Anna Kindertehuis uit Halfweg is uit de tijd EXTRA FEESTEN WEGENS JUBILEUM HARDDRAVERIJ VERENIGING HILLEGOM BESTAAT DRIEKWART EEUW streek in 't kort Het paard komt op de tweede plaats Zomerexcursie Jeugdtoneel i Oud-Zandvoortse avond mm ISnL. 7 6 REGIO ZATERDAG 10 MEI 1980 (Van een onzer verslaggevers) r i (Van een onzer verslaggevers) HILLEGOM. In Hillegom zijn ze er een beetje trots op. De Heilige Paardenkoersen van Hil versum zullen dit jaar op de der de dinsdag in september een half uur later beginnen. Louter en al leen omdat enkele van de deelne mende vierbeners die middag aan de start moeten verschijnen in Hillegom. Voor de jaarlijkse kortebaandraverij. Die is dit jaar dan ook belangrijken dan anders. Omdat de Harddraverij Vereni ging Hillegom en Omstreken 75 jaar bestaat, zal er worden gestre den om het Kampioenschap van Nederland. (Van een onzer verslaggevers) HALFWEG. Nog dit jaar j-ordt een begin gemaakt met de jerhuizing van het Anna Kinder tehuis uit Halfweg naar de ge beente Haarlemmermeer. Daar jal in november of december de eerste groep van negen kinderen, ji leeftijd variërend van één tot zeven jaar, worden gehuisvest in twee woningen die in Bornholm staan. ■fr Adjunct-directrice I. Elschot en directeur A Timmermans van het Anna Kindertehuis. Woningen voor probleemkinderen zegt Et berichten naar Oudeweg 12-14 in Haarlem 4 HILLEGOM. De Harddraverij Vereniging Hillegom en Omstreken be staat dit jaar driekwart eeuw. Om het jubileum te vieren is er een nog uitgebreider feestprogramma samengesteld dan gebruikelijk is. Bovendien heeft het bestuur besloten om de Stichting Vakantiewerk Hillegom met geschenken te verblijden. De stichting krijgt een pottebakkersoven met draaischijf, drie werkbanken met gereedschap en een tafeltennistafel. Zaterdag 31 mei recipieert de Harddra verij Vereniging in hotel-restaurant Flora. Van drie tot vier uur voor genodigden, van vier tot zes uur voor alle belangstel lende Hillegommers. Medio september is er een „Loop naar de Pomp-avond”. Rondom de dorpspomp 2al dan een franse sfeer heersen. Er is jeu- de-boules en er zijn Frnanse hapjes en drankjes. Bovendien is er een loterij waarvan de opbrengst is bestemd voor de restauratie van de historische pomp. Het bestuur heeft besloten die opbrengst uit de verenigingskas te verdubbelen. aantal kinderen dat noodgedwongen in het tehuis moet verblijven is van ongeveer honderd de laatste jaren gedaald tot tus sen de dertig en de veertig. Met haar komst en die van directeur Timmermans, ruim twee jaar gelden, is er een aanmerkelijke wijziging gekomen in Daarom heeft de instelling in Castricum een gezinshuis voor de opvang van kinde ren, die niet naar hun eigen ouders terug kunnen en ook niet voor een pleeggezin in aanmerking komen. „In zo’n gezinshuis woont een echtpaar met één of twee eigen kinderen, die vier kleuters van hier een toekomst bieden”, zegt mevrouw Elschot. Het huis is gekocht door het kinertehuis met subisie van het ministerie van justitie. Omdat bij het rijk echter de financiële middelen ontbreken is Castricum tot nu Het paardenras heeft voor zijn bevorde ring de Hillegommers niet meer nodig. Daarover maakt de harddraverijvereni- ging zich dan ook al lang geen zorgen meer. Het gaat de heren veeleer om het evenement dan om de paarden zelf. Teke nend is, dat zich onder de dertig leden van de vereniging slechts één paardenhouder en ruiter bevindt. Geen paardegekken dus, maar wat dan wél? Voorzitter Roe land: „Het is een vriendenclub, een club van sociaalvoelende mensen die hun tijd en ambitie willen inzetten voor de dorps gemeenschap”. En een vriendenclub moet het blijven, zo wordt gevonden. Daarom kan