DE HAARLEMSE CLUBS IN NIEUWE SEIZOEN Vierdaagse-legioen weer hartelijk ingehaald na laatste wandeldag Dit weekeinde wordt de „testmatch van het continent" gespeeld ,r i7 Er vielen 275 wandelaars uit Werpmachine voor honkballers NOC keurde weer voordrachten goed TA TERDAG 30 JULI 1960 HAARLEMS DAGBLAD OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT In totaal slechts zeven uitvallers in Apeldoorn De Ronde van Joegoslavië Peter Cawthorn won in Eastbourne bij leraren Drie sterren ontbreken op Olympische sprint Nieuwe functionaris Degelijke aanpak HAARLEM: Algehele verjonging EDO: Manager benoemd RCH: Zelfde groep Verjonging Nieuwe gezichten Twee contracten ij RCH Bij In Hilversum Maris en Biesheuvel zijn nu uitgeschakeld Tom Okker bracht het tot de halve finales HVGB-ers kampioen in de tweede klasse Haarlem-ploeg zakt af naar vierde klasse EDO tegen Lokomotiva in Noorder Sportpark Sterke Joegoslavische ploeg naar Haarlem Rahn naar Enschede De Vierdaagse tan 1960 scheen volkomen gelijk aan die van voorgaande jaren. Nog steeds schreeuwden de officieren van de Britse detachementen eten luid en even langgerekt hun bevelen. Nog steeds ook dat betvees vrijdag het défilé voor de eretribune waren er commandanten die hoofd links" zeiden als ze „hoofd rechts" bedoelden Ja inderdaad, alles scheen hij het oude te zijn gebleven. Maar toch, de aandach tige waarnemer zal geconstateerd hebben dat er wel degelijk verschillen zijn. Steeds meer verliest de Nijmeegse Vier daagse het karakter van een groots wan- delfeest, van een sportevenement, waarin de prestatie van secundair, misschien wel van tertiair belang is, en waarin het in de eerste plaats gaat om de vreugde van het wandelen. Steeds meer proberen de wandelaars zo snel mogelijk in Nijmegen terug te zijn. ..Om er van af te zijn, om te kunnen rus ten", hoorden we meer dan eens. Het valt niet te ontkennen, voor velen is dat vier daagse kruisje dus toch een wedstrijd? het belangrijkste. Op de laatste Vier daagse dag zagen we ze al voor Grave, op nog geen 10 km van Nijmegen dus, in de morgen al ondersteund voortstrompelen. Waarbij het dus beslist niet meer ging om de vreugde van het wandelen, doch louter om dat fel begeerde kleinood dat in Nij megen lag te wachten. En ook donderdagavond is het meer dan eens gebleken. Toen werd de rust bij de eindcontroles enkele malen onderbroken doordat een deelnemer na de finish, met veler medewerking, te hebben gehaald niet meer in staat bleek een voet te ver zetten. zelfs moest in een geval de ambu lancewagen eraan te pas komen. Wanneer het en dat nemen we toch werkelijk aan bij de Nijmeegse Vier daagse om de vreugde van het wandelen door de vrije natuur gaat, dan dient men zo snel mogelijk een einde te maken aan deze toestand. Dan zullen de reglementen hard en genadeloos moeten worden toege past zodat een ieder die niet op eigen kracht de finish haalt het recht om weer te starten verliest. Dus een mislukte Vierdaagse? Stellig niet tenslotte hebben 11.323 van de dins dag 11.598 gestarte deelnemers een uit vallerslaagterecord de lang niet gemak kelijke tocht uitgelopen. Neen, beslist geen mislukte Vierdaagse, maar wel een Vierdaagse, waaruit de officials van de K.N.B.V.L.O. heel veel lering kunnen trek ken. Grandioos slot De „claque van de Nijmeegse Vierdaag se vele dagen overdag uiterst stil en alleen 's avonds overduidelijk hoorbaar heeft eindelijk geloond waarvoor zij geko men is. Dank zij die ruim 100.000 toeschou wers die in de kilometers