Ook gifstoffen bij Rotterdam en Apeldoorn Ch ral oc EPV haalt uit naar ex-leider 0v V; sii Toeristisch plan levert werk op En Compromis in De Klokkenberg examens Zeven miljoen gulden voor bescherming ME en don dit nog Laatste loodjes wogen zwaar „Leg renteaftrek vast in programma CDA” Mariniersmuseum Rotterdam Keuringsdienst: wolken gifstoffen tegen abortuswet in klaslokalen vlu CHU-voorzitter Van Leeuwen: r Sti „Bezwaren KNMG Toestand vijfling „labiel” genoemd niet weggenomen” Een miljoen gulden voor nader onderzoek BINNEN. EN BUITENLAND ZATERDAG 1 O M E I 1980 ZAJ WEERRAPPORTEN J O (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG. De regering trekt 130 miljoen gulden uit voor het aankopen en slopen van woningen in de wijk Lekker- kerk-West en voor het afvoeren van de vergiftigde aarde, zo maakte premier Van Agt gisteravond bekend na het wekelijks kabinetberaad. (Van onze redactie binnenland) „De laatste loodjes wegen het zwaarst” is een gezegde dat van toepassing kan zijn op de examen- dag van gisteren, die voor HAVO en LBO de laatste dag was. Studie duurder o o o Dl dage hebt land voer en o kam JEF sche 1 rael e tijns daanc schor nivea 1 Valolastine DEI wil a reeds met d Buitei ontwil Ex-president Chili (Van onze parlementsredactie) ROTTERDAM. „Het CDA zal bij de opstelling-van het verkiezingspro gramma de grens moeten aangeven, waar beneden de hypotheekrente aftrek baar dient te blijven. In de volgende regeerperiode 1981-1985 mag aan die grens niet meer worden getornd.” 7 Vakcentrales Wetenschappelijk Andrew Young Schuldeisers BV’s 5 Sr fl £2 1 3 (het weer] De derde examenopgave kan nogal wat Kabinet steekt 130 miljoen in schoonmaak Lekkerkerk Premier Van Agt heeft dat gisteravond, na afloop van het wekelijks kabinetsbe raad, bekendgemaakt. De premier deelde verder mee, dat in de gisteren gehouden ministerraad gesproken is over de Am sterdamse gebeurtenissen. In het reeds toegezegde „breed beraad” worden ook de overige grote steden betrokken, even als de oppositiepartijen. De minister-pre sident zei de opvatting te onderschrijven, dat deze zaak boven partij-politiek niveau moet worden uitgetild. Het kabinet heeft een bedrag van een miljoen gulden uitge- trokken voor nader onderzoek. Het conflict tussen Radio STAD-ver- slaggever Stan van Houcke én zijn chef Leo Jacobs over de uitzending van het Joumalistenforum van afgelopen woens dag zal „intern” gworden afgewikkeld, zo heeft de omroep gisteren bekendgemaakt. Van Houcke werd deze week op het matje Volgens premier Van Agt wordt hiermee de belofte ingelost, dat de bewoners van de wijk geen financiële schade ondervinden van het illegaal storten van che misch afval. Na afloop van de ministerraad noemde Van Agt het bedrag nog „een schatting” van de werkelijke kosten. Een deel ervan zal door de gemeente Lekkerkerk betaald worden. Van het bedrag is ruim 50 miljoen bestemd voor de aankoop en eventuele vordering van de betrokken wo ningen. Hieruit wordt ook de vergoeding voor de verhui zing van de bewoners en de herinrichting van hun nieuwe huizen. Verder is een bedrag uitgetrokken als vergoeding voor het eventueel duurder moeten gaan wonen van zowel huurders als kopers. Nog eens 70 tot 80 miljoen is bestemd voor de (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG. Het kabinet heeft een bedrag van zeven miljoen gulden uitgetrokken voor een betere bescherming van de Mobiele Eenheden van de politie. Zowel Van Leeuwen als CHU-Eerste-Ka- merlid Van Hulst verdedigden de uitspra ken van premier Van Agt over een her nieuwd lijsttrekkerschap en het tot inzet maken van het kabinetsbeleid. „Het is een compliment voor het CDA en de Neder landse politiek, dat Van Agt zich weer kandidaat wil stellen”, zei Van Leeuwen. Hij vindt dat de kwestie tijdens deze kabi netsperiode niet meer aan de orde dient te komen. Ook CHU-voorman en Tweede- Kamerlid Van Leijenhorst zei dat deze grens (4 ton) weloverwogen gekozen is