Schiphol PART-TIME MEDEWERKSTER Welke academici en HBO-ers met commerciële ambitie willen een carrière opbouwen als informatiedeskundige? ■Illlllllllll Binnenkort start een opleiding. consultant hoofd voedingsassistent sekretaresse r I A I verpleegkundigen O.K. verpleegkundige randstad uitzendbureau GENERAL ELECTRIC Ee' EEN MEDEWERKER "w STENOTYPISTE NEDERLANDS HESTERMAN TYPISTE NEDERLANDS BOEKHOUDERS MBA BOEKHOUDKUNDIG MED. TYPISTE NED.-ENG. TYPISTE NEDERLANDS TELEFONISTE/TYPISTE MEDISCH SECRETARESSE sales representative klinisch chemisch analist (mnlJvri.) 19 80 M E I I direct werk op kantoor voor: mo nei Belangstellenden voor deze functies vragen wij meteen te bellen voor meer informatie en eventueel een afspraak voor een oriënterend gesprek op ons bedrijf. Mej.T van Nes van de afd personeelszaken beantwoordt alle vragen graag, 020-846825. Het is ook mogelijk direct te schrijven naar General Electric Information Services B.V, Kabelweg 37, 1014 BA Amsterdam. BOEKHOUDKUNDIG EN SECRETARIAATSPERSONEEL 80-18 ziekenhuis St. Joannes de Deo haarlem 7" Indi met een !r 'General Electric Information Services be1 Wm. H. Müller Co. Amsterdam BV Ber Ha< Op onze verkoopkantoren in Amsterdam, Vught, Rotterdam en Amersfoort bestaat een groeiende behoefte aan mensen van niveau met duidelijke ambities en plezier om te starten in een commerciële functie. Deze functie is commercieel gericht. Als sales representative opereert u op uitvoerend en beslissmgsniveau U praat niet alleen met bestaande relaties, maar probeert ook nieuwe contacten te leggen. Nadat een relatie klant is geworden blijft u deze begeleiden. (m/v) General Electric Information Services B.V is een van de grootste computerbureaus ter wereld en beschikt over een wereldomvattend netwerk. Wij bieden onze klanten tal van diensten op het gebied van de automatisering zoals management informatie-systemen en systemen toe pasbaar op administratief, fmancieel- economisch, technisch-wetenschap- pelijk en statistisch gebied. Onze cliënten kunnen o.a. worden gevonden bij de overheid, in de bankwereld, bij verzekeringsmaat schappijen en in het bedrijfsleven. Instellingen die alle zelf ook over computerfaciliteiten beschikken en daarom onze sterk kwalitatieve in breng naar waarde weten te schatten Deze inbreng is sterk afhankelijk van de kwaliteit van onze mensèn Daarom investeert General Electric graag in de toekomst van jonge men sen, op academisch of HBO-niveau. Wij hechten veel waarde aan uw opleiding en willen u uitdagen deze -kennis in praktische ervaring om te zetten. Wij willen u daarbij helpen middels een opleiding van 6 a 12 maanden, afhankelijk van de reeds opgedane bedrijfservaring Als consultant bent u.verantwoordelijk voor de begeleiding van bestaande relaties en het opstarten van nieuwe projecten bij deze relaties, levens assisteert u de sales representative in zijn verkooptaak Beide functies worden ondersteund door de diverse afdelingen in het hoofdkantoor en worden in teamverband vervuld. Het salaris is natuurlijk aangepast aan het niveau van de opleiding en wordt tijdens de opleiding volledig doorbetaald. Er zijn duidelijk óarnèremogelijkheden aanwezig in een branche waarin de technologische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen Plezier in uw werk en studiezin leiden mede tot aantoonbare resultaten. Deze drie factoren te zamen zijn zeer noodzakelijk om de uitdaging aan te kunnen. 1 f HOX I i i secretariaats- en boekhoudkundige functies i' I Voor de voedingsdistributie vragen wij een i vraagt met kennis van Duitse en Engelse taal. mtenMlio muller groep Zijlstraat 89. Haarlem, tel. 312640 tussen de 18 en 25 jaar, met een MAVO/ HAVO-opleiding en met kennis van de En gelse en Duitse taal en typevaardigheid. In ons ziekenhuis (333 klinische bedden) ontstaan de vacatures van: Voorkeur verdient dat u beschikt over eigen vervoer. Indien u belangstelling heeft voor deze funk- tie belt u dan even met de afdeling Perso neelszaken van Uw taak houdt in grote lijnen het volgende in: het verrichten van technische en ekonomische studies op werktuigbouwkundig gebied. Hierbij wordt vooral het onderwerp energie- en klimaatinstallaties onder de loupe genomen. Omdat de advie zen die hieruit