lange St Anna- straat en op de tribunes een plaatsje had den gevonden is het een grandioos slot ge worden. Steeds weer klaterde het applaus op. Het begon al bij die twee militairen, die met de schoenen in de hand op hun sokken lopend, bemerkten dat de laatste loodjes vaak bijna ondragelijk zwaar zijn. Uren lang bleef de „claque" actief en natuurlijk was de binnenkomst van het Israëlische detachement het hoogtepunt. Beladen on der de bossen gladiolen, met vochtige ogen niet van de pijn, doch louter van de ontroering kwamen de Israëlische meis jes. geflankeerd door de mannelijke mi litairen van Israel binnen. Zij wisten het, de enthousiaste verhalen die hun voor gangers over de Nijmeegse Vierdaagse hadden gedaan waren beslist niet overdre ven geweest. En na dat urenlange défilé kregen de Vierdaagse lopers dan eindelijk vrij, om zich snel te gaan wassen en te verkleden, want volgens de traditie is geen Vierdaagse compleet zonder dat grote, weliswaar wat pijnlijke dansfeest van vrijdagavond Vrijdagmiddag is het wandellegioen van de Apeldoornse vierdaagse met veel mu ziek en nog meer bloemen naar de finish getrokken. Reeds een vijf kilometer daar voor, bij Rust-een-Weinig bij Hoenderloo. heerste een enorme drukte, want talrijke familieleden en kennissen van de deelne mers waren naar dit landelijke oord ge komen om de laatste loodjes te helpen verlichten. Het laatste gedeelte van het parkoers liepen van verschillende verenigingen de jeugdleden mee in de stoet, voorafgegaan door enkele muziekverenigingen. Bij de fi nish was een erepodium opgericht, waarop onder meer burgemeester A. L. des Tom be. enkele wethouders en de bestuursle den van de NWB hadden plaatsgenomen. De laatste dag heeft het weer in alle opzichten meegewerkt. Het legioen telde slechts twee uitvallers, zodat van de 1074 ingeschreven wandelaars en wandelaar- sters er slechts zeven de finish niet heb ben gehaald, dat is iets mee. dan een half percent. 1% Bijzonder hartelijk was weer de inkomst van de Vierdaagse-lopers op de laatste dag. Duizenden hadden zich op de stoepen van de St. Annastraat verzameld om de wandelaars te ontvangen Van de 11.598 wandelaars, die dinsdag 26 juli zijn gestart voor de eerste etappe van de Nijmeegse Vierdaagse, zijn in totaal 275 lopers uitgevallen. Dat komt neer op een percentage van 2.36. Voor deze 44ste Vierdaagse hadden 13.316 deel nemers ingeschreven. Hiervan zijn er 1.718 niet gestart. uitgevallen volgende dag percentage met gestart Dinsdag 34 77 0.96 percent Woensdag 42 64 0.91 percent Donderdag 20 19 0.33 percent Vrijdag 19 0.16 percent Totaal over viêr dagen 115 160 2.36 percent De Bulgaar Nikola Traikov heeft vrij dag de vierde etappe van de Ronde van Joegoslavië voor amateurs gewonnen. De rit ging over 180 kilometer van Zagreb naar Rijeka. De tweede plaats was even eens voor een Hongaar. Marin Iliev, der de werd de Joegoslaaf Bajc en vierde Ni- kulescu (Roemenië). De Joegoslaaf Zirov- nik behield de leiding in het algemeen klassement. De finale van het internationale tennis toernooi voor tennisleraren, dat in East bourne werd gehouden, is vrijdag gewon nen door de Australiër Peter Cawthorn. Hij versloeg zijn landgenoot Worthington met 10-8, 6-3 en 6-4. De Duitse Voetbalbond heeft aan Hcl- muth Rahn toestemming gegeven om het volgende seizoen voor Sportclub Enschede te spelen. Sportclub Enschede heeft zich echter bereid moeten verklaren dat de Duitse rechtsbuiten, die afgelopen seizoen voor FC Köln speelde, voor wedstrijden