In brief aan eigenaars leegstaande woningen Makelaars noemen vorderen huizen Zandvoort diefstal Vakbondsleden PvdA-fractie in Politici reageren op hondepoepnota rs Eigenaren Kareol-terrein willen bouwplan doorzetten ongenade door Schipholvisie stad in het kort Schiphol voor omgeving „Regering niet concreet over effecten van groei FNV over structuurschema burgerluchtvaartterreinen MOP 1 lad 1656 HFOHQHrmjR Raadsleden Park- en tuinaanleg landgoed blijven beschermd 2614 lisi ■1 JIF REGIO 19 8 0 ZATERDAG 10 MEI 4 l I_S ZEN ïlen (Van een onzer verslaggevers) ZANDVOORT. De eerste poging van de gemeente Zandvoort om ten behoeve van woningzoekenden een huis te vorderen, heeft de woede gewekt van een plaatselijke beheersfirma van flatgebouwen en een makelaar. In een brief aan eigenaren van voornamelijk aan de boulevard staande woningen in Zandvoort schrijven zij, dat vordering een vorm van diefstal is, waartegen zij, samen met de eigenaars, in actie willen komen. CENSS r (Van een onzer verslaggevers) SCHIPHOL. De bedrijfsgroep burgerluchtvaart van de vervoers bonden FNV kan de uitgangspunten, zoals neergelegd in het structuur schema burgerluchtvaartterreinen, in grote lijnen onderschrijven. Dit is de belangrijkste conclusie uit een de ze week verschenen nota „Hoeveel ruimte heeft de luchtvaart nodig?” De bedrijfsgroep stemt in met het regeringsbeleid om tot het jaar 2000 tot een totale benutting van de capa citeit van Schiphol te komen, waarbij ter bestrijding van de geluidshin der wijziging in het huidige banen stelsel is gepland. Een uitbreiding van het vier- naar een vijfbanenstel sel wijst de FNV niet bij voorbaat af. Wél dient echter duidelijk rekening te worden gehouden met diverse milieu- en ruimtelijke aspecten. 04 I U. en 12 zo. 10 u. ME )0 u. s, zat. 19 ^rpshuas 10 u. (H). levr. ds. is. G. A. s.S. G.J. (HA) en laafsma, 9.30 u. r ).3O u. m i m ;wijk 155,00 het perceel, verenigd en 11.30 8.30,10 9.30 u„ T W) 15,90 45,85 60,00 180.70 ’33,00 0,80 uur uur :ine „De u. ds. C. Luiten. K. den sen (be- tannenk. letz, Ina rgel). G. den i. 19 u. 19.30 u. Dit blijkt uit een convocatie voor de ledenraad van de Partij van de Arbeid afdeling Haarlemmermeer, waarin frac tievoorzitter Frans van der Molen het be stuur meedeelt dat de fractie nauwelijks nog vertrouwen heeft in een constructieve samenwerking met Korringa en Melissen, althans dat dit langzamerhand onmoge-’ lijk gemaakt wordt. In dezelfde convoca tie onderschrijft het bestuur deze stelling- name van de meerderheid van de PvdA- fractie en stelt aan de afdeling voor wan neer beide raadsleden zich niet aan het verkiezingsprogramma houden of aan af spraken die binnen de fractie worden gemaakt, dat dan een terugroep-procedu- re zal worden begonnen. Voorts wijzen zij erop dat in de hypo- theekakte het beding is opgenomen dat men niet mag verhuren. „Het is dus zeker niet uitgesloten dat, wanneer in strijd met de hypotheekakte wordt gehandeld, de geldlening opeisbaar wordt. Afgezien nog van het feit dat een verhuurde flat (gevor derde) geen reële beleggingswaarde meer heeft”. „De gevolgen van een eventuele vorde ring kunnen voor diverse eigenaars ramp zalig zijn. Uit het gemeentelijk schrijven blijkt voor de flat aan de Van Galenstraat een huur vastgesteld te zijn van totaal 603,85. De voorschotbijdrage (voor vaste lasten en dergelijke, red.) is momenteel voor deze flat 267,- per maand, zodat maandelijks 336,85 overblijft. Een der gelijk bedrag zal in vele gevallen onvol doende zijn om de hypotheeklasten te dragen”, aldus de briefschrijvers. woonruimte en speciaal de tweede wo ning, ofwel de recreatiewoning, te vorde ren”, zo schrijven zij. bezwaren bij mr. Zanoh, woordvoerder van de eigenaren A. K. J. Muller en A. Buijert. Het leek hem ondoenlijk dat voor iedere verandering in tuin of bos toestem ming zou moeten worden gevraagd aan het departement. Hij gaf de garantie dat het bos zou blijven bestaan. Wel erkende hij dat ten behoeve van de bouw van het appartementencomplex iets meer ruimte nodig