niet zo maar iedereen lid worden van de Harddraverijvereniging. Alleen op uit nodiging kan men echter komen en die kans is klein, want de heren willen het gezelschap tot een man of 35 beperkt houden. De kermiscommissie staat onder leiding van voorzitter Roeland zelf. Zijn commis sie, zo zegt hjj, draagt er zorg voor dat uitsluitend keurige exploitanten op de Hil- legomse kermis komen staan. „De kermis is in Hillegom altijd een net feest ge weest”, aldus Roeland, „dat moet zo blij ven ook”. Als „denktank” van de vereniging fun- mer, keuken en slaapkamer, waar de bed den van alle groepsleden staan. Niet ide aal, maar toch minder massaal dan tot voor enkele jaren geleden, toen alle kinde ren de zolder als gezamenlijke slaapruim- te moesten gebruiken. „Toen wij hier kwamen zijn we eerst de indeling van dit pand eens gaan verande ren. Wij vonden dat de kinderen moesten kunnen slapen naast de groepsruimte en met een leidster dicht bij de hand”, vertelt Timmermans. „Maar ondanks de nieuwe indeling is het gebouw te groot gebleven. Het is een doolhof. Bovendien moeten de kinderen op een stoel gaan staan om naar buiten te kunnen kijken en is het pand brandgevaarlijk”. Daarom is het plan opgevat om met de geert de evenementencommissie. Deze im mers kan zich niet louter op traditie verla ten, maar moet telkenjare nieuwe verma kelijkheden verzinnen. Spelletjes als „was ophangen”, „haal de trein” en „eieren lopen” blijken tegenwoordig niet meer aan te slaan. Dus moet er wat nieuws voor in de plaats komen. Commissievoorzitter Nijman meldt dat het verzinnen daarvan niet altijd meevalt. „Het is moeilijk om met een stelletje ouwe kerels kinderspel letjes te bedenken”, zegt hij. Daarom heeft zijn commissie dit jaar besloten de jeugd zelf te hulp te roepen. Wie een leuk spelletje weet kan dat vermelden op een enquêteformulier in het programmaboek je van de komende feestweek en maakt kans op een prijs. Een spelletje op zich dus. LISSERBROEK. Jeugdtoneelvere- niging „Tourmelein” staat zaterdagavond 17 mei weer op de planken. Het gezel, schap speelt vóór de pauze: „Het mooiste geschenk voor de juf’, en na de pauze zal de eenakter „De automaniak” voor het voetlicht gebracht worden. Beide stukken zijn geregisseerd door Hanna van Leeu-. wen en Til Scheepmaker. De uitvoering begint om acht uur in de „Meerkoet”, maar de zaal is al vanaf half acht open. De toegansprijs bedraagt 3,50 per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen de voorstelling bijwonen tegen betaling van 1,75. De vrienden (zoals zij zichzelf graag noemen) van de 75-jarige Harddraverijvereniging zien de toekomst zonnig in. Ondanks het feit dat het paard in hun activiteiten steeds verder op de achtergrond (is) geraakt en ondanks het feit dat de jaarlijkse feestelijkheden bij de niet-autochtone bewoners van de nieuw bouwwijken wat moeizaam aanslaan. „Stadse mensen zijn niet zo gevoelig voor zulke vormen van dorpsvermaak. Die vin den dat wat boerelullig”, zegt een van de heren. Maar na een paar jaar, als ze de tijd hebben gekregen om een beetje te ver- dorpsen, komen ze er toch wel naar toe”. Tijdens de traditionele feestweek in sep tember zullen alle Hillegomse patiënten in Haarlemse en Leidse ziekenhuizen een bosje bloemen ontvangen van de Hard draverij Vereniging. Op het sportvelden complex Zanderij is er als speciale jubi- leum-attractie een pony-concours met paardenshow. Ter afsluiting heeft de Harddraverij Vereniging voor dinsdag avond 16 september een groot vuurwerk besteld. ZANDVOORT. De vroegere hotels van Zandvoort, het circus „Palais d’Eté, de eerste strandtenten en de café’s rond de eeuwwisseling. Dit zijn de onderwer pen, waarover