van het nationale Duitse voetbalelftal vrij te geven. Men zou 80.000 voor de Duitser hebben neergeteld. Vandaag en morgen is het de dag van de testmatch-van-het-continent; of wel: de dagen van de landenwedstrijd tussen Ne derlandse en Deense cricketers. Dit keer wordt in Kopenhagen gespeeld en het heeft niet zo heel veel gescheeld, of de match was niet doorgegaan. Daar waren diverse renenen voor, waarop wij niet verder zul len ingaan. Wij volstaan met de opmer king dat het verheugend te noemen is dat de landenmatch inderdaad kon plaats vin den. Een bijzonder plezierige omstandig heid is voorts dat het cricket uit Haarlem Het bestuur van het Nederlandsch Olym pisch Comité heeft de voordrachten, die door de Nederlandse Boksbond en de Ne derlandse Krachtsportbond waren inge diend voor de afvaardiging van boksers en worstelaars naar Rome, goedgekeurd. Van de boksers komt de Amsterdammer Jan de Rooy uit in het bantamgewicht, de Groninger Wim Gerlach in het lichtgewicht en Bas van Duivenbode (Amsterdam) in het zwaarweltergewicht. De worstelaars komen allen uit Utrecht. L. C. van Alfen werd ingeschreven voor het bantamgewicht (Grieks-Romeins), L. G. A. Piek voor de lichtgewichtklasse en A. Rosbag voor de weltergewichtklasse. Drie zwem-figuren van formaat zullen in Rome wegens ziekte niet aan de start kunnen komen. Het zijn toevallig alle drie specialisten op de 100 mtr. vrije slag: Al- va Colquehoun, Jeff Farrell en Paolo Fuc- ci. De Australische Alva Colquhoun. die ook van de partij was toen de Australi sche meisjes in 1958 in Nederland start ten, ligt met een ernstige voorhoofdsholte- ontsteking in een ziekenhuis. Jeff Farrell, de Amerikaanse sprinter, die met 54,8 sec. de wereldranglijst van het seizoen aanvoert en dus sterk favoriet was voor de titel,is wegens een acute blindedarmontsteking opgenomen. De Europese sprintkampioen Paolo Pucci zal het voor eigen publiek niet tegen de snelle Amerikanen kunnen opnemen. Hij lijdt aan ernstige bloedarmoede en mag voorlo pig niet trainen. zo goed vertegenwoordigd is. Men weet het, niet minder dan vijf spelers van Rood en Wit zijn via Jeever, waar intussen met innings van een selectieteam van in West- Duitsland gelegerde militairen van de Royal Air Force werd gewonnen, gekozen voor het Nederlands elftal. Behalve deze vijf Haarlemmers De Nijs, die als 36-jarige zijn debuut maakt in het na tionaal team, Wijkhuizen, Bijleveld, Bouw man en Onstein) bestaat het elftal uit vier HCC-ers (Van Arkel, die tevens aanvoer der is, Gallois, Van Staay en Vriens) en twee ACC-ers, wicketkeeper Meijer en Bregman. De opstelling van dit All Holland-elftal heeft nogal wat voeten in de aarde ge had, maar ten slotte zijn de moeilijkhe den toch nog overwonnen. Er is een elftal op de been gebracht, dat naar het ons voorkomt, de match wel tot een goed ein de zal weten te brengen, ook al is het ze ker niet de sterkst mogelijke formatie. Zoals men zich zal herinneren speelden de nationale teams twee keer gelijk in 1955 en 1956 waarna verleden jaar in Am sterdam gewonnen werd in een weinig aantrekkelijke wedstrijd. Cces de Nijs (Rood en Wit) (Van onze sportredacteur) Over enige weken al weer begint de voetbalcompetitie van de betaalde spelers. Reeds enige tjjd hebben de bestuurders van de verenigingen in de betaalde sector van de KNVB zich daarop voorbereid. De resultaten van die voorbereidingen voor zo ver het het aantrekken van nieuwe spelers betrof heeft men In de afgelopen weken kunnen volgen. Veel