HEM T H7 I van het sfb biedt n alle kansen om vooruit te komen. Verpleegkundigen gieterij vaklieden MTS-er elektrotechniek met kennis van elektronika G is! P* systeemanalisten systeemontwerpers Noord-Zuid-HollandseAfervoer Maatschappij NV ADMINISTRATIEF MEDEWERKER(STER) T( de Hg Oi in BEAHUIS SF' vraagt met spoed: Vennep. .Woonplaats:- Studerenden voor M.B.A. genieten de voorkeur. Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe mogelijkheden. Onze organisatie verkeert in een boeiende ontwikkelingsfase. Met name de opbouw van geavan ceerde informatiesystemen is een belangnjke doelstelling. In verband met deze nieuwbouw en vernieuw bouw van geautomatiseerde systemen zoeken wij ervaren medewerk(st)ers voor de afdeling Systeemontwikkeling. Voor de hier naast genoemde functies geldt dat u alle kansen krijgt om uw kennis en vaardigheden te verdiepen en/of uit te breiden. Doorgroei naar andere functies binnen de sfb behoort tot de reële mogelijkheden. Veelomvattende werkzaam heden. Waarmee dagelijks zo'n 2000 medewerk(st)ers in de weer zijn. Bijgestaan door indrukwekkende en zeer geavanceerde (Univac) appara tuur. Van de andere arbeidsvoorwaarden noemen wij o.a.: 8% vakantietoeslag, 6% eindejaarsuitkering, pensioenvoorziening met geringe werknemersbijdrage, premiespaarregeling. Psychologisch onderzoek behoort tot de selectieprocedure. U wilt meer weten? Belt u dan - voor gerichtere informatie - de heer C. Heemskerk. Telefoon 020 - 583 31 90. Of's avonds: 02972 - 3425. Direct solliciteren? Richt dan uw brief aan afdeling personeelszaken van de Stichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid, Postbus 637,1000 EE Amsterdam, t ,a.v. de heer H. Wijsma. Uw schriftelijke sollicitaties gelieve u zo spoedig mogelijk te richten aan de verpleegkundig manager Mevr. E. A. M. van den Broek. Wij zoeken medewerk(st)ers die een positieve be langstelling hebben voor de door ons geboden hulp verlening. Omdat wij ook buitenlandse vrouwen helpen, gaan onze gedachten uit naar verpleegkundigen die hun talen redelijk spreken. Voor onze polikliniek (Beahuis) en kliniek (Bloemen- hove) zoeken wij St. Zwangerschaps onderbreking Noord-Holland De Noord-Zuid-Hollandse Vervoer Maatschappij N.V. verzorgt het openbaar vervoer per autobus in grote delen van Noord- en Zuid Holland en in enkele steden. Het bedrijf telt ongeveer 2000 mede werkers en beschikt over circa 600 autobussen. Het hoofdkantoor is gevestigd aan de Leidsevaart te Haarlem. Om deze funktie tot een sukses te kunnen maken zal de kandidaat moeten beschikken over: goede didaktische en kommunikatieve kwaliteiten leesvaardigheid van technisch Engels en Duits flexibele instelling i.v.m. de tweeledigheid van de funktie. Het salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring. Naast goede sociale voorzieningen genieten alle medewerkers van de NZH vrij vervoer op het gehele lijnennet. Nadere inlichtingen kunt u inwinnen bij de heer H.R. Costerus, telefoon 023 - 319227, toestel 131. Belangstellenden voor deze funktie, die bereid zijn mede te werken aan een medisch en een psychologisch onderzoek, kunnen hun sollicitatie, binnen 14 dagen, richten aan het Hoofd Personeelzaken. St] Dit comr De re bi hele HAVO met wiskunde. Studerend voor AMBI. Tenminste twee jaar ervaring in analiseren en programmeren van administratieve systemen. Goede contactuele eigen schappen. U assisteert de systeemont werper bij de technische uitwerking van systeemvoorstellen. Vervaardigt specificaties voor de programmering. En u begeleidt de systeemtest. Afhankelijk van kennis en ervaring verdient u tussen f35.000.- en f50.000.