se HOOFDLEIDSTER verpleegkundige leerling programmeurs m/u) iwMIfi KAAS ^yhnstellwj wijk 0 LL h\ w secretaresse hoofdafdeling administratieve zaken, een baan die om initiatief vraagt 8 8 I JONGE VERTEGENWOORDIGER 4 r Diaconessenhuis Heemstede II F Ziekenverzorgenden „DE STUURHUT” R A 1 I garage-assistent 1 1 Donnelley-Vierhand B.V. I !|lhi iten Het directoraat Effecten is gevestigd in ons pand aan de Amstelstraat 21 te Amsterdam-Centrum. Gemakkelijk te bereiken met openbaar vervoer. Voor de hoofdafdeling Administratieve Zaken van dit directoraat zoeken wij op korte termijn een secretaresse, liefst met enige ervaring. mm 45 4ÜATERDAG 10 MEI 1980 M =- CHR. KLEUTERSCHOOL 1207 Parkstraat 18 - 1506 WD Zaandam Wij zoeken per 1 augustus 1980 een 3 <4 £3 aki I Als secretaresse van de hoofdafdeling Administratieve Zaken notuleert u de ver schillende vergaderingen, u behandelt de post, tikt de brieven, houdt de agenda’s bij en verzorgt het archief. Het normale secretaressewerk dus. Maar centrale en afwisselende baan waarin veel met mensen te maken krijgt. VNU staat voor Verenigde Nederlandse Uitgeversbedrijven. Het concern heeft als activi teiten: het uitgeven, drukken en verspreiden van tijdschriften, boeken en dagbladen, zowel in Nederland als daarbuiten in dit kader houdt VNU zich ook bezig met 't ohtwikkelen van nieuwe produkten en technieken. Het concern overkoepelt ca. 75 bedrijven in totaal zijn hier ruim 8000 mensen werk zaam. Het hoofdkantoor is gevestigd in Haarlem-Schalkwijk VERENIGDE NEDERLANDSE UITGEVERSBEDRIJVEN Opleiding Zodra u bent aangenomen begint u aan een intensieve opleiding Deze is opgebouwd uit het in de praktijk en in theorie opdoen van kennis van de automatisering. De belangrijkste automatisenngsactiviteiten zijn ondergebracht in de concernstafafdellng Systemen. Deze afdeling is met 100 medewerkers verantwoordelijk voor de ontwikkeling en verwerking van vooral admini- varing. Het gaat om een nieuwe functie op deze afdeling, die u zelf zult moeten maken. U heeft dus initiatief nodig, doorzettings- vermogen en een portie lef. U moet zeker niet te verlegen zijn en belangstelling heb ben voor de effectenwereld. Natuurlijk moet u in teamverband kunnen werken en een goede en prettige collega zijn. Wij bieden u een goed salaris, tenminste 4 weken vakantie, 8% vakantietoeslag, 13e maand, winstdelingsuitkering, premie- vrij pensioen, gunstige financieringsrege- ling, royale bijdrage in studiekosten, reis kostenvergoeding en een aantrekkelijke spaarregeling. Daarnaast kennen wij een systeem van variabele werktijden. U kunt uw sollicitatie richten aan de NMB, t.a.v. de heer P. Westerhof, afde ling Personeelszaken Effecten, Amstel straat 21, 1017 DA Amsterdam. Als u eerst wat meer wilt weten kunt u hem bellen, telefoon: 020-5432912. stratieve Informatiesystemen voor de divisies en werkmaat schappijen van het concern VNU werkt o a. met twee IBM 570/148 systemen De toe passingen betreffen zowel batch als realtime verwerking Naast ervaring achten wij voor deze funktie van belang: bij voorkeur HAVO opleidingsnivo administratief onderlegd leidinggevende capaciteiten Donnelley-Vierhand stelt daar tegenover uitstekende carrièremogelijkheden ineen dynamisch bedrijf 100% studiekosten vergoeding een uitstekende werksfeer. De werkzaamheden worden uitgeoefend in een klein team van 8 medewerkers. Onze kleuterschool bestaat uit twee klassen en werkt zeer nauw samen met de basisschool „Zaandam-West”. Wij verwachten dat de hoofdleidster wil meewerken en meedenken over: een verdere integratie met de basisschool; een uitbouw van de ouderparticipatie (denk)-groep en het werken met zgn. spelletjes-ouders, etc.; op positieve wijze vormgeven aan het christelijk onderwijs. Dit alles vraag teveel extra tijd en een grote inzet. voor onze kleuterschool. Van de nieuwe hoofdleidster wordt verwacht dat zij in het bezit is van de akten A, B en C.K.O. Onze voorkeur gaat uit naar iemand met enige ervaring. Verdere informatie bij de hoofdleidster, Marja Zwijnenburg, telefoon 02274-3876 (thuis) of 075-161722 (school). Sollicitaties waarin iets duidelijk wordt van de eigen gedachten over bovenstaande punten zien we graag binnen 7 dagen na het verschijnen van dit blad tegemoet. De sollicitatiekommissie bestaat uit een bestuurslid, een ouder en een vertegenwoordi ging van het personeel van kleuter- en basisschool. Brieven richten aan het bestuur van de Vereniging Christelijk Onderwijs, Postbus 88, 1500 EB Zaandam. informatie Nadere inlichtingen kunnen worden verstrekt door de heer Ir J J M van den Berg, 023-539040, tst 485, Cs avonds 071-895261) of de heer M. van den Hoogenband, 023-539040, tst. 256 Schriftelijke sollicitaties kunt u onder vermelding van vacature nummer HD02 zenden aan VNU Hoofdkantoor, Personeel en Organisatie, Postbus 4028, 2003 EA Haarlem Kleine Houtweg 16 2012 CH fjaarlem Telefoon (023)319146* VOELT U IETS VOOR DEZE FUNKTIE? Voor meer informatie kunt U bellen met onze Sales-manager Annelies van Weelde, tel.023-31 91 46 toestel 125. Uw schriftelijke sollicitatie kunt U richten aan onze afd. personeelszaken. v 22 TOT 28 JAAR Donnelley-Vierhand is een nationaal en internationaal opererend direct marketing organisatie, die zich bezig houdt met gerichte en meetbare informatie aan de konsument. Een belangrijk gedeelte van de dienstverlening richt zich op massale en selektieve huis-aan-huis verspreidingen. Vierhand huis-aan-huis is op dat gebied een toonaangevende organisatie, waarin, vele duizenden mensen dagelijks aktief zijn. Voor deze divisie zoeken wij op korte termijn EEN OFFICE MANAGER HUIS-AAN-HUIS. Tot de taak zal behoren: het coördineren van alle commercieel-administratieve werkzaamheden, waaronder input EDP, orderbehandeling en kontrole. Commercieel inzicht is van groot belang. De office manager rapporteert dan ook aan de sales-manager. Ervaring op commercieel-administratief gebied is uiterst belangrijk om deze afwisselende, maar drukke funktie optimaal inhoud te geven. 1 I I y i? «0$B00 R SPECIAAL) BEREID Anno 1681 /V* Verpleeghuis en Reaktiveringscentrum k) Kandidaten Voor deze interessante carrière in de automatisering dient u te beschikken over minimaal een diploma HAVO met wiskun de en Engels of een daarmee gelijk te stellen niveau. Enige ervaring in een administratieve organisatie strekt tot aanbeveling Om uw affiniteit en mogelijkheden ten opzichte van de automatisering te meten, stellèn wij het op prijs u een test af te nemen. Ir'ii Mogelijkheden U zult in de funktie van leerling programmeur meebouwen aan inforrnatiesystemen die in vele takken van het VNU- concern worden ontwikkeld Het gaat daarbij om het coderen van informatie, het ontwerpen van programma's en het testen daarvan Voor het programmeringswerk is eigen apparatuur aanwezig (terminals welke in verbinding staan met het VNU-computer- centrum). Bijzondere startposities naar een carrière in de automatisering Kaasunie van Vliet B.V. wat wij vragen en bieden U heeft een middelbare opleiding, b.v. HAVO, aangevuld met een secretaresse-of daarnaast zijn er nog diverse andere werk- gelijk waardige opleiding en liefst enige er- zaamheden, zoals het verzorgen van de documentatie, allerlei administratieve ta ken, het aannemen van de telefoon en het ontvangen van bezoekers. Kortom, een ft Ook wordt zelfstudie nadruk kelijk gestimuleerd en bestaat bij VNU een uitstekende regeling daartoe. Mogelijkheden tot verdere doorgroei worden sterk bevorderd. F Projekten U zult voornamelijk werkzaam zijn in projektgroepen die uit verschillénde disciplines binnen de automatisering zijn samen gesteld. Afhankelijk van de omvang van het projekt zult u daar korter of langer mee bezig zijn. Elk projekt stelt hoge eisen aan de samen werking met andere mensen zowel binnen als buiten de automatisering 1 I III Ulilü en, U kunt zowel telefonisch als schriftelijk (onder nr. 1304) NEDERLANDSCHE MIDOENSTANDSBANK □rn. ten aan voor de afdeling vervoer te Bloemendaal vragen wij een Een psychologisch onderzoek zal tot de selektieprocedure behoren. ynu »g Op onze kinderafdeling komt een vacature