geruchtmakende transfers kwamen er evenwel niet tot stand. Ook niet in Haarlem. Wel kwamen er nieuwe spelers en vooral „Haarlem" heeft de gemiddelde leeftijd van de contractspelers aanzienlijk verlaagd. Tal van jeugdige spelers tekenden een contract en het bestuur van de roodbroeken heeft nu goede hoop dat het verloren gegane terrein zal worden herwonnen en dat na het aanstaande sei zoen de eerste divisie weer zal mogen worden binnengegaan. Bij EDO benoemde men de heer Van der Oest tot manager en die Het zich tegenover ons zeer positief uit voor wat betreft de rol die zijn club in het komende seizoen zal gaan spelen in de eerste divisie. RCH tenslotte trok een enkele nieuwe speler aan onder andere een keeper, hetgeen noodzakelijk werd door het vertrek van Van der Voort naar Blauw Wit maar men zal over het geheel genomen niet veel nieuwe gezichten in de ploeg zien. EDO benoemde, zoals geschreven, de heer Van der Oest voorzitter van de commis sie betaald voetbal tot manager. Over zijn bevoegdheden bij EDO zegt de nieuwe functionaris dat die „op een hoger vlak zijn beland". De samenstelling van het elf tal zal overigens door dezelfde selectio- neurs geschieden als in vorige jaren. De heer Van der Oest van beroep im porteur zal met inspanning van alle krachten proberen om het eerste elftal van EDO weer de gunst van het voetbalpubliek in Haarlem te laten winnen. „Wij gaan met onverflauwde ijver verder", zo vertelde ons de nieuwe manager, die EDO als voorzitter van het betaald voetbal anderhalf jaar lang heeft geleid met als bekroning van zijn werk een promotie naar de eerste divisie. „Ik zou niet inzien waarom niet de opmars van verleden jaar doorgezet zou kunnen worden. De harmonie om dat te bereiken bestaat in onze vereniging en de resul taten van de oefenwedstrijden hebben be wezen dat EDO zeer behoorlijk en tech nisch ook hoogstaand voetbal kan spelen". De voorbereiding van het elftal is zeer degelijk aangepakt. Woensdagavond aan staande speelt EDO in het Noorder Sport park in Haarlem de returnwedstrijd tegen Lokomotiva uit Joegoslavië (in de uitwed strijd verloren de Haarlemmers met 51 van deze zeer sterke Joegoslavische club), waarna op 6 augustus een vriendschappe lijke uitwedstrijd volgt tegen Eindhoven. Op 10 augustus is er dan nog de uitwed strijd tegen VSV, waarna op 14 augustus de bekerwedstrijd EDORCH volgt Op 17 augustus speelt EDO vervolgens in Delft tegen DHC. Vier dagen later begint de competitie. Tegen welke club is nog niet bekend. De spelers die totnutoe een contract heb ben getekend zijn: Van der Berg, Petters- son, Belfroid, Arnoldi, Koene een jeug- dige speler uit eigen club Spiers. Dui venvoorden, Plaizier, Koek, Leonhardt, Van Dijk, Nijman, Klein en Van der Oord, welke laatste speler zoals men weet verleden jaar al van Volewijckers naar EDO kwam. Drie spelers moeten nog een contract tekenen, onder wie back Berends. Haarlem heeft een complete verjonging doorgevoerd. De gemiddelde leeftijd van de groep contractspelers werd aanzienlijk lager. Er werden niet minder dan vijf nieuwe spelers aan getrokken. Er zijn evenwel ook voetbal lers, waarover men niet meer kan be schikken. Piet Groe- neveld nam, zoals be kend, afscheid na zeer vele jaren trouwe dienst en men heeft het komende seizoen ook niet meer de be schikking over Oep- kes, die om studie- De Graaf redenen zijn contract niet verlengde. Voorts ging De Graaf over naar Stormvogels, terwijl Schilpzand overigens geen geregeld speler meer van het eerste