Krasnapolsky STAND HYPOTHEEKRENTE Voor Wall Street vooral eerste helft week gunstig beurs deze week Slechte resultaten Philips Nederland Situatie nijpend I t' Amsterdam bereidt open economische faculteit voor I toelichting op jaarcijfers: 977 is! ;tr.7‘ tge hij Zn. I tarobank ii X Paws 800 man moet voor een deel worden meen gunstige uitkomsten elders in ffest-Europa. '7' f' A i Van onze redactie economie) AMSTERDAM. Er reigt voor ons land „een pro ps van verarming” als het in Ie komende vijf jaar niet lukt n onze economische positie W?en keer ten goede te brengen, nu Dat zal met name moeten ge- ist°Pnw° beuren door versterking van onze industrie. (Van onze beursmedewerker) Voor Wall Street was vooral de eerste helft van de week gunstig, maar het Damrak had moeite zijn draai te vinden. Op de Newyorkse effectenbeurs kon de index voor de 30 industriële aandelen van Dow Jones zich boven de 800 handhaven en zelfs nog behoorlijk terrein winnen. ECONOMIE IS In ons land dreigt (Van onze redactie economie) verarmingsproces top Tel. 02 is.rec. 1700 b| nam het personeelsbestand met in totaal per land is het voor West-Europa ook Ji Bouwfonds Ned. Gem. 12,43 12,43 11,5 11,5 12,43 12,66 5/10 jaar 2 11,3 11,5 IT 11.46 11.46 5 jaar variabel 5/10 jaar 5/10 jaar s 3 maai kntrum-bank Nationale Nederlanden De gegevens voor dit overzicht zijn verschaft door de vereniging Eigen Huis in Amersfoort. Rentepercentages per 6 mei 1980. 10 jaar 10 jaar 1 1.25 11,4 11,3 11,3 11.0 11,0 11.0 12,16 12,09 11.3 11,0 11,4 11,3 11.0 11,0 12,16 12,09 11,79 11,46 11,46 11.46 op gas jurstei De daling van het personeelsbestand In Nederland heeft Philips een verlies geleden van 1 tot 2 procent van de leverin- gen, wat neerkomt op circa 30 miljoen aldus is gebleken tijdens een toelichting van het bestuur op de jaarcijfers. De sterke omzetstijging in de eerste drie ie rest van de wereld en komen ook infrastructuren, nodig om nieuwe techno logische ontwikkelingen tot volle wasdom Nutsspaarbank -t Nederland ;iro en Tot dusver is een ontoereikend beleid gevoerd om de problemen op te lossen. Rente vast Afsluitprov. gedurende: in proc.: 1 jaar 5 jaar variabel 5 jaar 2 jaar 5 jaar 30 jaar 5 jaar 10 jaar 2 jaar 5 jaar 3 jaar 5 jaar variabel 3/5 jaar 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1,5 1,5 1,5 1 1 1,25 1,25 Voor een belangrijk deel waren die te kortkomingen moeilijk te vermijden, zei de secretaris-generaal. Men heeft nu inter- sche omstandigheden waren ongunstiger dan werd aangenomen. Bij de voorberei ding, bepaling en uitvoering van het be leid zijn er volgens hem wel tekortkomin gen. Zo werd aanvankelijk niet voorzien dat de verslechtering in de economie na 1973 duurzaam bleek. Er is te veel gezocht naar korte-termijnoplossingen, zoals de steunverlening aan bedrijven. 11,5 11,5 11,25 11,5 12,0 11,6 11,5 11,5 12,22 12,22 11,77 12.04 12.73 12.05 12,05 12,5 12.33 12,02 12,02 11,5 11,75 11,5 11,75 12,22 12,5 12,04 12,31 12,5 12,66 12,57 12,57 12.85 13,08 12,05 12.05 bedrijfsresultaat vrijwel gelijk dan dat in de overeenkomstige periode van 1979. In de produktsector Huishoudelijke appara ten en produkten voor persoonlijke ver zorging was sprake van een lichte daling. In de produktsector Industriële toeleve ringen was het bedrijfsresultaat slechts gering. Het bedrag van het bedrijfsresultaat nam in vrijwel alle gebiedsdelen eniger mate toe vergeleken met het eerste kwar taal van 1979. In Nederland echter daalde het bedrijfsresultaat zodanig dat een ver lies ontstond. Het niveau van de voorra den nam toe van 30,8 procent van de omzet eind maart 1979 tot 32,6 procent eind maart 1980. Daarentegen verbeterde de gemiddelde krediettermijn in vergelij king met eind maart vorig jaar van 2,7 tot 2,5 maanden. Een belangrijk punt is wat de OPEC- landen binnenkort met de olieprijzen gaan doen. Hardleerse haviken onder deze club weten nog steeds niet van Nog geen richting dus in de renteont wikkeling. En dat was in feite ook het geval met de aandelenmarkt. Dinsdag begon de beurs voor