en geldt als „een ijzeren linie” om het eigen woningbezit te bevorderen. „Voor het zover is, zal er binnen het Cats- huis nog wel een vaasje breken”, zei hij. GRONINGEN (ANP). „De strategie met betrekking tot het bevorderen van het binnenlands toerisme moet op korte ter mijn veranderd worden. We moeten Ne derland juist naar voren brengen als hèt land voor de tweede of zelfs derde vakan tie. Zo’n gewijzigde toeristische strategie zal in vijf jaar zo’n 23.000 nieuwe arbeids plaatsen opleveren.” Dat verklaarde algemeen-directeur van Wagon-Lits Nederland, Van Houten, gis termiddag in Groningen ter gelegenheid van de opening van een nieuwe vleugel van het Euromotel in die stad. Van Hou ten stelde een zogenaamd speerpuntenac tieplan voor, waarbij bepaalde toeristisch zwakke regio’s in ons land attractiever gemaakt worden. geroepen, omdat hij tegen de afspraak in - in de forum-uitzending toch het onder werp „de rellen van 30 april” aan de orde had gesteld. Bij de Tweede Kamer is intussen het wetsontwerp ingediend dat het mogelijk moet maken in Lekkerkerk woningen te vorderen. Om de zuiveringswerkzaamheden in Lekkerkerk-West goed te laten verlopen, is het wense lijk dat de overheid die woningen in bezit krijgt. Lukt dat niet „langs minnelijke weg”, dan moet de overheid de bevoegdheid hebben de woningen te vorderen, en wel op zo kort mogelijke termijn, aldus het wetsontwerp. verwijdering en het onschadelijk maken van de grond en het slopen van de huizen. De kosten hiervan zullen voor een deel gedragen worden door de gemeente Lekkerkerk, die hiervoor een lening zal afsluiten. Rente en aflossing ervan zullen echter door het rijk gegarandeerd worden. Volgens Van Hulst mag iemand die aan het hoofd staat van een coalitiekabinet niets anders doen dan het beleid van die coalitie verdedigen. „Of hij moet heen gaan en koekenbakker worden, dat is een eerzaam, maar apolitiek beroep”. Veel leerlingen bleken het na afloop flink moeilijk te hebben gehad met de opgaven, hoewel een aantal leraren zei dat de vragen toch niet bijzonder moei lijk waren geweest. De kandidaten van het lager beroepsonderwijs (LBO) wer den geconfronteerd met hun tweede wis- kunde-examen deze week, waarbij dit maal na de meerkeuzevragen de open vragen aan de orde kwamen. Er zaten zoals gebruikelijk een paar tweede-graadsvergelijkingen in en een paar eerstegraads. Ook de kubus en de balk kwamen weer om de hoek kijken. handelscentrum. Aanleiding tot het onderzoek was het flauwvallen van een machinist van een graafmachine. moeite hebben opgeleverd. Hierin werd onder de gegevens een X vermeld met daarachter een pijltje en vervolgens een 3. Wie goed las, concludeerde dat hier stond: „X toegevoegd aan 3”. Wie dit niet zag kon op een geheel verkeerd spoor raken, bijvoorbeeld door aan te nemen dat er stond „X is gelijk aan 3”. In LEAO en LHNO begonnen gisteren na de wiskunde de examens machine- schrijven. Om te beginnen, moesten de leerlingen een snelheidstest afleggen, daarna volgden vijf verschillende op drachten en het examen werd afgesloten met een tweede snelheidstest. Voor het eerst werd op de MAVO geschiedenis geëxamineerd. Samen met Volgens een woordvoerder zijn er ster ke aanwijzingen dat enige studenten voorkennis bezaten van een opgave in het eindexamenvak motoren en gastur bines 1, op 7 mei onderdeel van het centraal schriftelijk eindexamen. Op 14 mei zullen alle kandidaten nieuwe opga ven te beantwoorden krijgen. De inspectie van het hoger zeevaarton- derwijs stelt een onderzoek in naar mo gelijke fraude op een onderdeel van het eindexamen van de vierjarige opleiding scheepswerktuigkunde van de hogere zeevaartscholen. Alle kandidaten moe ten op dit onderdeel opnieuw examen doen, aldus heeft het ministerie van On derwijs en Wetenschappen gisteren la ten weten. BREDA (ANP). Alle betrokken chi rurgen, anesthesisten en cardiologen die in het medisch centrum De Klokkenberg in Breda hartchirurgie bedrijven, hebben