de heer J. A. Steen, be stuurslid van het Genootschap Oud Zand voort, zal spreken. De lezing wordt ver luchtigd met het tonen van dia’s. Ook zal de heer Steen de aandacht vestigen op het doel en streven van bovengenoemd ge nootschap. Dit alles staat op de agenda van 21 mei voor de bewoners van het Willem Mensinkhuis aan de Hoogeweg. de doelstelling waarmee de kinderen op gevangen worden. Werd er jarenlang uit gegaan van een vaak langdurig verblijf in het tehuis, sinds kort tracht men voor de verzorging van de kinderen zo snel moge lijk een andere oplossing te vinden. tot de enige plaats waar zo’n gezinshuis staat. Het Anna Kindertehuis is, in overleg met andere instellingen die zich met de kinderbescherming bezighouden, omge vormd tot een crisis-opvanghuis. Kinde ren kunnen daar vierentwintig uur per dag, zonder uitvoerige aanmeldingsproce dure vooraf, geplaatst worden. Het gevolg is wel een sterk verloop onder de kinde ren, dat voor zowel personeel als kleuters de nodige problemen met zich meebrengt. Om die moeilijkheden toch zoveel mo gelijk op te kunnen vangen heeft men de totale groep kinderen verdeeld over vier „units” met elk zo’n negen kinderen. Voor elk groepje zijn enkele lokalen van het voormalige klooster ingericht als woonka- De ongeveer vijfentwintig overige be wonertjes van het kindertehuis, die door ernstige problemen van de ouders niet meer thuis verzorgd kunnen worden, zul len uit Halfweg vertrekken zodra elders in de Haarlemmermeer geschikte woon ruimte is gevonden. De directie heeft er bewust voor gekozen om de kinderen niet meer onder te brengen in één apart ge bouw, maar hen te verspreiden over nor male' gezinswoningen op verschillende plaatsen in de gemeente. „We willen geen tehuis meer”, zegt di recteur A. Timmermans. „Zo’n instelling is deze blijft dan een vesting, terwijl het voor de kinderen juist belangrijk is dat zij contact krijgen met anderen. Bovendien moeten zij weten wat er in een gewoon huishouden allemaal gebeurt. Zij moeten weten wat het is om boodschappen te doen en eten te koken en dat is nu niet het geval”. „Er zijn kinderen bij die nog nooit een ongeschilde aardappel hebben gezien of een hele komkommer. Het eten kwam voor hen altijd uit de gang en werd kant en klaar op tafel gezet. In een normaal huis kunnen zij leren wennen aan gewone levensomstandigheden. En ook voor de bezoekende ouders is het prettiger een woning binnen te stappen dan een tehuis”, aldus Timmermans. In het huidige onderkomen, een voor malig klooster, aan het Dr. Baumanplein fa Halfweg worden sinds 1951 de zeer jonge kinderen opgenomen. Hun vader of moder, of beiden, verkeren in zulke grote moeilijkheden, dat zij de vezorging van het kind aan anderen moeten overlaten. De opvang is tijdelijk, in afwachting van het moment dat de kinderen weer naar huis terug kunnen of zich geschikte pleeg ouders aanmelden. Het Anna Kindertehuis vangt kinderen op uit de regio Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer en de IJmond. Plaat sing geschiedt alleen op advies van de raad voor de kinderbescherming, de soci ale dienst, voogdijverenigingen, het maat schappelijk werk of de kinderpolitie. Het Van al die leden wordt activiteit ver wacht in één van de drie commissies: de harddraverijcommissie, de kermiscom missie en de evenementencommissie. De eerste houdt zich bezig met wat van ouds her de kern van de feestelijkheden is: de kortebaandraverij. Wie er naar kijken wil, zal dit jaar voor het eerst geen kassa tegenkomen. Ter gelegenheid van het ju bileum is besloten de toegang gratis te maken. En het zit er in dat het de komende jaren zo zal blijven. De ervaring heeft immers geleerd dat