Hoe gaat dat; voetbalomkoperij? 1 BETAALD VOETBAL BLIJFT PROBLEMATISCH jreau i 38 Door Jos Heymans Lichtinstallaties f Vandaag vindt op het KNVB- sportcentrum in Zeist de algemene vergadering betaald voetbal plaats. Een van de agendapunten is het saneringsproces in het betaald voetbal. Het sectiebestuur heeft zich op het standpunt gesteld, dat van gezondmaking slechts sprake kan zijn wanneer het aantal clubs wordt teruggebracht van 37 tot 32. Dat standpunt heeft de woede van nagenoeg alle belanghebbenden gewekt. Deze spelers en trainers, die verlies van arbeidsplaatsen vrezen, willen het aantal clubs onverkort handhaven. Ook een groot deel van de clubs denkt er zo over. Niettemin wil het bestuur die beperking doorvoeren. Over de manier waarop dat dan moet geschieden en over het saneringsproces in het algemeen spraken wij met Eric Vilé, voorzitter van het sectiebestuur betaald voetbal. Schuldenlast Ommezwaai Medewerking Als ouwe krant Gezondmaking lijkt te mislukken 272624 y Eric Vilé 2-0. Bearzot Trapattoni slijkheids- Zwanen- rerzorgd de 7 ton polder en Alweer twee jaar gaan de KNVB en de overheid hand in hand om van het betaald voetbal een gezonde bedrijfstak te maken. Daarvoor is na langdurige besprekingen een rapport opgesteld, dat door alle partijen is aanvaard en aan de hand waarvan in 1978 een vier jaar durende sanering is begonnen. Op dit moment is de helft van die saneringsperiode voorbij en kan een tussenbalans worden opgemaakt. De conclusie moet teleurstellend zijn: van gezondmaking is nauwelijks sprake. De tekorten in het betaald voetbal worden jaarlijks groter. De gelden van de overheid zijn niet meer dan druppels op een gloeiende plaat. Steeds meer clubs, die tot aan hun nek in financiële problemen verkeren, dreigen het moede hoofd in de schoot te leggen. Eén club heeft al aan de KNVB laten weten bereid te zijn vrijwillig terug te keren naar het amateurvoetbal. Het proces tot gezondmaking lijkt gedoemd te mislukken. De oorzaak daarvan ligt in de wijze, waarop de overheid meent steun aan het betaald voetbal te moeten verlenen. Met een bedrag van 42 miljoen voor een periode van vier jaar kunnen nauwelijks de bestaande tekorten worden gedekt. Bovendien houdt de overheid in het geheel geen rekening met een totale schuldenlast van circa 30 miljoen gulden, die de clubs in het betaald voetbal in de afgelopen 25 jaar hebben opgebouwd. Aan aflossing van die schuld komen de clubs helemaal niet toe. Inmiddels heeft de KNVB aan het Budget Bewakings Instituut (BBI), het orgaan dat de subsidiegelden van de overheid beheert en verdeelt, gevraagd om na te gaan of aan die schuld iets kan Worden gedaan. Maar meer dan een toezegging op lange termijn om dat te onderzoeken, heeft de voetbalbond niet gekregen. De gelden, die de clubs nu van de overheid ontvangen, zijn dan ook nauwelijkè toereikend. Voor dit seizoen, waarvan het einde inmiddels in zicht is, ontvangen de clubs in totaal een bedrag van 8,05 miljoen gulden. Iedere club krijgt een basisbedrag van 54.000 gulden. Daarnaast is er een bedrag van ongeveer drie miljoen beschikbaar, waarmee de tekorten in de begrotingen voor een deel worden gedekt. Het resterende bedrag van 2,3 miljoen gaat als premie naar de verenigingen, die zich binnen hun begroting hebben weten te houden. Een vorm van beloning voor goed gedrag. Niettemin zijn deze bedragen volstrekt onvoldoende om de gezondmaking te bewerkstelligen. Voor Eric Vilé, voorzitter van het sectiebestuur betaald voetbal van de KNVB, hebben die sombere ontwikkelingen aanleiding gegeven een standpunt in te nemen, dat hem niet in Met het huidige standpunt lijkt het bestuur een rigoureuze ommezwaai te hebben gemaakt. Vilé ontkent dat. „Het vasthouden aan 37 clubs is een zaak van het vorige bestuur geweest, dat onder leiding van Jacques Hogewoning stond. Ik heb me altijd op het standpunt gesteld dat er clubs moeten verdwijnen, wanneer blijkt dat zij geen bestaansrecht meer hebben. Er zijn clubs, die al jaren onvoldoende aantallen toeschouwers trekken en op de rand