leef gelukkig op 2 sigaretten per dag! WELF Speciaalzaak Wethouder Schippers opent nieuwe speeltuin in Haarlem-Oost r Tientallen sprekers op receptie van Politiesportver. „Haarlem" G. Brugman A.H. SUPEGMART TIPS Bloemenmeisjes stormachtig Huiseigenaren!! bij terugkomst verwelkomd Kwen Lun tabletten Jac. van Maris TAXI 13000 Politie hield lastige cafébezoekers aan Twaalf vingervluggerds hielden publiek avond lang voor het lapje Plan voor bouw van 200 woningen GARAGE DEN I0UT HAARLEMS DAGBLAD OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT Burgerlijke Stand van Haarlem Motorrijder geslipt Been gebroken Kort nieuws „Een huis vol verrassingen" Ouders van emigranten richten vereniging op Bromfietser gewond Scooterrijder slipte 98 98 58 59 19 47 25 49 BUTTERSCOTCH REPEN 8 voor f 1.0G Grote Houtstraat 99 Zilveren jubileum Achter stuur onwel Veertig jaar bij coöperatie MAANDAG 16 MEI 1960 „Hiermede verklaar ik deze speeltuin voor geopend". Met deze woorden knipte wethouder J. A. Schippers zaterdagmid dag het brede witte lint door, dat voor de ingang van de nieuwe speeltuin „Haar lem Oost" aan de Jacob van Looystraat gespannen was. Onmiddellijk na het door knippen van deze symbolische versper ring, nam de jeugd van Haarlem oost de speeltuin in bezit en terwijl het jeugdige tamboerkorps van de speeltuinvereniging „Frans Hals" waarvan de leden ge kleed gingen in witte pakjes en rode capes een kleine taptoe uitvoerde op o'e betegelde speelplaats rechts van de in gang, maakten hun leeftijdgenootjes zich méester van de vele speeltuinattributen die op het grasveld stonden. Voordat echter de vijfjarige Elsje Lijs wethouder Schippers op een keurig zwart kussentje het schaartje had aangeboden, waarmee de wethouder zijn officiële taak verrichtte, had de buurtjeugd onder lei ding van de band van „Frans Hals" een rondgang gemaakt en waren er in één van de moderne klaslokalen van de naast de speeltuin gelegen Van Zeggelenschool, in tegenwoordigheid van vele genodigden enkele korte toespraken gehouden, die weliswaar aan de officiële overdracht voorafgingen, maar deze in feite bezegel den. Wethouder Schippers noemde de, tot standkoming van deze speeltuin een „daad van gemeenschapszin". Er bestaat een behoefte aan speeltuinen, waarvan het be stuur, naast de ouders, medeleiding geeft aan de kinderen. Echter moet ook door de Advertentie Meer mens met minder sigaretten Rook gerust, maar met verstand Met de heerlijke goudgele Kwen Lun tabletten wordt de behoefte aan teveel roken weggenomen en u geniet op nieuw voor 100 Vu van elke sigaret. Smakelijk - doeltreffend gezond Bij apotheek en drogist 50 tabletten, 2.75 Volledige kuur 5 a 6 flacons. BEVALLEN van een zoon, 12 mei: M. van DongenKeuning; 13 mei: E. B. Brou wer—de Kloet; 14 mei: C. M. J. de Boer— van Emmerik; H. J. Heemskerk—van Wijk. BEVALLEN van een dochter, 12 mei: E. van der MijePeereboom; 13 mei: E. M. P. LenaartsHartman; C. L. van der Velde—Boevink; A. C. Brouwer—Prins; 14 mei: J. M. Henneman—Ketelaar. OVERLEDEN, 12 mei: M P. Meijlis— Overmeijer, 82 j.. Voorzorgstraat: F. M. van Gemert, 81 j., Reitzstraat; 13 mei: J. Baart, 77 j.. Maerten van Heemskerkstraat. GEHUWD, 14 mei: H. H. van Trappe en P. M. Schregardus; V. E. Dubois en J. M. E. Brinkmann; A. Cormane en" W. E. Coene. «feu* mmm - "K-;v MHi Wethouder Schippers knipt de laatste beletselen voor de toegang tot de nieu we speeltuin in Haarlem-Oost door. speeltuinbesturen het „winterclubwerk" gestimuleerd worden en deze stimulans geldt onder meer als een rechtvaardiging voor de oprichting van nieuwe speeltui gen. De