zou zijn dan nu is geschapen door de sloop van Kareol. De afdeling geschillen van bestuur be raadt zich nu op het advies dat zij zal uitbrengen aan de Kroon. Pas nadat dat oordeel bekend zal zijn, dat kan duren van een half jaar tot een jaar, zal begonnen worden met de bouw van het appartemen tencomplex, aldus eigenaar Muller na af- woning ergens in het land. Het komt ons voor dat een vordering op deze gronden een vorm van diefstal wordt. Wij verzoe ken u te overwegen of uw eigendom het risico loopt gevorderd te worden. Slechts door een gezamenlijke actie kan een juist antwoord op dit vorderingsbeleid worden gegeven”, zo menen de briefschrijvers. Tussen telkens opklinkende lachbuien door verklaarden de fractievoorzitters van alle partijen, dat er nodig iets ge daan moet worden aan het „enorme on gerief’, dat door de uitwerpselen wordt Dansen - Na de Landelijke Fietsdag ’s avonds de voetjes van de vloer in sociëteit Kamis aan de Zoetestraat. Aanwezig is de groep „String Set”. Het begint om half negen, de toegang bedraagt vijf gulden (contribuanten drie gulden). gint om acht uur en kost 2,50 gulden per persoon. Stuyvesant - De wijkraad Stuyvesant komt dinsdagavond om acht uur bijeen in kleuterschool De Zonnehoek. Het belang rijkste punt op de agenda is het zomer feest van 14 juli. Speeltuinen - In de week van 19 tot en met 24 mei is weer de jaarlijkse collecte voor de Haarlemse speeltuinen. De speel tuinen krijgen toch geld van de gemeente? Klopt. Maar niet voldoende om de zaak goed draaiende te houden. Speeltuinver eniging De Ring zit nog verlegen om enke le enthousiaste collectanten. Wie een paar uur met de bus wil rammelen door zijn buurt pakt de telefoon en draait nummer 341127 (liefst tussen half vier en half vijf). Melden op kamer 6 in ’t Schalkererf kan ook. ten- !72 u. ds. L. ■haristie- 11 u.; za. bisser. zo. 8.30 9 u.; zo. ds. P. G. ref./Ned. ds. L. J. Spaken- 19.30 u. Alberts. 10 u. H. Aan ongeveer zevenhonderd eigenaren van flatgebouwen aan de boulevard heb ben de firma Verhoog en Van Asperen en Cense makelaars hun brief verstuurd. „Wij ontvingen het alarmerende bericht dat de gemeente pogingen onderneemt em bouw of exploitatie verstrekte subsidies hun uitwerking hebben gehad”. „Het zal nu duidelijk zijn dat een onge subsidieerde vrije woning aan zee, waar voor het „volle pond” is betaald en waar op geen enkele subsidie ooit is toegekend, een huur moet opbrengen die vergeleken wordt met een gesubsidiëerde woningwet- Polderwandelingen - Het IVN (Instituut Voor Natuurbeschermingseducatie) heeft voor de komende weken wandelingen door de poldergebieden aan de rand van de stad georganiseerd. De wandelingen worden gehouden op de dinsdagavonden 13 en 20 mei. Wie mee wil doen aan een wandeling langs de Heksloot en het weide gebied tussen de Heksloot en Spaamdam wordt op 19.00 uur verwacht op de krui sing Jan Gijzenvaart-Vondelweg/Spaarn- damseweg, voor een wandeling door de poldergebieden ten zuiden van de stad wordt verzameld aan de Boerhaavelaan op het parkeerterrein tussen het sportvel dencomplex van DSC’74 en de volkstuin complexen. Ook daar begint de wandeling om 19.00 uur. Beide wandelingen duren ongeveer anderhalf uur en worden geleid door natuurgidsen. In Zandvoort staan ongeveer tweehon derd woningen leeg, terwijl het aantal bij de gemeente ingeschreven woningzoeken den boven de vijfhonderd ligt. Het meren deel van de leegstaande panden zijn flats, die in het toeristenseizoen voor veel geld aan vakantiegangers verhuurd worden. Maar om aan de nijpende woningnood in de badplaats iets te doen heeft het ge meentebestuur besloten woningen die lan ger dan zes maanden leeg staan te gaan vorderen. Het eerste pand dat in aanmerking is gekomen voor vordering, is een flat aan de Van Galenstraat die sinds 1974 niet meer bewoond wordt. De eigenaar van de flat is aangeschreven met het verzoek om binnen veertien dagen een Zandvoortse woningzoekende aan te wijzen die het pand kan gaan bewonen. De huur die hij ervoor mag vragen bedraagt