Busje op zijn kop in Haarlem-Noord Mevrouw Poel verkoopt 25 jaar programma's in Haarlemse Schouwburg BIJZONDER- Fusie van speeltuinen Mariagaar de en Flora ir Heemstede gaat met gids en forums burgerzin bevorderen RENAULT R16 Joseph giB Gezamenlijke tuin bij Westergracht Ruit vernield van kunsthandel, schilderij weg Ambtsaanvaarding van dr. Aarsen Toezeggingen voor Hartewens Festival U, die 1 januari de inkomensgrens overschrijdt Les in maken van kerstversieringen Goede resultaten van HPC-jeugd HET ZILVEREN KRUIS BETAALT HET ZIEKENHUIS! WOENSDAG 7 DECEMBER 19 6 6 HAARLEMS DAGBLAD - OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT ■few COGNACv HOLLANDSE B. en W. in memorie van antwoord: Nlettwn in het hort UIT STAD EN STREEK wmmm mmm Jan Wieling Mevrouw B. Poelvan Ouwer kerk is 25 jaar bij de Stadsschouw burg in Haarlem werkzaam als ouvreuse-programmaverkoopster. Morgenavond wordt zij gehuldigd in de bovenfoyer van de schouw- burg.^ GEEN RUITERS Haarlems burgemeester ipe zjjner tijd zal een algemene leden n.v. A. R. M. Op de hoek van de Vergierdeweg en de Eksterstraat in Haarlem is dinsdagavond om half acht een bestelwagen gekanteld toen de auto - bestuurd door een 24-jarige bak ker uit Beverwijk in botsing kwam met een personenwagen, be stuurd door een werkmeester van de N.S. uit Haarlem. De bestelauto reed vanuit de Eksterstraat de Ver gierdeweg op en zou daarbij geen voorrang hebben verleend aan de personenwagen. Een begin van brand bij de personenwagen werd door de brandweer geblust, de wa gen werd echter ernstig beschadigd. De chauffeur van de bestelauto ver loor de macht over het stuur en botste tegen een geparkeerde per sonenauto die ernstig werd bescha digd. Hierna kantelde de bestel auto. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. De bestelauto werd echter geheel vernield. ADVERTENTIE ***111»» JOSEPH 'fttNAC - COCN*c 40°. '•OOUIT Dt UIA*0 Verscheidene leden van de Heemsteed-1 wacht van een eenmalige bijeenkomst? se raad hebben reeds vele jaren aan B. aldus het college. en YV. gevraagd na te gaan welke maat- B. en W. zijn bereid de burgerzin te regelen kunnen worden getroffen om de bevorderen door: het doen samenstellen burgerzin te bevorderen. De verwachting van een zeer goed verzorgde, losbladige dat er althans op enkele terreinen iets gids, waarin zeer veel gegevens over zou worden ondernomen, zoals by voor- Heemstede zullen worden opgenomen, beeld een kennismaking met nieuwe in- Deze gids zal aan de meuwe inwoners woners en bijeenkomsten van 21-jarigen. ter beschikking worden gesteld; het hou- is niet in vervulling gegaan. Tal van den van forums voor jonge ingezetenen raadsleden zijn van mening dat het meer die hier de gelegenheid krijgen vragen dan ooit gewenst is naar wegen te zoeken over de gemeentelijke huishouding aan om een gezonde belangstelling bij de bur- het college van B. en W. te stellen. Deze gerij van jong tot oud. te wekken voor bijeenkomsten kunnen heel goed worden het 'doen en laten der overheid. gehouden in de sportzaal van het politie- B. en W. delen in de Memorie van bureau. Antwoord mee met deze raadsleden van mening ta verschillen over de wijze \(j66ïl MI6V6SS6 VOOl" waarop dit begrip moet worden ^wekt. -nnnrlirhtirtf Met name acht het college het ontvan- I Oetaale VOOrilCWing gen van nieuwe inwoners en 21-jarigen niet een goede methode, omdat deze on gedifferentieerd en algemeen is. Het is te optimistisch gedacht, aldus het college, dat nieuwe inwoners na een ontvangst door het gemeentebestuur blijvende be langstelling voor het beleid van de ge meentelijke overheid zullen verwerven en dat de 21-jarigen na een oriënterende bij eenkomst de ontwikkeling van de ge meentelijke