speeltuin in Haarlem Oost is de achttiende die geopend wordt en men heeft nog verschillende projecten in be handeling. Spreker noemde in dit verband de oprichting van een speeltuin in Park wijk en aan de Van Dordtstraat. Voor de bewoners van* de nieuwe wijken is er ten opzichte van de speeltuinen wel goed gezorgd, meende de wethouder. In de reeds langer bestaande wijken is het echter moeilijker om iets in deze rich ting tot stand te brengen, aangezien men daar met. ruimtegebrek te kampen heeft. Spreker wenste het bestuur van de nieuwe speeltuin, onder voorzitterschap van de heer W. Marsbergen, veel succes toe en droeg na zijn toespraak de speeltuin over aan het Haarlems Speeltuinverbond. De vertegenwoordiger van dit Verbond, de heer D. Rookhuiszen, gaf na een toe spraak, waarin hij de oprcihting van buurt vereniging en speeltuin schetste, de tuin op zijn beurt over aan de voorzitter van de speeltuinvereniging, de heer Marsber gen, met het verzoek om alles in het werk te stellen om deze speeltuin tot een goede speeltuin te maken. Nadat de heer Marsbergen zijn dank had uitgesproken, gaf de tweede secreta ris van de Nederlandse Speeltuin Unie, de heer D. Vijlbrief, een overzicht van de geschiedenis van de speeltuin en merkte op, dat er nu zeshonderd verenigingen bij de Unie zijn aangesloten, die het samen meer dan een half miljoen kinderen mo gelijk maken van vele speeltuinen in ons land te genieten. Spreker richtte een waarschuwend woord tot het nieuwe bestuur en merkte op, dat bij de opening van de tuin het werk eigenlijk pas begint. Zonder werk zaamheid van het bestuur en vooral ook zonder het daadwerkelijke medeleven van de ouders kunnen de speeltuinen zich niet handhaven, aldus de spreker. De heer Vijlbrief haalde in dit verband 'n gezeg de van wethouder De Roos van Amster dam aan, dat het speeltuinwerk onver vangbaar is. Aan het slot van zijn toe spraak bood spreker de heer Marsbergen een volleybal aan en sprak daarbij de hoop uit dat de bal gauw versleten zal zijn. Toen men reeds naar buiten wilde gaan voor de officiële openingsdaad, vroeg wet houder Schippers nog even het woord en terwijl in de verte de trommels van de naderbijkomende drumband „Frans Hals" reeds te horen waren bracht de wethou der dank aan de dienst Openbare werken voor de aanleg van deze tuin en verklaar de, dat het huisje voor de accomodate nog niet aanwezig was, omdat de bouw vergunning nog niet was ontvangen. Zondagmorgen is een twintigjarige mo torrijder uit Wassenaar op dc hoek van de Nachtegalenlaan en Zwaluwenweg in Aer- denhout geslipt. Aanvankelijk was de man na een val bewusteloos. Later werd hij met een lichte hersenschudding naar het Mari nehospitaal in Overveen overgebracht, Zaterdagmorgen is een verkeersongeluk ontstaan op de Dompvloedslaan in Over veen, doordat een bestelauto een negentien jarige Bloemendaalse motorrijder „sneed". De motorrijder viel en brak zijn rechter been. Hij werd naar het Marinehospitaal overgebracht. Spreekuur gewijzigd. De Haarlemse wethouder van volkshuisvesting, midden standszaken en jeugdzaken, de heer J. A. Schippers, zal deze week zijn spreekuur houden op woensdag om elf uur. Geen spreekuur. Burgemeestei mr. H M. van Fenema van Zandvoort houdt woensdag 18 mei geen spreekuur. Advertentie ZIE ONZE ZOMERCOLLECTIE BARREVOETESTR. 