VERZEKERINGEN RIJPMA Haarlemse brandweer is in het nieuwe huis weer „bij de tijd" J.J. van Kooten Tegenstelling tussen Nederland en de Europese commissie Actie van honderden stakers bij Santpoort tegen werkwilligen 60660M0BIEL Automatische alarmapparatuur is een belangrijke aanwinst Agenda voor Haarlem en de IJmond VoJlO grieven aan de redactie Actieve handelspolitiek tegenover beperking van produktie Hechtere vriendschap en samenwerking Nederland-Perü Staatssecretaris Bot dementeert 6 V elsen-IJ muiden Mr. dr. Sinninghe Damsté t EEG-hulp voor twee projecten op Nieuw-Guinea Beverwijk „Doe Open "-cabaretavond ging niet door Het zuivelbeleid op de Euromarkt Gezamenlijke verklaring Jongens stalen sinaasappelen Nederlands comité deed stappen bij Frankrijk Formitrol ...formidabel! Formitrol wOENSDAG 9 MAART 1960 HAARLEMS DAGBLAD OPRECHTE HAAKLEMSCHE COURANT Tussen de glanzend-rode wagens in de garage van de Haarlemse brand weerkazerne aan de Gedempte Oude Gracht staat een oude handspuit. Hij staat daar als een symbool van een lang voorbije tijd, als een museumstuk. En dat valt des te meer op nu de ruimte, waarin hij is opgesteld een nieuwe aan blik heeft gekregen. Officieel heet het dat de brandweerkazerne is verbouwd en gemoderniseerd, maar misschien is het juister te zeggen dat er een nieuw complex is opgetrokken. De handspuit is uit- de tijd.. De tijden veranderen en daarmee ook de eisen, waaraan de brandweer moet voldoen. Wanneer de genodigden donderdagmiddag na de officiële opening door de Haarlemse burgemeester door do kazerne wan delen, zullen zij tot de slotsom komen dat de Haarlemse brandweer in haar nieuwe huis weer volkomen „bij de tijd" is. In het geheel nieuwe trappenhuis hangt een grote reproduktie van een ets. Het is een geschenk, aangeboden door het brand weerpersoneel, en laat zien hoe in 1669 een brand in een Amsterdamse „zuikerbakke- ry" werd geblust. Het is nu bijna drie honderd jaar later. In het hart van het brandweerbedrijf, de seinkamer. komt een melding binnen. De dienstdoende man haalt op een paneel met achttien knoppen een schakelaar over. Dit is het begin van een kettingreactie. Door middel van relais komen de zeventien overige knoppen in werking en daarmee automatisch het he le ingenieuze alarmsysteem. Op de nieuwe seintafel is de apparatuur voor de meldin gen, het waarschuwen van de vrijwilli- Advertentie va. ƒ3430. Vraagt demonstratie Houtplein 18-20 - Telefoon 16615 - 12000 In onze Showroom geven wij u gaarne alle gewenste inlichtingen Stadsschouwburg: Vandaag: Het Neder lands Ballet. Minerva Theater: Vandaag 20 uur: Bal let Salaz. BIOSCOPEN Cinema Palace: Vandaag 19 en 21.15 uur en donderdag 14 uur: „Maitresse", 18 jaar Donderdag 20 uur: „Voor wie de klok luidt". Frans Halstheater: Vandaag en donder dag 14, 19 en 21.15 uur: „Slaapkamer geheimpjes", 18 jaar. Lido Theater: Vandaag en donderdag 14, 19 en 21.15 uur: „Ferry tot Hongkong". 14 jaar. Luxor Theater: Vandaag 20 uur: ..De liefdesnachten van Lucretia", 18 jaar Donderdag 14 en 20 uur: „Anna", 14 jaar Minerva Theater: Donderdag 20.15 uur „Summermadness". 18 jaar. Rembrandt Theater: Vandaag en don derdag 14, 18.45 en 21.15 uur: „De man die verdwijnen moest", 14 jaar. Roxy Theater: Vandaag en donderdag 14.30, 19 en 21.15 uur: „Bengaalse bri gade", 14 jaar. Studio Theater: Vandaag en donderdag 14.15, 19 en 21.15 uur: „De muis die brul de", alle leeftijden. Theater Monopole (Zandvoort): Vandaag 20 uur: „Vrijheren van het woud", alle leeftijden. Donderdag 20 uur: „Razzia", 18 jaar. TENTOONSTELLINGEN Remonstrantenhuis (Wilhelminastr. 22): Tot II maart op zondag, maandag, dinsdag en woensdag van 13 tot 16 uur: tentoon stelling van werken van Freek Souwer. Galerie Espace (Klein Heiligland 36): Tot 20 maart op werkdagen van 1317 uur: expositie van werken van Alechinsky, Appel, Corneille, Jorn en Nanninga. „In 't Goede Uur" (Korte Houtstraat 1)' Tot 1 april dagelijks van 1022 uur: ex positie van grafieken van Henk Huig Museum Het Huis Van Looy (Kamper- laan): Tot 28 maart dagelijks van 1013. 