Kiekeboe in Carré radio-tips radio-tips Begrafenis van Tito zonder details programma’s van raclio en televisie 1 KJ co O I i i RADIO ZONDAG TV zondag RADIO MAANDAG TV ZATERDAG CD I 7 laardi 1B.V. Saterdag 10 mei K r 11 ling 5 s tl I 1^3 19 8 0 15 RTV i 1a MBH r A =41,.i L s ft keken wel raar op toen ik E het vroeg, maar ze hddderr het M toch F 1 Wat moet ik doen, Carré bmnengdcin of Jem volgen M 'iï. Met Kiekeboe weet je nooit Ik ga hem achterna1 2LJ Kiekeboe voert iets in zyn xhild1 WEN MIER vind ik leker Wdt ik nodig heb M i1 j JaH w a il -L. SP. ins en bi sit te koi Tito's lijkkist wordt uit het parlementsgebouw gedragen. ■Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin Goed Nieuws piano: Klassieke mijn bed van gespreksprogram- Open en 5 59 0, c Hllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllinilllllllllll ZULLEN WIJ DE oude Drees (Ti iet centre 'Utstraat i an 60m21 begrafenisplechtigheid zal herinne ren, zijn juist die beelden van de snikkende Jovanka. Geen trotse zwarte zwaan, zoals Jackie Kennedy tijdens de begrafe nis van John F. Kennedy, maar een gebroken vrouw, temidden van ern stig kijkende, maar hun ontroering bedwingende officals en nabestaan den, terwijl de enkele close-ups van de gewone Joegoslaven langs de route juist het verdriet lieten zien om het heengaan van de man, met tegenover praal. Een sober leven tegenover een leven vol luxe. Des te wie iedere Joegslaaf zo vergroeid is geraakt. Men vergete niet, en besef- fe wel, dat ook de binnenlandse critici van zijn beleid de persoon van Tito zelf in feité nooit ter dis cussie stelden ,dat ook zij nooit op de man naar op de bal speelden. plechtigheid toch nog aardig wat ruimte werd gegeven aan de filmen de en fotograferende pers. Natuur lijk, het was, zeker Voor de Joego slaven, een historische plechtigheid van wereldformaat die ook als zo danig naar alle uithoeken van de wereld diende te worden doorge seind, maar in de slotbeelden zag je dan toch maar enkele fotografen die de witmarmeren plaat op het Je zag, toen de stoet zich in bewe ging zette, ook een witte auto met open dak vooruit rijden, waarin fil mende en fotograferende mannen graf fotografeerden terwijl de aller hoogste gasten nog niet verdwenen waren, terwijl het toch algemeen bekend is dat zo’n marmeren plaat ook twee uur later nog met vrucht gefotografeerd kan worden. Op de vrije toer - NCRV. Maan dagmiddag om 16.30 uur via Hilver sum 2. Thema is „Hobby buitens huis”. Daan Buitenhuis, voorlichter bij de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten is een wegwij zer in onze natuurgebieden. Hij ver telt over zijn werk, zijn wandelin gen, zijn liefhebberijen en zijn inte resse voor vogels. c ■s DUITSLAND III 18.00 Cursus Engels. 18.30 Informa tief programma. 19.00 Fazit. 19.15 Sport. 19.55 Journal 3. 20.00 Jour naal. 20.15 Klassieke muziek. 21.20 Ein Gesprach im Hause über den abwesenden Herm von Goethe, to neelstuk. 22.30 Filmreportage. DUITSLAND I 18.00 Verkiezingen Daarna' Aktuele reportage. (18.03 Buitenlandse re portage 18.30 Journaal. 18.33 Sport). 20.00 Nieuws. 20.15 Verkiezingen. 20.45 Die Tatowierte Rose (The rose tattoo), speelfilm. 22.40 Journaal. 22.55 Verkeerstips. 23.00 Filmrepor tage. 23.45 Journaal. DUITSLAND III 18.00 Verkiezingen. 20.00 Journaal. 