n 2 a te St (Steno)-Typiste/ o P' ADMINISTRATIEF MEDEWERKER/STER Dictaloniste I secretaresse Diaconessenhuis Heemstede U VERPLEEGKUNDIGEN DAKDEKKERS bekwame steno typiste Nederlands N.V. NATIONALE BORG-MAATSCHAPPU Gemeente Haarlemmermeer 2 jonge zelfstandig werkende koks distribuerende groothandel bedrijfsleider LERA(A)RjES) BOUWKUNDE ■Si DAMES EN HEREN EG I ■■l f Evro Uitzendbureau lllll Gevraagd met spoed L van Veelen B.V. assistenten (m/v) plaatsen. BEVOEGDE DOCENTEN THERESIA-MAVO TECHNISCHE SCHOOL SIHT PETRUS HAARLEM vraagt m.i.v. het cursusjaar 1980/1981 TEKENAARS/CONSTRUCTEURS DOCENT(E) TEKENEN dakbedekkingen bv haarlem HILLEGOM mc wildschut erv. verpleeghulp verpleegkundige B verpleegkundige A aktiviteiten- therapeut(e) O| In verband met de s<miensteliingM||| van ons team gaat de voorkeur uil naar een vrouw (leeftijd oiideHB|||L dan 25 jaar). Van de kandidate verwachten wij, dat zij zowel in-' dividueel als groepsgericht kan werken met kliënten van de i-- ELEKTROMONTEUR CONSTRUCTIE- i BANKWERKERS SPUITER “ir randstad uitzendbureau twee ervaren ziekenverzorgenden Al HAARLEMS DAGBLAD OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT 19 8 0 1 0 M E I 34 Ui M DE ZOETE INVAL B.V. en heeft direct werk voor: vraagt met spoed GEVRAAGD A op kantoor van Mrs. Kalbfleisch c.s. s Voor één medewerk(st)er bestaat de mogelijkheid om part-time (80% j werkzaam te zijn. Geen weekend-dienst. Voor, de huishoudelijke- /schoonmaakdienst kunnen wij een tweetal Belangstellenden worden uitgenodigd een met de hand geschreven sollicitatie te rich ten aan bovenstaand adres. Sollicitaties te richten aan: Het Bestuur van de School p/a Berlagelaan 1, 2033 XS Haarlem STICHTING GEZINSZORG KENNEMERLAND ZUID Sollicitaties, die uiteraard strikt vertrouwelijk worden behandeld, kuntu richten aan het kantoor van Damiate Pers, Postbus 507, 2003 PA Haarlem, onder vermei ding van nummer 6102 Het accent van de taken ligt op de volgende gebieden: in- en uitslag van goederen, werk verdeling in het magazijn, beheer van het vrachtwagenpark, vervoers organisatie door geheel Nederland, kontakten met leveranciers en af nemers. De gezochte kandidaat is ca. 40 jaar en heeft een opleiding op MBO-niveau, alsmede: goede verbale vaardigheid; kommercieel gevoel; enig bedrijfseconomisch inzicht. Ervaring op het gebied van verpak king is een pré. In de funktie wordt, met assisten tie van de chef expeditie, leiding gegeven aan ca. 20 medewerkers. voor 7 uur 18 uur 9 uur 10 uur 7 uur 7 uur 3 uur 10 uur Gezien bovenstaande vragen wij iemand die: zelfstandig kan werken; over een veelheid van tech nieken beschikt: gezien onze behandelvisie, een direktieve houding kan inne men; een MBO-AT of gelijkwaardige opleiding heeft. IVEBIOAK BOWLING „DE LIEDE” BV vragen op korte termijn wegens uitbrei ding Zij die interesse hebben voor deze funktie kunnen telefonisch kontakt op nemen met de heer E. Stellingwerf. Tel. 023-333336 Grote Markt 12, 2011 RD Haarlem Tel. 023-319447 Van sollicitanten wordt verwacht dat zij uit overtuiging bij het Chr. Onderwijs willen werken. Inlichtingen bij de adj. dir.: S. Osinga, tel. 02520-16639 óf bij de dir.: M. Winkel, tel. 02520-18534. Brieven zo spoedig mogelijk aan de direk- teur. BIJVERDIENSTE OP PART-TIME BASIS Inlichtingen worden gaarne ver strekt door Rob Bardok, pavil- joenskoördinator tel. 02502-7741 tst. 340. in het westen des lands zoekt voor zo spoedig mogelijke indienst treding een rapporterend aan de Direktie Gevraagd per 1 augustus a.s. WISKUNDE (tot 1.1.81) AARDRIJKSKUNDE FRANS GESCHIEDENIS (tot 1.1.81) MUZIEK TEKENEN LICH. OEF. LICH. OEF. (m.i.v.1 -11-80) met praktijkervaring bij voorkeur bevoegd, studerenden kunnen ook solliciteren. Aantal lessen ca. 29. Adviesburo voor Elektrotechniek Op ons hoofdkantoor te Heemstede is plaats beschikbaar voor een Deze krijgt tot taak om in samenwerking met een klein team een deel van de administratie