vooraanstaande bj 72 i met gr 11.7 11,5 11,5 werke lijk Opgave bank 12,0 11.9 11,75 11.75 11,8 12,0 11,5 11,5 bil TM .d innuïteitenhypotheken 1B.N. AMSTERDAM. De economische fa culteit van de universiteit van Amsterdam is bezig met de oprichting van de eerste open economische faculteit in Nederland. De universiteit wil hiermee een alternatief bieden voor de plannen één landelijke open universiteit op te richten. De economische faculteit zegt bij haar plannen te kunnen profiteren van de erva ringen, die zij heeft opgedaan met de avondopleiding economie. Deze opleiding, die sinds 1974 bestaat, omvat alle stadia van de normale universitaire studie. De open universiteit is vooral bedoeld voor mensen, die het dagonderwijs of de avondopleiding niet kunnen of willen vol gen. De kenmerken ervan zijn dat de studenten ongeacht hun vooropleiding aan het onderwijs kunnen deelnemen en dat de lessen niet aan plaats of tijd zijn gebonden. -V >n Uil TS sv S 11.79 11.46 do 1 .m iot x C.4 A J; nl -•H 32 Touri 000 k 1-1 J- 1x4 IK •7 s ig nationaal inkomen - die gemiddeld op 1,5 - 197,- Granns voort, 1 Rentepercentages met Gem. gar. zonder Gem. gar. Opgave werke- Opgave werke- bank lijk bank lijk leiden „dat tegen elke oplossing wel weer een overwegend bezwaar wordt aange voerd”. Het gescheiden optreden in econo misch beleid van de EEG-landen heeft nadelen. In de komende jaren moet volgens Ruf ten voor ons land rekening worden gehou den met een aanhoudend trage economi sche groei. Het nationaal inkomen zal niet veel meer stijgen dan 1,5 procent, het gemiddelde van de jaren na 1993. Gezien de sterke stijging van het aantal inkomen strekkers in de jaren tachtig zal de groei van het werkelijk inkomen per hoofd der bevolking mogelijk zeer gering dan wel nul zijn. De ontwikkeling in de landbouw, in de aardgassector en de bouwnijverheid zal achterblijven. De gedachte aan enige ma tige groei is wel met onzekerheid omge ven. Bij het beleid moet men zich hoeden voor te gunstige prognoses als in de zeven tiger jaren’ ophouden, ook al stromen de olietanks bijna over door de overproduktie. De kans dat het ditmaal bij een zeer matige prijsstijging voor ruwe olie blijft, of zelfs een vrijwel onveranderde prijs, lijkt vrij redelijk. De snelle rentedaling in Amerika die de aandelenmarkt van Wall Street over het dode punt heen trok en alle baisse- factoren naar de achtergrond verschoof, werd in Europa niet direct overgeno men. In ons land bleef de obligatiemarkt althans enigszins ontredderd ter zijde nadat vorige week de Nederlandsche Bank met een onverwachte disc.ontover- hoging de rentedaling op harde wijze had doorkruist Men wist niet meer waar men aan toe was en het koerspeil bleef wat richtingsloos hangen. Dat was ook duidelijk te zien aan de eerste koersen van de overigens goed geslaagde emissie van de lü.a-procent- lening van de Nederlandse Ontwikke- lings Bank tegen 106 procent De eerste onofficiële koers lag daar juist iets bo ven. maar de eerste officiële koers kwam juist iets beneden. Later in de week herstelde de markt zich enigerma te en kreeg de hausse-kracht meer reliëf. De juist genoemde lening begon dan ook tot boven de 100 procent op te lopen. Onvoldoende aandacht is ook besteed aan zaken als verbetering van de interna tionale concurrentiepositie, voldoende be reidheid tot het verrichten van industriële arbeid en aan energiebesparing. Mede door de onderschatting van de economi sche recessie is vooral in de sfeer van overheids- en sociale zekerheidsuitgaven onvoldoende „de tering naar de nering gezet”. ;8, Renai luxe, ation, idaal. Vi 888. .-•.ai. de beurs was dit echter nog niet te.- zien. De meeste koersen moesten flink terug. Alleen voor aandelen Elsevier- NDU werd flink meer betaald. Beleg- gingsaankopen deden dit fonds van 200.- tot ruim 220,- oplopen, maar Audet moest een kleine 10,- terug en de Telegraaf 5,-. Assurantiemaatschappij Stad Rotterdam verloor eveneens 5,-, Gelatine Delft zakte weg van 500,- tot 450.