Schotten zijn lang niet zuinig met lof voor Haarlemse bloemenmeisjes MODE Valse intekenlijst gemaakt voor slachtoffers van Agadir Protest tegen huurverhoging door 337 huurders van „Patrimonium" BUISMAN Keur van goochelaars treedt op in Minerva Theater Speeltuin „Haarlem-Oost" wordt zaterdag geopend Tegen jongelui zes maanden celstraf, waarvan drie voorwaardelijk, geëist Hart van Amsterdam op spitsuur stroomloos Wegens onvoldoende onderhoud en primitieve voorzieningen B. en W. antwoorden raadslid over huurverhoging 9 THEY STOLE THE SHOW Ledenvergadering van „Zandvoortmeeuwen" HAARLEMSE RECHTBANK HAIR TONIC Kortsluiting in centrale Zilveren dubbeltjes voor 20 mei inleveren Padvinderskamp in Teylingerbos Drie plaatsvervangende rechters benoemd Brief aan Huuradviescommissie Politie neemt onbeheerde fietsen bij Zeeweg in beslag Politieman vervalste gerechtelijke akten DONDERDAG 12 MEI 1960 HAARLEMS DAGBLAD OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT „They stole the show" zeggen de Schot ten van de Haarlemse bloemenmeisjes. Zij bedoelen daarmee, dat de charmante ver tegenwoordigsters van Haarlem bij de „Hollandweek", die in Glasgow wordt ge houden, de belangrijkste bijdrage leveren voor deze Nederlandse manifestatie in de Schotse hoofdstad. Zonder natuurlijk ook maar in enigerlei mate afbreuk te willen doen aan de prestaties van vele andere Nederlanders, die in Glasgow de Neder-- landse kleuren hooghouden en bezig zijn banden te leggen tussen Nederland en Schotland teneinde de commerciële be trekkingen te verbeteren en zo mogelijk op een nóg hoger plan te brengen dan zij zich nu al bevinden. Van die andere Nederlandse vertegen woordigers neemt ook de Dutch Swing College Band een belangrijke plaats in. Dinsdag hebben de bloemenmeisjes met de leden van de band een triomfale in tocht gehouden. Deze rit had zó'n succes, dat hij andei-half uur langer duurde dan was begroot. Op het George Square (het centrum van de stad) heeft het orkest een uurlang gespeeld, terwijl de bloemenmeis jes bloemen uitreikten. Des avonds gaf de band. een concert voor maar liefst 1500 dansminnenden. Adv°rtent>e Zojuist binnengekomen: Italiaans Bouclé COLBERT 82.50 van een mooie zomer- kwaliteit. U draagt daarbij een Multicolor pantalon in mattingweefsel, bestaande uit „Trevira" en wol (44.50). Een geslaagde combinatie I ANEGANG 17 De zorgen van de bewoners in de om geving van de Prins Bernhardlaan en de Jac. van Looystraal in Haarlem-Oost waar zij hun kinderen veilig en onder toe zicht kunnen laten spelen zullen na za terdagmiddag een stuk verlicht zijn. Die middag namelijk zal de nieuwe speeltuin „Haarlem-Oost" aan de Jac. Van Looy- straat voor de eerste maal zijn hekken voor de jeugd ontsluiten. Maar voordat het zover is zal de speel tuin om kwart over twee door de ge meentelijke autoriteiten aan het Haar lems Speeltuinverbond worden overge dragen, dat op zijn beurt het nieuwe be zit ter beschikking zal stellen van het be stuur van de speeltuinvereniging. Na de officiële plechtigheid maken de jonge leden van de speeltuin van het Van Zeggelenplein af achter het tamboerkorps van de speeltuin „Frans Hals" een feeste lijke rondwandeling door de buurt. Na aankomst van de optocht bij de tuin zal wethouder Schipper namens het gemeen tebestuur de speeltuin openen. Het zal bij deze gebeurtenis zeker niet aan belang stelling ontbreken, want reeds lang werd in dit kinderrijke stadsgedeelte een speel tuin sterk gemist. (Shows, snufjes en alles wat verder