20.30 Verkiezingen. HILVERSUM I Ieder heel uur nieuws. NOS: 00.02 Metro’s Special. 01.02 Take it easy. DUITSLAND II 17.59 Journaal met verkizeingsuit- slagen. Aansl. Die Waltons, tv-serie. 19.00 Journaal. Aansl.: Verkiezin gen. 20.45 Journaal en sport. 22.00 Petrocelli: Ein schlechter Scherz, misdaadfilm. 22.45 Journaal. 22.40 Verkiezingsuitslagen. 2012 in 10.00 antoorur makelei C <D O cü k_ <D (D "O C <D bezig waren een en ander vast te leggen. Het schoot toen even door me heen dat voor het eerst de zie- niet nicer, ar?THc reed, zoals de laatste jaren georui- kelijk was. Toen hij en Jovanka, ik schat een jaar of acht geleden, Ne derland bezochten en hier en daar bezoeken aflegden, reed er steeds, achter de stoet met auto’s aan, voor alle zekerheid een ziekenauto mee. Hoe dan ook, die witte auto met persmensen had voor hetzelfde geld als detonerend in het plechtige ge heel kunnen zijn beschouwd, maar dat was dus niet gebeurd, terwijl de toch ook historische overdracht van het koningschap door Juliana aan Beatrix, die toch minder met rouw gevoelens bezwangerd was dan de begrafenis van Tito en uit weinig meer bestond dan het zetten van enkele historische handtekeningen, alleen door de geruisloze televisie mocht worden vastgelegd, en niet door enige fotograaf, omdat het klikken van de fototoestellen wel eens hinderlijk had kunnen zijn. Wat me bij de begrafenis van Ti to, en eerder ook bij de inhuldi gingsplechtigheden op 30 april, al tijd nogal irritert is, dat de commen tatoren zich haasten te melden wat wij ook zien en weten, maar verstek laten gaan zodra wij thuis met vra gen zitten. Zo herinner ik me dat tijdens het vuurwerk aan boord van dat schip prins Bernhard met een mij onbekende dame stond te pra ten van wie ik wel eens wilde weten waarom zij op dat schip mocht zijn en ik niet, en dat we toen te horen kregen dat prins Bernhard met iemand stond te praten. Hé, dacht het toekijkende Nederlandse volk toen dankbaar, is dat nu prins Bemhard! Veel van gehoord, maar nooit gezien Bij Tito’s begrafenis was het van hetzelfde laken een pak. Als we Brezjnjev in een stoel zagen zitten, vermeldde Pieter de Vink zowel Brezjnjev als de stoel, maar of we koning Boudewijn nu wel of niet even in beeld hadden gezien, daar over kon hij geen uitsluitsel geven .terwijl hij ons wel weer opmerk zaam maakte op Kosigin, zonder er verduidelijkend bij te zeggen dat het Gromiko was. En waar, in het grote peloton, zaten onze jongens? Van Agt, Klaauw, Claus en Bern- T- TOT UW orpecs, HOOÖ - HÊUZ.. n. Tel o; en n de Da c,. 1 kamer i Gas-cv n HILVERSUM I Ieder heel uur nieuws. Tros: 0.02 De Nachtwacht. 7.03 Een goede mor gen met Oscar Harris. (8.03 Aktua). 9.03 Attent op jeugdsentiment. 10.02 Toerja-toernee. 11.02 Café-chantant. 11.30 Te gast bij John Woodhouse en Herman Emmink. 12.03 Tunes van toen. 12.02 Aktua. 13.20 Raad een lied of niet. 14.02 Verzoekplaten. 16.02 Kom eens langs in Jeruzalem. 18.11 Aktua. 18.25 De tien om kin- dershow. 19.02 Tross-Country. 20.02 Zomaar ’s avonds. 21.30 Michel en Louis. 