loondienstsituatie St. Lucia door naar het I Van der VeldenUS-Cars landelijk school voetbal Van der Velden US-Cars: komfortabele servicebij komfortabele auto’s. Woonwagenbewoners zokennieuws voorbereiden op e: Geen steun van DAMIATE PERS b.v. provincie voor het Wegloophuis 99 UW KRANT TIJDENS UW VAKANTIE Saterdag 10 mei I HUISADRES VAKANTIE-ADRES: CONTINU-GIETINSTALLATIE BIJ HOOGOVENS IN GEBRUIK r» Advies ziekenhuizen zonder steun Raad voor Volksgezondheid I HAARLEMS DAGBLAD OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT 6 19 80 'H by General Motors f Continu-gieten 7 VAKANTIEPERIODE Terug op Weg op Plakt u dan wei een postzegel? (55 cent) Zendt uw opgave aan X-body GM-Amerikanen, gebouwd volgens een nieuw koncept - voorwielaandrijving en dwars- geplaatste 4- of 6-cilinder motor - zijn luxueuze, komfortabele Amerikaanse wagens, afgestemd op Europese verkeersomstandigheden. Het bescheiden benzineverbruik zal u verbazen. En het rijden wordt nóg komfortabeler, wanneer Van der Velden de service verzorgt. Afgestemd op de wensen van de kliënt. X-body cars èn alle andere modellen van Chevrolet, Buick, Pontiac, Oldsmobile en Cadillac.Vele uit voorraad leverbaar. Neem hem mee ofdoe een ander tijdelijk plezier met uw krant! ABONNEMENTENADMINISTRATIE Postbus 507 - 2003 PA Haarlem heeft gesch draais (V; Hl zijn Heil vers de d uur leen men aan in 1 kort dan Omi ging jaar den Nee Hagelingerweg 42, Santpoort. Tel. 023-37 52 41. 2. Doe een ander een plezier met uw krant. Bouw IJMUIDEN. „Slechts een drastische sanering en toepassing van nieuwe produktiemethoden binnen de Europese staalindu strie kan een betere toekomst bie den en herstel betekenen van het evenwicht tussen vraag en aan bod op de staalmarkt”, aldus de heer ir. O. H. A. van Royen, lid van de Raad van Bestuur van Estel, vrijdagmiddag bij de inge bruikname van de continu-gietin- stallatie bij Hoogovens. Markt-festijn binnenstad 1Uw krant op uw vakantie-adres. (Van een onzer verslaggevers) (Van hal: i'ordt i terhuh tehuis tieente zal in erste D leef zeven twee v staan. Lm, IF't I Ir. O. H. A. van Royen. w HIL ’-■H" NIET INVULLEN NIET INVULLEN Clientnr Wijk NAAM VOORL ambtelijke werkgroep van G.S. Na lang- HUISN ADRES WOONPLAATS TEL ADRES HUISNUMMER POSTCODE PLAATS -AND Naaf eer ziekenhuis Bejaardentehuis instelling van uw keuze f Chevrolet Citation Prijs: vanaf f 19.330,-(excl. BTW). Hij voegde daaraan toe dat de concur rentiepositie in de toekomst door verho ging van de produktiviteit en kostenbes paring kan worden gewaarborgd. Dit in het licht van de fundamenteel gewijzigde Ömstandigheden en perspectieven. lingsprogramma’s bieden, voor werkelijk economische onafhankelijkheid van de woonwagenbewoners is dit een voorwaar de, menen de samenstellers. Staalproduktie volgens het continu-giet- proces, dat in andere staalfabrieken in Europa al lange tijd wordt toegepast, be tekent voor Hoogovens een grote bespa ring van tijd, energie (70 percent), hande lingen en materiaal. Essentieel verschil met de blokwalsmethode is het direct gie ten van het vloeibare staal in lange plak ken en niet zoals bij het blokgieten eerst in blokken. Hierdoor worden verschillende handelingen zoals het walsen van de blok ken tot plakken vermeden. Daarbij treedt bij het continugieten aanzienlijk minder materiaalverlies op. Naast energiebespa ring is het hogere materiaalrendement een belangrijke kostenbesparing van dit proces. Ook levert het continu-gieten een aan toonbare kwaliteitsverbetering waardoor een homogener halfprodukt met goede mechanische eigenschappen wordt ver kregen. Deze voordelen leidden er in 1959 al toe dat binnen het bedrijf stemmen opgingen om tot een dergelijk gietproces over te gaan. Men besloot toen echter om het blokwalsprocedé te handhaven daar het continu-gieten nog niet technisch per fect was. Zate yerij i Van van v lende Mee fle Po tal da Da de h nigir borz Stiel druli dag hj latei dins draa tijdi Hi V001 Voo den zitte