in het domein der vrouw dagelijks aan de orae komt) Er is echt geen betere tijd denkbaar om een nieuwe sportzaak te openen dan in het begin van het lenteseizoen. Het was een goed idee van het Sporthuis Centrum zijn feestelijke opening te bekronen met een mode-show, die een presentatie was van zijn rijk gevarieerde collectie sportkle- ding. We kregen in Dreefzicht een voor proefje te genieten van wat Zandvoort of als we het verder zoeken de Riviera ons van de zomer aan strandkleding te tonen heeft. Het belooft er fleurig te worden en luchtig bovendien, want de bikini lijkt de ze zomer furore te maken. Ze worden gemaakt van fleurige katoenen stofjes en zijn niet hoog in prijs, tenzij men er weel een bijpassend shirt bijneemt, waarmee veel modellen gecompleteerd worden. De ze complets zijn er in velerlei uitvoerin gen. Voor de heren frisse soms „wild" bedrukt shirts over een short met binnen slip, zodat er ook in gezwommen kan wor den. Naast de bikini's gaat de voorkeur ook sterk uit naar het tweedelig badpak. De pasvorm is prachtig door de voorge vormde cup en komt vooral in de lastex goed tot haar recht. De voorkeur gaat steeds meer uit naar fantasiedessins en men ziet dan ook mooie kleurencombina ties. De modieuze lijn voor het badpak van dit seizoen is te vinden in een laag- uitgesneden rug, en brede en ver naar bui ten geplaatste schouderbanden. Ook het pakje met de boothals en de kleine aan geknipte mouwtjes komt hier en daar naar voren. Er waren originele shorts met oplopende pijpjes die opgesneden waren en door een enigszins ronde verwerking mooi om het been sloten. Ze varieerden van effen en gestreept tot bonte Picasso dessins; ze werden vaak gecompleteerd met een ge heel tegengevoerde plastron. Zeer jeugdig zijn de zonnepakjes met ge- plisseerd rokje, dat over het wijde pof- broekje ruim uitstaat. Voor frisse dagen zijn er fleurige pantalons rijk gevarieerd in dessinering en kleurschakering. En zo'n jumper of pullover in glansgaren, dat zo gemakkelijk te wassen is, zal het daar op zeker goed doen. Kr.ty Woensdagmorgen gingen de bloemen meisjes naar de voornaamste winkel straat van Glasgow, waar zij de voorbij gangers met bloemen verrasten. Daarna hebben zij dit nog eens herhaald onder de de tonen van een Amsterdams pierement. Gisterenmiddag hadden de meisjes vrij en hebben zi j een autotocht naar de Hoog landen gemaakt. Des avonds gaf het Rotterdams Philhar- monisch Orkest onder leiding van Eduard Flipse in de Andres Hall een concert, waaraan de pianist Hans Henkemans so listische medewerking verleende. Hierbij waren alle Nederlandse en Engelse auto- rieteiten aanwezig. De bloemenmeisjes vanzelfsprekend ook present boden bloemen aan en hadden later een thee met onder meer de vrouwelijke burgemeester van Glasgow. Vanmorgen werd wederom een bezoek gebracht aan één der Glasgowse winkel straten, waar bij het straatorgel bloemen werden overhandigd. Het programma van vanmiddag stond vanmorgen, toen wij met Glasgow spraken, nog niet vast. De Haarlemse wethouder van Onderwijs, de heer D. J. A. Geluk, begeleidt de bloe menmeisjes tijdens hun Schotse trip, even als de heer A. W. Korstjens en natuur lijk de heer en mevrouw W. van Willige en mejuffrouw Ria Iiooij. De Zandvoortse sportvereniging „Zand- voortmeeuwen" houdt een ledenvergade ring op maandag 30 mei in hotel Keur. Als voornaamste agendapunt komt aan de orde de ontbinding van de „P.C.F.", de Propaganda-Contact- en Feestcommis sie. Het bestuur deelt mede dat hoewel men