19 - TEL. 15051 A mateurtoneel Johan Blaaser, die met zijn dolle klucht „Drie is teveel" een der grootste televi sie-successen van de laatste maanden mocht incasseren, blijkt inmiddels weel een nieuw stuk in elkaar te hebben gezet. Het is „Een huis vol verrassingen", even eens een klucht in drie bedrijven. Het werd door de Heemsteedse toneelvereni ging „Nut en Genoegen" in het wijkge- bouw „De Princehof" in De Glip, op twee achtereenvolgende zaterdagen voor het eerst in deze omgeving opgevoerd. Even als in „Drie is teveel",, gaat Blaaser weer recht op de man af, wanneer hij zich voor de beoogde hilariteit in de zaal voor namelijk concentreert op het gebruik van allerlei, reeds dikwijls met succes toege paste kluchtspeleffecten. In de titel moge dan ook van verrassingen sprake zijn, het stuk zelf biedt deze in geen enkel opzicht. In deze klucht is de pret begonnen om Marja en Lucien, een jong gehuwd paar tje, dat op kamers woont bj de nu niet bepaald beminnelijke tante Clementine. De onderlinge verhoudingen zijn dan ook alles behalve harmonieus, waarbij de hoog opgelopen huurschuld van Lucien weinig bevorderlijk is voor tantes genegenheid. Na de zoveelste daverende ruzie wordt hun dan ook aangezegd de kamers te ver laten, welk bars gegeven bevel Marja en Lucien voor niet op te lossen problemen plaatst. Zij besluiten tot een krijgslist om tante tot andere gedachten te brengen en zij menen haar waakzaamheid niet beter te kunnen afleiden, dan haar op staande voet een echtgenoot te bezorgen. In het holst van de nacht worden diverse kan didaten opgebeld, waarbij Clementine al lerlei imaginaire deugden worden toege schreven. In zekere zin slaagt hun opzet. Zo verschijnt bijvoorbeeld notaris Frede- rik Fijnman, ter wille van het „geestig" effect nog' gedeeltelijk in pyama gekleed, aangelokt als hij werd door een in het vooruitzicht gesteld kapitaal. De vrolijk heid wordt dan verhoogd door de komst van een tweede figuur, die compleet met feestneus en confetti door het raam naar binnen klautert. Met een dergelijke inzet is Johan Blaaser verder handig genoeg om zijn drie bedrijven met de nodige dwaze situaties rond te maken. Met Mar tin Beek als regisseur, verschafte de klucht in ieder geval de werkende kring van „Nut en. Genoegen" voldoende gele genheid de donateurs twee vrolijke avon den te bezorgen. Tot indrukwekkende pres taties kwamen zij niet, daarvoor had de schrijver de diverse figuren te weinig fijne humor meegegeven. Tante Clementi ne werd dan ook in de vertolking van Hannie Beek-Smit: een traditionele klucht spel-xantippe. hoewel zij met een verma kelijk aplomb werd aangegeven. Adri Booms-Carpentier en Ben Wagemans voeg den zich prettig tezamen tot het vinding rijke echtpaar, dat van alle rumoer de verantwoording mag dragen. Herman Booms, Theo Teeuwen en Dick Beck ty peerden op hun beurt eveneens enige dwa ze mannetjes, die zich gemakkelijk in het kader van de klucht lieten opnemen. Vol ledigheidshalve noemen wij dan ten slotte ook Hanna van der Bos- de Graaf, Nel Griekspoor-Kloot.wijk, Annie Gerritsen en Frans Beltcrman in kleinere rollen. Advertentie Het bestuur van de jubilerende Politie- sportvereniging Haarlem heeft zaterdag middag in een met bloemen versierde zaal van café-restaurant Brinkmann duidelijk gemerkt, dat er voor de sportbeoefenen- de politiemensen veel belangstelling be staat. Urenlang hebben, de bestuursleden hand'en geschud en toespraken aangehoord. Bijna vijfentwintig sprekers deden ter ge legenheid van de receptie bij het veertig jarig bestaan van de P.S.V.H. van hun waardering, vriendschap en respect blij ken. De voorzitter van de jubilerende po- litesportvereniging, de heer L. Davidson, beantwoordde ieder van de sprekers af zonderlijk, waarbij hij herinnerde aan het jarenlang contact dat de P.S.V.H. met de vereniging of club van ieder der spre kers