I Nationale Stichting Casinospelen SIHI-MATERS B.V. de rijksoverheid vraagt STAFMEDEWERKER M/V (vr/mnl) produktiemedewerkers geplaatst worden in zowel dagdienst als twee- en drieploegendienst. 1 o HOUTBON» Bij de Nationale Stichting Casinospelen met casinovestigingen te Scheveningen, Valkenburg en Zandvoort werken momenteel 800 Nederlanders en buitenlanders. De belangstelling van het publiek voor de Nederlandse casino’s is groot In verband hiermede zal het speltechnisch personeel worden uitgebreid. NEDERLANDSE Nederlandse Rotogravure Maatschappij wU ZATERDAG M E I 1980 tekort. Daarom zoeken wij met spoed een commercieel ingestelde MTS-er F Geboden wordt: Na het behalen van diploma Black Jack Croupier, een vaste aanstelling in een van de officiële Nederlandse casino’s. 40-urige werkweek, inclusief week enddiensten. Goede salariëring en overige arbeidsvoor waarden. Goede karrière-mogelijkheden. Hij zal zorgen voor het maken van schriftelijke offertes en hij zal telefonisch kontakten gaan onderhouden met klanten. Daar komt dan nog bij het verzorgen van de after-sales service. De diverse opdrachten krijgt hij van vertegen woordigers of door middel van telefonische en schriftelijke aanvragen. buitendienst-ambtenaar (mnl./vrl.) s Duits en Engels bereidheid tot het verrichten van onge regelde diensten en overal inzetbaar zijn (Scheveningen, Valkenburg en Zandvoort) geen bezwaar hebben tegen een psychologische test en een antecedenten onderzoek. Sollicitatie: Belangstellenden kunnen zich schriftelijk aanmelden tot uiterlijk 24 mei a.s. door het schrijven van een brief met uitvoerige gegevens en een recente pasfoto aan het Hoofd Personeelzaken van de Nationale Stichting Casinospe len, Postbus 7631,1118 ZJ Luchthaven- Schiphol. Een bijzondere baan, waarvoor we iemand zoeken met MTS-werktuigbouw, en als vooropleiding liefst MAVO. Bovendien verwachten wij van hem een redelijke beheersing van het Duits en Engels. Enkele jaren technisch-commerciële ervaring strekt tot aanbeveling. Voldoet U aan deze eisen, dan is dit een prima baan voor U, met een goed salaris en uiteraard uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Het van oorsprong Angelsaksische kaartspel Black Jack (een-en-twintigen) wordt in de Nederlandse casino’s zeer enthousiast beoefend. Deze nieuwe cursus duurt circa 2 maanden en zal in de casino’s van Scheveningen en Zandvoort worden gehouden. De kosten bedragen f500,-, welke bij indiensttre ding zullen worden terugbetaald. De lesuren zijn op werk dagen van ’s morgens 9.30 uur tot 13.00 uur. Geïnteresseerden in deze cursus dienen te voldoen aan de volgende eisen: leeftijd tussen 20 en 25 jaar (min. lengte 1.65 m) Nederlandse nationaliteit onbesproken gedrag (bij aanstelling is het overleggen van een zgn. bewijs van goed gedrag een vereiste) beschikken over een dienstverle nende mentaliteit een uitstekende gezondheid representatief zijn en over goede kontaktuele eigenschappen beschikken middelbare schooloplei ding en daarbij goed kunnen hoofdre kenen spreekvaardigheid in Frans, Heeft U belangstelling? Bel dan 02510-29021 meer voor informatie. U kunt Uw sollicitatie richten aan Sihi-Maters, Havenstraat 22,1948 NP Beverwijk, t.a.v. de heer K. Kindt. Sihi-Maters levert pompen, installaties, warmtewisselaars en compressoren. Op de In de ploegendienst wordt wekelijks van ploeg gewisseld. 