donderdagavond hun handtekening gezet onder een lijst van zeven punten. Daar mee verbinden de artsen zich „coöperatief en collegiaal te gedragen ten opzichte van al degenen met wie ze samenwerken en moeten ze zich onthouden van alles wat de goede onderlinge verhoudingen in de weg staat”. Dat valt te lezen in de lijst met spelregels, zoals bemiddelaar prof. J. Greep uit Maastricht die opstelde. Greep, die half april als bemiddelaar werd aange trokken om het toen muurvast zittende conflict vlot te trekken, zei vrijdag „rede lijk optimistisch” te zijn over de toekomst. De operaties zouden maandag weer kun nen beginnen. Het kabinet wil het bedrag dat studen ten moeten betalen als ze zich inschrijven aan universiteiten en hogescholen verho gen tot 150 gulden. Het is de bedoeling dat deze verhoging met vijftig gulden ingaat aan het begin van het komende studiejaar in september. 12 13 14 11 14 10 12 13 11 13 22 19 14 17 14 14 13 10 15 18 11 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0.1 7 0 0 o NEW .zes mi getrok meer c se Cor rappor bliceer Dat h der var ren in geen vc Giste: In gen i bedro 230.01 van 1 blijve oorsp vinde Vo NOB derei niet dien: nog Hels tijde latie ems Ook voor PEK aangei 10 jun zuideli Naar x eerste Chines raket Sovjet onbew. onbew. onbew. onbew. onbew onbew. onbew. onbew. onbew. onbew. zw. bew. 1. bew. 1. bew. h. bew. 1. bew. onbew. 1. bew. zw. bew. bnbew. •regen zw. bew. onbew. 1. bew. zw bew. onbew. onbew. 1. bew. 1. bew. h. bew geh. bew. regen onbew. zw. bew. zw. bew. 1. bew. 1, bew. regen regenbui zw. bew. V bew. h. bew. onbew. onbew th bew. 22 2t 23 - 22 10 - 18 12 10 20 - 19 11 16 12 21 22 25 22 22 25 - Het Zuiveringschap Veluwe heeft de afgelopen maan den te hoge concentraties arsenicum aangetroffen in het grondwater onder een voormalige vuilstortplaats in Apeldoom-Zuid. Er was sprake van concentraties tot ruim honderd microgram per liter water. Normaal zit in grondwater slechts een hoeveelheid van enkele micro grammen per liter. De Apeldoomse wethouder P. de Vries (Milieuzaken) benadrukte gisteren tijdens een persconferentie, dat er geen enkel gevaar is voor de volksgezondheid: het veront reinigde grondwater kan niet in het drinkwater terecht komen. Het is de gemeente, de provincie Gelderland en het Zuiveringschap een raadsel waar het arsenicum vandaan komt. Volg getroff bleem. wereld der w 1978 b bij zijl na de tan zij Bij de VARA-ombudsman zijn deze week 4.017 reacties binnengekomen op de televisie-uitzending over het geneesmid del Vasolastine. Deze reacties waren vrij wel zonder uitzondering van positieve aard met betrekking tot de werkzaamheid van het geneesmiddel. Slechts drie perso nen schreven geen merkbaar resultaat van deze enzymtherapie te hebben onder vonden. In A (3,4 m dat di1 Zimba naar l het a door c gen vi joen x het aa was h ite sit ragua. Dat zei CHU-voorzitter Van Leeuwen vanmorgen in Rotterdam tijdens de laat ste algemene ledenvergadering van de CHU voordat de partij in oktober geheel in het CDA opgaat. „Voorkomen zal moe ten worden dat bewoners van eigen hui zen elk jaar zenuwachtig worden als Prinsjesdag nadert”. Van Leeuwen sugge reerde die grens dan te leggen op een bedrag tussen 400.000 en 500.000 gulden. UTRECHT (ANP). „De veranderin gen die de ministers Ginjaar (Volksge zondheid en Milieuhygiëne) en De Ruiter (Justitie) hebben aangebracht in het wets ontwerp afbreking zwangerschap beteke nen slechts een marginale verbetering. De voornaamste bezwaren die het hoofdbe stuur van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Genees kunst (KNMG) tegen de oorspronkelijke tekst had, worden er niet door weggeno men.” Dit concludeert hoofdredacteur Bol in Medisch Contact, het officiële or gaan van de KNMG. Dat de vijf dagen bedenktijd voor de vrouw nu ingaan op het moment waarop zij haar huisarts bezoekt, is weliswaar een verbetering, maar het KNMG-bestuur heeft indertijd al uitgesproken dat van