iets meer dan zeshonderd gulden. De eigenaar heeft inmiddels laten weten niet met de vordering akkoord te gaan en zal binnenkort gehoord worden door de speciale commissie die met vorderings- procedures is belast. De gemeente voelt zich echter stevig in de schoenen staan, omdat zij na overleg met het ministerie van het ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening toestemming heeft gekregen om huizen die meer dan een half jaar leegstaan te vorderen. De door de politici gemaakte opmer kingen worden door het ambtelijk appa raat verwerkt, waarna de gemeenteraad een voorstel over maatregelen tegen hondepoep tegemoet kan zien. Volgens Van Asperen en Cense heeft de gemeente Zandvoort zich voor de voorlo pige huurvaststelling gebaseerd op de huurprijzenwet woonruimte, die op 1 juli 1979 in werking is getreden. Aan de hand van een puntentelling wordt daarmee de huurprijs bepaald. „Wat redelijke huur prijzen zijn, is ook hier weer afgeleid van het huurprijzenniveau van recent ge bouwde woningwetwoningen. Het gaat daarbij dan wel om de huurprijzen, zoals die door de huurders van deze woningen zijn verschuldigd, dus nadat de op de Korringa „Het begint duidelijk te worden dat men Melissen en mij als raadslid wil wippen”, zegt Korringa. Hij vindt het een unfaire zaak dat de leden van de Partij van de Arbeid een voorstel wordt gepresenteerd zonder dat de meest betrokkenen, Melis sen en hijzelf in het convocaat of in de fractie zich hebben kunnen verdedigen. Het steekt de meerderheid van de frac tie dat beide PvdA-dissidenten in de raadsvergadering zich hebben uitgespro ken vooor een maximale groei van Schip hol tot 40 miljoen passagiers terwijl men een minderheidsstandpunt van 30 miljoen naar buiten zou brengen. Hiermee zouden Korringa en Melissen zich niet gehouden hebben aan eerder gemaakte afspraken binnenskamers. Korringa: „Onzin. Op 23 april had het bestuur deze motie van afkeuring al in de achterzak. Twee dagen later is de hele fractie op weekend gegaan om de zaak nog eens door te spreken. Hierbij had men toch op z’n minst op ons in kunnen praten, of zeggen, Jongens we hebben een voor stel dat wanneer jullie niet met de meer- Voor Kareol, dat uit het begin van deze eeuw stamde, kon geen passende bestem ming worden gevonden. Vandaar dat staatssecretaris Wallis de Vries het hoofd gebouw afvoerde van de lijst en op die manier de weg voor sloop vrijmaakte. Op het terrein staan nog een chauffeurs- en een tuinmanswoning. Van een recenter datum is het huis van de echtgenote van een der eigenaren. Liguster - In het Bloemendaalse Open luchttheater wordt zondagmiddag om twee uur het „struik- en heesterpraatje” gehouden. Deze keer staat de liguster in het middelpunt van de belangstelling. P. van Zalinge praat eerst drie kwartier over deze bekende haagsoort (ook als boom gaat hij door het flora-leven) om dan met de bezoekers het landgoed op te gaan om ter plekke de liguster te bekijken en een wandeling te maken. De entree voor het landgoed bedraagt twee kwartjes, kinde ren halfgeld. Landelijke Fietsdag - Naar verwach ting 150.000 Nederlanders stappen van daag op de fiets om mee te doen aan de bekende Landelijke Fietsdag van de ANWB. Ook dit jaar is het motto: lekker gezond fietsen. Niemand hoeft te racen, want aan de finish staat niet één beker klaar. Deelnemers peddelen niet alleen voor de eigen gezondheid, maar ook voor die van lichamelijk gehandicapten. Een belangrijk deel van de inschrijfgelden wordt namelijk besteed aan het scheppen van recreatiemogelijkheden voor licha melijk gehandicapten. Start tussen 9.00 en 13.00 uur bij de volgende punten: techno- station Spoorwegstraat Haarlem, WV- kantoor Marktplein IJmuiden, Kennedy- plein Beverwijk en VVV-kantoor Stationsplein Castricum. Er zijn fraaie routes variërend van 30 tot 40 kilometer uitgezet. Inschrijfgeld twee gulden. Aan de routebeschrijving is een puzzel verbon den in de vorm van een rebus. De goede oplosser dingt mee naar tal van mooie prijzen. net opleggen van boetes. Ben