-. Betere geluiden uit het Van Gei- der-concern deden hier de koers oplo pen van 13,- tot 17,-. K>V re - B a r ‘d Voornamelijk de handelsbanken voerden deze week een kleine verlaging door. In l 1 betekent dit dat bij de meeste banken voor een 5 jaar vaste le’iing (bij 70' hn de executiewaarde) geen 12% meer betaald hoeft te worden. Door de Het Centraal Plan Bureau heeft zich zeer somber voor 1980 opgesteld, maar tegelijkertijd werd bekend dat de indu striële produktie in februari volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek rond 7 procent hoger lag dan vorig jaar. Een zelfde groei als in januari ten opzichte van vorig jaar was opgetreden, zodat 1980 toch niet ongunstig is ingezet. De meeste jaarvergaderingen zijn dan ook vrij positief over hetgeen in het eerste^ kwartaal werd bereikt, zodat een en an der nog best kan meevallen. heid, daling van de industriële produk tie, ophoping van voorraden en afne mende bestedingen. Dat Wall Street zich ondanks al deze nare berichten deze week toch omhoog heeft kunnen werken komt door de snel le rentedaling die zich tot op de huidige dag heeft voortgezet. Stond de rente van de grote banken eind vorige week nog op 18,5 procent, deze week brachten enkele grote banken hun rente met een vol procent terug tot 17,5 procent waarna zich weer een andere groep aandiende met een rente van 17. Een van de finan ciële voormannen uit het bankwezen verwacht op korte termijn een rente stand van 16 tot 15 procent. Dat zou alweer een kwart lager zijn dan enkele weken geleden toen de banken nog 20 procent vroegen. Ook de rente op het Amerikaanse schatkistpapier is pijlsnel aan het dalen. Kortgeleden moest de regering nog 16 procent betalen, deze week kon men met 9 procent volstaan. Er zit daarginds dus flinke tekening in de rentedaling. En nu de economie duidelijk stagneert, moet ook de inflatie wel terug. De ophopende voorraden roepen felle prijsslagen in het leven die zich in steeds meer sectoren gaan voordoen. >1 Coma >ugeot 5 1300 L otorƒ9 >el Reko »rd Tran irhoogd Merced ugeot’ ^aam Bank: i dan n n laadb aarlem 2% Jscontoverhoging door de Nederlandse Bank lijkt het erop dat een verdere daling binnenkort niet te verwachten is. 0p langere termijn zou de rente wel weer kunnen zakken. te laten komen, te langzaam van de grond”, aldus de president van het Phi lips-concern, N. Rodenburg, tijdens de aandeelhoudersvergadering. West-Europa is voor Philips nog steeds een belangrijk werkgebied. Hier wordt ongeveer tweederde van de omzet be haald en hier werkt 70 procent van de concemmedewerkers. Het ligt daarom met nadruk in het beleid besloten, het concern in dat gebied zodanig te organise ren dat het de competitie met de concur rentie overzee aankan, zowel binnen als buiten West-Europa. Vanuit die visie ware het volgens Rodenburg ook te wensen dat de overheden in West-Europa in ruimere mate dan voorheen de voorwaarden zou den scheppen om de in hun gebiedsdeel gevestigde internationaal werkende on dernemingen in staat te stellen zich beter te ontplooien. Van een Westeuropese industriepolitiek is nog nauwelijks sprake. Integendeel, zo dra er wat economische tegenwind komt trekken vele landen zich met beschermen de maatregelen terug op hun nationale basis. Tegenover het sombere beeld van de economie in het algemeen staat bij Philips het vertrouwen wekkende perspectief voor de electrotechnische industrie, dat uit technologische ontwikkelingen ver nieuwingen zijn voortgekomen die de ver wachting wettigen dat electronische toe passingen zullen toenemen. De mogelijk heden voor marktgroei in de bedrijfstak zijn aanwezig. Men kan zelfs stellen, dat de praktische toepassingen van vele inno vaties. nog maar in hun beginfase ver keren. In de produktsectoren verlichting en batterijen, Produkt en systemen voor pro fessionele toepassingen en Diverse activi teiten was het bedrijfsresultaat overigens hoger dan in het eerste kwartaal van 1979. In de produktsector Beeld en Geluid voor consumententoepassingen was het logelijk- de staat, ils uitwet fej, Credietbank 