voortkomen, een beleidsvoorbereidend en onder steunend karakter hebben, moeten deze studies technisch-ekonomisch, technisch-konstruktief en onder- houds-technologisch evenwichtig onderbouwd zijn. Verder behoort bij uw taak het aangeven, wanneer externe adviesbureau s moeten worden ingeschakeld en het bege leiden c.q. koördineren van onder zoeken van externe instanties. Het deel uitmaken van werkgroepen en als koördinator de verantwoorde- Als groepsleider geautomatiseerde grootboek- en debiteurenadmini stratie, die verantwoordelijk zal zijn voor een juiste uitvoering van de werkzaamheden van de betreffende groep, zoals: - de verwerking van grootboek- mutaties en produktie van finan ciële overzichten van het groot boek - debiteurenadministratie en debiteurenbewaking - kas-, bank- en giroadministratie. Als medewerker van de lucht haven betaalt u over uw salaris geen premie AOW/AWW. Die komt voor rekening van de N.V. Bovendien hebt u een pakket sekundaire arbeids voorwaarden dat ronduit goed is te noemen. De N.V. Lucht- Wm H. Müller Co, Amsterdam B.V. De Ruyterkade 7 (Havengebouw) Amsterdam Telefoon 020-263456 instellingen die op Schiphol zijn gevestigd. Het beheer van deze luchthaven is in handen van de N.V. Luchthaven Schiphol. Dit betekent de verantwoorde lijkheid voor aanleg, onderhoud, ontwikkeling en exploitatie van het luchtvaartterrein. U hebt na het VWO. de HTS Werk tuigbouw met sukses afgesloten, gevolgd door een applikatiekursus Meet- en Regeltechniek. En dit zo mogelijk nog aangevuld met kursus- sen Klimaattechniek. Minimaal 10 jaar ervaring in een grote onderhoudsdienst of engineermgs- groep met oriëntatie op energie- Voor deze vakature willen wij graag in kontakt komen met kandidaten die, naast een algemene ontwik keling op MAVO/HAVO-niveau en minimaal een MBA-diploma, beschikken over ruime boekhoud kundige en automatiseringservaring. haven Schiphol gaat er van uit, dat élke funktie zowel door mannen, als door vrouwen vervuld kan worden. Interesse en woont u in de omgeving van Schiphol? Schrijf dan, binnen 10 dagen, Gezien het karakter van de functie worden tevens eisen gesteld aan leidinggevende kapaciteiten, uit drukkingsvaardigheid en kontaktu- ele eigenschappen, terwijl een rede- U verdient in deze aantrekkelijke funktie een aanvangssalaris dat, afhankelijk van uw opleiding en ervaring, ligt tussen f 3.778,- ep f 4.600,- bruto per maand. De N.V. Luchthaven Schiphol heeft 1350 werknemers die samenwerken om Schiphol zijn vooraanstaande plaats in de internationale luchtvaart te laten behouden en te versterken. problematiek, opwekking en trans port. is onontbeerlijk. U hebt een goed ontwikkeld analytisch en relativerend vermogen, ekonomisch inzicht en u kunt goed met mensen opschieten. U verdient een aanvangssalaris dat, afhankelijk van uw opleiding en ervaring, ligt tussen f 1 940,- en f 2.703,- bruto per maand. lijke kennis van de Engelse taal voor een aantal kontakten gewenst is. voor instrumenteren/assisteren en voor de verkoever- kamer, full-time en part-time. Tel. inlichtingen bij de heer J.M. Jansen, hoofd O.K., sein nr. 1125. ongevallen en chirurgische polikliniek. i bij voorkeur met I.C. of C.C.U. aantekening. Tel. inlichtingen bij de heer N.W. Vink, hoofd dienst Polikliniek, sein nr. 1172. Bekendheid met telex gewenst en type-erva- ring vereist. Nadere informatie over deze funktie kunt u inwinnen bij het hoofd bureau Speciale Technieken en Energiebeheer Ing. J.W Peppelman. tel. 020-5172553, privé 02518-55378 de dienst Personeelszaken, Velserstraat 19, 2023 EA Haarlem, postbus 1638, 2003 BR Haarlem, tel. 023- 259001. Soil. Tel. 02503-11341, STARNMEERSTRAAT 3, Hoofddorp. voeding en voedings- distributiesystemen. Nadere inlichtingen worden verstrekt door het waarnemend hoofd van de Civiele Dienst, tel. 02550-19100, toestel 1175. Interesse in één van bovenstaande banen? Kom even langs bij USA Voor onze vestiging aan de Corsicaweg (Combined Terminals) zoeken wij voor het onderhouden van het kontakt tussen rederij/ scheepsleiding en Cargadoor/stuwadoor voor onbepaalde tijd bij een bedrijf in Haarlem- Schalkwijk. Graf lach» machlnehandel b.v. Voor langere tijd bij een relatie in Bloemendaal. Hele dagen, variabele werktijden