zijn Vrije leum-e In de eoncei Rest 1 gratis, kaartje fl. Wat de Hoogovens betreft zei hij vrijdag dat deze ten opzichte van andere staalin dustrieën in Europa een tamelijk benij- Senswaardige positie inneemt. Terwijl de ïneeste staalindustriën in de afgelopen ïaren met forse verhezen draaiden werkte Hoogovens tot nu toe winstgevend. Oorzaken van de minder gunstige voor uitzichten voor dit jaar noemde hij de Explosie van energieprijzen en het tekort fcan produktiepersoneel. Hij hecht in dit Verband veel waarde aan de inspanningen die noodzakelijk zijn om het bedrijf bij de tijd te houden. In dit kader besloot Hoog ovens tot uitvoer van drie projecten die samen een investering vergen van drie- Wij wensen u alvast een prettige vakantie Abonnementenadministratie Damiate Pers Stelt u op nazending geen prijs, maar wilt u ook niet dat uw uitpuilende brievenbus de aandacht van ongewenste bezoekers Op uw verlaten woning vestigt’ Doe dan een ander tijdelijk een plezier met uw krant1 Weet u niemand in uw omgeving die daarvoor in aanmerking zou kunnen komen? Geen nood wij hebben adressen genoeg van zieker,nuizen, bejaardentehui zen, instellingen enz waar men blij is met uw krant Pas in de zeventiger jaren ontwikkelde het continu-gieten zich tot een betrouwba re produktiemethode. Na een omvangrij ke studie besloot Hoogovens in 1977 over te gaan tot de bouw van een installatie. Hiertoe werd de Amerikaanse Nippon Steel Corporation in de arm genomen. Met deze staalproducent, die ver gevor derd was in de techniek van het gietproces werd een contract afgesloten. Hiermee werd Hoogovens verzekerd van voldoen de technische hulp en proceskennis. Na een bouwtijd van twee en een half jaar en een totale investering van 250 miljoen gulden heeft Hoogovens thans de beschikking over een der modernste in stallaties op dit gebied. In totaal zijn bij de bouw 627 firma’s betrokken geweest. Bij het uitbreiden van het werk heeft Hoogovens veel aandacht besteed aan het benutten van mogelijkhe den om de Nederlandse industrie in de schakelen. Van het totale investeringsbedrag waar aan de Nederlandse en Europese overhe den hebben bijgedragen, werd 125 mil joen gulden besteed aan arbeidskosten. Volgens bedrijfsdirecteur B. de Heer bete kent dit dat de bouw van de installatie 2.500 manjaren aan directe arbeid ople verde. De installatie heeft voor de inge bruikname al enkele maanden met goede resultaten proefgedraaid. Dit jaar ver wacht Hoogovens een produktie van 1,5 miljoen ton staal per jaar in de vorm van plakken te behalen. Directeur B. de Heer heeft daarbij de veronderstelling dat vol gend jaar de produktie opgevoerd kan worden tot 2 miljoen ton. De vooruitzichten voor de woonwagen- i bewoners zijn ongunstig en de ICW ver wacht een toenemende werkloosheid. Met name bij de jongeren zal dit leiden tot doelloosheid en negatieve opstelling te genover de samenleving. Gepleit wordt daarom voor een doeltreffend werkgele genheidsbeleid maar daarnaast beëindi ging van de bijstandspraktijk die voorziet in een uitkering zonder rekening te hou den met wat de woonwagenbewoner ver dient. De openbare vergadering van de raadscommissie voor Sociale Zaken wordt gehouden in het stadhuis en begint om twee uur. Vrijdagmiddag werd tijdens een bijeen komst in het opleidingscentrum van Hoogovens de ingebruikname van de con- tinu-gietinstallatie door ir. O. H. A. Royen bekrachtigd. Hiermee werd een voor HAARLEM. In de Haarlemse binnen stad wordt op vrijdag 6 en zaterdag 7 juni een omvangrijke markt gehouden be- I staande uit driehonderd kramen, exclu sief die welke op de Grote Markt en Prin- (Van onze stadsredactie) HAARLEM. De Overleggroep Weg loophuis Haarlem hoeft voorlopig niet te rekenen op een oordeel voor Provinciale Staten van de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid over een aanvraag voor subsidie dan wel advies. Het Wegloophuis vangt psychiatrische patiënten op die uit inrichtingen weglo pen. Vervolgens