Inflatie mogelijk naar 8 procent Duits O.C. voor boycot keuken Woningbouw en leger bezuinigen minder M 43 pagina's J verkopers Tanker tegen brug: 30 doden 1 c H het woord is aan... OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT van 1656 vandaag: leien Crisis rond Kabinet eens over besnoeiingsplan Carter: Politiek het weer Moskou gevaar voor wereldvrede EN/STA diplomaten Libië voorbij 1 agenda pagina 4 j Cuba Verdwenen beginsel Witte vlag 1 En verder IA fa meubel Zonnig CARILLON I bedrij r; •C I i GOEDE MORGEN MENSENJ I J ALEKSANDAR met Joegoslavische specialiteiten, nu ook in ZANDVOORT Ter kennismaking: (van maandag t/m vrijdag) COMPLEET DINER 12,50 keuken elke dag geopend van 16.00-22.00 uur Nasynchronisatie /A LIMPIAR EL 1 PAISDEVAGOS I L -1 YANTISOCIAlES/l ff»!"**'' U TKIBOMLES POPUURES F rr I ZATERDAG 10 MEI 1980 J. V. Teunissen: om. 94ste jaargang no. 256 r Kleine groenmaker Amateurzenders SS Wij zoeken ervaren #1 Belg in last De bonnen hebben een waarde van 5,-, 10,-, 25,-, 50,- en 100,- en worden uitsluitend in de winkels uitgedeeld. F JS. ig- E.H.C.O. b.v. TELEFOON 310561-323488 b.g.g. tel. 322031 everwiji 10-2053? Bespaar 2000,- tot 3000,- op de aanleg van uw CV TECHN. CENTRUM HAARLEM Nwe. Groenmarkt 35 - Tel. 327490 f 2, 3, ...17 4 ...13 Binnen- en buitenland.. Economie Kerkdiensten Kunst Radio en televisie/Strips15 Stad en regio4,5,6,7,9 Sport19,21 Weerrapporten2 Uw drankje of uw diner Carillon verzorgt ze alle twee! HOTEL-REST. Bïfi; Lïebj - (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG. De prijzen in ons land zijn in de afgelopen maanden veel sterker gestegen dan door de regering werd verwacht. Dit blijkt uit gisteren gepubliceerde cijfers van het Cen traal Bureau voor de Statistiek (CBS). de leukste moederdaggeschenken vindt u in de CRONJÉ. Vandaag betalen wij aan uw inkopen mee. Want als u de geheimzinnige MISTER X ontmoet maakt u kans op één van de vele waardebonnen die uw winkelcentrum de CRONJÉ i GEHEEL GRATIS UITDEELT ^m^/scoo.-pglmaana^n^ Be! maandag 12 me! tussen 9.00 en 16 00 uu, 04242-9120 en vraag ^naar dhr. C. Stëyten. ,s I W: I iiii® Haarlems Dagblad (ADVERTENTIE) i word, iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim f 13.» /is.» uitlopen. (ADVERTENTIES) LHjC.O..." (V oopavond tuin) irwijk nd en vraag 1 LEOLUX ZITGROEPEN ƒ18.?! f 10.» gendheden onder leiding van Frankrijk likt: JOEGOSLAVISCH RESTAURANT en Engeland gestadig voortborduren aan een formule, die op de erkenning van de ropese commerciële betrekkingen met Arabische landen. Het zou begrijpelijk die indertijd samen uitbundig juichten over de totstandkoming van de akkoor den van Camp David tussen de V.S., Is- Weersverwachting van het KNMI tot morgenavond: jarantiete ij ons zee Puin- en vuilafvoer per container I Dit bleek uit hetgeen premier Van Agt gisteravond zei, nadat de ministers het eens waren geworden over de verdeling van de drie miljard gulden die extra op de overheidsuitgaven moeten worden bezui nigd. In de loop van volgende week ont vangt de Kamer uitsluitsel over de kabi netsplannen. De beperking van de bezuinigingen op woningbouw en het leger hangt samen met de slechte situatie ten aanzien van de woningbouw en de markt voor koopwo ningen enerzijds en met de al twee jaar geleden gemaakte NAVO-afspraken an derzijds, die moeten worden nagekomen. Het geld dat minister Beelaerts van Blokland van Volkshuisvesting en Ruim telijke Ordening nu niet hoeft te bezuini gen, zal worden aangewend om de wo ningbouw weer op gang te helpen. Wat defensie betreft, zal worden getracht de groei van de uitgaven voor de bewapening zo dicht mogelijk bij de drie