22.02 Wilt u even noteren. NOS: 23.02 Met het oog op morgen. HILVERSUM II NCRV: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtend- Kom eens langs - TROS. Maan dagmiddag om 16.02 uur via Hilver sum 2. Deze uitzending komt uit Jeruzalem. Karei Prior praat met Jitscha Pimentel, die 40 jaar gele den uit Nederland naar Israel emi greerde. Hij stichtte bij aankomst de kibboets Sde Nehemia, in het noorden van Israel, vlak bij de grens met Libanon. Hij woont nog steeds in deze kibboets, die een trekpleister voor bezoekers uit Ne derland is geworden. vervolg. 22.50 Meditatie. 23.00 The Streets of San Fran cisco, tv-serie. 23.55 NOS: Journaal. DUITSLAND II 18.00 Das Haus am Eaton Place, tv-serie. 19.00 Journaal. 19.30 Pop muziek. 20.15 Trommeln am Mo hawk (Drums along the Mohawk), speelfilm. 21.55 Journaal. 22.00 Sport. 23.15 Sport. 0.15 Journaal. 20.52 Sonja’s Show. 21.55 Achter het nieuws. 22.25 Het Fleetstreet mysterie, thriller. 23.15 Voetbal ’80. 23.50 NOS: Journaal. 23.55 Studio Sport. GENOEG,GENERAAL! IK VEKElEPU MIJN V2IÊNP PANPA £EN 0LOEPNEUS TE SLAAN.' MElP U 0IJ MUN VAPE1R EN -ZEG HEMPAT PE VgLPTOOHT 10 AF- BELGIË (NED.) 18.00 Jonger dan je denkt. 18.30 Kleuterprogramma. 18.35 Natuur film. 19.40 Mededelingen. 19.45 Jour naal. 20.00 Sportprogramma. 20.30 Paradijsvogel, tv-serie. 21.15 Licht klassieke muziek. 22.05 Journaal en sportprogramma. jjï 02.02 De NOS-Nacht. VARA: 7.02 ■3 Muziek voor de zondagochtend. 8.02 jffi Vroege vogels. 9.30 Tekst en muziek. KRO: 10.00 Eucharistieviering. 11.02 'n Zondags pak... voor alledag. AVRO: 12.02 Muzikaal Onthaal. 13.02 AVRO-magazine. 13.45 Minia- DUITSLAND I 18.00 Journaal. 18.05-19.00 Sport. 19.00 Informatief programma. 19.22 Kommissariat 9, tv-serie. 20.00 Jour naal. 20.15 Kwis. 22.00 Lotto-trek- king. Aansl.: Journaal. Daarna: Me ditatie. 22.20 Die Steppenreiter (The horseman), speelfilm. 0.05 Journaal. ’n Zondags pak voor alledag - KRO. Morgenochtend om 11.00 uur via Hilversum 1. In deze uitzending wordt een beeld gegeven van een bedevaart naar het Brabantse plaatsje Handel. Met pelgrims daar wordt gesproken over het „waar om” van bedevaarten. Ook wordt aandacht geschonken aan andere Maria-bedevaartsoorden en de le genden die daarover bestaan. anders)’ maar wat de wereld zich l'dèrbergii toch nog het langste van deze hele keerd. Fagot en i muziek. 10.15 Klassieke muziek. STAD/RADIO AMSTERDAM 12.00 Aktualiteiten en muziek. (Met om 12.05 Berichten/huisdieren/ theateragenda. 12.30 Wijk- en buurt- aktiviteiten. 12.45 STAD in de stad, rechtstreeks programma. 12.55 Prijsvraag) 17.00-19.00 Aktualiteiten en muziek. (Met om 17.05 Nieuws in het kort. 17.15 Huisdieren/wijk- en buurtaktiviteiten/theateragenda. 17.45 STAD-lang, reportage(s). 17.55 Prijsvraag. 18.05 Portret van een Amsterdammer. 18.20 Jongerenpro gramma. BELGIË (Ned) 18.00 Kleuterprogramma. 18.05 Te klein in een grote wereld, jeugdfilm. 18.55 Informatief programma. 19.30 Lotto-trekking, mededelingen en morgen. 19.45 Journaal. 20.10 De dokter heeft het druk, tv-serie. 20.35 Amusementsprogramma. 21.25 A man called Sloane, tv-serie. 22.15 Reportage. 23.00 Journaal. -II- f|| J .an halfvr met 5001 taats bost tenen gat van Tito niet opnieuw in de officiële iging Ind rouiatie te brengen (hij zei het iets p. en tc, iet bed gymnastiek. 7.20 Het levende Woord. 7.30 Nieuws. 7.36 Hier en nu. 8.00 Nieuws. 8.11 Te Deum Laudamus. 8.30 Nieuws. 8.36 Hier en nu. 8.50 Onder schooltijd. 9.00 Gymnastiek voor de vrouw. 9.10 Waterstanden. 9.15 Plein publiek. 10.50 Onder schooltijd. 