erkentelijk is voor hetgeen door deze com missie in het belang der vereniging is ge presteerd, thans aan zo'n commissie geen behoefte meer bestaat. Het bestuur stelt zich voor, het voeren van propaganda zelf ter hand te nemen en hiervoor de mede werking van de redactie-commissie van het clubblad „De Zandvoortmeeuw" te vragen. Het onderhouden van het contact met de spelers acht het bestuur een taak, welke door de elftalcommissie met de trainer zal moeten worden georganiseerd. Tenslotte zal het organiseren van feesten naar de mening van het bestuur dienen te geschieden, wanneer de behoefte daartoe zich doet gevoelen in welk geval een com missie ad hoe kan worden benoemd. Een bestuursverkiezing, wegens perio diek aftreden van de voorzitter, tweede oudste commissaris, de heren K. C. van der Mije Pzn., R. Kerkman, E. Loos en J. van Duyn, zal worden gehouden, waar bij genoemden zich herkiesbaar stellen. Tenslotte is er een bestuursvoorstel tot het instellen van een elftalcommissie, be staande uit zeven leden, waarvan drie le den voor het samenstellen van de drie eerste elftallen en vier leden voor de an dere. Ze waren beiden twintig, de jonge lui die vanmorgen berouwvol voor de Haarlemse rechtbank stonden. De een winkelbediende, de ander boek houder. Uit Aalsmeer en Hoofddorp. Keurige jongelui, de boekhouder in een donker blauw pak. In maart van dit jaar belde de winkelbediende zijn vriend op. Hij was hem 33 schuldig en ook de werkgever van de boekhouder kreeg nog geld. Ze maak ten het plan een intekenlijst te maken en de boekhouder ging er mee naar een 72-jarige landbouwer in zijn woonplaats. De winkelbediende bleef buiten schot, want zijn vader werkte bij de landbouwer. De intekenlijst was gemaakt van gezegeld papier en stond op naam van het hervormde kerkgenootschap in Hoofddorp, af deling hulpverlening, en het in te zamelen geld zou bestemd zijn voor de slachtoffers van de aardbevings ramp in Agadir. De landbouwer ver trouwde het niet en waarschuwde de politie. De officier van Justitie mr. G. W. F. van der Valk Bouman eiste tegen beiden zes maanden gevange nisstraf, waarvan drie voorwaardelijk met drie jaar proeftijd en toezicht van de protestants-christelijke reclas sering. De landbouwer vertelde als getuige dat op de lijst die de boekhouder hem toonde, vijf namen stonden van plaatsgenoten, met de bedragen die zij zouden hebben gegeven, variërend van vijftig tot honderdvijftig gulden, en handtekeningen. Hij zei de boekhouder er eens over te willen denken en bij zijn buren te informeren. „De bedragen kwamen mij bespottelijk hoog voor", zei getuige ter zitting. Later had de winkelbediende hem opgebeld, waarbij hij zich uitgaf voor bestuurslid van het hervormde kerkgenootschap. De winkelbediende zei daarbij dat hij niet kon begrijpen dat de landbouwer nog geen bij drage had gestort. De landbouwer deed navraag bij buren en één hunner die hij thuis trof, zei van niets te weten. Toen waarschuwde de landbouwer de politie. De president mr. H. J. Ferwerda vroeg de jongelui, die nog nooit veroordeeld zijn, hoe zij tot hun daad zijn gekomen. „Het is een stommiteit van ons geweest", zei de boekhouder. Hij vertelde dat zijn vriend hem en zijn werkgever geld schuldig was. De officier van Justitie zei dat ver dachten hebben gespeculeerd op de gevoe lens van naastenliefde die mensen hebben voor een medemens in nood. Zij hebben hiervan misbruik gemaakt met raffine ment, brutaliteit en hardnekkigheid. Zij namen één slachtoffer op de korrel, de