elftal voortaan als amateur voor Haarlem zal uitkomen. Nieuwe gezichten bij Haarlem zijn in het komende seizoen: Jesse (speler uit het tweede elftal van Ajax en vroegere jeugd- international, halfspeler of back, thans 21 jaar oud), Jonker (afkomstig van de tweede-klasse-amateurclub Vitesse '22 uit Castricum, linksbuiten, 20 jaar oud), De Ridder (speler van Ajax II en De Graaf schap, voorhoedespeler, 22 jaar), Duister (uit de amateur-eersteklasser De Spartaan, halfspeler, 23 jaar). Een contract kreeg voorts Bijneveld een speler uit eigen kweek en wellicht zal ook Seppwolde een amateur uit Amsterdam nog een contract krijgen. Een contract tekenden voorts Dinkel- berg, Berendregt, Maas, Sybrandi, Goed hart, Vreeken, Keesman, Doornbos, Veen, Boom en Van der Berg. Als doelman ver kreeg Haarlem voorts de beschikking over Van 't Kruis, die in Ajax en Watergraafs meer heeft gespeeld. Oorspronkelijk had men het oog op de doelman van De Spar taan, Jan Volder, die een uitstekende naam had als keeper, maar dat is niet doorgegaan. Volder namelijk tekende in de maand juni een contract met Haarlem. Formeel onjuist, omdat dat officieel pas in de maand juli mag, maar aangezien het bestuur van De Spartaan er volkomen mee akkoord ging, zag men er niets kwaads in. Later evenwel wilde ook Elinkwijk Volder tot haar spelers gaan rekenen. Men haalde Vol der over een tweede contract te tekenen, zonder daar vreemd genoeg het bestuur van Haarlem in te kennen. Het gevolg is ge weest dat Volder geen overschrijving heeft gekregen en dus noch voor Haarlem noch voor Elinkwijk mag spelen. Al met al dus heel wat nieuwe gezichten bij Haarlem. Als trainer stelde men voorts ook nog een jonge kracht.aan: de 24-jarige Van Wilsum, die onder de supervisie van de heer Kaufmann zijn kunnen reeds heeft bewezen. Bij RCH trok men na het vertrek van Van der Voort de reservedoelman van Velox, Tukker, aan. In het komende sei zoen zal dus Huyer of de nieuwe aanwinst het RCH-doel ver dedigen. Verder ver kreeg ook De Vries, speler uit de lagere elftallen van Blauw Wit, een contract. Uit RCH verdween Krist, die al lang niet meer in het eerste team speelde, naar de amateurclub De Zwarte Schapen in Amsterdam. Peters kreeg evenmin een nieuw contract en zal dus zjjn amateurstatus weer terug kunnen krijgen. Voor de rest veranderde er niets in het kamp van de Racing Club. Een contract tekenden: Biesbrouck sr., v. d. Brink, Brou wer, Honout, Huyer, Kruyer, Van der Lip- pe, Nanai, Rooders, Liefhebber, Tukker, Van der Klugt, Schoonenberg, Joon en De Vries. In de komende dagen zullen er nog enkele spelers bijkomen. Van der Voort De Nederlandse honkballers hebben nu ook een Amerikaanse werpmachine. Deze machine vuurt drie ballen per minuut ai en kan worden gebruikt bij de slagtraining, waardoor de werpers enigszins ontlast worden. Het is de eerste werpmachine in ons land. Mocht de machine een succes blijken, dan zullen nog zeven exemplaren door de KNHB worden aangekocht. Op de foto staan de werpers Herman Beidschat en Ruud Zijlstra en hun coach Ron Fraser (v.r.n.l.) vol belangstelling naar het instrument, dat voorlopig op het Haarlemse honkbalveld blijft, te kijken. T ennie Na de door de regen verloren donderdag werd de schade wat betreft de achterstal lige partijen in het internationale tennis- tournooi in Hilversum vrijdag geheel inge haald. De rol van de Nederlanders is na deze dag vrijwel uitgespeeld. In het herenenkelspel werden Maris en Biesheuvel het laatste uitgeschakeld, res