voor langere tijd bij verschillende bedrijven in het centrum van Haarlem. op PD-niveau die zich gaat bezighouden met het beheer van de kas en de doorschrijfadministratle. Voor langere tijd bij een relatie in Zandvoort. Ben jij zo’n snelle typiste, dan kunnen wij je meteen aan de slag helpen bij een groot bedrijf aan de rand van Haarlem. Je komt voor halve dagen te werken op een correspondentie-afdeling. Deze baan gaat zeer lange tijd duren. Belangstelling? Bel 023-319304. Deze baan is voor hele dagen en gaat tot eind mei duren. Heb je ervaring met dictafoon dan is dat een pré, maar niet noodzakelijk. Het is bij een middel groot bedrijf in Haarlem-C. Voor meer informatie even bellen: 319304. Je komt te werken bij een bedrijf in Zwanenburg. In verband met het bedienen van de centrale (5 lijnen) wordt er een goede spreekvaardigheid in de moder ne talen van je verwacht. Typevaardigheid is een vereiste. Een leuke baan voor hele dagen, kan lange tijd gaan duren. Interesse? Neem dan even contact met ons op, 023-319304. met ruime ervaring voor een afd. poli-neurologie bij een ziekenhuis in de omgeving van Haarlem. Hij/zij wordt belast met het leidinggeven aan en begeleiding van de voedingsassistentes op de verpleegafdelingen, het coördineren van de werkzaamheden en het verrichten van admini stratieve werkzaam heden. In een 40-urige werk week wordt eens per twee weken een week end gewerkt. Voor de functie denken wij aan kandidaten met een opleiding en/of ervaring o.h.g van Bij het bureau Personeelsbeheer wordt gezocht naar een: vak.nr. 335/HD een sollicitatiebrief, onder vermelding van het vakaturen- nummer, aan het bureau Personeelsbeheer van de N.V. Luchthaven Schiphol, Postbus 7501,1118 ZG Luchthaven Schiphol. Op Schiphol landen en starten dagelijks zo’n 260 vliegtuigen. Tienduizenden mensen komen er Nederland binnen of zoeken juist via Schiphol hun weg naar de rest van de wereld. Er werken 26.000 mensen bij meer dan 300 bedrijven en Bij het bureau Speciale Technieken en Energiebeheer van de N.V. wordt gezocht naar een ervaren technisch specialist HTS-er werktuigbouw/meet- en regeltechniek vak.nr. 276/HD V 1 Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selektie- procedure. Het aanvangssalaris is afhankelijk van ervaring en ligt tussen f 2.623,- en f 3.034,- bruto per maand. U wordt toegevoegd aan het hoofd bureau Personeelsbeheer. Zodoende beheert u de agenda, maakt en volgt u afspraken, en behandelt u telefoongesprekken. U neemt de post op onderwerpen, evt. agendapunten en afspraken door en verzorgt de korrespondentie. U bereidt besprekingen en vergade ringen voor, verzamelt agenda punten en verzorgt de verslag legging en het bewaken van even tueel gemaakte afspraken. Daarnaast verzamelt u dokumen- tatie, aan de hand van toegezonden, of op te vragen tijdschriften, litera tuur. etc. Om deze veelzijdige en interessante baan goed aan te kunnen, hebt u HAVO plus hettypediploma. U hebt bij voorkeur het stenooiploma en kunt goed met mensen ópschieten. voor de afdeling klinische radiochemie, voor 32 uur per week (geen onregelmatige diensten). Tel. inlich tingen bij drs. A. Looyé, hoofd van de afdeling, sein nr. 1131. Schriftelijke sollicitaties te richten aan het hoofd van II" lijkheid voor de progressie daarin dragen, hoort daar ook bij. U werkt in teamverband nauw samen met technische specialisten van andere vakgebieden en oriënteert u met betrekking tot technische problemen waar nodig in het buitenland. In de adviezen geeft u alternatieve keuzemogelijkheden aan. waarbij uw persoonlijke voorkeur duidelijk naar voren komt. In verband met interne promotie van de huidige funktionaris kan bij de groep Boekhouding van het bureau Financiële Administratie en Verslaggeving worden geplaatst een: administratief specialist op MBA-niveau vak.nr. 343/HD Uw schriftelijke sollici tatie kunt u richten aan het hoofd van de afdeling Personeel en Organisatie van de Stichting Medisch Centrum Velsen, Postbus 464, 1970 AL IJmuiden IWIW zeeweg ziekenhuis velsen Het Zeeweg Ziekenhuis (312 bedden) behoor’ evenals het Verpleeghuis Velserduin (200 bedden) tot de Stichting Medisch Centrum Velsen

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1980 | | pagina 46