1417 en 1921 uur en zondags van 14 17 uur: expositie Interscholair Jeugdtoer- nooi. H. W. Mesdaglaan 17 (Heemstede): Tot 21 maart dagelijks van 11—16 uur: expo sitie van aquarellen van Bernie Stuart. DIVERSEN Krelagehuis: Vandaag 1923 uur en donderdag 1017 en 1923 uur: Haar lemse Voorjaarsbeurs voor de Vrouw, (Verder raadplege man de rubriek „Uit gaan in Haarlem" van vrijdag 4 maart). WOENSDAG 9 MAART Thalia, 20.00 uur: „Kiss me deadly". Rex, 20.00 uur: „Een vrouw wist teveel". DONDERDAG 10 MAART Thalia, 20 uur: „Val aan". Rex, 20 uur: „Een vrouw wist teveel". gers, de mobilofooninstallatie en de mel ders van de aangesloten fabrieken en be drijven gecombineerd. Bellen en luidspre kers in het gebouw alarmeren het beroeps- personeel. Langs glijpalen in het trappen huis suizen de mannen naar de begane grond. In de garage klinkt door de luidsprekers drie keer het adres van de brand. Boven de uitritten gaan lampen branden. Het personeel kan precies zien welke wagens moeten uitrukken. Op zij van de nieuwe en zeer licht hanteerbare kanteldeuren gan lichten branden die het verkeer waar schuwen. dat elk ogenblik de wagens naar buiten kunnen razen. Op het moment dat de melding binnen kwam is in de zes slaapkamers voor man schappen en onderofficieren de wekver- lichting en tevens-de verlichting in het he le gebouw ontstoken. En mocht de elek triciteit eens uitvallen, dan komen de ac cubatterijen in functie die voor de nood verlichting zorgen. De seinkamer is in het oude gedeelte van de kazerne. Verder was hier een koffiekamer die nu tot woon ruimte is verbouwd. Het leslokaal is dras tisch gemoderniseerd en de afdeling brandpreventie en controle heeft een eigen kamer gekregen. Een staaltje van doelmatige bouw zijn de zes slaapkamers, vier voor manschap pen en twee voor onderofficieren. Voor deze veertig man. die elkaar ge durende het etmaal afwisselen, heeft men aan twintig bedden genoeg. Dit. is moge lijk door het gebruik van schuimrubber matrassen, waardoor twee man achter eenvolgens één bed kunnen beslapen zon der dat de hygiëne in het gedrang komt. Anders zouden er steeds twintig bedden leeg staan en bovendien zou dit veel meer ruimte kosten. Iedere man heeft zijn eigen deken- en gardevobekast. De dekenkasten zijn handig in de muur gebouwd. Bij de slaapkamers bevinden zich prachtige was ruimten, douches en toiletten. De kantine In de nieuwe kantine is het goed toeven. In de hoek is een aquarium aangebracht. Wie echter nog zou denken dat de brand weermannen wel voortdurend in die kan tine zullen „rondhangen" en altijd maar een kaartje leggen, heeft het mis. Er is in de kazerne en ook daarbuiten genoeg te doen. Het personeel zorgt zelf voor het onderhoud van het gebouw, de elf voer tuigen en de eigen uitrusting. Ook reparatie van slangen, het vervul len van wachtdiensten in schouwburg en andere gebouwen of circussen, als die er zijn en dergelijke vragen de aandacht. Het aanbrengen van brandkraanbordje in nieuwe stadswijken en het vervangen van oude bordjes behoort ook de taak van het personeel. Er zijn thans 3500 van die bord jes in Haarlem. Bij die activiteiten van de brandweer- De nieuwe kantine is modern en ge zellig. 