zoeken medewerkers dan naar aansluitingen voor een zinvolle be handeling. De aanvraag voor advies dan wel een subsidie voor het Wegloophuis kwam in november 1979 terecht bij Provinciale Staten. Wel is de Raad voor de Volksgezondheid van mening dat het initiatief van de Overleggroep van het Wegloophuis de no dige aandacht van de kant van de provin cie moet houden. staat I uitgek Geef uw vakantie-adres uiterlijk tien dagen vóór uw vertrek aan ons op Voor het verzenden van uw krant naar bestemmingen binnen Europa wordt f 2,00 per dag berekend Het nazenden van uw krant op een vakantie-adres in Neder land of België is kosteloos Hoogovens geheel nieuw procédé gestart dat een deel van de produktie van de blokwalserij overneemt. De installatie wordt bemand door 250 werknemers, waarvan er honderd uit de blokwalserij afkomstig zijn. De overige 150 man zijn her en der uit het produktiebedrijf ge plukt daar pogingen om personeel van buitenaf aan te trekken mislukten. Hier door is in verschillende sectoren van het bedrijf de onderbezetting toegenomen. heidsmarkt, minder door de woonsituatie. I TER VOORKOMING VAN ONJUISTE ADRESSERING KUNNEN OP DRACHTEN PER TELEFOON NIET IN BEHANDELING WORDEN GENOMEN Aangezien wij niet kunnen instaan voor een regelmatige postbezorging door de PTT, geschiedt toezending naar binnen- of buitenland voor eigen risico senhof zullen staan. Het door Hartje Haarlem georganiseerde evenement be gint met een standwerkersconcours op de Grote Markt. Op de markt komen onder meer boekenstands, antieke voorwerpen, demonstratie oude ambachten, sportvere nigingen en instellingen, een poppenthea ter, minikermis en orkest. Verzamelaars, hobbyisten en verenigingen worden in de gelegenheid gesteld een kraam in te rich ten. Zij moeten zich voor 26 mei melden bij secretaris Piet Brussé, Gasthuissingel 50 Haarlem. De on «nerfje ernstige neer thi Jen uit L de Haa ruimte i bewust meer or bouw, n male g plaatsen „We v jecteur is deze voor de contact moeten huishou weten doen en geval”. „Er z: ongeset een hei voor he en klaa huis ku levenso bezoekt woning aldus I In he jialig 1 fn Hal: jonge k moder, moeilijl het kir De op\ het me huis te ouders Het op uit Haarlei smg g raad v< ale die schapp f' kwart miljoen gulden. Naast de thans in gebruikgenomen continu-gietinstallatie zijn renovatie en herbouw van een der kooksfabrieken en renovatie van een der warmbandwalserijen in uitvoering. (Van onze stadsredactie) HAARLEM. Met een 4-3 overwin ning op de Otterkolken uit Heems kerk mag de St. Luciaschool zich geplaatst weten voor de landelijke schoolvoetbalwedstrijden op het KNVB-sportcentrum in Zeist. De be slissing viel op het veld van DSC’74 aan de Boerhaavelaan Oost in Haarlem. Het duel tussen de schoolelftallen werd geleid door scheidsrechter A. Emanuels en droeg een spannend karakter. Voor St. Lucia begon het al heel goed, want reeds in de eerste minuut kwam het aan een 1-0 voorsprong. De score werd tot 2-0 opge voerd, waarna De Otterkolken tot 2-1 wist op te halen. Het werd nog voor rust 3-1 voor St. Lucia. In de tweede helft kwamen de jonge Heemskerkers terug tot 3-2, bleven in het offensief en St. Lucia stond soms met de rug tegen de muur. Bij een snelle uitval konden de Haarlemmers tot 4-2 uitlopen en zij lieten daarna kansen op een vijfde doelpunt onbenut. Op woensdag 21 mei moet St. Lucia voor de eerste keer aantreden in een poule voor de landelijke schoolvoetbal- strijd en als de zaken naar wens verlopen komt het vrijdag 23 mei in de eindstrijd. De vooruitzichten in de meeste beroe pen die woonwagenbewoners prefereren zijn volgens de commissie ongunstig als gevolg van marktontwikkelingen en overheidsmaatregelen, bijvoorbeeld in de autowraKkensector. Probleem vormen ook de geringe scholing, de grote werk loosheid onder andere bevolkingsgroepen die „beter plaatsbaar” worden geacht en de huidige praktijk van semi-collectieve bijstandsuitkeringen (zonder vaststelling Van