een bedenktijd helemaal kan worden af gezien als de vrouw vooraf overleg heeft gepleegd met haar huisarts en als die de arts die in ziekenhuis of kliniek de ingreep zal verrichten, laat weten dat hij meent dat de noodsituatie van de vrouw abortus rechtvaardigt, zo schrijft de hoofdredac teur. Bol vraagt zich bovendien af of de be denktijd niet ingaat als de huisarts de vrouw heeft bezocht in plaats van omge keerd. „Dit mag muggezifterij lijken, niet vergeten mag worden dat overtreding van dit artikel een jaar hechtenis kan opleve ren,” aldus Bol. Amsterdam De Bilt Deelen Eelde Eindhoven Den Helder Rotterdam Twente Vlissingen Z.-Limburg Aberdeen Athene Barcelona Berlijn Bordeaux Brussel Frankfort Genève Helsinki Innsbruck 'Klagenfurt Kopenhagen Lissabon Locamo Londen Luxemburg Madrid Malaga Mallorca München Nice Oslo Parijs Rome Split Stockholm Wenen Zurich Casablanca Istanboel Las Palmas Beiroet Tel Aviv Tunis Het bewuste terrein was al „verdacht”. Vroeger was er een autosloperij gevestigd, die in 1973 door de dienst Centraal Milieubeheer betrapt werd op het illegaal stor ten van chemisch afval. De gemeente Rotterdam sloot het bedrijf, waarna de eigenaar afstand deed van het afval, dat werd afgevoerd naar de Afvalverwerking Rijnmond in Rozenburg. Er moet echter gif in de grond zijn achter gebleven. De vroegere president van Chili; Eduar do Frei, komt 19 mei naar ons land waar hij een gesprek heeft met de christen, democratische top. Onderwerp van ge sprek is de politieke ontwikkeling in Chili Precies een week eerder ontvangen de Nederlandse christen-democraten de póli- tieke leiding van de Wereldunie van christen-democraten. Weer in binnen- en buitenland sas.-MHWBMHI een aantal andere afdelingen volgde de MAVO dit jaar voor het eerst een ge- schiedenis-eindexamenexperiment. Het ligt in de bedoeling dat in 1982 alle scholen hieraan gaan deelnemen. Rotterdam is sinds gisteren een mariniersmuseum rijker. Burgemeester Van der Louw (geheel achteraan), luitenant-kolonel Nicolas (midden) en generaal Den Haan (commandant van het Corps Mariniers, rechts) waren bij de officiële openingsplechtigheid aanwezig, waarna zij een wandeling door het gebouw maakten. Het nieuwe museum is te vinden op het Noordereiland in het voormalige onderkomen van de jeneverstokerij Hulspkamp. Volgens Van Leijenhorst staan het kabi net in de komende maanden veel belang- rijker problemen te wachten. Deze maand moet een beslissing vallen over de verde ling van de drie miljard gulden aan bezui nigingen over de diverse ministeries. (Van onze redactie binnenland) LEIDEN. De Leidse mevrouw Heuer-Baars heeft in het Academisch Ziekenhuis Leiden het leven geschon ken aan een vijfling. De vijf baby’s, allemaal jongens, werden donderdag morgen om zes uur geboren. Ze kwa men langs operatieve weg ter wereld. De vijfling varieert in gewicht van 790 tot 1340 gram. Op het ogenblik dat de kinderen wer den geboren, was mevrouw Heuer acht maanden zwanger. Mede door de te vroege geboorte werd verwacht dat de baby’s ademhalingsmoeilijkheden zou den krijgen. Hun toestand werd giste ren door een woordvoerder van het Academisch Ziekenhuis „labiel” ge noemd. Alle kinderen liggen in de cou veuse. PAPENDRECHT (ANP). „De open brief waarin de ex-voorzitter van de Evan gelische Progressieve Volkspartij schrijft dat de EPV is mislukt en dat hij daarom is afgetreden als voorzitter, is een kwalijke voorstelling van zaken. Ex-voorzitter Van der Sluis heeft zichzelf buiten spel gezet en is op het congres van de EPV niet voor het bestuur herkozen.” Dit zegt het bestuur van de EPV in een reactie op de open brief van de ex-voorat- ter, waarin deze meedeelt dat hij afscheid neemt van de EPV. Van der Sluijs schrijft dat de EPV zowel wat aantal leden als de kwaliteit van hun inbreng betreft, bene den zijn verwachtingen is gebleven. Inde partij ontbreekt de goede geest, de diepe verwantschap en de gezamenlijke gedrÈ- 'venheid. - - De