huishouding zullen blijven volgen, 'indien de jongerenorganisaties van de verschillende politieke partijen nog niet de mogelijkheid zagen 21 leden aan te wijzen om een jeugdgemeenteraad dene onderwerpen^ kan jiog niets gepu te vormen, wat moet dan worden ver- Van de geboden mogelijkheid om via een overeenkomst met een plaatselijk nieuwsblad voorlichting over het beleid aan de inwoners te geven, heeft het col lege weinig gebruik gemaakt. De artikelen die in het verleden zijn gepubliceerd, heb ben geen enkele reactie opgeleverd; belangstelling van de inwoners blijkt dus bijzonder gering te zijn, concluderen en YV. De keuze van de te behandelen onder werpen is niet eenvoudig. Over verschei bliceerd worden, omdat deze nog niet aan de raad zijn voorgelegd. Na de behande ling in de raad is publikatie overbodig, omdat aan de voorstellen en de behande ling ervan in de vergadering reeds in de pers voldoende aandacht is besteed, aldus B. en W. in de Memorie van Antwoord Mevrouw E. Poel-Van Ouwerkerk werkt 25 jaar bij de Schouwburg. Bijzondere hulp voor bijzondere noden Is ALTIJD, maar NÜ in 't bijzonder geboden. NU is het Adventstijd bijzondere dagen Voor bijzondere hulp, waarom wij U vragen. Straks schept gouden kaarslicht 'n bijzondere sfeer En wel zéér in 't bijzonder van LIEFDE. en wéér Klopt uw hart vredig in die Bijzondere Nacht" Daar U óók aan ..BIJZONDERE HULP hebt gedacht Uw .bijdrage kunt u storten op giro 1 3 0 9 0 4 7 ten name van Comité Bijzóndere Hulp. Ook kunt u tusseh 9 en 12 en tussen 2 en 5 uur terecht aan een der loketten van ons gebouw Grote Houtstraat 93 in Haarlem. mjwvuinraumnnnnnnnnnrwinnnnrnr nr -1 In september 1941 kwam zij als garderobe-dame in de schouwburg wereld. Het beviel haar daar zo goed dat zij er 25 jaar lang 's avonds voor de voorstellingen was om programma's te verkopen. Mevrouw Poel vindt pro grammaverkopen leuker dan bij de garderobe werken. „Het is echt gezellig werk", zegt mevrouw Poel. Een uurtje voor de voorstelling gaat zij van huis en om half negen is zij weer thuis. Want in de pauze bij een buffet staan zoals vroeger, doet zij nu niet meer. Me vrouw Poel heeft zo langzamerhand vele „vaste klanten" de echte getrouwe schouwburgbezoekers. Zij kwam 25 jaar geleden naar de schouwburg toen haar zwager, de to neelmeester H. C. Voskuilen, haar op de baan attent maakte. Maar behalve de heer Voskuilen werken er nog meer familieleden van mevrouw Poel bij de schouwburg. Haar broer, de belichter J. van Ouwerkerk, en zijn echtgenote mevrouw Van Ouwerkerk-Van Stralen. Mevouw Van Ouwerkerk is evenals mevrouw Poel programma-verkoopster Dus werken de vier familieleden 's avonds in de schouwburg de dames voor en de heren achter het toneel. De huldiging van mevrouw Poel heeft morgenavond om zeven uur plaats. Een raadslid in Heemstede toont zich in het vraag- en antwoordspel rondom de begroting tegenover Burgemeester en Wethouders bezorgd over de paard- ruiters, voor wie het ten gevolge van het steeds intensiever wordende weg verkeer minder aantrekkelijk wordt om naar de duinen te trekken. Deze vroede vader lijkt nu de tijd gekomen de ruiters de gelegenheid te bieden hun sport te beoefenen m het wandelbos Groenendaal en het aan grenzende Meer en Berg. Dit zou bij voorbeeld kunnen gebeuren door naar het voorbeeld ven het Amsterdamse Vondelpark, in het wandelbos een ruiterpad aan te leggen. Het antwoord van het dagelijkse ge meentebestuur luidt kort en laconiek: „Wij zijn van oordeel dat het wandel bos Groenendaal voor de ruitersport ongeschikt is". En daarmee moeten die arme ruiters het dan maar doen. „Wilhelmina". De Buurtvereniging Wilhelmina" in Lisse zal zaterdag avond in het K.A.B.