te verzorgen. Het is bovendien de bedoeling dat de aan te stellen funktionaris de administrateur bij af wezigheid zal vervangen. Van de kandida(a)t(e) verwachten wij: administratief en organisatorisch inzicht belangstelling voor en liefst enige erva ring met een geautomatiseerde admini stratie bereidheid om in teamverband te werken enthousiasme en vlot werktempo het bezit van een MEAO- of HAVO- diploma of vergelijkbare opleiding enige typevaardigheid gewenst. Leeftijd bij voorkeur boven 22 jaar. Salaris volgens rijksregeling. ERVAREN voor 10,uur Lange Herenvest 86. Tel. 023-310450 2011 BV Haarlem. Oranje Nassauschool voor Chr. Mavo Molenlaan 36 - 2181 GE tel. 02520 - 16391 eventueel part-time. en gegadigden voor het be hulpzaam zijn bij de uitvoe ring van dakbedekkingspro- jecten in Noord- en Zuid- Holland. Sollicitaties kunnen worden ge richt aan de afdeling personeels zaken, Rijksstraatweg 113, 2121 AD Bennebroek psychiatrisch ziekenhuis ’’vogelenzang' te Bennebroek (n.h.) Uitgaande van de vereniging tot christelijke verzorging van geestes- en zenuwzieken. THEO STET B.V. EEN VLOTTE VERKOPER Mrs. R. K. P. en P. Kalbfleisch Postbus 408 2000 AK Haarlem of telefonisch tijdens kantooruren 023-325177 Op paviljoen LOKHORST (een af deling voor voortgezette behan deling tot twee jaar en werkend vanuit leersysteem- en kommurfj- katietheorieën) ontstaat op korte’, termijn een 100% vakature voor een Binnen onze veelzijdige aktivitei- tentherapie proberen wij de vol gende werkpunten te realiseren: leren voor langere tijd met iets bezig te zijn; leren omgaan met diverse ma terialen en gereedschappen; struktuur bieden door middel van materialen; leren luisteren naar elkaar; leren overleggen; nieuwe aktiviteiten uitproberen. Voor inlichtingen: W. K. de Ronde, dir. Tel. 023-330150/339880 psychiatrie voor nachtdienst ZATERDAG I.C. aantek. en/of ervaring Sollicitaties of verzoeken om na dere inlichtingen kunnen worden gericht aan de afdeling perso neelszaken, Rijksstraatuleg 113, 2121 AD Bennebroek, tel. 02502- 7741 tst 234 psychiatrisch ziekenhuis ’’vogelenzang” te Bennebroek (n.h.) Uitgaande van de vereniging tot christelijke verzorging van geestes- en zenuwzieken open en de gesloten afdeling. Sollicitaties te richten aan: 5 «direct 'technisch werk voor: Ged. Oude Gracht 71, tel. 023-319064 irreaktiverings- en verpleegkliniek •X bornholm X gif] Wij zoeken op korte termijn een maand). Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt J die vanaf tekening kunnen werken. Valeriuslaan 70, Driehuis. Tel. 02550-19031 2 I* Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan de direktie, Bornholm 50, 2133 AA Hoofddorp. kundige dienst, tel. (02503) 1 59 81, toestel 116. Wij zoeken voor onze afdeling neurologie/ orthopedie (32 bedden) enthousiaste met interesse voor deze beide specialis men. Er wordt op de afdeling gewerkt met aan eengesloten diensten. De rechtspositie is geregeld in het Ambtenarenregelement van het Elisabeth Gasthuis. Het salaris zal, afhankelijk van leeftijd en ervaring, nader worden overeengekomen. Pensioenvoorwaarden volgens het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Voor telefonische informatie kunt u zich van maandag tot en met vrijdag wenden tot zr. L.A. de Haan, coördinerend hoofd verpleegkundige, tel. 023 - 33 90 30, toestel 1106. Het St Elisabeth s of Groote Gasthuis te Haarlem is een modern geoutilleerd algemeen ziekenhuis met ca 600 bedden Op het direktiesekretariaat van ons ziekenhuis is plaats voor een KtURDAKtN N.V. NATIONALE BORG-MAATSCHAPPU Keizersgracht 163-165 Amsterdam-C. Telefoon (020) 23 90 11. A Kleine Houtweg 24 - Spljkerboorpad 4 - Haarlem r niveau MTS Elektrotechniek Heemsteedse Dreef 38, 2102 KL Heemstede Gevraagd: met de bereidheid om na intensieve training prestaties te leveren Beschikbare tijd 2 a 3 avonden per week Minimale investering Aanmelden telefonisch: Haarlem 023-37 37 29 Alleen op 12 en 13 mei na 20.00 uur Haarlem GEVRAAGD met Ingang van het nieuwe schooljaar: Van de sollicitanten wordt verwacht dat ze het katholiek onderwijs uit overtuiging willen dienen. 