Evers (PSP) wilde strakke regels en een af doende controle. „Controle laten uitoe fenen door parkwachters en reiniging- spolitie heeft geen zin”, sprak de paci fist, „want de eerstgenoemden hebben we niet en van de laatstgenoemden slechts twee.” De sociaal-democraat Ab van Schooten was van mening dat de gemeente wel moet optreden. WD’er Jaques Brons vond de ambtelijke voor stellen een drastische ingreep op het recht om een hond te houden. valt boven een wijziging van het huidige vierbanenstelsel. In haar overwegingen stelt de KLM echter geen stringente eisen ten aanzien van het milieu en het ruimte lijke beslag dat de aanleg van een vijfde baan met zich brengt. Wat betreft het vraagstuk van de werkgelegenheid en de daaraan gekoppelde woningbehoefte is de bedrijfsgroep van mening dat het struc tuurschema weinig concreet is. Hoewel in het structuurschema cijfer matig wordt aangetoond dat er voor de werkgelegenheid in de toekomst een groei is te verwachten wordt het probleem van betaalbare woningen volgens de FNV door de regering naar de toekomst verschoven. Meh deze opstelling brengt de regering aldus de vervoersbonden, de werkgelegenheid in gevaar omdat een ge brek aan huisvestingsmogelijkheden een negatieve invloed op de arbeidsmarkt heeft. Naast een commentaar op het struc tuurschema burgerluchtvaartterreinen doet de bedrijfsgroep Burgerluchtvaart een aantal aanbevelingen in haar nota. Zo dient in verband met de te verwach ten groei van de werkgelegenheid voor met name Schiphol een sociaal vestigings beleid voor deze luchthaven te worden (Van een onzer verslaggevers) HAARLEM. Het knellende pro bleem van de overdadige hoeveelhe den hondepoep in de Spaamestad vormde vrijdagmiddag weer eens onderwerp van gesprek in de com missie algemene zaken. Sinds enke le jaren is een ambtelijke nota in de maak om de ergste uitwassen van stadsbevuiling tegen te gaan. Diver se ontwerpen hebben in het verle den het licht gezien, maar geen en kele nota is ooit uitgemond in een voorstel aan de gemeenteraad. Het stuk dat gisteren bij de commissie algemene zaken op tafel lag, lijkt kansen in zich te hebben om tot raadsvoorstel te worden gepromo veerd. Met uitzondering van de WD verklaarden alle fracties in grote lijnen de in de nota gedane aanbevelingen te kunnen onder steunen. HOOFDDORP. De afwijkende mening van de raadsleden Korringa en Melissen over de toekomstige groei van Schiphol is de fractie en het partijbestuur van de PvdA afdeling Haarlemmermeer in het verkeerde keelgat geschoten. Met het innemen van een minderheidsstandpunt bin nen hun fractie tijdens de laatste raadsvergadering over het structuur schema burgerluchtvaartterreinen hebben beide socialistische raadsle den een tijdbom onder hun zetel gelegd. ontwikkeld, waarin waarborgen voor goe de sociale arbeidsomstandigheden en ar beidsvoorwaarden voor de werknemers zijn vastgelegd. Bij de invulling van het beleid dienen zowel regering als de diver se andere overheden hiermee rekening te houden. Wat betreft de infrastructuur van Schiphol-Oost is men van mening dat men grote prioriteit een aanvang moet worden gemaakt met de verbetering hiervan. Ten aanzien van Lelystad dient te wor den overwogen een verharde baan aan te leggen. Volgens de FNV heeft dit een gunstige invloed voor het luchtverkeer aldaar en zou deze maatregel een positie ve bijdrage kunnen leveren aan de lokale werkgelegenheid van zuidelijk Flevoland. Daarnaast moet onderzocht worden waar de exploitatie van reeds bestaande grotere luchthavens als Zestienhoven en Zuid-Limburg moet komen liggen (Plaat selijke respect, rijksoverheid). Tenslotte vindt men dat in het door het ministerie van verkeer en waterstaat en dat van ruimtelijke ordening uitgebrachte rapport te weinig aandacht is besteed aan de ruimte die nodig is voor het onderhoud van de toekomstige vloot van de nationale chartermaatschappijen. s; 9.30 u. apel. Vliet 19 Kinderrechter - In sociëteit Koinonia aan de Doelstraat 52 is maandagavond de Haarlemse kinderrechter mr. G. Zweers