heeft gehad. Na zaterdagmiddag is de P.S.V.H. vele bekers, plaquettes, chro- Advertentie W. VOET EN ZONEN Grote Houtstraat 165 Tel. 12136 In het weekeinde heeft de Haarlemse politie in de omgeving van de Kruisweg twee keer moeten ingrijpen bij een relle tje. In het ene geval ging het om een lastige cafébezoeker, in het andere om twee bezoekers aan een cafetaria die hun vertering niet wilden betalen. Zaterdagavond werd een 21-jarige hek- kenzetter uit Heemstede in een café aan de Korte Herenstraat zo lastig dat hij op straat werd gezet. Hier werd hij in be dwang gehouden door zijn broer. Ér vorm de zich een menigte van ongeveer hon derd mensen die begon te schreeuwen en te joelen. Een wagen van de Radio-auto- dienst arriveerde met twee politiemannen. Een hunner stapte op de hekkenzetter af, maar de man trapte naar de agent. De politieagenten pakten de Heemstede- naar daarop vast. Een der agenten moest echter loslaten, omdat iemand uit het pu bliek hem op de rug sprong. Zijn colle ga tuimelde met de hekkenzetter op de grond, waarbij de laatste met het hoofd op een stoeprand viel. De man werd hier door nog agressiever. De politie moest de gummistok gebrui ken en ten slotte belandde de hekkenzet ter in de politiewagen. Personeel van de inmiddels gewaar schuwde G.G. en G.D. achtte het nood zakelijk de Hecmstcdenaar naar liet' zie kenhuis St. Joannes de Deo te brengen. Hij werd hier opgenomen, omdat hij een zware hersenschudding bleek te hebben opgelopen. De beide politiemannen wer den licht gewond. Zondagavond omstreeks negen uur riep de bedrijfsleider van een cafetaria aan de Kruisweg de hulp in van een politie man die op het Stationsplein surveilleer de. Twee mannen hadden de gelegenheid verlaten zonder te betalen. Een hunner, een 26-jarige los werkman uit Haarlem, maakte onprettige opmerkingen en pro beerde de agent een stomp te geven. De politieman bracht hem naar het bureau. De Haarlemmer bleek sterke drank te hebben gedronken. Hij moest enige tijd op het bureau blijven om te ontnuchteren en te kalmeren. Zondagavond kwamen de twaalf bloe menmeisjes en hun begeleiders, die tij dens de afgelopen zeven dagen luister heb ben bijgezet aan de Hollandse week in Glasgow per vliegtuig op Schiphol aan, waar zij stormachtig werden verwelkomd door hun achtergebleven „zusters". In een week tijd hebben de Haarlemse vertegen woordigsters de gehele bevolking van Glas gow voor zich gewonnen door het uitde len van 20.000 tulpen en het tonen van hun liefste glimlach. Het lag in de bedoeling te hunner ere op Schiphol een klein feestje te geven. Het orkestje, dat hiervoor was uitgenodigd, slaagde er echter niet in een piano dooi de douane te krijgen om op het platform Advertentie 20 huuropslag geeft u de gelegenheid uw woningen in waarde te verhogen. Laat een douchecel installeren. Betere dienst aan be woners en woning is niet denkbaar. Ook bij event., verkoop brengt deze uitgave geen ver lies. - Wii leveren c'ompl. douchecelkasten overal te plaatsen. Douchegeysers, div. mer ken. Laat de douchecelspecialist u voorlich ten over prijs en plaatsing. Santpoorterstr. hock Tetterodestr., Tel. 60287 Woensdagavond wordt in restaurant Brinkmann aan de Grote Markt in Haar lem de oprichtingsvergadering gehouden van de Vereniging van Emigrantenouders. De bijeenkomst begint om acht uur. Er hebben zich reeds vele ouders als lid van d'eze vereniging bij het secretariaat Meeuwenstraat 26 in Haarlem aangemeld. Na behandeling van het huishoudelijk ge deelte van de agenda, waaronder voor lezing van de statuten, zal de onlangs uit Australië aangekomen