verreweg de meeste toeschouwers via slinkse wegen de draf- baan bereikten en nimmer de kassa’s pas seerden. Bij wijze van proef willen de organisatoren daarom nu de kassa’s weg laten en in plaats daarvan de programma boekjes tegen een wat hogere prijs verko pen. Voorzitter Leenslag van de harddra verijcommissie is ervan overtuigd dat de proef slaagt. „Ik wil dat het voortaan zo gaat, en ik ben gewend mijn zin te krij gen”, zegt hij. hele instelling te verhuizen naar een plaats elders in de regio. En dan niet meer als één groot tehuis, maar als vier aparte eenheden die elk in één of meer woonhui zen worden ondergebracht. De gemeente Haarlemmermeer kwam daar met zijn vele nieuwbouw het meest voor in aan merking en de eerste twee panden zijn daar kort geleden in de wijk Bornholm aangekocht. Om de benodigde gelden voor de aankoop bijeen te krijgen wordt het huidige gebouw van het kindertehuis verkocht. Voor het resterende deel van het bedrag zal het ministerie van justitie bijspringen. „Voor de Haarlemmermeer is ook geko zen, omdat er in zo’n snelgroeiende ge meente veel behoefte zal komen aan op vangmogelijkheden”, meent de adjunct- directrice. En dan niet zozeer voor kinde ren die nu het kindertehuis bevolken, maar meer om kleuters onder te brengen tijdens de uren dat de ouders werken of studeren. In de Haarlemmermeer loopt al een enquête om de behoefte aan crèches te peilen en de leiding van het Anna Kin dertehuis zegt dat zij de over de nodige kennis beschikt om zulke projecten te kunnen begeleiden. „Alle totaal-crèches in Amsterdam zijn vol en Haarlem heeft er geen één”, zegt mevrouw Elschot. „In afwachting van plaatsing in zo’n crèche worden kinderen hier soms dag ep nacht ondergebracht; terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is”. Een totaal-crèche is een uitgebreid soort dagverblijf, waar kinderen ook bui ten de normale werktijden terecht kun nen. Vooral ouders die in ploegendienst werken of ’s avonds een cursus volgen zijn weinig gebaat met de gewone dagver blijven. Voorlopig echter richt de aandacht van het Anna Kindertehuis zich nog voorna- melijk op de aankoop van panden om de verhuizing uit Halfweg mogelijk te ma7 ken. Voor de personeelsleden betekent die nieuwe opzet evenwel een aanzienlijke taakverzwaring en zij staan dan ook niet te trappelen om Halfweg te verlaten. De leiders en leidsters zullen bijvoorbeeld zelf boodschappen moeten gaan doen en eten koken, terwijl dat nu nog door het huishoudelijk personeel gedaan wordt. En voor die personeelsleden van de cen trale keuken en de wasserij zal ook een andere taak gevonden moeten worden. Mogelijk kunnen zij als huishoudelijke kracht in de woonhuizen worden aange steld. „Het personeel staat achter de ver nieuwingen, maar heeft wel angst om de verantwoordelijkheid te nemen”, zegt Timmermans. De vraag wie van de perso neelsleden bereid is mee te verhuizen naar de Haarlemmermeer moet door de direc tie nog gesteld worden. BLOEMENDAAL. De Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde heeft voor 3 juni haar jaarlijkse excursie georganiseerd. De reis voert naar Meise bij Brussel. Het vertrek is ’s morgens om half acht precies vanaf het Kerkplein in Bloemendaal. De bus rijdt via Overveen naar de Viersprong in Aerdenhout. De reis zal in Gorinchem onderbroken wot den voor een kopje koffie, daarna linea recta naar Meise. Daar wordt een bezoek gebracht aan de Nationale Plantentuin van België, waar onder andere de lunch gebruikt wordt, en onder deskundige lei ding kassen te bezichtigen zijn, waarin planten uit de hele wereld. Op de terug weg kan in Oosterhout voor eigen reke ning een hapje worden gegeten. Om onge veer