pectievelijk door de Zuidafrikaan Sanders en de Amerikaan Petrovic. Het zal hier, zo als verwacht werd. waarschinlijk uitlo pen op een finale tussen de sterke Engels man Davies en Petrovic. Mevrouw Baars-Wienese slaagde erin door te dringen tot de laatste vier van het damesenkelspel, dit ten koste van een andere Nederlandse, mevrouw Rouwen- horst-Tekelenburg. Van Dalsum en Van Eysden plaatsten zich als enigen voor de kwartfinales he rendubbelspel door 'n 6-0, 6-1 overwinning op Nijeboer en Tulp en in het damesdub belspel bereikten de zusjes Marinkelle de halve eindstrijden ten koste van de com binatie Gibson/Warnke (Austr/Dld). De set standen waren 6-2 en 6-2. Ten slotte zijn nog enige Nederlandse speelsters met een buitenlander als part ner in de strijd bij het gemengd dubbel spel. Jeugdkampioenschappen Vrijdagavond zijn op het banencomplex Hogerheide in Hilversum de finales ge speeld van de wedstrijden om de Neder landse jeugdtitels tennis. Kampioene van Nederland bij de meisjes werd Els Spruyt (Rotterdam) en kampioen bij de jongens Paul Leistikoe uit Amsterdam. De kampioen van het district Haarlem, Tom Okker, bracht het bij de jongens tot de halve finale. Daarin werd hij in twee sets (64, 64) verslagen door Leistikoe. In de halve finale had Okker gewonnen van Joh Elffers uit Rotterdam (75, 79. 6—4). De wat er polocompetitie Het herenzevental van het jubilerende HVGB is er vrijdagavond in geslaagd be slag op de kampioenstitel te leggen van de tweede klasse afdeling B van de com petitie KNZB. De wedstrijd werd gespeeld in Leiden tegen LZC. HVGB-midvoor Hogeland was wederom in goede vorm, maar werd, nadat hij het eerste doelpunt voor HVGB gescoord had, goed bewaakt. Aan de andere kant glipte Ouwerkerk door de HVGB-verdediging heen (1-1). Na de hervatting maakte Krijgsman keer op keer dezelfde fout, waarvoor hij het water werd uitgezonden. HVGB bracht toen door Hoogendoorn de stand op 2-1. Ouwerkerk maakte gelijk, waarna LZC wat zwaarder ging spelen. Het leverde Hogeland een strafworp op (3-2). Toen wist HVGB niet meer van wijken en met een prachtig doelpunt van Hogeland was het 4-2. Toen moest de HVGB'er Nater het veld uit, maar doelpunten kwamen er niet meer. HVGB moet met de kampioen van af deling C van de tweede klasse, zo mogelijk, een wedstrijd uit en thuis spelen om één plaats in de eerste klasse. De tegenstander zal dan zijn Polar Bears of HZC Hengelo. Voor dezelfde afdeling werd in de zwem vijver Groenendaal in Heemstede de wed strijd HPC—Het Gooi gespeeld. Door snel heid en beter plaatsen had Het Gooi een ruim overwicht. Met 4-0 werd aan de tweede helft begonnen. Spoedig scoorde Piet Smit tegen, waarna een Gooi-speler het water werd uitgestuurd. De spelers meerderheid werd door Smit en Kabel uit gebuit (3-4). Haarlem heeft vqpr de derde klasse uit gespeeld tegen Pinguïns en met 3-2 ver loren: Haarlem degradeert nu naar de vierde klasse. Woensdagavond 3 augustus aanstaande speelt EDO in het Noorder Sportpark in Haarlem de return wedstrijd tegen Loko motiva uit Joegoslavië en zal dan probe ren revanche te nemen voor de aan het einde van het vorig seizoen geleden 5-1 nederlaag tegen deze sterke Joegoslavische ploeg. De wedstrijd begint om kwart voor zeven. De opstelling van EDO is dan als volgt: doel: Van der Berg; achter: Pettersson en Berends; midden: Belfroid, Arnoldi, Koene; voor: Spiers, Duivenvoorden, Plai zier, Koek, Leonhardt.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1960 | | pagina 17