eigen inkomen, red.), aldus de nota. Met het oog op de maatschappelijke inte gratie van de woonwagenbewoners wordt een normalisering van deze verhoudingen rioodzakelijk geacht. Daarom worden tij delijke aanvullende werkgelegenheids- maatregelen bepleit. Met name zou dit nodig zijn voor 3.500-4.000 potentiële woonwagenbewoners die tot de beroeps bevolking behoren en thans een sociale uitkering ontvangen. Achterstand in scho ling moet volgens de ICW ingehaald wor den bij bestaande onderwijs- en vor- mingsmstanties die de gewenste scho- (Van een onzer verslaggevers) HAARLEM. Bij het verschaffen van werk aan zelfstandige of werkloze woonwa genbewoners zal deze arbeid mede moeten worden gezien als een proces van vorming en training ter voorbereiding van het vervullen van functies in gewone loondienstsi- tuaties. Dit valt te lezen in de Discussienota Werkgelegenheid voor Woonwagenbewo ners die maandag 12 mei in de raadscommissie sociale zaken besproken zal worden. De interdepartementale commissie woonwagenbeleid (ICW) wijst er in het rapport op dat woonwagenbewoners over het algemeen werk kiezen dat een zelfstandig karakter heeft en in de open lucht plaatsvindt. En als in ploegen gewerkt moet worden doen zij dit bij voorkeur met andere woonwagenbewoners. Dit zijn redenen waarom „gewone” ar beidsbemiddeling bij deze mensen vaak niet lukt, aldus de samenstellers. Functies Waar woonwagenbewoners voor in aan merking zouden komen kenmerken zich juist door het tegendeel. In een fabriek hebben zij bijvoorbeeld weinig zelfstan digheid, een overdekte ruimte en werken Samen met overwegend niet-woonwagen- bewoners. De commissie beveelt daarom gemeenten aan werk te bieden in de vorm van onderhoud natuurgebieden en land schapsparken, recreatievoorzieningen en Óp het gebied van milieubeheer en -bewa king. Bij het opzetten van dergelijke pro jecten zou in verband met de continuïteit koveel mogelijk rekening met de arbeids- marktsituatie gehouden moeten worden. In 1977 was 65 procent van de hoofden van huishoudens zelfstandig werkzaam, vijftien procent was in loondienst en twin tig procent werkloos. Maar negentig pro cent van de zelfstandigen kreeg boven dien een aanvullende bijstandsuitkering. Eén van de oorzaken dat veel woonwagen gezinnen niet voor honderd procent in hun levensonderhoud kunnen voorzien was de onmogelijkheid nog door het land te trekken. Maar ook zou het regionalisa- tiebeleid voor standplaatsen de negatieve beeldvorming bij de rest van de samenle ving hebben versterkt. Vergroting van trekmogelijkheden en inrichting van klei ne centra alléén kunnen de economische positie van woonwagenbewoners echter j niet verbeteren, aldus het Nederlands Economisch Instituut dat in de nota werd i aangehaald. De mogelijkheden voor deze j mensen zullen vooral worden bepaald door de beroepen en de werkgelegen- I I Toekomst staalindustrie hangt af van drastische sanering (Van onze stadsredactie) HAARLEM. De provinciale Raad voor de Volksgezondheid toonde zich gis termiddag niet bereid mee te werken aan een bepaalde fase van de voorbereiding van een regio-advies over de ziekenhuissi tuatie in Kennemerland van Gedeputeer de Staten. De staatssecretaris van Volks- gezondheid had medio juli vorig jaar G.S. van Noord-Holland om een dergelijk ad vies gevraagd. In december vorig jaar waren de gede puteerden zover dat voor een nieuwe fase in de voorbereiding van dit advies ambte lijke medewerking kon worden gebruikt van het bureau van de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid, die dan zou moeten werken onder auspiciën van de ambtelijke werkgroep van G.S. Na lang- durig overwegen besloot het bestuur van de Provinciale Raad voor de Volksge- i zondheid hieraan niet mee te werken; hiermee ging de voltallige raad gisteren akkoord. De nieuwe continu-gietinstallatie die vrijdag officieel door Hoogovens in gebruik werd genomen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1980 | | pagina 6