-. VI betr< terro zo h func slacf sind: All ken jaar dent aans OP. TE keim hesjt Iraar te ze meei park wore ware De o gens Zo mem maai sen kane moei De klaai kom over na i Jord Huis mini pact Wittf geba K ding mer AMBI-diploma of gelijkwaardige opleiding. Driejaar ervaring in het ontwerpen van administratieve systemen. Database-ervaring. Goede contactuele eigenschappen. Goede, verbale en schriftelijke uit drukkingsvaardigheid. U draagt zorg voor systeemvoorstellen op basis van door de gebruiker gestelde informatie behoeften en systeemeisen. U maakt tijd- en capadteitsberekeningen. En de hieruit voortvloeiende planningen. En systeemvoorstellen werkt u globaal uit in de richting van systeem analyse. Afhankelijk van kennis en ervaring ligt het salaris tussen f50.000.- en f60.000.-. Postbus 514, 2003 RM Haarlem. Het Sociaal Fonds Bouwnijverheid is een dienstencentrum voor de bouw. Hier wordt gezorgd voor de uitvoering van de sociale verzekeringswetten. Zoals de Ziektewet. Arbeidsongeschiktheidswetten. Werkloosheidswet. Alsmede van de door de bouw zelf getroffen regelingen voor vakantie, vorstverlet en pensioen. op M.E.A.O.-niveau 2 of 3 dagen per week. Voor alle diensten (geen weekenddienst). Leeftijd liefst boven 25 jaar. AI terie geva maai van weid tie n rech moti 'een ten stud deljji Werkzaamheden: kasadministratie debiteuren/crediteuren administratie produktieadministratie Vereisten: M.E.A.O.-diploma P.D. boekhouden ANTWOORDCOUPObL I I De ontwikkelingen op elektronisch gebied gaan ook aan onze auto bussen niet voorbij. In verband hiermede bestaat in onze centrale werkplaats te Haarlem behoefte aan een leeftijd tot ca. 30 jaar die, na een ruime inwerkperiode, bereid en in staat is om - naast zijn eigen praktische werkzaamheden - onze technische medewerkers op te leiden en te instrueren op elektronisch gebied. Hij kan hierbij gebruik maken van reeds centraal vervaardigde oplei dingsprogramma's, doch wij verwachten van hem een eigen inbreng bij de verdere ontwikkelingen van dergelijke programma’s. Sollicitaties te richten aan Colpitt B.V., Postbus 162 2040 AD Zandvoort. Tel. 02507-5941 f I— Basisweg 10 CTfl 1043 AP I k/ Amsterdam F. I 461 Hiervoor vragen wij medewerkers, die aan de volgende eisen voldoen: LTS-niveau LTS-niveau gieterij-ervarin^ De arbeidsvoorwaarden zoals die hiervoor gelden zijn: salaris max. f2.392,— salaris max. f 2.392,— salaris max. f 2.244,— Of vul de onderstaande antwoordcoupon in en stuur hem naar ons op. won Naam Adres Postcode.. Een van de bedrijfsonderdelen van Vicon te Nieuw Vennep, Vicon IJmi, houdt zich bezig met de produktie van nodulair gietijzeren onderdelen voor onze landbouwwerktuigen. Daarnaast is Vicon IJ mi ook aktief voor de automobiel-industric. Het vervaardigen van de gietvormen geschiedt met behulp van een Disamatic automatische vormmachine. Als u interesse heeft in een van deze funkties in een gezond, groeiend bedrijf, dan kunt u kontakt opnemen met de heer B. Romeyn, produktieleider Gieterij, voor nadere inlichtingen. ovens bedienen vormmachine bedienen ovens repareren kernen maken zand bereiden staalstraalmachine bedienen zand bereiden slijpen afdrukken van gietstukken gietpannen repareren I HERENWEG 215 HEEMSTEDE en voor alle funktics geldt: f 100,— bruto per maand toeslag Bezwarende Omstandigheden. Daarnaast heeft Vicon een eigen Ziekenkas, een Sociaal Fonds, alsmede een studiekostenvergoeding. In deze gieterij zijn een drietal plaatsen beschikbaar voor voor de volgende taakpakketten: gieten ovens repareren Opsturen aan: rf)nummcr 7, 2130 VL Nieuw Ifipnn HU Hoofdweg 1278, 2153 LR Nieuw Vennep. VIUUIIII.V. k,|. 02526- 2841. Vicon fabriceert landbouwwerktuigen, polyester en nodulair gietijzer. De produktiebedri/ven zijn gevestigd in Nederland (Nieuw Vennep en Oosterzee), Spanje en India. Verkoopmaatschappijen bevinden zich in 6 i uropese landen, de U.S.A., India, /apan en Brazilië. Het hoofdkantoor van de Vicon groep is gevestigd in Nieuw Vennep. ^|||||||HI|||||||||||||||||||||||||||||||lll,,ll,l","""ll,,,,',,,,,",,,,,,l,"',,,','l""ll"ll,',|l'IIIIIIIHIIIIIII

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1980 | | pagina 48