1 voor het Ministerie van Volkshuisvesting en t Standplaats: Haarlem. Sollicitaties inzenden vóór 11 juni 1980. K" i t Begin juni a.s. start een nieuwe cursus Bovengenoemd salaris is exclusief 8°/o vakantle- uitkering. Het gaat hier om een zelfstandige afgeronde taak binnen de afdeling, en het accent van de werkzaamheden zal liggen op de verzorging en controle van de in- en output van de geauto matiseerde administratie, in het bijzonder de codering van de inkomende fakturen. Naast een goed salaris, kan men rekenen op een 13e maand (eventueel een 14e maand) en 8,33 vakantietoeslag. Wij werken 38 3/4 uur per week en wij hebben glijdende werktijden. Bijvoorbeeld van 08.00 uur tot 16.15 uur. Voorts zorgen wij voor vervoer van en naar het Sloterdijkstation en kunt u voor weinig geld uitstekend in ons personeelsrestaurant de lunch gebruiken. Indien u geïnteresseerd bent, verzoeken wij u een brief te schrijven aan het hoofd Personeels zaken, E.L. Westhoeve, met daarin vermeld uw opleiding, ervaring en levensloop. De Nederlandse Houtbond, de landelijke vereniging van ondernemingen in de groot handel in hout, zoekt voor zijn secretariaat, dat circa 20 medewerkers telt, een Naast bovengenoemde beloning gelden bij ons bedrijf de volgende secun daire arbeidsvoorwaarden: winstdelingsregeling (in 1978: 7,7 van het bruto jaarinkomen) opname in het Spaarfonds Grafische Bedrijven opname in het Pensioenfonds Grafische Bedrijven basis-vakantie 22 werkdagen per jaar; door ploegendienst uitlopend tot 25 werkdagen vakantie per jaar 8 vakantietoeslag bladenpakket 40% korting op V.N.U.-uitgaven studiekostenregeling sociaal fonds werkkleding werkschoenen vervoer station Haarlem - bedrijf v.v. reiskostenvergoeding voor hen die buiten de agglomeratie Haarlem wonen. tot zijn/haar taken behoren: verlenen van ondersteuning aan de algemeen secretaris van de vereniging. Dit omvat onder meer: het voorbereiden en verslaan van bestuursvergaderingen, het zelfstandig uitvoeren van projec ten en het bezien van wetsontwerpen, SER-adviezen e.d. op hun gevolgen voor de groothandel in hout, verzorgen van (vak)opleidingszaken. Waarvan de werkzaamheden bestaan uit: het vertegenwoordigen van de vereniging in besturen van vakopleidingsorganen, het geven van voorlichting aan leden- bedrijven en het volgen van ontwikkelingen op het gebied van opleiding, bij gebleken geschiktheid het zelfstandig voeren van het secretariaat van de sectie Technische Zaken van de Nederlandse Houtbond, het verzorgen van publicaties van de vereniging (brochures, jaar verslagen e.d.) en de daaraan verbonden contacten met druk kerijen en reclamebureaus. wij bieden onder andere de volgende arbeidsvoorwaarden: een aanvangssalaris dat, afhankelijk van opleiding en ervaring, tussen f. 2.700,— en f. 3.500,— per maand ligt, 8% vakantietoeslag en een dertiende maand, 22 vakantiedagen (met gemaakte vakantieafspraken wordt rekening gehouden). bij de selectieprocedure waarin een psychologisch onderzoek opgenomen kan zijn, is een externe adviseur betrokken. nadere informatie wordt verstrekt door mevrouw K. Stibbe, Personeelszaken, telefoon (020) 22 00 16. sollicitaties richten aan: Nederlandse Houtbond, Keizersgracht 298, Postbus 19560, 1000 GN Amsterdam, Afdeling Personeelszaken. van