EPV' is volgens de Papendrechtse predikant „een toevluchtsoord voor onte vreden CDA’ers en een reservebank voor bepaalde Antirevolutionairen geworden, die bang zijn dat ze bij de CDA-fusieSn oktober uit de boot zullen vallen.” - Deze maand neemt het NKV vrijwel zeker de beslissing om uit het Wereldver- bond van de arbeid (WVA) te stappen. Eén van de belangrijkste redenen om het WVA te verlaten 1s, dat deze internationale vak centrale (waarbij ook het CNV is aange sloten) niets voelt voor een samengaan met het veel grotere Internationaal Ver bond van Vrije Vakverenigingen (IWV). Bij dat IWV is het NW aangesloten, de federatiepartner waarmee het NKV nauw samenwerkt in de FNV. HAARLEM (ANP). De Keurings dienst van Waren in Haarlem heeft geconcludeerd dat op veel scholen bij de lessen in handvaardigheid de leer lingen „in giftige wolken lood en cad mium verkeerden”. Dit gevaarlijke goedje zit in veel soorten glazuren on emaillepoeders. De conclusie was dan ook dat een groot aantal van deze -stoffen zo is samenge steld, dat gebruik door kinderen volle--' dig onverantwoord was. De leveran ciers van de scholen waren zich er nauwelijks van bewust dat hun artike len dienden te voldoen aan de eisen van het sp’eelgoedbesluit. De Keurings dienst van Waren zag daarom af van het opmaken van processen-verbaal voor deze overtredingen. Aldus het verslag van het onderzoek. Het kabinet wil het inwerkingtreden van de wet herstructurering wetenschap pelijk onderwijs uitstellen tot 1 september volgend jaar. Al eerder ging het parle ment akkoord met een uitstel van twee jaar tot 1 september dit jaar. Het kabinet wil dit met het oog op de komende behan deling door het parlement van het wets ontwerp over de tweefasenstructuur- ip het wetenschappelijk onderwijs. De vroegere Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Andrew Young, voert komende dinsdag overleg met leden van de commissie voor buitenlandse za ken uit de Tweede Kamer. De wettelijke bescherming van schuld eisers van besloten vennootschappen (BV’s) wordt verhoogd. Dit is de strekking van het wetsontwerp waar de minister raad gisteren mee heeft ingestemd. Het geeft bestaande BV’s vier jaar de tijd om hun aandelenkapitaal te verhogen to.t 35.000 gulden. Ook bevat het wetsontwerp voorschriften tegen het uithollen van het kapitaal ten gunste van de aandeelhou ders. c 3 Q, «S ècf 0 o o o o o o o o o o o o o o o o 0.1 o -1 o o In de bodem en het grondwater van een bouwterrein in Rotterdam-Oost zijn giftige stoffen gevonden. Een ge meentewoordvoerder maakte gistermiddag bekend dat het om de stoffen trichloorethaan, tolueen en benzeen gaat. De volksgezondheid in het betreffende gebied loopt geen gevaar, omdat de verontreiniging onder de zoge noemde MAC-waarden (norm voor maximum concentra ties) blijft, aldus de woordvoerder. De gifvondst op het Rotterdamse bouwterrein werd gedaan na een onderzoek door TNO en de dienst Cen traal Milieubeheer Rijnmond in opdracht van de aanne mer dm op het terrein bezig is met do houw van e«n no nno no nno HQ nno no n n no z zzo o n no ono nno no wzw wnw o nnw wzw 22— 0 zo qzo o w.st. W.St. o n nnw wnw no w.st. ozo w wnw nnw n no nflo zzw wnw n ZONDAG 11 MEI Zon- en maanstanden Zon op 05.50 uur, onder 21.20 uur Maan op 04.51 uur, onder 17.14 uur Waterstanden IJmuiden Hoogwater 01.37 uur en 14.12 uur Laagwater 09.25 uur en 22.14 uur MAANDAG 12 MEI Zon- en maanstanden Zon op 05.48 uur, onder 21.21 uur Maan op 05.18 uur, onder 18.36 uur Waterstanden IJmuiden Hoogwater 02.37 uur en 15.06 uur Laagwater 10.35 uur en 23.15 uur Vooruitzichten voor maandag, opge steld door het KNMI: Droog en zonnig. Middagtemperatuur on geveer 20 graden. Aantal uren zon: 5 tot 15. Min. temp.: omstreeks 9 graden. Max. temp.: om streeks 20 graden. Kans op een droge periode van minstens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 90 procent.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1980 | | pagina 2