's Avonds kunnen de mannen naar de televisie kijken, maar in het in een andere hoek gebouwde aquarium is ook altijd wel iets te zien. mannen spelen de werkplaatsen uiteraard een belangrijke rol. Aan de oude werk plaats, die drastisch verbeterd is. zijn een timmerwerkplaats en een magazijn aan gebouwd. Dit magazijn is voor onderde len, elders in het gebouw is een apart kle dingmagazijn. De brandweer deinst er niet voor terug zelf een wagen te bouwen Onlangs nog heeft het personeel een truck uit een le- gerdump, van welk voertuig alleen de ka- bine en het chasis over waren, omgetoverd in een magnifieke poederwagen. Tot het bekleden van de kabine en het spuiten in de bekende rode kleur toe. Nieuw is ook de zuurstofafdeling in de werkplaats. In deze ruimte worden zuur stof- en persluchtapparaten alsmede zuur- stofbehandelingsapparaten gevuld, ge test en eventueel gerepareerd. Er is ook een desinfectiekast. In een hoek van de werkplaats „hangt" op een tussenverdie- ping het kantoor van de chef, die van hier uit een goed overzicht over werkplaats en garage heeft. Op de nieuwe verdieping is de verga derzaal voor het brandweercollege een op vallende aanwinst. Op deze etage liggen ook de kantoorlokalen. De verbouwing en de modernisering van de brandweerkazerne begon in juni 1958 volgens een ontwerp van de heer D. Hei- loo van openbare werken. De firma G. W. Kramer uit Amsterdam voerde het pro ject uit. De brandweermannen die tot het be- roepspersoneel behoren, zijn vakmen sen. Zij brengen de tijd van het wach ten op de brand niet onledig door. Onder meer in de werkplaatsen is er altijd wel iets te doen. Op 78-jarige leeftijd is te 's-Graven- hage overleden mr. dr. J. H. R. Sinninghe Damsté, oud-directeur-generaal der be lastingen en oud-raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden. Toen hij in okto ber 1937 in de Hoge Raad werd benoemd, was dit de eerste benoeming van een spe cialist (op belastinggebied) in de geschie denis van dit rechtscollege. Jan Henricus Rudolphus Sinninghe Damsté werd op 29 september 1881 te 's-Gravenhage geboren. Hij studeerde in Leiden en promoveerde in 1904 tot doctor in de rechten, vier jaren later, in 1908. promoveerde hij in de staatswetenschap pen op stellingen. Als adjunct-commies kwam hij in 1904 bij het departement van Financiën. Hij doorliep er verscheidene rangen en werd in 1924 benoemd tot directeur-generaal der belastingen. Raadsheer bij de Hoge Raad was hij van 1937 tot 1951. Hij heeft vele publikaties, voornamelijk op fiscaal gebied doen verschijnen en maakte vóór de tweede wereldoorlog ge ruime tijd deel uit van het „comité-fiscal" van de Volkenbond. Hij was ridder in de orde van de Neder landse Leeuw en commandeur in de orde van Oranje-Nassau. De E.E.G-Executieve Commissie heeft twee ontwikkelingsprojecten voor Neder lands Nieuw-Guinea goedgekeurd, die zul len worden bekostigd door het ontwikke lingsfonds voor landen en gebieden over zee van de Europese Economische Ge meenschap. Het betreft hier een program voor demografisch onderzoek, dat 2.487.000 gulden zal kosten en een program voor geologisch onderzoek ten bedrage van 18 miljoen gulden. Het demografisch onderzoek heeft de bepaling van de bevolkingsstructuur ten doel, met het oog op het opstellen van sta tistieken en een burgerlijke stand. Met het geologische onderzoek wil men een overzicht krijgen van de bodemschatten. Advertentie IMP OUD-HAARLEM „De WOENSDAG 9 MAART Kennemer Theater, 19 en 21.15 uur: neven". Luxor Theater, 19 en 21.15 uur: „Op stand der gladiatoren". DONDERDAG 10 MAART Kennemer Theater, 19 en 21.15 uur: „De neven". Luxor Theater, 19 en 21.15 uur: „Een vrouwenleven". De cabaretavond, die leerlingen van de Da Costakweekschool en de I.V.O.