-gebouw een dans avond houden, met medewerking van „The Saints". Voorts wordt op donderdag 15 december een Klaverjasavönd gehou den in café-restaurant „De Beurs" aan de Haven, aanvang 8 uur. Reserve-Rijkspolitie. Vrijdagavond 9 december komt de Reserve-Rijkspolitie van Lisse' bijeen in de zaal van het Pa rochiehuis in de Bondstraat, 8 uur. „Nut en Vermaak". De toneelvereni ging „Nut en Vermaak" in Lisse geeft zondagavond een opvoering in het Paro chiehuis. Aanvang 8 uur. - - Bridge. Zondag 11 december houdt zin, en de speeltuin Hot a \an het Haa He Haarlemse Bridgeclub een open drive lems Spaaltuin Verbond gaan een in de Hildebrandzaal aan de Smedestraat aan en zullen een x speeltumv - in Haarlem. De drive, die 's midüagsenigmg vormem ln de Van «Ie om twee uur begint, wordt gehouden ter Bruynstraat komt op het aan Mariagaar gelegenheid ven het 30-j.ng best,.» van "Lp.r».., Op 15 december houd.» 1 de gezamenlijk Haarlemse, esper.hUjteh ™"wor7e„. De speeltuin Mariagaarde van de Haar lemse Katholieke Vereniging voor het Ge nen de Vereniging voor het Gezin gaan vormen. De nu bij Flora in gebruik zijnde grond wordt bij de naastgelegen sportvelden ge trokken. Omstreeks half zes vanmorgen is een ruit vernield van een kunsthandel aan de Gedempte Oude Gracht op de hoek van de Zuidersteeg in -Haarlem. Toen de politie door een voorbijganger werd ge waarschuwd trof men een kale plek in de etalage aan, waarbij nog alleen een prijskaartje aangaf dat er een schilderij met een prijs van 6.250.- moet hebben gestaan. De eigenaar van de zaak had men van morgen nog niet kunnen bereiken. Over de waarde van het gestolene is dan ook nog weinig met zekerheid te zeggen. Een politieagent heeft vanaf de vroege mor genuren post gevat voor de getroffen kunsthandel. Aan de universiteit van Amsterdam heeft dr. P. N. Aarsen uit Haarlem, die met ingang van 1 januari is benoemd tot lec tor in de farmacologie, zijn ambt aanvaard in de farmacologie, zijn ambt aanvaard met een rede getiteld „Geneesmiddelenre clame en haar consequenties". in het wijkgebouw aan de Gedempte Oude Gracht in Haarlem een bijeenkomst ter herdenking van de geboortedag van de samensteller van het esperanto, dr. L. L. Zamenhof. Ter gelegenheid van het feit, dat onlangs ook in Haarlem een laan naar I dr. Zamenhof werd genoemd, spreekt de heer J. Labordus over parken monumen ten en dergelijke die aan dr. Zamenhof zijn gewijd. Er zijn plannen voor een afzonderlijke kleuterhoek, een hoek voor de ouderen, met gelegenheid tot balspel, en een bouw speelplaats. In overleg met de gemeente zal er een clubhuis bij de nieuwe tuin ko men. Tot de fusie is besloten omdat Maria gaarde een terrein was toegewezen vlak bij Flora in de Van Oosten de Bruyn straat. De speeltuin Mariagaarde ligt aan de Westergracht en moet plaats ma ken voor de hofjes van de Lange Heeren straat, die in verband met de reorganisa tie van het Stationsplein verdwijnen. Aan Mariagaarde wees de gemeente terrein aan de Van Oosten de Bruynstraat toe. vlak bij de voetbrug over de Wester gracht. Toen deed de situatie zich voor straat twee speeltuinen Voor het komende Hartewens Festival dat van 27 tot en met 30 december in Haarlem gehouden wordt hebben vier beatgroepen toegezegd te zullen komen. I £jat er in één Dit zijn „The Motions", Chapter2", ZOuden zijn. „Cuby and the Blizzards" en „Q 65". Eenstemmig zijn de hoofdbesturen en de De volgende buitenlandse ensembles betrokken speeltuinbesturen tot de con- hebben alsnog definitief hun medewer- gekomen dat een fusie de oplos- king toegezegd: „The Echo Mountain si wag Boy", Het Tsjechoslowaaks Kamerorkest njeuwe vereniging zal waarschijn- uit Praag, The London Brass Solists en j„k Fioragaarde