7 Sollicitaties binnen 10 dagen te richten aan de direkteur van de school, B. van Oploo, onder opgave van bevoegdheden, ervaring en referenties. Inlich tingen onder tel. nr. (school) 023-312765 of 340499. Wij bieden: e een aantrekkelijk salaris; een goede gratificatieregeling; 8% vakantiegeld; reiskostenvergoeding; e tegemoetkoming in Studiekosten. t Hebt u belangstelling? Schrijf of bel naar mevroüw I.A. Alfers-Havinga, telefoon (020) 23 90 11 Uitsluitend schnftelijke sollicitaties te richten 'J’V aan Drs E R L Smedt Coordinator Dienst Personeelszaken. Boerhaavelaan 22 2035 RC Haarlem Wij zijn een internationaal georiënteerde maatschappij op financieel en economisch gebied met een groot aantal kontakten over de gehele wereld. voor de medisch direkteur. Tot haar werkzaamheden zat onder andere behoren: - het voorbereiden en notuleren van vergaderingen; - het onderhouden van kontakten binnen en buiten het ziekenhuis; - het bewaken van de agenda; het bijhouden van het archief. Zij zal samen met haar kollega verantwoordelijk zijn voor een goede gang van zaken op het direktiesekretariaat. Onze gedachten gaan uit naar een medewerkster die bij voorkeur in het bezit is van een sekretaresse-opleiding en die een aantal jaren ervaring heeft opgedaan in een soort gelijke funktie. Inlichtingen over deze funktie worden gaarne verstrekt door mevrouw M. Bakker. Sollicitaties kunnen worden gericht aan de afdeling Personeel en Organisatie. Bij de dienst openbare werken, afdeling plantsoenen, kunnen worden geplaatst enige tuinlieden voor de uitvoering van alle voorkomende werkzaamheden. Het bezit van het diploma "Vakbekwaam heid hovenier" strekt tot aanbeveling. Bruto salaris, afhankelijk van leeftijd, op leiding en ervaring van f 1.672,-.tot f 2.337, bruto per maand. Schriftelijke sollicitaties onder codeH® '5 K binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad aan burgemeester en wethouders. Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. i caravan-, vouwwagen-, aanhangwagen- en boottrailerbe- drijven, vraagt: op part-time basis, tot aan september, verlenging btj gebleken geschiktheid mogelijk. Tel. ma. t/m vr. 02207-18088, vragen naar de heer Stoop. Salariëring en arbeidsvoorwaarden volgens de richtlijnen van de CAO Ziekenhuiswezen in de rang van ziekenverzorgenden 2e schaal .„-'.(van f 1985,74 tot max. f 2474,44 bruto per maand). j J Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door mevrouw J. van Kampen, hoofd verpleeg kundige dienst, tel. (02503) 1 59 81, Handellaan 2, 2102 CW Heemstede, tel.023-319310. het werk bestaat uit het onderhoud en reparatie van de algehele bedrijfsinstallatie van een modern be- drijf in Hoofddorp, het werk wordt verricht in een financieel zeer aantrekkelijke 3-ploegendienst, voor 5 een langere tijd. voor diverse bedrijven zoeken wij zelfstandige men- sen die vanaf tekening kunnen werken. voor een modern bedrijf in Haarlem zoeken wij een j spuiter voor het spuiten van goed te hante-an objecten, voor een langere tijd Ged. Oude Gracht 71, tel. 023-319064 IJmuiden, Cultureel Centrum, Moerbergplantsoen 22 Geopend woensdag 9.00-12.30 uur Donderdag 12.30-16.30 uur Beverwijk: Breestraat 4. tel 02510-29197 Zaandam: Peperstraat 208, tel. 075-175358 IJmuiden, Cultureel Centrum, Moerbergplantsoen 22 Geopend woensdag 9.00-12.30 uur Donderdag 12.30-16.30 uur Beverwijk Breestraat 4. tel 02510-29197 Zaandam: Peperstraat 208, tel. 075-175358 -V-. Ter ondersteuning van de staf van onze .‘afdelingen psycho-geriatrische bejaarden zoeken wij op korte termijn kontakt met in full time dienstverband. bij dedienst, tel. 02503 18282, toestel 225 Z&CH <JjOGELENZMjö.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1980 | | pagina 34