procent te houden, die in het kader van de NAVO- afspraken is toegezegd. De premier gaf gisteren toe, dat deze groei niet is gehaald. De extra uitgaven hangen ook samen met de gespannen internationale situatie, zo zei premier Van Agt gisteren. Taxaties roerende en onroerende goederen. Na de ministerraad gistermiddag maakte het kabinet bekend dat in de komende tijd 130 miljoen gulden wordt uitgegeven voor Lekkerkerk en 7 miljoen gulden voor de Mobiele Eenheden. Koningstraat 19-21 telefoon 023-326063 Haarlem Ml IJ! ƒ134 ƒ14.?! ƒ1241 74 ƒ11.» f 14.» 9.» Z.. ƒ1246 Droog en zonnig. Middagtempera- tuur ongeveer 16 graden. Matige wind tussen noordoost en zuidoost. ƒ14.?! ƒ118 Grote Markt 27 Haarlem, tel. 310591 „De PLO heeft weliswaar haar agres sief karakter niet afgezworen, maar ver toont tekenen van voortgaande vredelie vendheid”, is nu het motto geworden, waaronder het Westeuropese beleid moet worden gepresenteerd. Het oude beginsel der Europese landen, dat de PLO niet zou kunnen worden erkend vóórdat deze or ganisatie haar handvest zou wijzigen, waarin de vernietiging van Israel het voornaamste doel van de PLO wordt ge noemd, is blijkbaar versleten en verval len. De beantwoording van Van der Klaauw van vragen die deze constatering in de Kamer hebben opgeroepen, is zelfs niet meer als een ontkenning te interprete ren. Het bestuur zal haar besluit voorleg gen aan de ledenvergadering, die op 15 mei bijeenkomt. Na kennisneming van die uitspraak, beslist het Nederlands Olympisch Comité vier dagen later. Pakistan steunt de boycot. De leden van het Olympisch Comité besloten unaniem niet in te schrijven. De Portu gese regering heeft het nationaal Olympisch Comité onder druk gezet door alle subsidies in te trekken. -- Een verklaring van de minister van bui- ƒ15.» tenlandse zaken Van der Klaauw, in de Tweede Kamer afgelegd naar aanleiding van vragen over de houding der Neder landse regering tegenover de PLO (Pale- ƒ16.7! stijnse verzetsorganisatie onder Jasser Arafat) heeft opnieuw duidelijk gemaakt, dat de samenwerkende Europese mo- Een groot aantal Cubanen houdt het voor gezien in hun land. Ze ver trekken uit de republiek van Fidel Castro. Waarom gebeurt dat? Is de revolutie dan toch mislukt? Redac teur Jan Kuys verbleef in Cuba. Hij sprak met Castro-getrouwen en met mensen, die de heilstaat ergens an ders denken te vinden. Hij geeft een overzicht van de ontwikkelingen in het land, die leidden tot de grote merkwaardige exodus. Zie pagina 2. De regering in Cairo heeft alle ge sprekken met Israel voorlopig opge schort. Reden is het feit dat nog geen enkele vooruitgang is bereikt bij de onderhandelingen over zelfbestuur voor de arabieren in de door Israel bezette gebieden. Zie pagina 3. Ons land dreigt stap voor stap te verarmen, indien het ons niet lukt de economie in de komende vijf jaar weer gezond te maken. Woorden van deze strekking werden gisteren ge zegd door topman Rutten van het ministerie van Economische Zaken. Zie de pagina economie. (Van onze parlementsredactie) DEN HAAG. Op de begroting van de ministeries van Defensie en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zal minder worden besnoeid, terwijl de overige ministeries iets meer moeten inleveren. Een en ander betekent dat de inflatie in ons land aanwakkert. Volgens economen bestaat de kans dat de geldontwaarding dit jaar 8 procent zal bedragen. Premier Van Agt zei gisteravond na het kabinetsberaad, dat de inflatie in ons land hierdoor groter zou kunnen worden dan in West-Duitsland. Het beleid is er steeds op gericht geweest het inflatietempo lager te houden. Hij zei echter, dat er nauwelijks mogelijkheden