pater Beerepoot vertellen over zijn ervaringen in dit land. Voorts zullen enkele emigratiefilms wor den vertoond. te spelen. In het restaurant, waar wél een piano beschikbaar was, kon men echter niet terecht, omdat het er te vol was. Toen verdwenen de orkestleden in een ta melijk boze bui Dit kleine incidentje kon echter de pret tige stemming niet bederven: Integendeel: het bestuurslid van Haarlems Bloei, de heer A. W. Korstjens, die de tocht had meegemaakt en reeds zaterdag in Neder land was teruggekeerd, verklaarde nu zelf te hebben meegemaakt, welke goede diens ten de bloemenmeisjes Haarlem hebben betoond. Hij zei groot respect te hebben voor leiding en meisjes. De heer Van Wil lige antwoordde dat de heer Korstjens eigenlijk nog niet eens het mooiste heeft meegemaakt. Zaterdagmiddag tijdens de voetbalwed strijd tussen Sparta en Glasgow Celtic werden de meisjes in het stadion verwel komd met een stormachtige ovatie, die naar het hen toescheen, minuten heeft ge duurd. Zij hebben toen van het stadion maar een „bataille des fleurs" gemaakt. Deze ontvangst was het hoogtepunt van de aan evenementen zo rijke week, waar in de bloemenmeisjes met Nederlandse artiesten Nederlands naam in Schotland hebben hooggehouden. Zondagavond om kwart voor elf is een 54-jarige chef-kok uit Haarlem op de vent- weg van de Delftlaan met zijn bromfiets tegen een geparkeerde auto gebotst. Met een hersenschudding en een hoofd wond werd de man in het St. Joannes de Deoziekenhuis opgenomen. Hij was volgens de politie enigszins onder de invloed van sterke drank. Zondagavond om kwart over tien is op de Schoterweg in Haarlem ter hoogte van perceel 165 een 21-jarige Haarlemmer met zijn scooter geslipt en gewond. De jongeman moest uitwijken voor een plotseling naar links zwenkende fietser. Hij viel en kreeg een bloedende wond aan de rechterkaak en vermoedelijk een her senschudding. Het slachtoffer werd in het nometers en geldsbedragen rijker, die door de onderscheiden sprekers als ge schenk werden aangeboden. Natuurlijk was op de receptie de hoofd commissaris van politie, de heer A. L. de Boer, „vader van het korps" aan wezig. Hij vertegenwoordigde de burge meester van Haarlem, die zelf verhin derd was aanwezig te zijn, alsmede de af deling Haarlem en omstreken van de Ver eniging van Hogere Politie-ambtenaren. Hij prees tijdens zijn toespraak de sport als bijdrage voor karaktervorming. Be halve de korpsvader, waren ook de „groot vader" en „overgrootvader" aanwezig: de oud-hoofdcommissarissen J. Fontijne en E. H. Tenckinck voerden eveneens het woord. Laatstgenoemde zelfs twee maal: één keer als oud h.c. en één keer als vice-voorzitter van „Veilig Verkeer". Dan is er nog gesproken namens de Haarlemse Sportraad door de heer D. Beets en namens de Stichting Sportweek door de heer G. Voogd. De heer K. de Graaf bood gelukwensen namens de Haar lemse wethouder van Onderwijs en de in specteur voor de lichamelijke opvoeding aan. Van de zuster-politiesportverenigingen spraken afgevaardigden uit Amsterdam, Den Haag, Velsen en Bloemendaal. De voorzitter van de Nederlandse Politiesport- bond, de heer J. Timmermans, had veel waardering voor de pioniers, die veertig jaar geleden de P.S.V.H. oprichtten. Hij bood het bestuur van de jubilerende ver eniging een bondswimpel aan. Namens het district-West van de Politiesportbond werd een beker aangeboden. Uit 't eigen korps feliciteerden ook vele sprekers het bestuur van de feestvieren de zustervereniging. Zo werd gesproken namens de politiekapel, gepensioneerden en ereleden, de politiepersoneelsvereniging „Contact", het korpsfonds en de Centrale Politieorganisaties. Dan waren ook de officiële sportbonden en —instituten goed vertegenwoordigd: K.N.V.B. en K.N.S.B., Haarlemse Voetbal bond en het Centraal Instituut voor Oplei ding van Sportleiders. De heer P. M. Bei.jen die namens het C.I.O.S. sprak, toonde zich dankbaar voor de goede samenwerking. Hij deelde mee, dat het C.I.O.S. voor de jubileumwedstrijden ondanks het druk ke lesrooster twee scheidsrechters zou afstaan. Tevens sprak de heer Beijen namens de Nederlandse Volleybalbond. Ten slotte wa ren er nog sprekers namens de voetbalver enigingen H.F.C. en H.F.C. „Haarlem", een schoonmaakbedrijf en de Haarlem se brandweervereniging „De Tien". Bij het betreden van het Minerva thea ter in Heemstede zaterdagavond, werd de bezoekers door de oevreuses op originele wijze het programma te koop aangeboden. Dit was namelijk opgerold en als een goochelstafje bedrukt, terwijl het boven dien nog in een hoge hoed werd meege voerd.' Déké';'attfibufë'rT'Vórmden""éëh bete kenisvolle inleiding tot hetgeen 't, publiek vodr de rest" varTÖe 'avo'hd te "wachten" stond: het optreden van maar liefst een dozijn goochelaars. Zulks ter gelegenheid van het 12Vs beslaan van de Noordhol landse Broederschap voor Goochelaars aan welk jubileum aan het begin van deze avond door voorzitter Rexanto enige woorden werden gewijd. Een toespraak, besloten met het uitreiken van een vaantje aan oprichter mr. Hadé en de medegoo chelaars Lawrence en Hitany, die op een tienjarig lidmaatschap konden bogen. Vervolgens heeft de heer H. Dekema (mr. Hadé) een hartelijke brief voorgele zen van de ere-voorzitter van de broeder schap, de zesentachtigjarige heer Theo Bamberg, een telg uit het vermaarde goochelaarsgeslachl, dat niet minder don zeven generaties omvat. De heer Bamberg die thans in Chicago verblijft, verwierf zich eenmaal als Okita een langdurige faam over de gehele wereld. In zijn jonge jaren is hij nog opgetreden aan het hof van Koning Willem III en de jeugdige prinses Wilhelmina. Aan het programma werkten mee de dertienjarige Abdulia uit Haarlem als de jongste en de 89-jarige heer J. C. Bur- gersdijk uit den Haag als de oudste Ne derlandse goochelaar. Deze nestor is zijn kunst nog lang niet verleerd en hij ver rast de toeschouwers dan ook met diverse aardige trucs. Abdulia bleek nog over min der routine te beschikken, hetgeen haar op een dergelijk jeugdige leeftijd aller minst kwalijk kan worden genomen. In ie der geval is zij onbevangen genoeg, om haar eenvoudige manipulaties onder een gemoedelijk babbeltje te verrichten. Het gevaar van een dergelijk eenzij dig samengesteld programma is, dat het publiek na enige tijd door deze overvloed van vingervlugheid en mysterieuze appa raten van het goede te veel krijgt. Men had getracht dit te voorkomen door iedere goochelaar binnen een bepaald terrein te houden Zo hield mr. Hadé zich voorna melijk bezig met allerlei verbluffende touwtrucs, demonstreerde Adrico zijn ver rassende bedrevenheid in de telepathie en beperkte Ad Klein een der beste num mers zich tot knappe manipulaties met balletjes en speelkaarten. De overi gen. zoals de Heemstedenaar mr. Pico, het duo Rexanto. „professor" Vennilius en de „meesters" Lawrence en Hitany ver toonden aldus telkens weer andere facet ten van dit amusante beroep, waarbij de mogelijkheden schier onuitputtelijk 'ble ken te zijn. Toch heeft deze variatie niet kunnen verhinderen, dat het op den duur vermoeiend wordt een dergelijke avond van uitsluitend goochelkunst te blijven uil- zitten. Hierin konden zelfs de geestige