gamacznta hacirlam mediaplanner BEDRIJFS- ADMINISTRATEUR MEDEWERKER stand-by op één of meer dagen pa week telefoniste/ typiste 2 sekretaresses/ assistentes HOOGEVEEN b.v. M.T.S.-er W.W. nnncnnnnl I Km I <1K B B Km KmI iis |i Jonker «*j beton bv Rh De ASBanenbus is in aantocht. n typiste ch icer technisch ambtenaar m/v Gemeente Haarlemmermeer onderhoudsman vaartuigen/ reserve brugwachter m/v i® jonge medewerkers m/v (maximaal 30 jaar) bouwkundig opzichter m/v ng De mensen van ASB Uitzendbureau weten veel van tijdelijk werk. J vermeer grond ♦wegen bv HAARLEMS DAGBLAD OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT 35 19 8 0 M E I 34 JA TERP AG (voor halve dagen) iar; 'oberen. gen wij (één voor hele dagen en één voor de middagen) ech- lardige (voor hele dagen) j Interesse? T.a.v. mw. A. M. Portegies, hoofd personeelszaken. ->or Uitzendbureau estes- en >ie, een inne- se ma- aen; liefdek ktivitei- de vol- iseren: iet iets ’t Wordt druk bij KSM. Daardoor komen we handen te kort. We kunnen dus best hulp gebruiken van mensen die evenals wij (26 KSMers) 2 rechterhanden hebben. voor het cleanen en showroom-klaar maken van onze nieuwe en occasion-auto’s. Leeftijd 20-25 jaar. Voor de afdeling verkoop vragen wij een: Mocht u niet in de gelegenheid zijn onze Banenbus te bezoeken, dan kunt u altijd terecht op één van onze ruim 80 vestigingen. (een af- iehan- rkend mrnuiti- korte", re voor’ De juiste persoon weet precies wat voor iemand we zoeken. Dit is dus een job voor iemand met toch zeker enige ervaring in het mediaplannen maken of aanverwante richting. Opleiding zal op middelbaar nivo moeten liggen aangevuld met praktijkervaring en/of SRM-mediaplanning. Zij komen te werken bij een van onze accountgroepen. In de eerste plaats zullen zij aardig, begrijpend, pienter, handig, doordouwerig, initiatiefnemerig en ordelijk moeten zijn. Daarnaast vragen wij als opleiding bijv. MEAO sekretariële richting of MAVO/HAVO plus sekretaresse opleiding. Elke andere gelijkwaardige opleiding is ook prima. Ervaring in de grafische branche of kennis ervan is prettig, maar geen "must”. Wel zullen ze bereid moeten zijn om "bij te leren", zowel in praktijk als eventueel via kursussen. Zij organiseert onze inkomende en uitgaande telefoontjes, bedient in voorkomende gevallen de telex en doet verder wat type- en licht administratief werk. Wij zoeken dus een aardig en gezellig iemand met een goede telefoonstem, die ook nog goed kan typen. Opleiding zou MAVO kunnen zijn, maar een andere gelijkwaardige opleiding mag ook. Tenslotte zoeken wij nog mensen die als stand-by op één of meer dagen per week willen fungeren op de volgende plaatsen (composerjtypiste bewijsnummer-administratie advertenties monteren Wij zoeken hiervoor mensen die overdag beschikbaar zijn en niet alle dagen willen werken, maar bijvoorbeeld wel elke maandag of woensdag en eventueel bereid zijn in te vallen op andere dagen. Ervaring is niet belangrijk. Wij zorgen voor de nodige interne opleiding. Wel is als basis bijv. MAVO gewenst (en voor de eerstgenoemde funktie een type-opleiding). De betrokkene dient in Haarlem (omgeving Zijlweg), Bloemendaal of Overveen te wonen en telefoon thuis te hebben. Voor alle hiervoor genoemde funkties geldt dat waar "zij” staat ook "hij” kan staan. Neem dan kontakt met ons op voor verdere inlichtingen of sollicitaties. Dat kan zowel schriftelijk als telefonisch. Schriftelijke of mondelinge solli citaties aan: Hoogeveen b.v., Post bus 125, 2110 AC Aerdenhout t.a.v. A. Goejer. ie oer- xwil- 12-7741 m ge- oneels- ‘5 van dit ts. concess. Citroën Grijpensteinweg 10, Haarlem Tel. 023-248221 Wegens vertrek van de