975 met sot 304( >ot204C üed. Middenstandsbank rk coupé j.,enz.a ic 1976. -er9°e* Vest oodmei J 974,1 Postgiro en Pu^39qj ^jks Post Spaarbank nis 2000 -iat 124 i if dak en bedradi t. ®r®®t^t( achtergebleven bij de in het alge- fit, irechtbi W heeft de secretaris-generaal van het Jin, 2.10 ministerie van Economische Zaken prof, uis m. - f 30,-, 30,-. t. mooi /ersn. ifM ruimtevaart. Door de sub-optimalisatie nering d. 3 ma moeilijk om een vuist te maken tegenover rbeidslo iseweg De dagelijkse omzetten begonnen eveneens te stijgen zodat er duidelijk meer beweging in de zaak kwam. Toch voltrok zich geen rechtlijnige beweging maar fluctueerde het koerspeil op een en dezelfde beursdag flink. Per saldo bleef er echter steeds een klein winstje over. Economisch bevindt de beurs zich de laatste tijd in een onduidelijke situatie want zowel in Wall Street als op het Damrak zijn de bedrijfsgegevens nogal tegenstrijdig. Conjunctureel gezien ligt er een zeker waas over de economie en het is niet duidelijk welke kant het op gaat. Vooral in de Verenigde Staten be gint de recessie hard om zich heen te slaan. De verwachting van velen is dat de recessie zwaar zal worden, terwijl anderen de overtuiging hebben dat het bij een lichte stagnatie zal blijven. De toekomst moet het leren, maar vele eco nomische data beginnen zich thans in Amerika wel erg bedenkelijk te ontwik kelen. Snelle stijging van de werkloos- De rentabiliteit van de restaurants, met inbegrip van d’Vijff Vlieghen, baart zor gen. Hoewel de bezetting goed te nomen is kunnen de baten uit de omzetverhogingen de stijgende kosten niet opvangen. De medewerkers zijn voor 40 procent afkomstig uit het buitenland. Het grootste gedeelte van hen komt uit Pakistan en Marokko. De verstandhouding tussen alle medewerkers is, ondanks grote verschil len in taal en cultuur, bijzonder goed, aldus het jaarverslag. Het bedrijfsresul taat voor afschrijvingen is vorig jaar frac- tioneel gestegen. De nettowinst bedroeg, zoals eerder gemeld, 587.000 waaruit een onveranderd dividend van contanten is voorgesteld. nationaal ervaren dat de trefzekerheid van middellange termijnvoorspellingen na de oliecrisis duidelijk achteruitging. Ook de meeste andere landen slaagden er niet in ten volle de beleidsaanpassingen door te voeren die wenselijk zouden zijn. Intussen moet wel lering worden ge trokken uit de opgedane ervaringen. Dat is ook al gebeurd; er is nu een overschake ling naar oplossingen voor een langere periode aan de gang. Daarom is doelbe wust in het recente meerjarenplan voor de overheidsfinanciën uitgegaan van een „conservatieve” raming van de economi sche groei in de toekomst. Bovendien is de economie minder makkelijk beheersbaar dan vroeger werd gedacht. Ook is de ervaring opgedaan dat idealen die in beginsel wel voor realisering in aanmerking komen, niet van de grond komen door onvoldoende samenwerking. Op nationale schaal is er de tegenstelling tussen belangengroepen, die er toe kan 9) Rabobank (adviesrente) 'fetland-Utrecht standaard tevenhypot heken Centraal Beheer Innia Uvensverz. aangesl. RijN.V.L. vaanshi tonale Nederlanden voor uil nderhoi Opmerkingen: _J k juumami jO33‘tóergeval I UI •jjw.be»* bl den AMSTERDAM. Grand Hotel Krasna polsky constateert in het jaarverslag, dat de vooruitgeboekte hotelreserveringen voor 1980 in vergelijking met 1979 zijn toegenomen. Uit vrijwel alle landen ter wereld met uitzondering van Noord-Ame rika zijn meer boekingen ontvangen, met name uit de Europese landen. Deze marktverschuiving die zich de laatste ja ren duidelijk manifesteerde zet zich voort en loopt parallel met de toeristische ont wikkeling in Amsterdam. aandelen nogal flauw, maar woensdag werd een deel van dat verlies wegge werkt. Donderdag kon een verder her stel worden geboekt omdat Wall Street zich nogal positief opstelde voor onze internationals die deze week aanvanke lijk met fikse verliezen waren begonnen. Economisch blijft het ook hier te lande allemaal nogal mistig. 