zijn de prijzen aan banden te leggen. Vice-voorzitter Spit van de FNV zei in een eerste reactie te vrezen, dat mensen met een modaal inkomen (ruim 34.000 gulden bruto per jaar) er bij de huidige trend twintig gulden in de maand netto op achteruit zullen gaan. Dat Wordt een „inlevering” van twee procent, terwijl het kabinet begin maart zei, dat een half tot één procent zou worden ingeleverd, aldus Spit. Hij kon niet zeggen of gevraagd zal worden om een hogere prijscompensatie, dan de 26 gulden die het kabinet voor iedere werknemer in het vooruitzicht heeft gesteld. CNV-loondeskundige Terpstra zei gisteravond, dat zijn bond eist dat het kabinet alle gedane beloften ten aanzien van de koopkracht nakomt. Alleen door belastingmaatregelen kunnen de extra prijsstijgingen worden gecompenseerd, zo meent hij. Stijging van prijzen hoger dan verwacht 11JJ 22.» De achtergrond van dit streven vertoont duidelijk economische beweegredenen, 9.(S voornamelijk verband houdend met Eu- f 12.» 5.» zijn indien de Europese mogendheden - f 7.» 8.9S f 74 ƒ14.9 rael en Egypte zich bedaard hielden met f U betrekking tot de irritaties die hun uit- De prijsstijging tussen half maart en half april bedroeg 1,1 procent. In de eerste drie maanden van dit jaar stegen de prijzen in totaal met 3,5 procent. Op dit moment liggen de prijzen 6,4 procent hoger dan een jaar geleden, zo blijkt uit de cijfers van het CBS. Het geschoonde prijsindexcijfer (dat wil zeggen zonder de kosten van medische verzorging, de invloed van directe belasting en van subsidies) steeg sinds oktober vorig jaar met 3,3 procent. Dat is 0,7 procent meer dan het kabinet verwachtte. Dit ge schoonde prijsindexcijfer, de basis voor het berekenen van de prijscompensatie die op 1 juli zou ingaan als de loonmaatregel er niet was geweest, staat nu op 129,4. Boulevard Paulus Loot 17-19 Zandvoort. 02507-5708 voor telef. reserveren: 02507-5708 Gezellige bar ƒ1045 spraken of beleid mogelijk zou kunnen verwekken bij de tegenstanders der j Camp David-akkoorden, waarbij de PLO een prominente plaats inneemt. Maar dat zij zó ver zouden gaan, dat zij op actieve wijze de PLO tot de voornaamste factor in de politieke strijd in het Midden-Oosten zouden promoveren, is volkomen onbe grijpelijk en zelfs onzindelijk. Want het aanpraten van een vredelievend karakter aan dezelfde PLO, wier leider Arafat nog zeer recent tijdens een Zuidamerikaanse reis de vernietiging van Israel als hoofd doel van de PLO onderstreepte, is zowel 741 tegenover Israel als tegenover het Europe- uper MiraW' GL 1800 3750; Oats.' arry. '75.2* Ford Ta*< rs., gas/W 950; 3x Of» Special, 9» 1950; Of» TL. gastol» als nieuw LX, 5-m—' veis anoe* Vandaag is het 10 mei, de dag waarop voor Nederland de Tweede Wereldoorlog begon. Werd er overal moedig verzet geboden? Tot in alle uithoeken van ons vaderland? Rob van den Dobbelsteen sprak met Dirk Boode, sergeant en commandant van tien infanteristen, die Rottumer- oog moesten verdedigen. De Duitsers hebben een hekel aan ondertiteling van films voor TV en bioscoop. In München zijn studio’s waar Amerikanen, Engelsen, Span jaarden enz. in films allemaal tot „Duitsers" worden omgetoverd. Wouter Hendrikse bracht er een be zoek en luisterde mee. f11 PLO als politieke gesprekspartner moet 7.78 ƒ14.» ƒ16.94 ƒ11. Of de volksvertegenwoordiging na deze conclusie alert genoeg is geworden om het Nederlandse beleid ten aanzien van Israel alsnog om te buigen, moet worden betwij feld. De effecten van recente gebeurtenis sen in Zuid-Libanon, de invloed van de 5-drs.,7 stelselmatige ondergraving van de funda menten waarop Israel rust, niet alleen van Arabische