heten. De leden van het Ballet der Folkwang Hochschule uit beide speeltuinen worden als lid overge- Essen. boekt naar de 'nieuwe vereniging. De be sturen van Mariagaarde en Flora zullen Nieuwjaarsreceptie van samen het bestuur van de nieuwe speel T tuin vormen. De burgemeester van Haarlem, mr. O. vergadering worden uitgeschreven om te F. M. Cremers, en mevrouw Cremersbesluiten of men zich bij het Haarlems De Bruyn houden maandag 2 januari hun Speeltuin Verbom, of' bij de Haarlemse traditionele nieuwjaarsreceptie in de Katholieke Vereniging voor het Gezin zal Gravenzaal van het Haarlemse stadhuis, aansluiten. In het laatste geval zal de De receptie begint om half negen. nieuwe tuin een geheel algemene turn bin- ADVERTENTIE Goedkoper dan U denkt. Hoge inruilprijzen. HOUTPLEIN 21 TEL. 22020 ADVERTENTIE zult, omdat u dan niet meer verplicht verzekerd bent bij uw ziekenfonds, voor eigen rekening een ziektekosten verzekering moeten afsluiten voor uzelf en uw gezin. En waar kunt u dat beter dan bij het Het Zilveren Kruis? Deze stichting zonder winst-oogmerk geeft u een zeer goede dekking (onlangs nog aanzienlijk uitgebreid) voor een zo laag mogelijk gehouden premie! Stichting Het Zilveren Kruis - individuele en kollektieve verzekeringen tegen de kosten van ziekenhuis- en sana- toriumverpleging; specialistische hulp; huisartsenhulp met genees- en verbandmiddelen. Ook wanneer u na 1 januari nog wel bij het ziekenfonds „Haarlem en Omstreken" bent aangesloten, kan Het Zilveren Kruis veel voor u doen. Vraag vrijblijvend inlichtingen bij de afdeling Haarlem van de Stichting Het Zilveren Kruis, Jansstraat 27 te Haarlem. Telefoon 02500 - 13318. Dinsdag 13 december om half acht houdt de afdeling Haarlem en omstreken van de Kon. Ned. Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde in het Krelage- huis in Haarlem haar gebruikelijke in structieavond in het maken van kerst versieringen. De aanwijzingen worden weer gegeven door de bloemenarrangeur Dick Schuyt. De gemeenschappelijke avond met de samenwerkende verenigingen is vastge steld op donderdag 5 januari om acht uur in de Muziekzaal van Brinkmann. De heer A. Hoogewerf vertoont dan enkele exclusieve films over natuur en natuur bescherming in Indonesië. Twintig verenigingen hadden afvaardi gingen naar de nationale aspirantenwed strijden van HZC in het knusse Hil- versumse zwembad. Van de meisjes van HPC uit Heemstede werd eerste op de 100 meter vrije slag Yvonne van Kui lenburg in 1 min 6,1 sec. Marjan Janus kon op de 100 meter schoolslag Tineke van Rheenen die in 1 min 19,4 sec een nationaal aspirantenrecord vestig de niet houden, doch haar tijd 1 jnin 22,3 sec was goed voor een tweede plaats. Ook Christa Driessen en Wies Koopmans beiden 1 min. 18,2 sec. voor respectievelijk 100 meter vlinderslag en 100 meter rug slag droegen hun steentje bij tot het succes van HPC. Op de 4 X 50 meter wisselslag estafette hebben de meisjes van Naarden alles geprobeerd hun ach terstand op HPC in te lopen. Bijna waren zij daarin geslaagd, want op het totaal van 5 nummers bleef de HPC ploeg slechts met 0,6 sec verschil aan de leiding. Bij de jongens een geheel ander beeld. Matige prestaties op de rug- en school slag van HI C leverden een voorsprong op voor Dolfijn uit Amsterdam. De grote winst voor HPC kwam van de 100 meter vlinderslagspecialist Rob Bosson die met zijn 1 min 4,5 sec niet minder dan 11,5 sec van de achterstand wegwiste. On danks heftige tegenstand van De Dolfij nen op de 4 X 50 meter wisselslag esta fette won HPC dit nummer en met 0,2 sec verschil verhuisde de beker voor goed naar de prijzenkast van de Heemstede naren.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1966 | | pagina 5