-school in Bloemendaal gisteren in het Jeugdhuis aan de Donkerelaan zouden geven ten bate van de nationale jeugdactie „Doe Open" is wegens gebrek aan belangstelling niet doorgegaan. Er waren slechts tien bezoe kers. tegenover een aantal van veertig meewerkenden. Het was bijzonder spijtig voor deze laatsten, omdat zij zich veel moeite hebben getroost en langdurig aan de voorbereiding van hun cabaretprogram ma hebben gewerkt. De opbrengst van de beide jazzavonden, die het Bloemendaalse „Doe Open"-comité heeft georganiseerd, bedraagt in totaal ^350, welk bedrag aan de vluchtelingen ten goede zal komen. Verkort weergegeven) Het bouwconflict. Over het bouwconflict zou ik willen opmerken, dat zo lang de ri sicoclausule niet uitdrukkelijk is opgehe ven, daarvan gebruik mag worden ge maakt. Het gaat toch niet aan het stand punt te huldigen, dat alleen, wanneer de aannemer kan aantonen dat hij met verlies werkt, er sprake kan zijn van enige ver goeding. Ook Zijne Excellentie werkt niet voor niemendal en dat mag hij ook niet van een aannemer vei'langen. Wanneer het juist zou zijn en dat is nog een open vraag dat er aannemers zijn, die bij hun begrotingen bij aanbestedingen geen aparte post voor loonsverhogingen hebben opge nomen, heeft de gemeenschap daarvan tot nu toe geprofiteerd (speciaal de overheid, die zo gaarne de prijzen drukt) en het is niet meer dan billijk, dat nu de loonsver hoging wordt toegestaan, de kosten daar van kunnen worden doorberekend. Ook voor Zijne Excellentie gaat het niet aan uit andermans leer riemen te snijden. C. POONN. Haarlem (Van onze Haagse redacteur) Hoewel er een zekere overeenstemming bestaat tussen de opvattingen en uitgangs punten van de Europese Commissie van de E.E.G. en die van het bestuur van het Ne derlandse Produktschap voor Zuivel over het eerlang te voeren gemeenschappelijk zuivelbeleid, toch is er sprake van een soms diepgaand verschil van inzicht in de na te streven doeleinden en de wijze waar op deze verwezenlijkt dient te worden. Het commentaar op de voorstellen van de Europese Commissie vormde de hoofd schotel van de vanmorgen gehouden be stuursvergadering van het Produktschap voor Zuivel. Het Kardinale verschilpunt tussen de rapporten van Europese Commissie en Pro- duktscnap ligt vooral in de benadering van de vraag hoe hoog de opbrengst van de melk moet zijn. De Europese Commissie denkt aan een vrij sterk gefixeerde richt prijs, het Produktschap wil streven naar een opiimale (zo hoog mogelijk bereikbare) melkopbrengst uit binnen- en buitenlandse markten tezamen. Daartoe is evenwel no dig, dat door middel van exportpremies een actief uitvoerbeleid naar derde landen wordt gevoerd. Tegenover deze Neder landse gedachte van „zoveel mogelijk ver kopen" staat de door de Europese Com missie voorgestane interventiepolitiek wel ke overschotten uit de markt wil nemen, de regeringsbijdragen in het zuivelfonds aan een maximum wil binden en de melk- produktie wil beperken. Dit laatste achten de Nederlanders praktisch onuitvoerbaar. De Europese Commissie beveelt voorts aan de markten voor consumptiemelk en industriemelk te scheiden waartegenover de rapporteurs van het Produktschap stel len, dat dit niet mag leiden tot ongewenste regionale monopolieposities. Ook wijzen de rapporteurs erop, dat het niet de bedoeling van de invoerheffingen mag zijn de E.E.G tot een autarkisch gebied te maken. Daar er bovendien voor boter verscheidene ver- vangingsprodukten bestaan dient er coör dinatie te zijn tussen de zuivelmarkt en die voor oliën en vetten. Een tweede raakpunt met een andere markt vormen de voedergranen. Hier wordt gevreesd, dat het gemeenschappelijk graan beleid gericht zal worden op zei (-voorzie ning, waardoor geen mogelijkheid voor in voer uit derde landen overblijft, hetgeen tot handelspolitieke représailles van de buitenwereld zou kunnen leiden. Daarentegen wordt instemming betuigd met het denkbeeld van de commissie en de overgangsperiode te bekorten tot zes jaar naaanneming van de voorstellen door de Raad van ministers. Ook juicht raen de gedachte toe, dat reeds tot een vrijer ver keer van zuivelprodukten kan worden ge komen in afwachting van de definitieve rnarkt ordening binnen de E.E.G. Maar van Nederlandse zijde blijft men zich ver zetten tegen stelsels van minimumprijzen en lange-termijncontracten, welke