landbouwer, en toen deze „tegenspartelde" hielden zij vol en belden hem nog eens op. Het geld moest er komen voor allerlei ge neugten, onder meer autorijden. De officier zei dat het hem verbaasde te doen te heb ben met deze jongelui die uit goede milieus komen en hetgeen zij hebben misdaan zeker thuis niet hebben geleerd. De raadsman van de boekhouder, mr. G. J. Vermeulen, vroeg op juridische gron den ontslag van rechtsvervolging, of an ders om veroordeling tof. een straf, waar van het onvoorwaardelijk deel korter is dan geëist is. De raadsman van de winkelbediende, mr. •J. D. A. Viskil, zei dat naar zijn mening de mentaliteit van deze jongelui niet zo misdadig is dat zij zich weer zal uiten in strafbare gedi-agingen. De winkelbediende is zeer godsdienstig en heeft, evenals zijn vriend, veel spijt. Pleiter verzocht de rechtbank het on voorwaardelijk deel van de straf gelijk te stellen met de tijd in voorarrest, doorge bracht en zijn cliënt onmiddellijk in vrij heid te stellen. De rechtbank wees dit verzoek af en zal uitspraak doen op woensdag 25 mei om half tien. Advertentie vanaf f4.95 SHULTON - ROCKEFELLER CENTER - NE Gistermiddag om kwart voor vier is er in Centrale noord te Amsterdam een kabel onder spanning gezet, die nog geaard was. Er ontstond kortsluiting waardoor het on der-station aan de Nieuwmarkt geheel werd uitgeschakeld. Daardoor geraakte de bin nenstad tussen Singel en de Oude Zijds Voorburgwal spanningloos en tevens en kele wijken in het Noordelijk stadsdeel en Landsmeer. Het GEB kon om vijf uur, door het omschakelen van kabels en transfor matoren, weer energie leveren naar het stroomloze stadsdeel. Behalve het ongerief dat men in huizen, kantoren en fabrieken in het stroomloze gedeelte van de stad ondervond, waren ook vele verkeerslichten uitgevallen, zodat het verkeer in de spitsuren door inderhaast ingeschakelde verkeersagenten moest wor den geregeld. Om zes uur was de storing geheel opgeheven. Op 20 mei 1960 sluit de inleveringster mijn voor de zilveren dubbeltjes, die met ingang van 19 januari 1960 buiten omloop werden gesteld. Op laatstgenoemde datum waren naar schatting nog voor 4 miljoen van deze muntstukken in circulaite. eind april is nog voor ongeveer 2Va mil joen aan zilveren dubbeltjes ingewisseld. Er bevinden zich nu ongeveer nog 15 mil joen van deze dubbeltjes in handen van het publiek. Het verdient aanbeveling, kasten, laden en oude spaarpotten nog eens goed te on derzoeken en de oude zilveren dubbeltjes (er zijn 6 modellen, die onderling van beeldenaar verschillen) voor 20 mei bij de postkantoren, bij - en hulpkantoren der pos terijen en poststations in te wisselen. Ter gelegenheid van het gouden feest van de Nederlandse padvinders wordt aan staand weekeinde in het Teylingerbos bij Vogelenzang een groot kamp gehouden. Het kamp wordt zaterdagavond om zeven uur geopend door de districtscommissaris ir. J. Pool, waarbij tevens aanwezig zal zijn de voorzitter van de districtscommis sie, mr. H. M. van Fenema. Zaterdagavond is er een kampvuur, dat onder leiding staat van akela A. G. Rijks uit Den Haag, alsmede een avondspel. Zon dagmorgen is er een wijdingsdienst onder leiding van hopman F. Braaksma uit Haar lem. Het kamp, waaraan de districtsdrum band Haarlem muzikale medewerking ver leent, wordt geleid door de assistent districtscommissarissen J. de Jonge en H. P. H. Plevier. In Haarlem De president van de Haarlemse recht bank, mr. F. P. E. Bloemarts, heeft dezer dagen drie plaatsvervangende