te gast van de Groep Alleenstaande Ou ders. De kinderrechter spreekt onder meer over de toewijzing van kinderen en de omgangsregeling. De avond is voor iedereen toegankelijk. De bijeenkomst be- Voor de afdeling Geschillen van Be stuur bij de Raad van State liet mr. Geurts, vertegenwoordiger van de staats secretaris, vrijdag al aan het begin van de behandeling weten dat de tuinmans- en chauffeurswoningen ook van de monu mentenlijst afgevoerd konden worden. De bewindsman is echter niet bereid de park en tuinaanleg aan de bestaande bescher- Vrouwen - De vergadering van hét Vrouwenhuis aan de Vrouwestraat begint zondagavond om acht uur. NCVB - Op maandag 12 mei houdt de Nederlandse Christen Vrouwen Bond af deling Haarlem Noord het jaarfeest in de Goede Herderkerk aan de Spaamrijk- straat. Aanvang acht uur. Op het feest komt de heer Hulshof uit Heemstede iets vertellen over „de imker en zijn bijen”. '4 Melissen derheid van de fractie meegaan7~we de ledenvergadering vragen hun afkeuring over jullie gedrag uit te spreken”. Nu doen ze of het besluit pas gevallen is na de bewuste raadsvergadering van 28 april.” Over deze gedragswijze van het partij bestuur is geen commentaar te verwach ten. „Korringa stelt de zaken in een ver keerd daglicht”, zegt bestuursvoorzitter Florusse. „We hebben geheel de procedu res gevolgd die binnen de Partij van de Arbeid gebruikelijk zijn.” Wanneer de ledenvergadering het voor stel van het bestuur steunt zitten Melissen en Korringa op de schopstoel in de Haar- lemmermeerse gemeenteraad. Over op stappen denken ze echter geen van beiden. „We zijn gekozen voor deze functie en wij laten ons niet zonder geldige redenen uit de raad sturen omdat er een aantal mensen staat te trappelen om onze plaats in te nemen. Dat kunnen noch wij, noch de Partij van de Arbeid aan onze kiezers, de arbeiders van de Haarlemmermeer, ver kopen” Hiermee wijkt de vervoersbond duide lijk af van het te verwachten KLM stand punt. Uit economische en capaciteitsover- wegingen meent de luchtvaartmaatschap pij dat een vijfbanenstelsel te prefereren veroorzaakt. Ook ue WD. die echter niet speciaal de eigenaar wilde aanpak ken. De meerderheid van de commissie vond dat de in de nota genoemde maat regelen een goede aanzet zijn. Sommige politici bepleitten echter een hardere en verdergaande aanpak. Pieter Eibers (CPN) was van mening dat het aantal honden drastisch moest worden teruggebracht. Hij sprak over „het vraagstuk van de tweede hond”. Een hogere belasting op elke tweede hond zou volgens de communist een bijdrage kunnen leveren aan een oplos sing. Voorts deed Eibers een beroep op „de eigen verantwoordelijkheid van de hondebezitter”. De CDA-fractie sprak zich bij monde van mevrouw Lenie van Son uit voor een harde lijn, wat betekent (Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG. Bebouwing van het Ka reol-terrein te Aerdenhout komt naderbij, zij het niet met rasse schreden. De markt voor koopwoningen mag dan op instorten staan, de eigenaren van het landgoed aan de Van Lennepweg zijn nog immer vast beraden hun voornemen uit te voeren. Dat is vrijdag gebleken tijdens een zit ting van de afdeling Geschillen van Be stuur bij de Raad van State in Den Haag. Het voornemen van de eigenaren betreft de bouw van een appartementencomplex waarin 32 koopwoningen geconstrueerd worden. Van het 7 hectare grote terrein blijft het overgrote deel tuin en bos. Onge veer één hectare wordt bebouwd, zoals het bestemmingsplan dat al jaren toe staat. Een formele sta-in-de-weg kan echter nog worden gevormd door het feit dat tuin en park plus twee woningen nog altijd voorkomen op de lijst van beschermde monumenten. Dit terwijl ruim een jaar geleden het hoofdgebouw Kareol van die lijst werd afgevoerd. Kort daarop volgde de sloop van het landhuis voor welks behoud onder meer tal van mensen in Kennernerland jarenlang hebben ge streden. De eigenaren van 1r in de Coöperatieve Vereniging Kareol UA,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1980 | | pagina 5