huidige funktionaris zoeken wij voor onze afdeling adviesburo civiele techniek te Hoofddorp een Zijn werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit civieltechnisch tekenwerk met de daarbij behorende voorbereidende werkzaamheden zoals het maken van eenvoudige beton- en konstruktieberekeningen, het inmeten van terreinen e.d. Voor deze funktie is akkuratesse een eerste vereiste. Doorgroeimogelijkheden zijn zeker aanwezig. - gr f i en rt- stellingi irkeur 1 d oudei lidate J wel in- lit kan- de ing. Vereist: die interesse hebben in tijdelijk werk, zoals schoolverlaters die M eerst wat bedrijfservaring willen opdoen, vrouwen die tijd f beschikbaar hebben en wat bij willen verdienen, studenten die zo nu en Dat is goed nieuws voor alle mensen dan willen werken. Kortom: goed nieuws voor iedereen die meer informatie wil over tijdelijk werk. Wat voor werk u ook zoekt, u kunt altijd bij ASB terecht. Onze Banenbus staat op 3. y T Op ons kantoor te Lisse is plaats voor een lende ERKEND REKLAME ADVIESBURO KLEIN SCHIPHORST MITTENDORF N V Zijlweg 308-2015CN Haarlem - Telefoon 023-319244' J tot rijgen itel 225. ïling Hst Jonker Beton houdt zich bezig met de verkoop en produktie van betonstraatstenen. Gaarne verwachten wij uw sollicitatiebrief waarna u een uitnodiging kunt verwachten voor een persoon lijk onderhoud. Uw uiteraard vertrouwelijke brief kunt u zenden aan: direktie Jonker Beton B.V., Postbus 48, 2160 AA Lisse. Voor de typekamer van de bouwtechnische dienst wordt een Het salaris bedraagt maximaal f 2.199,- bruto per maand. Schriftelijke of mondelinge sollicitatie bij de afdeling personeels zaken van de gemeentereinigmg, haven, en marktwezen, Oudeweg 93, Haarlem, tel. 31 91 58. Het gemeentelijk waterbedrijf Haarlem verzorgt de levering van drinkwater aan de stad Haarlem met in totaal ca. 55.000 aangesloten percelen. Bij de afdeling distributie, belast met aanleg en onderhoud van transport-, hoofd- en dienstleidingen, het inspekteren van huishoude lijke en industriële drinkwaterinstallaties, het revideren en ijken van watermeters, wordt ter assistentie van de dagelijkse leiding gevraagd een Bij de gemeentereiniging, haven- en marktwezen wordt gevraagd bij het havenwezen een voor administratieve werkzaamheden. Ervaring kan tot aanbeveling strekken, doch is niet beslist noodzake lijk. De dit jaar afstuderenden van het voortgezet onderwijs kunnen eveneens solliciteren. Als opleidmgsmvo is minimaal noodzakelijk MAVO of MEAO. Verdere studie - in het belang van het vervullen van de werkzaamheden - wordt op prijs gesteld. In de kosten van deze studie wordt een bijdrage verleend van 75 o/o. Het salaris bedraagt, afhankelijk van leeftijd, opleiding, ervaring en de aard van de funktie, maximaal f 2.545,- per maand. gevraagd in een volledige betrekking. De typekamer is uitgerust met moderne apparatuur, waaronder apparatuur voor automatische tekstverwerking (magneet- kaartschrijfmachines). De te benoemen typiste zal, zo nodig, worden opgeleid voor het bedienen van laatstgenoemde apparatuur. Sollicitanten dienen tenminste in het be zit te zijn van een MAVO-4 diploma en een typediploma. Ervaring in soortgelijke werkzaamheden kan tot aanbeveling strekken. Geboden wordt - een prettige werkkring in een team van drie collega's; - de mogelijkheid om met gebruikmaking van het systeem van glijdende werktijden zelf aanvangs- en eindtijden van het werk te bepalen, - een salaris, dat voor 21 jarigen en ouderen netto tenminste f. 1.319, - per maand zal bedragen en dat, afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring voorshands kan op lopen tot f. 1.600, netto per maand (voor ongehuwden). Sollicitaties binnen 14 dagen na het ver schijnen van dit blad onder code HO X® aan burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Bij de dienst voor de volkshuisvesting, afdeling woningbedrijf wordt gevraagd een waam ig. d, op t vakaturenr. 