immers verstan-end werken. Uit dit alles blijkt, dat men de zuivelzaken in Nederland meer commereieel-flexibel bekijkt en in de ove rige landen er liever een „gesloten circuit" van wordt gemaakt, met de bestaande marktsituatie tot uitgangspunt. Het is dui delijk, dat Nederland op die manier zijn grote zuiveloverschotten nimmer kwijt kan raken. Advertentie VOOR BEDRIJF EN PRIVé Rio Grandelaan 53 - Overveen - Telefoon 52955 Beëdigd Makelaar in assuranties De ministers van buitenlandse zaken van Peru en Nederland, dr. Raul Porras Barrenechea en mr. J. M. A. H. Luns, hebben in Den Haag een verklaring gepa rafeerd, waarin zij zeggen dat zij ter ge legenheid van het officiële bezoek van pre sident Manuel Prado de hechtheid van de vriendschapsbanden hebben onderstreept, welke hun regeringen en volkeren verbin den. Zij hechten dan ook grote waarde aan de resultaten van de belangrijke eco nomische missie, welke Peru onlangs be zocht heeft. De ministers vertrouwen, zo wordt in de verklaring gezegd, dat de intensivering van deze contacten de indienststelling van Nederlandse technische kennis en kapi taal zal bevorderen en dat zij, in het be lang van beide landen, de belangstelling voor Peru, welke intellectuele en econo mische kringen in Nedeidand reeds aan de dag leggen, zal vergroten. De ministers hebben besloten een zorg vuldige studie te maken van de mogelijk heid van een georganiseerde emigratie van Nederlandse zelfstandige boeren naar Peru, waaraan de Peruviaanse regering alle nodige faciliteiten zal verlenen. De ministers hebben ook het nieuwe perspectief onderzocht, dat de schepping van de Europese gemeenschappelijke markt voor Latijns-Amerika in het alge meen en voor Peru in het bijzonder opent. Zij waren het erover eens, dat deze de handel tussen beide landen zal doen toe nemen in plaats van verminderen. Zij heb ben bovendien de wijze bestudeei-d, waar op de belegging van kapitaal, de techni sche hulp en het nauwer aanhalen van de betrekkingen van allerlei aard, de samen werking tussen Nederland en Peru kun nen bevorderen tot wederzijds voordeel. De ministers bezagen ook de bijzonde re positie van het koninkrijk der Neder landen met betrekking tot Latijns-Ame rika, gezien het feit. dat twee der rijks delen, Suriname en de Nederlandse antil- len, nauw betrokken zijn bij de ontwik keling van dit deel der wereld. Deze nau we band impliceert een bijzondere samen werking tussen het koninkrijk en de La tijns-Amerikaanse landen en de regionale organisaties van dit continent, aldus de verklaring van de ministers. Dinsdagavond om half negen ontdekte een politieman dat ingebroken was in een groentepakhuis aan de Oost-Indiëstraat in Haarlem. Er waren 120 sinaasappelen ver dwenen. Een der omwonenden heeft gezien dat omstreeks acht uur ongeveer zes jon gens uit het pakhuis kwamen en hard weg liepen. Protest tegen kernproeven ACCRA (UPI) Het Nederlands comi té voor stopzetting van de kernproeven heeft premier Nkrumah van Ghana mee gedeeld, dat het zich tot de Franse rege ring heeft gewend met een verzoek de Franse Kernproeven te beëindigen. Het. comité heeft voorts meegedeeld dat het zijn activiteiten zal verhogen, om verde re proeven tegen te gaan. Advertentie "A. voorkomt keel aandoeningen en griep! Formitrol tablet ten op basis van formaldehyd wer ken sterk antisep tisch en desinfec terend een produkt van Dr. A. Wander A.G. Bern Enkele honderden stakende bouwvak arbeiders uit IJmuiden en Haarlem heb ben vanmorgen kou en gure wind getrot seerd om een vyftal collega's, die by de aanleg van de nieuwe ryksweg bij de Hoofdstraat in Santpoort aan het werk wa ren, te bewegen het werk neer te leggen. Voor het politiebureau aan de Hoofd straat in Santpoort verzamelden zich om streeks elf uur vanmorgen enige honder den stakers. Onder aanvoering van drie