11.00 De wereld zingt Gods lof. 12.00 Boer en tuinder. 12.16 Overheidsvoorlichting: Vast en ze ker. 12.26 Mededelingen voor land en tuinbouw. 12.30 Nieuws. 12.36 Hier en nu. 13.00 Nieuws. 13.11 Kerk vandaag. 13.30 Onder schooltijd. NOS: 14.00 Open School. NCRV: 15.15 Woord in de middag. 15.30 In 't Zilver. 16.30 Op de vrije toer. 17.00 Amusementsmuziek. 17.24 Medede lingen. 17.30 Nieuws. 17.36 Hier en nu. 18.00 Muziek in vrije tijd. 19.00 Rondom het Woord. 20.00 Muziek in NCRV Studio 2: klassieke muziek. 21.30 Literama-maanda. 22.25 Bond zonder naam. NOS:: 22.30 Open School. NCRV. 23.25 Muziek van ei gen tijd. 23.55 Nieuws. HILVERSUM III Ieder heel uur nieuws. AVRO: 7.02 Vol gas. (8.03 AVRO’s Radiojour naal). 10.03 Arbeidsvitaminen. 11.0 Hollands Glorie. 12.03 AVRO’s Ra diojournaal. 12.08 ’n Rondje voor Nederland. 13.57 Beursplein 5. 14.03 Showparade. 15.03 Het Steenen Tijdperk. 16.03 AVRO’s Radiojour naal. 16.10 Toppop disco. NOS: 18.03 De Avondspits met de Nationale Hit parade. AVRO: 19.02 Franse nieu we. 19.30 Folk live. 20.02 Praatpaal 15. 21.02 Superclean dreammachine. 22.02 Blues, ballads beat. 23.02 AVRO’s Swingtime. HILVERSUM IV KRO: 7.00 Nieuws. 7.02 Aubade. 9.00 Nieuws. 9.02 Aan woorden voor bij.... 9.10 Laudate. 10.00/12.00 Nieuws. 12.02 Interval. 14.00 Nieuws 14.02 Spektakel magazine. 14.30 Kol- lage van alledaags en zeldzaam. 15.30 Van hoog naar laag en omge- llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll hard? Had Joop den Uyl de begra fenisplechtigheid nog net gehaald? Wie waren de acht paladijnen die, op het laatst, nog even naast het graf mochten staan? Was er, behal ve de verrassende afwezigheid van Carter en de verrassende aanwezig heid van Jovanka, nog meer te mel den over de verrassende aan- of afwezigheden? Ik las dat de vroegere minister van Buitenlandse Zaken Popovic, die ooit terzijde werd geschoven, weer op het tapijt was verschenen. Ik geef toe, dat zijn details die de gemiddelde Nderlandse kijker wei nig zeggen, en daarvoor was de Joe goslavische commentatrice, die er speciaal voor de Joegoslavische gastarbeiders bij zat, ingehuurd (wat op zichzelf trouwens een uit stekend idee was), maar een goed commentator geeft méér dan dat waarop de gemiddelde kijker zit te wachten. Waarom bij een zo historische ge beurtenis, biet een echte kenner van het Joegoslavië van Tito, bijvoor beeld dr. Marius Broekiheijer, aan de professionele commentator toe gevoegd voor de typische details die de hele of halve buitenstaander ont gaan? Dat gebeurt bij sommige sportwedstrijden ook, waarom dan niet bij deze directe reportage van enkele uren van de begrafenis van een van ’s werelds grootste histori sche figuren? Laat ik nog één voorbeeld geven, waaruit blijkt dat Pieter de Vink heus wel wat wist, maar toch niet genoeg. We zagen Jovanka, geflan keerd door twee heren. Pieter de Vink zei dat dat haar twee zonen waren. Hij herstelde zich meteen, en zei dat het niet haar zonen wa ren, maar zonen van Tito, uit een vroeger huwelijk. Klaar. Maar zou het nu niet aardig zijn geweest om te vertellen dat de ene, Zarko, die met de kunsthand, een zoon was uit zijn eerste huwelijk met de Russin Pelagia Belousova en dat hij in 1944 uit de Sovjet-Unie, na daar zestien jaar gezeten te hebben, naar Joe goslavië terugkwam? En dat de an dere zoon, Misja, een zoon was van zijn tweede vrouw Herta Jas, die hij in de oorlog min of meer verstootte? Dan hoor je tenminste nog eens wat, al uren kijkend NICO SCHEEPMAKER Wat me ook frappeerde was, dat er ondanks de groots geregisseerde en georkestreeerde begrafenis- 16.20 TROS penalty bokaal. 