijzeren plaat door een kraan werd opge trokken. Vermoedelijk doordat een haak van de kraan achter het stuk ijzer bleef steken, schoot de plaat los en viel op het hoofd van de arbeider. Dokter Westerweel verleende eerste hulp, waarna de GG en GD het slachtoffer naar zijn woning ver voerde. Zaterdagmiddag is aan de Rijkskweek school te Haarlem een nieuwe serie rijks cursussen ter opleiding voor lagere en middelbare akten begonnen. Hoezeer de leerkrachten, werkzaam bij het onderwijs zich in de laatste jaren gaan toeleggen op aktenstudie blijkt uit het steeds toenemen ds aantal cursussen. Het ontstellend tekort bü alle takken van voortgezet onderwijs heeft de regering doen besluiten de akten- studies aantrekkelijk te maken door tege moetkoming in de studiekosten en door het verlenen van een uitkering bij het behalen van de bevoegdheid. In totaal zijn nu 38 leergangen ondergebracht, bezocht door ruim 230 cursisten. In het programma van de Oranjefeesten houdt de wielervereniging „Sassenheim en omstreken" op woensdag 17 septem ber in de Oranjebuurt te Sassenheim een wielerronde voor amateurs en onafhanke- lijken. Onder de 55 ingeschreven renners, die om drie uur van start gaan voor een wed strijd over honderd kilometer, bevinden zich verscheidene favorieten en kansheb bers. Het zijn ondei meer de plaatselijke favoriet en nationaal baankampioen 1958, Piet v. d. Lans, de Hagenaar Joop v. d. Putten, de IJmuidenaar Hans van Duin, Ab Sluis uit Badhoevedorp, Mik Snijder uit Halfweg, de Amsterdammers Wuur- man. Rabe en Schipper, de Tilburger Pay- mans, de Beverwijker Coen Niesten, de Lisser favorieten Jan van Dijk en Henk v. d. Zwet; Piet van As uit Roosendaal en vele anderen. Voorafgaande aan deze ronde rijden de aspiranten een wedstrijd over dertig kilo meter en daarvan is de start om twee uur. Favoriet voor de overwinning zijn de Sassenheimer Bert Zoet (17 overwinnin gen in dit seizoen) en de Hagenaar Alt- huyzen (15 overwinningen). De organisatoren van deze wielerronde maken leveranciers en belanghebbenden erop attent, dat vanaf half twee tot zes uur de Oranjebuurt en Zandslootkade voor alle verkeer zijn afgesloten. Men wordt ook verzocht om tijdens de wedstrijden niet over te steken.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1958 | | pagina 5