zijde maar ook door de gehele V.N. onder aansporing van secretaris-ge- neraal Waldheim, dreigen steeds duidelij ker het toch al zo zwakke eigen karakter van het Nederlandse beleid verder aan te tasten. Helaas heeft onze minister van buitenlandse zaken opnieuw de gelegen heid verzuimd, blijk te geven van een eigen Nederlands beginsel waarop onze relaties met Israel vastliggen. Dat begin sel is dus verzaakt. WASHINGTON (Reuter). Libië heeft gisteren toch besloten de vier diplomaten uit Washington terug te roepen, tegen wie de Amerikaanse regering een uitwijzings- bevel had uitgevaardigd. De vier werden uitgewezen omdat ze Libische studenten in de Verenigde Staten bedreigd zouden hebben. Het Amerikaanse ministerie van Bui tenlandse Zaken had gisteren gedreigd de Libische missie te sluiten, als de diploma ten niet uit eigen beweging het land zou den verlaten. Kort voor het ultimatum afliep ging Libië akkoord met het vertrek van de vier. De Libische ambassade in Washington was in september vorig jaar bezet door studenten, maar de Libische regering ver zocht Amerika toen de personen in het ambassadegebouw te beschouwen als de diplomatieke vertegenwoordiging van het land. De vier zullen morgen uit de Ver enigde Staten vertrekken. De Libische leider Kadaffi dreigde de VS gisteren met stopzetting van de oliele- veranties in verband met het diplomatie ke conflict. Kadaffi eiste voorts miljoenen guldens schadevergoeding van Engeland, West-Duitsland en Italië als compensatie voor hetgeen deze landen volgens hem in Libië hebben aangericht tijdens de Twee de Wereldoorlog. Als Libië die schadever goeding niet krijgt, zal het economische sancties tegen de drie landen treffen, waaronder stopzetting van de olieleveran- ties, aldus Kadaffi. Naarmate ik triester word ik grappiger. FRANKFORT. Het bestuur van het Westduitse Olympisch Comité heeft zich gisteravond officieel uitge sproken voor een boycot van de Olym pische zomerspelen in Moskou. Van de twintig leden stonden er twaalf op het standpunt geen ploeg af te vaardigen naar de Russische hoofdstad. .'TT. (Van onze redactie buitenland) PHILADELPHIA. President Carter heeft de Sovjet-Unie er gisteren van be schuldigd, de wereldvrede ernstig in ge vaar te brengen. „Wij zullen blijven stre ven naar ontspanning met de Sovjet-Unie, maar die ontspanning moet worden ge bouwd op een hecht fundament van af schrikking”, aldus de Amerikaanse presi dent. Hij zei dat de Russen hun greep op Afghanistan hebben versterkt en dat de Sovjet-Unie Afghanistan kan gebruiken als „lanceerbasis” voor het binnenvallen van Pakistan en Iran. „Het onderschatten van deze dreiging zou een historische ver gissing zijn”, aldus Carter. Het Russische persbureau TASS heeft in een reactie gezegd, te zullen blijven streven naar ontspanning. Carters rede werd een „koude-oorlogstoespraak” genoemd. In St. Petersburg, in de Amerikaanse staat Florida, zijn gisteren zeker 30 buspassagiers en automobilisten omgekomen toen de brug waarover zij reden instortte na een aanvaring door een tanker. Een stuk wegduk van 86 meter, waarop op het moment van de aanvaring een Greyhoundbus en verscheidene auto’s reden, verdween in de diepte. 114'B se publiek de onwaarachtigheid zelf. 9» ƒ12» ƒ10.» ƒ11.91 ƒ1449 941 7.91 7.99 ƒ1841 ƒ10.99 541 f f» 5.19 9® /1O.?9 ƒ11" S Afwikkeling van Boe- 1 dels, Boedelscheidingen, Faillissementen etc. Bemiddeling bij verkoop via Veilingen of recht- HOOGEVEENstreekTs„„.: MEER DAN 70 JAAR MAKELAARS ENBEÉD TAXATEURS ROERENDE rUl EN ONROERENDE GOEDEREN Nieuwe Gracht 74 - Haarlem. A, Cf'

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1980 | | pagina 1