stakingsleiders, vertegenwoordigers van de drie erkende vakbonden, toog men in een lange kolonne naar de plaats waar de vijf arbeiders, hoofdzakelijk chauffeurs, nog aan het werk waren. Het betreft hier een project dat door de firma J. G. Nelis uit IJmuiden wordt uitgevoerd. Motorpolitie en enkele politiemannen in burger hielden een oogje in het zeil. Bij de directiekeet van de aannemer naast de Rijksstraatweg nabij het viaduct over de Hoofdstraat stel den de honderden stakers zich op. De drie leiders begavc i zich naar binnen om toe stemming te vragen de desbetreffende ar beiders op het terrein te proberen tot an dere gedachten te brengen. De uitvoerder wilde daarvoor echter niet de verantwoor ding nemen. Hij belde de „baas-zelf' op en deze beloofde persoonlijk met de sta kingsleiders te komen spreken. Het wach ten scheen de wachtende menigte aller minst te bevallen. „Komt er nog wat van?" werd er ongeduldig geroepen. Intussen was een aantal stakers op eigen houtje zijn argumenten kracht gaan bijzet ten. Zij hielden verscheidene zandauto's aan en beletten de chauffeurs het terrein op te rijden. Met een staker naast zich in de cabine en anderen op de treeplank werd de werkwillige bestuurder onder „vuur" genomen. De woorden die daarbij werden gebezigd logen er allerminst om. Op een tiental meters afstand keek de po litie attent toe, maar de actie had een bij zonder rustig verloop en maakte politioneel optreden niet nodig. Bij het ter perse gaan van deze editie was nog niet bekend of de stakers hun zin hebben gekregen. In gesloten formatie wachtten de stakers voor een directiekeet aan de Rijkstraatweg tussen Haarlem en Sant poort. op de afloop van de bespreking tussen hun leiders en de aannemer. mmmm Op schriftelijk gestelde vragen van het A.R.-Tweede Kamerlid van Nierop in ver band met uitlatingen van de staatssecre taris Bot betreffende de toekomst van Ne derlands Nieuw-Guinea heeft de heer Bot thans zelf geantwoord. Bij het in de vragen bedoelde persinter view te Canberra (Australië) heeft de heer Bot in het geheel geen verklaring af gelegd. noch mededelingen gedaan van een strekking, als in de vragen vermeld was. Hij heeft slechts in antwoord op de vraag, wanneer aan de bevolking van Nederlands Nieuw-Guinea het zelfbeschik kingsrecht zal kunnen worden verleend, medegedeeld, dat het niet wel mogelijk is om hiervoor een termijn te stellen, doch dat dc Nederlandse regering ernaar streeft om het ontwikkelingsproces in een zo snel mogelijk tempo te doen verlopen. Daarbij werd gewezen op het verschil in ontwikkeling tussen gebieden, welke reeds geruime tijd aan dit proces deelnemen (de kuststreken), en andere gebieden, die nog maar kort geleden of in het geheel nog niet ontsloten zijn en waarin nog zeer pri mitieve toestanden voorkomen. De in het persbericht over het interview vermelde termen ..menselijke wezens" en „wilden" heb ik in het geheel niet gebezigd, aldus de staatssecretaris. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op de vraag omtrent de be toging te Sentani. gehouden bij 't vertrek uit Nederlands Nieuw-Guinea. Naar aan leiding daarvan heeft de staatssecretaris geantwoord, dat 't voorbrengen van al dan niet vermeende grieven het recht is van een ieder, doch dat in dit geval de Neder landse organisatoren van de betoging weinig blijk hebben gegeven van verant woordelijkheidsbesef, daar zij bij de be toging vele inheemsen hadden ingescha keld. die voor het merendeel niet of nau welijks beseften waar het om ging en die met het doel van de betoging weinig of niets uitstaande hadden. Dat tot de be toging zou zijn aangezet door personen die rechtstreeks van Java gekomen waren, heeft de staatssecretaris niet gezegd, noch ook woorden van die strekking gebruikt.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1960 | | pagina 6