rechters ge ïnstalleerd. Het zijn allen leden van de Haarlemse balie, namelijk mr. A. D. P. V. van Löben Seis, mr. H. J. Pot en mr. J. W. Rutgers. .Advertentie KOFFIE hoe ook gezetIgjl altijd beter met (ook ah 't poederkoffie isA\ Bewoners van woningen van de Haar lemse Woningstichting „Patrimonium" in het Zocherkwartier en de Leidse buurt en aan de Kloppersingel, Spaarndamscweg en het Rozenhagenplein hebben een brief ge stuurd aan de Huuradviescommissie, res sort Haarlem, waarin zij protesteren tegen de huurverhoging van 20 percent, aan gezien deze verhoging naar hun mening ten onrechte werd opgelegd, omdat de wo ningen in een zeer slechte staat van on derhoud verkeren, terwijl de voorzienin gen in de zogenaamde „arbeiderswonin gen" uitermate primitief te noemen zijn. Namens de bewoners van de middenstands- woningen" protesteren zij bovendien tegen wat zij noemen „de verkapte extra-huur verhoging van f 1,50 per maand", welke sinds 1 april in rekening wordt gebracht voor onderhoud van de sinds jaar en dag door de bewoners zelf verzorgde voortuin tjes. Van dit protest, dat is ondertekend door 337 huurders, zijn afschriften gestuurd aan B. en W. van Haarlem, de gemeen telijke dienst van Bouw- en Woningtoe zicht, Gedeputeerde Staten van Noordhol land en aan de gemeenteraadsfracties. Met betrekking tot de arbeiderwoningen merken de adressanten op, dat vrijwel al le woningen aan vóór- en achterzijde na genoeg verveloos zijn, dat ramen en ko zijnen bij het merendeel dezer woningen in zeer slechte staat verkeren, waardoor in sommige gevallen ruiten naar buiten vallen en zelfs gehele ramen uit elkaar vallen, dat de tuindeuren in de achterka mers van vele woningen verrot zijn, dat bi.j sommige woningen de op de vloeren gebouwde binnenmuren verzakken, waar door grote scheuren ontstaan, dat bij het merendeel van de woningen de schuurtjes bouwvallig en te klein zijn, dat in vele De Bloemendaalse politie heeft woensdag aan het begin van de Zeeweg ongeveer zeventig fietsen in beslag genomen, die daar onbeheerd waren achtergelaten door jongelui, die hun tocht naar het strand liftend voortzetten. De fietsen konden door de eigenaars op het politiebureau worden afgehaald. De Bloemendaalse politie heeft het voor nemen tegen het onbeheerd achterlaten van fietsen ook in de toekomst met streng heid te blijven optreden. ËMI Om een catastrofale duinbrand in de Kennem er duinen zo spoedig mogelijk de kop te kunnen indrukken is deze week op een duintop een vijftien meter hoge brandtoren geplaatst. Momenteel wordt door het duin een leiding ge trokken voor telefoonaansluiting. Het ligt in de bedoeling deze post, voor zover nodig, permanent te betrekken. Tijdens het „Goochelfestival", dat zater dag in het Minerva-theater in Heemstede wordt gehouden, zal men zowel de oudste als de jongste Nederlandse goochelaar zijn manipulaties kunnen zien verrichten. De oudste is de zesentachtigjarige heer C. J. Burgersdijk uit Den Haag, een broer van de voormalige directeur van de N.Z.H.V.M. De jongste is de dertienjari; -■ Obdulia Blanket uit Haarlem. Met een tiental con fraters, waaronder „Professor" Vannilius uit Eindhoven, mr. Hadé uit Nieuw-Ven- nep en mr. Pico uit Heemstede, zullen zij een amusante en gevarieerde demonstra tie geven van de manier, waarop het pu bliek gewoonlijk met vingervlugheid en vernuftig geconstrueerde apparaten aan genaam wordt beziggehouden. Met dit goochelfestival wordt het 12 lA- jarig bestaan van de Noordhollandse Bond van Goochelaars