16.30 Betty serveert. 16.40 Landelijke fietsdag. 17.00 TROS Sport extra. 18.40 NOS: Paspoort voor Ma rokkanen. 18.50 Emilie. 18.55 Journaal. 18.59 NCRV: Tedshow. 20.35 Englandspiel, documen tair programma. 21.37 NOS: Journaal. 21.55 NCRV: Englandspiel, NEDERLAND II 13.00 NOS: Nieuws voor doven en slechthorenden. 18.00 Nieuws voor doven slechthorenden. 18.55 Journaal. 18.59 VARA: J. J. de Bom v/h de Kindervriend. 19.25 Dick Turpin, tv-serie. 20.00 NOS: Journaal. 20.27 VARA: George en Mil dred, tv-serie. Spektakel Magazine - KRO. Maandagmiddag om 14.00 uur via Hilversum 4. In het poëzie-onder- deel „Dichter bij de radio” wordt aandacht geschonken aan het werk van de Amerikaanse dichteres Eli sabeth Bishop, die vorig jaar overleed. Van haar is onlangs een bloemlezing in het Nederlands ver schenen met als titel „Een wonder als ontbijt”. Gesproken wordt met J. Bernlef die de vertaling gemaakt heeft en twee gedichten zal lezen. NEDERLAND II 13.00 NOS: Nieuws voor doven en slechthorenden. 14.30 Open School: School-tijd. 15.30 NOS: Journaal. 15.35 AVRO: Lawaaipapegaai, kleuterprogramma. 15.45 Alleen op de wereld, te kenfilmserie. 16.10 Disco ’80 18.00 NOS: Studio Sport 1. 18.30 Emilie. NEDERLAND I 11.00 KRO: Eucharistieviering te Amersfoort. 13.00 NOS: Nieuws voor doven en slechthorenden. 17.00 IKON: Dichterbij. 17.25 Wilde Ganzen, 18.00 NOS: Nieuws voor doven en slechthorenden. 18.30 Teléac: Energie, 2e cyclus (11). 19.00 NOS: Journaal. 19.05 KRO: Klassieke orkest muziek. 19.55 Sanford en zoon, tv-serie. 20.20 in uitvoering, gevari eerd programma. 21.20 Mijn zuster de negerin, tv- film. 22.10 De ver show. 22.55 KRO/RKK: Strijd en in keer, ma. 23.05 NOS: Journaal. Vrgpi jerlands, hij is toch ook geliefd in alle lagen van de Nederlandse be volking, hij is dan toch ook heel oud geworden, want dat is hij nu al. Ik neem aan van niet. De verschil len zijn te evident. De rol van Wil lem Drees sr. in het verzet was van rustiger aard, en minder spectacu lair, dan die van Tito. Ook was Tito’s breuk met Moskou in 1948 opzienbarender dan de breuk van Drees, ver na zijn pensionering, met de PvdA. Te lang ook is hij al uit de poltiek getreden, en ook was zijn levensstijl diametraal tegenover- verbouwl gesteld aan die van Tito. Eenvoud angebodo t royaal ;mS cil 1)3 1 T-.i J koopso verrassender was eigenlijk de een- koopsi voudige marmeren plaat op het - -•< graf met niet meer dan de woorden 3 of kanl° Josp Broz Tito 1982-1980. Maar zo waren er wel meer ver rassende dingen waar te nemen tij dens de langdurige begrafenis plechtigheid. Pieter de Vink (met alle respect maar waarom Pieter de Prach vjnk als commentator bij een zo Obenki langdurige plechtigheid waarin van Kf’ de commentator veel opvulwerk, feitelijkheden en anekdotes over 298 het leven en werken van Tito ge vraagd werd?) mocht in het begin dan de veronderstelling uiten dat de familie met opzet zo weinig moge- Ijjk in beeld gebracht werd om Jo vanka, de drie jaar geleden versto ten derde vrouw (en vierde geliefde) AEMÊ. FANPA.... J‘j N, HE0T ON5 VE(?LO5T VAN OOCLOGSTeOMMELÊNALè PANK SLAAT MEN JE EEN PlOEPNEiJS. ONC2ANK 16 ’5 WEKELPE LOON HI&Z, EEN k POEKJE V0OI?HET0lGEt7EN., 18.35 Oten hoe zit het met Sien? 19.20 Studio Sport 2. 