conférences van Aenigma geen verande ring brengen. Advertentie Prima MAGERVLEES GEHAKT 500 gram 148 Doorregen 500 gr. VARKENSLAPPEN ....128 SLAVINKEN 3 voor FRIKANDELLEN 3 voor VLEES-SALADE 150 grarn POSTELEIN per kilo Zware KROPPEN SLA 2 voor KASKOMKOMMERS Sunkist CITROENEN 2 voor ERWTEN met wortelen literblik Aan het spit gebraden POULARDE vers gewicht 1 kilo UIT DE DIEPVRIES! Heerlijk malse BRAADKUIKENS 500 9r en POULARDES 2.40 Gewicht per stuk varieert van 7501000 gram. KIPPE-POULET 100 gram 46 VERSE POULARDE 4 95 Hillegom De n.v. Strokenbouw in Nieuw-Loos- drecht wil van de gemeente Hillegom en kele percelen grond in plan „Elsbroek" kopen voor de bouw van 72 flatwoningen en 126 eengezinshuizen. Het bouwterrein is groot ongeveer 25032 vierkante meter. De koopprijs is gesteld op 943.200. B. en W. hebben de gemeenteraad voorgesteld met de grondverkoop akkoord te gaan. Advertentie Tand. Tijdens baggerwerkzaamheden bij de in aanleg zijnde Ketelhaven te Pa- pendrecht heeft men op een diepte van 15 meter beneden N.A.P. twee slachttanden van een mammoet aangetroffen. Zij had den een lengte van ongeveer één meter en een doorsnede van achttien centimeter. Het oudheidkundig museum te Leiden is van de vondst op de hoogte gesteld. Tienduizend. Volgens opgave van de Koninklijke Scheepsagentuur n.v. te Maas sluis is op 14 mei het Duitse m.s. Barbara het 10.000ste schip, dat in 1960 de Water weg is binnengekomen. Het schip kwam van Oslo. geladen met stukgoed en heeft ligplaats genomen aan de Spoorweghaven. In 1959 was op 20 mei het Duitse motor- 1 ton ƒ6700.-; V/2 ton 6900.-. Laadruimte 7 tot 8 m3. Garantie: 6 mnd. incl. arb.loon. Brandstofgebr. en onderhouds kosten zeer laag. Wegligging van de nieuwe typen, zowel leeg als geladen als een personenwagen. HOOFDAGENTE: Lis se St. Joannes de Deoziekenhuis opgenomen, schip „Krautsand" het 10.000ste. De Eerste Lissese Kistenfabriek, de Elka, had zaterdag een zilveren jubilaris onder het personeel, de heer B. Vaneveld. De jubilaris werd. in aanwezigheid van echt genote en twee kinderen, in de kantine ge huldigd. Directeur H. Zwetsloot sprak de jubilaris toe en wees op de plichtsbetrach ting van de heer Vaneveld. Moeilijkheden zijn u niet bespaard gebleven, maar u bent steeds goed voor de zaak en voor uw gezin geweest. De directeur overhandigde hem een geschenk onder couvert. Aan mevrouw Vaneveld werd een boeket donkerrode ro zen aangeboden. De expeditie-ehef, de heer J. Baak. sprak namens het personeel en overhandigde eveneens een geschenk in envelop. De jubilaris dankte directie en collega's voor de vriendelijke, woorden en geschen ken, waarna men nog geruime tijd gezellig bijeen bleef. Zaterdagmorgen werd een bestuurder van een bestelauto op de'Stationsweg in Lisse onwel. Hij verloor ö'e macht over het stuur en reed tegen een hek op. waarbij hij een hoofdwond kreeg. De man werd eerst in het postkantoor verbonden en later naar huis gebracht. De heer Abr. van Aalst zal dinsdag de dag herdenken dat hij 40 jaar geleden in dienst trad bij de Protestantse Coöperatie „Ons Belang". Hij heeft in deze lang^,staat van dienst al zijn krachten gegeven om de zaak .tot bloei te brengen. Het bestuur heeft een bijeenkomst belegd voor dinsdagavond in „Het Baken". Van half acht tot half negen wordt gelegenheid gegeven om de heer Van Aalst te feliciteren. OUDERLINGEN BENOEMD Tot ouderling der Gereformeerde Kerk in Lisse zijn benoemd de heren P. K. Schenk. C. H. Steenwinkel jr en A, Th. de Weerdt; tot diaken de heer A. Boter bloem.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1960 | | pagina 5