gevierd. Deze is niet be doeld als een soort vakorganisatie, doch de leden hebben zich uitsluitend verenigd met het oogmerk hun specifieke kunst op een zo hoog mogelijk peil te brengen. Van daar dat zij iedere eerste maandag van de maand bijeenkomen in gebouw „Cultu- ra" in ^iaarlem, waar zij hun bevindingen uitwisselen en eventueel nieuwe trucs aan eikaars deskundige kritiek onderwerpen. Dat hiei-bij de gezelligheid evenmin wordt verwaardloosd, spreekt welhaast vanzelf. Het Nederlandse organisatieleven der goochelaars heeft nog slechts een betrek kelijk korte historie. Vóór 1940 waren zij namelijk internationaal verenigd in een bond, die zijn domicilie had in Hamburg en ook verder voornamelijk Duits was ge oriënteerd. Zo verscheen bijvoorbeeld het bondsorgaan alleen in de Duitse taal. Oor log en bezetting hebben het enthousiasme van onze goochelaars voor een dergelijke organisatie uiteraard danig doen vermin deren, zodat reeds in 1945, op initiatief van de heer H. Dekema (toneelnaam mr. Ha- dé) werd besloten tot oprichting van een Nederlandse bond over te gaan. Deze or ganisatie heeft slechts enige jaren be staan, omdat in de praktijk al spoedig was gebleken, dat voor deze artiesten een aan tal kleinere verenigingen doelmatiger zou zijn dan één grote. Aldus werd de Neder landse bond gesplitst in vijf provinciale, met bestuurszetels in Rotterdam, Amster dam, Utrecht, Zwolle en Haarlem. Wel is een overkoepelende organisatie blijven be staan, de Nederlandse Magische Unie, sa mengesteld uit vertegenwoordigers van de provinciale bonden. Het enige nadeel is, dat onze goochelaars nu niet meer over een eigen orgaan kunnen beschikken. Want gelijk met de opheffing van de bond. werd ook de uitgave van het blad „De Illusionist" gestaakt, hetgeen door de le den nog altijd als een gemis wordt be schouwd. Doordat de goochelaars wel gaarne zo dikwijls mogelijk in het openbaar optre den, doch zich daarnaast bij voorkeur met een mysterieuze sfeer omhullen, is over hun verdere praktijken slechts weinig be kend. Het is daarom misschien wel inter- ressant eens te vermelden, dat Nederland ruim drieduizend „geregistreerde" goo chelaars bezit, van wie het grootste ge deelte amateurs. De vakmensen onder hen staan internationaal hoog in aanzien en de Nederlandse goochelaars behoren tot de beste ter wereld. Namen als Fred Kaps, Peter Pit, Niberco en Macrodas. zijn ook in andere werelddelen uitstekend befaamd. Verder zijn de leden buitengewoon trots op het feit, dat het erevoorzitterschap van hun bond destijds werd aanvaard door de heer Theo Bamberg, thans woon achtig in Chicago. Deze is nu achtentach tig jaar oud en een afstammeling van de legendarische goochelaarsfamilie Bam berg, van wie sedert 1755 zeven genera ties de wereld met hun verbazingwekken de manipulaties in vervoering hebben ge bracht. Theo Bamberg heeft deze traditie tientallen jaren voortgezet onder de naam „Okito", een anagram van Tokio. Hij trad dan ook op in een Japans nummer. Van deze beroemde confrater zal zaterdag op het goochelfestival in Minerva door mr. Hadé een boodschap worden voorgelezen. Brand in buurthuis. In de nacht van dinsdag op woensdag ontstond een uit slaande brand in het buurthuis te Stad broek bij Sittard. Toen de Sittardse brand weer met groot materieel ter plaatse ver scheen, stond de gehele bovenverdieping in lichter laaie. Deze brandde totaal uit. De schade, waai'tegen een verzekering bestaat, bedraagt meer dan 50.000. gevallen de afscheiding tussen voortuin