20.20 Klem. 20.30 Humanistisch Verbond: Vijf minuten bedenktijd. 20.35 NOS: Journaal. 20.40 VPRO: Ramp ahead, tv- spel. 21.40 All in the Familie, tv-se rie. 22.15 Gespreksprogramma. 23.00 NOS: Journaal. NEDERLAND I 10 45 TELE AC: Russisch II voor gevorderden, herh. les 12. 11.30 O.S.: Fries voor Friesta- ligen. 13.00 NOS: Nieuws voor doven en slechthorenden. 15.30 Journaal. 15.32 TROS: De bedreigde die renwereld, natuurfilm. 15.55 De vijf, jeugdserie. i achtertu »werd decennia lang ”de ouwe” a afwerkir genoemd: „stari”, door zijn naaste Pal bra jedewerers) te zijner ttjd ook zo’n oX' ®ooie begrafenis bezorgen? Hij zat ouchekam «>ch ook in het verzet- we kennPn wijk met ai te® tocb °°k als de vader des va am, v .-■■■■ uizen-shï jï tuurtje. NOS: 14.02 Langs de lijn, sporten muziek. 17.55 Mededelingen en uitgebreid weerbericht. 18.00 Nieuws en sportuitslagen. KRO: 18.12 Echo. 18.22 Bij de buren zijn ze ook niet thuis. 19.02 Terwijl de man re ren kijken... 20.03 Op Vleugels. ;jj| NCRV: 20.15 Zondagavondzang. 20.45 Da Costianen in Amsterdam. TROS: 21.02 Specialiteiten la car te. NOS: 23.02 Met het oog op morgen. HILVERSUM II KRO: 8.00 Nieuws. 8.10 Overwe ging. 8.20 De hutsgeklutste! 9.25 Wa terstanden. 9.30 Hum. Verbond: ma- gazine. IKON: Kerkdienst. 10.45 Wil de Ganzen. 10.50 De andere wereld van zondagmorgenNOS: 12.00 Suara Maluku. 12.30 Tambu. 13.00 Nieuws. 13.10 Zorg en Hoop. 13.55 Programma voor de buitenlandse werknemers. IKON: 17.00 Vesper viering. 17.58 Wilde Ganzen. 18.00 Gemeentewerken. 18.30 Brood en Spelen. NOS: 19.00 Radio Thuis land. 19.30 Verhaal. 20.00 De taal- tshow 20.30 Vonken onder de as. 20.45 Onder de groene linde. 21.00 Voor blinden en slechtzienden. 21.10 Weer bij kennis komen. 22.05 Spie gel van België. 22.30 Nieuws. 22.40 Rechtspraak in Nederland (6). 23.55 Nieuws. HILVERSUM III I Ieder heel uur nieuws. AVRO: 8.02 HHi Ko de Boswachtershow. 8.30 Sport- panorama. 9.02 Juist op zondag. 10.02 Muziekmozaïek. VARA: 11.02 Het zondagse gezicht van de VARA op drie. TROS: 14.02 De Europara- de. 16.02 Ferry’s Gouwe Ouwe Club. NOS: 17.02 De Nationale Hitparade. 19.02 NOS-Jazz. KRO: 21.02 Rock- dreams. HILVERSUM IV NOS: 8.00 Nieuws. 8.02 Vroeg klas siek. 9.00 Nieuws. 9.02 Musica Religi- osa. 10.00 Van het Nederlands Con certpodium. 11.00 Für Elise. (12.00 Nieuws). 13.00 Opera-matinee. 14.00 Nieuws 14.02 Concerten op de zon dagmiddag: Amsterdams Filharmo nisch Orkest met solist: Klassieke muziek. (+15.00 Praten over muziek.) 16.05 Musica nova. STAD/RADIO AMSTERDAM 12.00 (Sport)-aktualiteiten/wijk- en buurtaktiviteiten/theateragenda. 17.00 Droomsoezen. Marginaal pro gramma. 18.00 Sport in en om Am sterdam. 70-1L8 I ALLÉff ho& h//tr! *488 1979 United Feature Syndicate, Inc 16 OOK FOM... EEN tZAAf? UJC? LATEC ONPAN1K IS ’SWÊCELPS' LOON, SII7E.... Fi?inS LEONA^P+IEEFT CTEVELr- -tÖCHTAF&ELA5T/,' IK HAP LE&EU EN VOLK JUIST KL AAI? VOOIZ GUOTg VAPEULANRSLlEVEM PE PA -

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1980 | | pagina 15