acht uur weer terug in Bloemendaal. Introducé’s zijn welkom, en vergeet U niet wat francs mee te nemen. Graag vóór 25 mei opgeven d.m.v. storting van vijftig gulden (totale kosten) per persoon op postgiro 380748 ten name van de penning meester van de K.M.T.P. afdeling Bloe mendaal: P. M. v.d. Klinkenberg, Gen. Winkelmanlaan 6, Aerdenhout, onder ver melding „Meise”. zaak. De toegangsgelden overtroffen ruimschoots de organisatiekosten. Het prijzengeld stelde niet bijster veel voor, want de deelnemende paarden waren veelal de boerenknollen uit de omgeving. Naarmate de paardensport „business” werd, namen de kosten toe. Zo erg, dat de vereniging in de loop van haar bestaan twee maal wegens nijpend geldgebrek li quidatie heeft overwogen. Maar de kermis bracht uitkomst. Die activiteit brengt aar dig wat geld in het laatje en is tegenwoor dig de kurk waarop de vereniging drijft. Vrijdagavond 16 mei beginnen de jubi- leum-evenementen in de culturele sfeer. In de Hervormde kerk wordt dan een concert gegeven door het Symphonieor- kest Bloembollenstreek. De toegang is gratis, maar men moet wel van te voren kaartjes halen op het adres Hoofdstraat 31. Dat een half uurtje uitstel in Hilversum de heren van de Hillegomse draverijvere- niging zo vrolijk stemt, heeft een diepere oorzaak Al jarenlang immers oefent de Stichting Nederlandse Draf en Rensport druk uit op de Hillegommers, om de vaste dag voor de plaatselijke kortebaandrave rij (die derde dinsdag in spetember) los te laten. De stichting wil dat omdat juist op dinsdag altijd in Hilversum wordt ge draafd, waardoor paarden en ruiters in tijdnood komen. Hardnekkig weigert Hillegom echter voor deze druk door de knieën te gaan. Voorzitter Roeland daarover: „Dan zou den wij ergens in augustus moeten gaan zitten, juist als veel mensen met vakantie zijn. Daar passen we voor”. Geen wonder dat Roeland en zijn medebestuurders in hun vuistje lachen, nu „Hilyejrsum” voor hun draverij moet wijken. Dat leedvermaak spruit niet uitsluitend voort uit koppigheid van de heren be stuurders. Verschuiven van de jaarlijkse kortebaandraverij is ondenkbaar, omdat deze in de loop der jaren een vast hoogte punt is geworden in het Hillegomse socia le leven. Rondom de paardenrace is in de traditie een hele feestweek ontstaan, com pleet met kermis en volksspelen. Het dorp staat dan op zijn kop. Naar elders verhuis de plaatsgenoten schijnen er speciaal voor terug te komen. De eigenlijke wedren is in de loop der jaren voor de Harddraverijvereniging dan ook meer bij- dan hoofdzaak gewor den. Weliswaar zorgt de vereniging ervoor dat de baan klaar ligt en dat er een prij- zenpot aan de meet gereed staat, de orga nisatie van de wedstrijd zelf is in handen van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport. Meer en meer echter zijn de Verenigingsleden zich gaan bezighouden met het organiseren van het overig volks vermaak. de kermis incluis. „Bevordering van het paardenras” luid de de doelstelling toen in 1905 een aantal Hillegommers de harddraverijvereniging oprichtte. Vergaderingen en harddrave rijen waren de middelen die tot dat doel moesten leiden. In die beginjaren was een draverij namelijk nog een winstgevende „Vroeger werden de kinderen veel eer der uit een gezin gelicht. Ook deed men eerder afstand van pasgeboren baby’s, maar tegenwoordig is het ongehuwd moe derschap geaccepteerd en zijn er zelfs bewust-ongehuwde-moeders. De sociale verhoudingen zijn veranderd en daarmee is ook het aanbod van kinderen minder geworden”, zegt adjunct-directrice I. Elschot. «s De Hillegomse kortebaandraverij in 1972 - 'X'

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1980 | | pagina 7