kandidaten verwachten wij dat zij: een opleiding hebben gehad op HBO-niveau of een kandidaats examen rechten of economie hebben afgelegd, ervaring hebben in een soortgelijke functie, redactionele vaardigheid bezitten, omstreeks 30 jaar zijn. 06.00 -13.30 uur 06.00 - 11.00 uur 13.30 - 22.00 uur 06.00 14.00 uur 14.00 - 22.30 uur 22.30 -06.00 uur B.V. OVERSLAGBEDRIJF "AMSTERDAM is een bedrijf dat zich in het Westelijk Haven gebied van Amsterdam bezighoudt met de opslag en overslag van droge massagoederen. B.V. OVERSLAGBEDRIJF "AMSTERDAM Westhaven, Kompasweg 23, 1042 AK Amsterdam, Postbus 8041, 1005 AA Amsterdam. Telefoon (020) 11 55 44, tst. 227 of 228. E 1 v E t r Voor de afdeling Boekhouding zoeken wij op korte termijn een boekhoudkundig medewerk(st)er Hij of zij moet in het bezit zijn van het Praktijkdiploma Boekhouden en bij voorkeur studeren voor het MBA-diploma. 04 ï- CD C/3 De Nederlandse Rotogravure Maatschappij BV is een moderne diep- drukkerij behorend tot de VNU-Industriegroep B.V. en is drukker van o.a. Panorama, Avenue en Popfoto. Op diverse afdelinge van ons bedrijf kunnen Wij zoeken mensen die samen willen werken in de diverse produktieteams en daardoor een aandeel kunnen leveren in de totstandkoming van onze produkten. Inzet en teamgeest staan in deze funkties boven opleiding. Salaris: afhankelijk van opleiding en ervaring max. f 2960,- per maand. Voor 21 -jarigen en ouder gelden de volgende beloningen: dagdienst: f. 468,58 bruto per week. 2-ploegendienst: f. 589,95 bruto per week, uitlopend tot f. 604,80 bruto per week. In de 2-ploegendienst gelden de volgende werktijden: ochtenddienst maandag t/m vrijdag zaterdag middagdienst maandag t/m vrijdag Indien u voor bovenstaande funktie belangstelling heeft kunt u kontakt opnemen met de heer A. van den Berk Nederlandse Rotogravure Maatschappij BV, Jan Willem Lucasweg 5 2031 BE Haarlem. Tel. (023) 31 90 90, tst, 334 afd. Personeelszaken. Ruimtelijke Ordening t.b.v. de Centrale Directie van de Volkshuis vesting, Directie Woningbouw, Afdeling Huur- zaken, Secretariaat van de Huurcommissies in de ressorten Haarlem e.a. Functie-informatie: instellen van onderzoeken naar de huurprijs c.q. huurwaarde van onroerend goed, rekening houdend met aangebrachte verbeteringen en verbouwingen en naar de onderhoudstoestand van woningen; opstellen van rapporten ter behandeling in commissies. Vereist: diploma MTS-bouwkunde of een hiermee vergelijkbare opleiding. Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van vacaturenummer 0-6017/1757 (in linkerbovenhoek van brief en enveloppe) en uw huisadres met postcode, zenden aan de Rijks Psychologische Dienst, Prins Mauritslaan 1. Corr. adres: Postbus 20013, 2500 EA ’s-Gravenhage. 3-ploegendienst: f. 582,22 bruto per week, uitlopend tot f. 611,44 bruto per week gemiddeld. In de 3-ploegendienst gelden de volgende werktijden: ochtenddienst maandag t/m vrijdag middagdienst maandag t/m vrijdag nachtdienst maandag t/m vrijdag VNU Industriegroep BV is een divisie van VNU Verenigde Nederlandse Uit geversbedrijven BV. Dit concern is o.m. uitgevaren drukker van tijdschriften, boeken en dagbladen. In VNU Industriegroep zijn vrijwel alle drukkerij- activiteiten van VNU ge bundeld. Black Jack Croupier"

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1980 | | pagina 42