van faillissement staan. Die clubs hebben allang geen recreatieve taak meer. Het is niet terecht om die clubs met subsidiegelden kunstmatig in leven te houden. Daar komt bij, dat de vermogenspositie van het betaald voetbal steeds slechter wordt. Laten we dat kleine beetje overheidsgeld aanwenden om de clubs te helpen, die nog daadwerkelijk een recreatieve functie hebben. Volgens het rapport Gezonder Betaald Voetbal moeten er tenminste 32 clubs zijn om een aantrekkelijke competitie te kunnen spelen. Dan kunnen er naar onze mening vijf clubs verdwijnen”. Op het bestuursstandpunt is in de afgelopen weken' met grote verontwaardiging gereageerd. De belangenorganisaties WCS (spelers) en WON (trainers) willen niet van een beperking van het aantal clubs weten. Zij vrezen dat daarmee een groot aantal arbeidsplaatsen in het betaald voetbal gaat verdwijnen. De FBO, de belangenvereniging van de clubs, heeft verdeeld gereageerd. Er zijn verenigingen die geen bezwaar maken tegen het terugbrengen van het aantal clubs, zolang zij er zelf maar niet bij betrokken zijn. Ook het BBI heeft afwijzend gereageerd. In een brief schrijft het BBI, dat het verdwijnen van vijf clubs geen spectaculaire positieverbetering van de andere clubs tot gevolg zal hebben. Integendeel, zegt het BBI, minder clubs betekent minder wedstrijden en dus minder inkomsten. En het rapport der. Je moet wel een Italiaan zijn, om miljoenen te verdienen met je voetballe rij en jezelf dan tóch zo makkelijk bloot te stellen aan ontdekking van corruptie voor een schamele 10.000 tot 35.000 gul den. Maar dat lees je wel vaker: hoe hoger de functie, hoe meer geld er bin nenkomt, hoe groter de verleiding om door middel van corruptie nóg meer geld binnen te slepen. Onverzadigbaar! Zelfs buiten Italië schijnt dat nog wel voor te komen. De financiële kant is weliswaar het belangrijkste, maar niet het enige aspect, waardoor het saneringsproces zo moéizaam verloopt. Er zijn ook problemen rond de aanschaf van lichtinstallaties, waartoe alle clubs moeten overgaan om in aanmerking voor de subsidie te komen. Voor de bouw van die installaties heeft de overheid een bedrag van 6,9 miljoen beschikbaar gesteld. Maar er blijft een restbedrag over, dat de clubs zelf moeten financieren. Vilé: „Het gaat om 19 clubs, die een installatie moeten aanschaffen of een bestaande moeten verbeteren. Vijf clubs willen of zijn niet in staat dat restbedrag op tafel te brengen. Wat daarvan de gevolgen zijn, is nog niet bekend. De overheid heeft zich altijd op het standpunt gestetó, dat alle clubs aan de sanering moeten meewerken. Wij zullen daarom op korte termijn met die vijf clubs gaan praten. Eigenlijk zouden die lichtinstallaties er op 1 oktober van dit jaar moeten staan, maar ik vrees dat die datum door deze situatie niet haalbaar is”. Ook het vergoedingensysteem het betalen van een bedrag aan een club, waar vandaan een aangetrokken speler komt staat nog ter discussie. De overheid zou dit systeem, dat in de voetbalwereld overal wordt gehanteerd, willen afschaffen. Het betaald voetbal verzet zich daartegen met hand en tand. Dat heeft ertoe geleid, dat het BBI nog geen advies aan de overheid heeft gegeven. Vilé: „Het BBI heeft over deze zaak rapporten naar de staatssecretaris gestuurd. De belanghebbenden kunnen tot 1 september hierop hun commentaar geven. Aan het einde van het jaar formuleert het BBI dan een advies, dat naar de overheid gaat”. Hét BBI is daarmee dan precies een jaar te laat, omdat de Tweede Kamer voor 1 januari van dit jaar uitsluitsel wilde hebben. Gezonder Betaald Voetbal heeft uitgerekend dat bij het verdwijnen van vijf clubs 68 wedstrijden minder worden gespeeld, hetgeen een recettederving van ongeveer 2,4 miljoen gulden betekent. De algemene vergadering betaald voetbal, die vandaag in Zeist bijeenkomt, zal over het bestuursstandpunt een beslissing moeten nemen. Het ziet er niet naar uit, dat het bestuur voldoende steun van de vergadering krijgt. Vilé: „Er is dan nog één mogelijkheid om het terugbrengen van het aantal