en openbare weg gedeeltelijk ontbreekt door verwaarlozing en dat de allernoodzakelijk ste reparaties vaak op primitieve wijze worden uitgevoerd. Verder ontbreken de volgende voorzie ningen: douche en wastafels, geyser, stookgelegenheid in beneden voor- of ach terkamer, kolenbergplaats. De elektrische installatie is vaak onvoldoende, aldus de brief. Met betrekking tot de middenstandswo ningen gelden volgens adressanten de zelfde klachten, hoewel in mindere mate. De ondertekenaars van het protest ver zoeken de Huuradviescommissie de huur verhoging voor genoemde woningen onge daan te maken, althans op te schorten tot dat de achterstand in onderhoud en voor* zieningen is ingehaald. B. en W. van Haarlem hebben met be trekking tot de huurverhoging, waarover het gemeenteraadslid mr. M. D. Proper (Comm.) op 5 april schriftelijke vragen heeft gesteld, in antwoord daarop meege deeld, dat het college onbekend is met het feit, dat enkele woningbouwcorporaties aan de huurders van vóór 5 mei 1945 tot stand gekomen woningen met een week- huur van f 9 of minder, zonder enig voor behoud de jongste huurverhoging van 20 percent hebben opgelegd. Uit nadere informaties is het college ge bleken dat een enkele corporatie, met name de Haarlemse Woningstichting „Vooruitgang" de huurders schriftelijk heeft ingelicht op een wijze, welke de in druk wekt, dat het betalen van de huur verhoging verplicht zou zijn. Daarnaast heeft het bestuur van die stichting naar de voorzitter aan B. en W. heeft meege deeld de huurders er echter mondeling op gewezen dat de huurverhoging voor ge noemde categorie woningen niet verplicht is. B. en W. betreuren het dat de voor lichting aan de huurders in bedoeld ge val aan duidelijkheid te wensen heeft over gelaten, maar zij wijzen erop, dat de des betreffende maatregelen in een zeer kort tijdsbestek moesten worden genomen. Door middel van een circulaire hebben B. en W. de besturen van de woning bouwcorporaties geadviseerd ten aanzien van de woningen, behorende tot de ge noemde categorie welke naar hun oordeel voldoen aan de gestelde kwalitatieve eisen en voorts in een goede staat van onder houd verkeren, zeer tijdig een verzoek tot toepassing van de huurverhoging bij de de Huuradviescommissie in te dienen. In dezelfde circulaire hebben B. en W. tevens het advies gegeven de huurders omtrent de te nemen maatregelen in te lichten en hen in hun .eigen belang aan te raden op basis van vrijwilligheid de 20 per cents-huurverhoging te voldoen. Het is het het college niet bekend, in hoeverre aan dit advies gevolg is gegeven door de wo ningbouwcorporaties. B. en W z.ullen het bestuur van „Voor uitgang" met hun zienswijze over de ge volgde gedragslijn in kennis stellen. Voor het nemen van andere maatregelen ziet het college geen aanleiding aanwezig. Vonnis: vier maanden De Haagse rechtbank heeft een gevange nisstraf van vier maanden opgelegd aan 'n 40-jarige wachtmeester der Rijkspolitie uit Den Haag, die zich meermalen heeft schuldig gemaakt aan valsheid in ge schrifte. De rechtbank achtte het bewezen dat de politieman herhaaldelijk valselijk gerechtelijke stukken (dagvaardingen, enz.) heeft „betekend", d.w.z. dat hij op de bij behorende akten van uitreiking ten onrech te had geschreven de stukken te hebben uitgereikt, terwijl dit niet het geval was. De officier had achttien maanden geëist. De verwachte ontkende de gerechtelijke stukken te hebben verdonkeremaand.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1960 | | pagina 9