voor een Momenteel hebben wij plaatsingsmogeijkheid voor enkele gediplomeerde full-time De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de CAO- Ziekenhuiswezen. pt. tekent initair, leburo's. lingen, wij bieden een bruto-maandsalaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring, tot 2.337,- deze functie kan leiden tot een salaris van 2.545,- bruto per maand de bij de overheid gebruikelijke arbeidsvoorwaarden. taak het rijklaar maken en uitwendig onderhouden van bedrijfsauto s het herstellen van lichte plaafschade het op orde houden van de garage e.a wij vragen rijbewijs B-E leeftijd 30 tot 35 jaar het PWN verzorgt vanuitèen verscheidenheldaan vestigingen in de provincie noord-holland de winning en distributie van drinkwater voor het grootste deel van dit gebied. sollicitaties, waarin een omschrijving van de tot nu toe verrichte werk zaamheden. worden binnen eén week na het verschijnen van dit blad met belangstelling tegemoet gezien door de directie van het PWN, postbus 5, 2060 BA Bloemendaal. s.v.p. in linker bovenhoek van brief en enveloppe 8024b vermelden. De Nederlandse Kaas Unie brengt een veelgevraagd assortiment Nederland se en buitenlandse kaas op de markt, waaronder Uniekaas en BonAmi. In de funktie staat, naast de begeleiding van bestaande klanten, de werving van nieuwe afnemers centraal. Het werk speelt zich af in de grotere supermarkten. De man die wij zoeken heeft een goede basisopleiding, tenminste HAVO en bij voorkeur HEAO. Ervaring in de verkoop aan de levensmiddelenbranche lijkt ons een goede steun. Voor een energieke, ambitieuze jongeman, die een commerciële carrière wil maken in een snelgroeiende onderneming is dit een zeer aantrekkelijke funktie. Amstelhof is een modem verpleeghuis in een 17e eeuws gebouw. Verdeeld over 11 afdelingen worden er 200 somatische en 150 psychogeriatrische patiënten verpleegd en gereaktiveerd. De NEDERLANDSE KAAS UNIE zoekt voor haar vestiging in het Westen van het land een B v vanaf 211.0f ir 7691. mnaar u tatiefor- L 1 □DDlnOOD o o met kinderaantekening. Salariëring vindt plaats volgens de schaal van verpleegkundige A. Hoewel wij de voorkeur geven aan een full time dienstverband willen wij een mogelijk part time dienstverband ook overwegen. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door Zr. M.F.J.J. Elsenburg, hoofd verpleeg kundige dienst. Sollicitaties te richten aan de afdeling Personeel en Organisatie. Handellaan 2, 2102 CW Heemstede, tel.023-319310. V- V. wijk Amstel 51 1018 EJ Amsterdam telefoon 020 - 22 5151 I <y I x Donnelley-Vierhand in Haarlem heeft zich ontwikkeld tot een n. toonaangevende organisatie op het gebied van reklamedienstverlemng -I en distributie van informatie aan de konsument J j De Donnelley groep, die deel uitmaakt van het Dun Bradstreetconcern y omvat zo n 300 bedrijven in 50 landen. Binnen de Europese Dun Bradstreet organisatie is Donnelley-Vierhand duidelijk een onderneming met een eigen professionele aanpak Onderdeel van die aanpak is het produktiegedeelte De afdelingen tellen 22 of 34 patiënten. Er wordt veel aandacht besteed aan zowel de verpleging als de reaktivering. De afdeling staat onder leiding van een hoofd; de bezetting bestaat verder uit een waarnemend hoofd, een instruktie- verzorgende, ziekenverzorgenden, leerling ziekenverzor genden en verpleeghulpen. Voor enkele sollicitanten bestaat de mogelijkheid om te worden aangesteld als instruktieverzorgende. Gaarne uw reactie zenden aan: t.a.v. de heer C. A. G. M. Oudshoorn Carolus Clusluslaan 3 Postbus 40 2215 ZG VOORHOUT Tel. 02522-19135 Naast een goed salaris zijn er nog enkele aantrekkelijke emolumenten, o.a. het gebruik van een representatieve auto en een goede onkostenvergoe ding. lert o.a. >ps en de a la x>pe en l I solliciteren bij de afdeling Personeelzaken. Voor informatie kunt u zich telefonisch in verbinding stellen met Mevr. G. van Rooijen (Hoofd Verplegingsdienst) of de heer P. Vijn (afdeling Personeelzaken). iiiiuiii

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1980 | | pagina 45