clubs te bewerkstelligen. Dat is de invoering van een licentie systeem, zoals de Duitsers dat kennen. Daar moeten de clubs een licentie bezitten om aan de competitie betaald voetbal te mogen deelnemen. Om in aanmerking te komen voor zo’n licentie moetje aan een aantal voorwaarden voldoen. Dat kunnen ook financiële voorwaarden zijn”. Het BBI staat in beginsel niet onwelwillend tegenover het licentie systeem. En de FBO is zelfs al bezig de mogelijkheid tot de invoering van zo’n systeem te onderzoeken. Vilé: „Krijgt het bestuursstandpunt niet voldoende steun, dan komen wij in de najaarsvergadering in november met het voorstel tot invoering van het licentie-systeem”. het repa cked wel g werk. lonmaken -17.00. Je •eiskosten 'f Verplichte lichtinstallaties langs de suppoost het stadion binnen zoals een Nederlander een pornobio scoop inglipt: met de rand van zijn hoed diep over zijn gezicht, uit angst her kend te worden door deze of gene bekende. Ik las ergens dat Paolo Rossi, ten behoeve van dé juiste uitslag, twee doel punten moest scoren, en dat hij dat dan ook gedaan had. Die Giordano was vo rig seizoen topscorer met 19 doelpun ten, weinig dus, ongeveer een half doel punt per wedstrijd, maar als het moet, als er geld achter zit, kan een man als Rossi die geen topscorer is dus kenne lijk best twee doelpuntjes maken. Was dat dan met medewerking van de back of de keeper van de tegenpartij? Of van de scheidsrechter? Het lijkt me een buitengewoon inge wikkelde manier van voetballen. Toege geven, de spelers gaan tegenwoordig altijd het veld in met een opdracht, ze moeten die en die dekken, of een beetje achter de voorhoede blijven hangen, of het spel vertragen zolang het 0-0 is, dat soort dingen, maar zo’n arme Paolo Rossi moest nu aan twee dingen tegelijk denken! Hij moest steeds bij de tweede paal gaan staan bij hoekschoppen (ik noem maar even een heel moeilijke op dracht), dat had zijn trainer gezegd, maar hij moest ook nog twee doelpun ten maken. Dat had zijn bookmaker gezegd. Terwijl zijn voorzitter, vlak voor het betreden van het veld, nog de hoop had uitgesproken dat hij DRIE doelpunten zou maken! Dat is toch allemaal niet meer bij te benen voor een eenvoudige Italiaanse tasjesdief? Hij gaat bij de tweede paal staan, de corner zweeft voor het doel, hij springt hoog op en kopt de bal in de touwen: 1-0. Trainer tevreden, bookma ker al half tevreden, voorzitter zit te wachten op de overige 66-tweederde percent van zijn verwachtingen. Even later ziet hij kans langs de verdediging een land waar Kees Rijvers en Faas Wilkes (als voorzitter van Feyenoord) geschorst zijn, waar Johan Cruijff en Willy van de Kerkhof geschorst zijn, waar Ruud Krol onder verdenking staat, en waar nog een twintigtal eredi- visiespelers ervan verdacht worden hun medewerking te hebben gegeven aan manipulaties met de uitslagen terwille van een illegale gokmarkt, daar moet je je als voetbalsupporter toch wel erg onbehagelijk voelen. Daar sluip je te glippen, en jawel, doelpunt. Bookmaker buitengewoon tevreden, maar tegelijkertijd ook ietwat veront rust, want er zijn pas dertien minuten gespeeld, en wat kan er niet allemaal gebeuren in 77 minuten? had gespeeld. Bij óns worden oud-inter- nationals geen voorzitter van hun oude club, ze worden hooguit scout, zodat ze hun eigen club nooit meer kunnen zien voetballen. Trappatoni zou je nog kunnen verge lijken met Kees Rijvers, en inderdaad, in het veld terugsprong zodat hij hem maar voor het intikken had, maar OP de lat, en daarna uit. Zo gezegd zo gedaan. Aad Mansveld heeft ook al eens van een journalist een tientje gewonnen, nadat hij gezegd had dat hij de bal vanaf de rand van het strafschopgebied drie keer tegen de lat zou schieten (misschien was het geen tientje, en niet drie keer, maar het was wel Aad Mansveld). Zp zal het onge twijfeld niet gegaan zijn, maar zo stel ik het me voor. Maar eigenlijk is het dus niet voorstelbaar voor dank is afgenomen. Vilé en met hem de zes andere bestuursleden zien nog maar één uitweg om de saneringsoperatie een kans van slagen te geven. Er moeten vijf clubs verdwijnen. Met ingang van het seizöen 1981-1982 mogen nog maar 32 clubs uitkomen in de competitie van het betaald voetbal. Nog geen twee jaar geleden heeft het betaald voetbal zich met hand en tand tegen dergelijke voorstellen verzet. Aan het aantal van 37 clubs mocht niet getornd worden en staatssecretaris Wallis de Vries van CRM zwichtte uiteindelijjc voor die eis. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik kan nog maar steeds geen vinger achter dat Italiaanse omkoopschandaal krij gen. Ik lees de namen van de clubs en de spelers, ik zie altijd maar weer die foto van Paolo Rossi daarbij staan (de foto archieven van de Nederlandse sportre dacties zijn blijkbaar zeer beperkt), maar wat ik me bij dit alles moet voor stellen weet ik nog steeds niet. De Italiaanse bondscoach Enzo Bear zot moet afzien van Rossi en Bruno Giordano voor het Europees kampioen schap, volgende maand. Dat is niet zo best. Maar wat moet ik me daarbij voor stellen? Ik denk: de Italiaanse Tscheu La Ling is geschorst, of eigenlijk Johan Cruijff toen hij nog vedette bij Ajaq was. Maar Rossi zit niet bij Juventus of AC Milan of Inter Milan, maar bij Peru gia, dus eigenlijk is hij, nou laat eens kijken: de Schapendonk van Italië, maar dan een Schapendonk die idool en interlandspeler is, dus Nanninga, of Pierre Vermeulen. Ik geef toe, die vergelijkingen gaan niet helemaal op, Rossi is gewoon de Paolo Cruijff die bij FC Utrecht speelt, maar wie is Bruno Giordano? De Kees Kist van Italië, de topscorer immers van het afgelopen seizoen! Nu wordt ook, of all people, nog Giancarlo Antog- noni ervan beschuldigd op de illegale gokmarkt gemanipuleerd te hebben, en hij is, zo lees ik, de spelmaker van het Italiaanse elftal, alsmede van Fiorenti na. Heini Otto dus, nee, beter voorbeeld, Willy van der Kuylen, maar dan spe lend voor Willem II. U merkt wel hoe moeilijk het is om deze Italiaanse om- koopaffaire een beetje te doen leven voor de Nederlandse voetballiefhebber. Tot de geschorsten behoren ook de voorzitter en de trainer van Juventus, Giampiero Boniperti en Giovanni Trappatoni, allebei befaamde oud-in- ternationals. De Jaap van Praag en Leo Beenhakker van Italië dus, als Jaap van Praag althans ooit veelvoudig in ternational en nog steeds voorzitter van Ajax was geweest, en als Leo Been hakker ooit in het Nederlands elftal De rest van de wedstrijd speelt Paolo als een ouwe krant. De bal stuitert over zijn voet, als hij hem voor het inkoppen heeft krijgt hij hem op zijn achterhoofd, en toen hij door een misser van de ausputzer opeens een vrij veld voor zich kreeg en alleen op de keeper afstormde, moest hij verschrikkelijk goed naden ken voordat hij de oplossing gevonden had. Als hij de bal door de keeper liet weggrabbelen liep hij het risico dat de scheidsrechter voor penalty floot, en de strafschopnemer (de nimmer falende Canaletto, u weet wel), wist misschien niets af van de bindende afspraken met de bookmakers. Hij kon natuurlijk haastig tegen de keeper aanschieten, en deze na afloop prijzen voor diens ti ming en kundige interceptie, maar dat was zijn eer weer te na. Hij kon, vlak voor de keeper, de bal even opwippen en met de hand meenemen in de hoop dat de scheidsrechter het zou zien en zou affluiten, maar hij speelde voor de thuisclub, dus de kan.s was groot dat de scheidsrechter zijn handige handsbal- letje over het hoofd zou zien. Hij kon zich door de keeper opzij laten drukken, naar de rand van het strafschopgebied, en vanuit die moeilij ke hoek net achter schieten, dat zou iedere supporter hem vergeven, maar als de keeper ook in het complot zat, zou deze natuurlijk onverhoeds struike len voordat hij bij hem was, zodat hij een open veld voor zich kreeg, plus een open doel. Daarom besloot hij tot zijn meesterstukje: een schitterende lob over de uitgelopen keeper heen maar niet IN het doel maar OP de lat, en natuurlijk niet zo dat de bal dan weer een e

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1980 | | pagina 39