1777077/205/HD Het bezit van een binnenvaartdiploma is gewenst. vakaturenr. 1 76004/208/HD Hij zal verantwoordelijk zijn voor het up to date houden van onze administratie en de rapportering aan ons hoofdkantoor. Wij stellen ons voor dat hij circa 25 jaar oud zal zijn en in het bezit is van het diploma M.B.A. of M.E.A.O. Wij bieden u een goede honorering en sekundaire arbeidsvoorwaarden zoals studiekostenregeling en een eigen bedri j f spensioenfonds Nadere inlichtingen worden u verstrekt door de heer W de Wit tel 023-339132 of na 19 00 uur 02502-7280. Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan de afd. personeelszaken. postbus 10. 2130 AA Hoofddorp. Aannemingsmaatschappij Vermeer Grond Wegen b.v behorende tot P Vermeer Verenigde Bedrijven b v Spaarneweg 31 te Cruquius (Hoofddorp) is gespecialiseerd in o m de aanleg van wegen, rioleringen en asfaltwerken De salanssen zijn exclusief vakantietoeslag De gemeente Haarlem is aangesloten bij het I Z A Noord-Holland Eigenhandig geschreven sollicitaties onder vermelding in de linkertxivenhoek van de boef I van het bij de functie genoemde vacaturenummer binnen 10 dagen na het verschijnen I van dit blad inzenden aan de burgemeester van Haarlem. Postbus 511,2003 PB Haarlem Funktie-inhoud: - het opstellen en bijhouden van de planning t.b.v. de aanleg, vernieuwing en het onderhoud van transport-, hoofd- en dienst leidingen-, - het voorbereiden van de aanleg van transport- en hoofdleidingen, zoals het mede bepalen van de materiaalkeuze, het schrijven van bestekken en het maken van begrotingen; - het maken van nakalkulaties van uitgevoerde leidingwerken; - het voorbereiden van de inpassing van de landelijke aansluit- en leveringsvoorwaarden in de plaatselijke verordening; - het assisteren op de onderafdelingen; - het mede vervullen van de thuiswachtdienst. Funktie-eisen: - H.T.S.-nivo en bij voorkeur het diploma waterleidingtechnicus; - ervaring met drinkwaterdistributiewerkzaamheden; - goede kontaktuele eigenschappen; - leeftijd 25 - 35 jaar. Salaris: Het salaris bedraagt, afhankelijk van bekwaamheid, opleiding en ervaring maximaal f 3.609,- per maand. Een psychologisch onder zoek en een inspraakprocedure kunnen deel uitmaken van de selektie. Bij een aantal bureau's van de afdeling financiën der gemeente- sekretarie zijn plaatsingsmogelijkheden voor vakaturenr. 177080/209/HD vakaturenr. 177079/207/HD Het takenpakket zal ondermeer bevatten: - toezicht op de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden; - uitvoeren van woninginspekties; - behandelen van klachten; - voorbereiding en begeleiding bouwkundige werkzaamheden (teken werk, technische omschrijvingen, begrotingen), onder meer in verband met woningaanpassingen t.b.v. mindervaliden; - rapportage aan afdelingsleiding; - assisteren van de bouwkundige coördinator. - M.T.S.-opleiding of opleiding op gelijkwaardig nivo; - ervaring in werkzaamheden als bovengenoemde is zeer gewenst; - leeftijd tot 40 jaar. De aanstelling kan, afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring, maximaal geschieden in de rang van opzichter B, waaraan een maximum salaris van f 3.177,- per maand verbonden is. Gelet op de personele samenstelling van de dienst worden in het bijzonder vrouwen die aan de gestelde eisen voldoen, uitgenodigd om te solliciteren. r

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1980 | | pagina 35