36, mei 1. Tel. 0; men geven, gelet ook op het toenemend aanbod van werknemers, afgezien nog van de stijging van het aantal arbeidson geschikten en de vervroegde uittreding. De zogenaamde aansluitingsproblemen uiten zich onder andere in de tekorten aan industriewerknemers. De technische ont wikkeling kan de aanpassingsproblemen nog vergroten. De energiebalans zal grote problemen geven, doordat straks de aardgasexport eindigt - enkele tientallen miljarden tus sen nu en de eeuwwiseling. Ook daarom is energiebesparing van groot belang, even als versterking van de industrie om de export op te voeren. Lukt dat niet, dan zouden grenzen aan de invoer moeten worden gesteld door afremming van be stedingen. Het ligt voor de hand dat dan de werkgelegenheid zich niet voorspoedig zal ontwikkelen. Om de problemen te overwinnen moe ten we ons ”nog meer dan in de afgelopen jaren inpassen in het krappe jasje van de trage economische groei,” aldus Rutten. Dat zal op het stuk van de gemeenschaps- uitgaven niet eenvoudig zijn, onder meer door het stijgend arbeidsaanbod, de mati ge ontwikkeling van de werkgelegenheid en de moeilijke beheersbaarheid van kos ten voor ziekte, arbeidsongeschiktheid en gezondheidszorg. Koopkrachthandhaving voor grote groepen der bevolking doet de loonkosten sneller stijgen dan de arbeidsproduktivi- teit, waardoor de winsten verder worden aangetast, terwijl juist herstel van rende menten broodnodig is. Ingrijpen van de overheid in de loonvorming is, op lange termijn gezien, „een moelijk begaanbare weg,” aldus prof. Rutten. (Van onze redactie economie) AMSTERDAM. De resultaten van Philips in Nederland zijn in het eerste kwartaal van dit jaar eenzaam g f. W. Rutten gisteren gezegd in een lezing I mor de kring van Amsterdamse eco nomen. Het beleid na de oliecrisis van 1973 was met alleen gericht op matiging van collec tieve lasten en arbeidskosten, maar ook pp aanwakkering van nieuwe activiteiten. UL dit verband wees Rutten erop dat in iuD0( ^7 na bet verruimen van de investe- nngsstimulering de bedrijsinvesteringen isweg 3 Bet jg procent zijn gestegen. De tot dusver bereikte economische re sultaten zijn achtergebleven bij de voor spellingen, maar juist de investeringen near 1S jonnen een uitzondering. Tegenvallers 33 000^ ïaren voornamellJk be stijging van het I— - arlem procen uitkwam in plaats van 4 of 3 pro- ®nt, zoals werd geraamd -, de tekorten op de betalingsbalans, de export en de resul taten van het bedrijfsleven. Rutten vindt niet dat het gevoerde be leid zinloos is geweest. Maar de economi- bil :T1 ort nwpf Ierland met 500. Elders in West-Europa 78 rijdt itsun V i3oo man af Daarentegen nam het perso- iiq5°fS nee' in de VS met 1200 toe, terwijl elders mcaU h de wereld nog 300 mensen werden Viva bj aangetrokkén. Het bestuur verwacht dat 1308 Gl d- ““±1127^ 27MI *22t “iNNSz:’ i“ 'T: n ?SZi terend dit jaar zal voortgaan terwijl udi 80 L as en be maanden moet worden geprojecteerd te- 50. Asa roedes I as en be handhaaft Philips de eerder uitgesproken jen de strenge winter van vorig jaar toen -nn Mil ie omzet sterk achterbleef. Mede daarom bj apr. verwachting dat in geheel 1980 het volume J 'j van de omzet met ongeveer 5 procent zal toenemen. De daling van het personeelsbestand n \/\A/ lcl iiiuci vuut ccu meel wuiuctt IMW 511 ioégeschreven aan de vermindering in Ne- ie vermindering van het personeel in Ne- aaf /4I J vvawa vcawaja udi 801 ^aarnaast bekeken wordt of incidenteel 10 Tl bj werktijdverkortingen kunnen worden oranje t ioorgevoerd. „Het nationale egoïsme van de lidstaten van de EG leidt tot een versnippering in te activering van vernieuwende indu striële activiteiten, zoals op het gebied van computers, geïntegreerde schakelingen Door de nu al enkele weken durende stakingen in Zweden wordt ook de benzinesituatie steeds nijpender. Op de foto haalt de 70-jarige Evert Vindh met een hondenwagentje bij een pomp een paar liter van het noodzakelijke vocht voor een van zijn landbouw werktuigen. -

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1980 | | pagina 17