V Coupons 50% Ascot Stoffen "Nieuws! Maardanóókvan vlakbij.” ■Js?'' 55 stel dat er geen krant was H. F. J. de Leur E. A. Cossee HOMETRAINERS Vertrek van D. Braakman als rector van onze school t ZUIDERKAPEL SUCCES ImnrHOTBV 3 dagen MAANDAG DINSDAG WOENSDAG REISBUREAU SUCCES OM U TE HELPEN NIETWAAR! W. VERBAAN ZATERDAG 1 O 1980 M E I HAARLEMS DAGBLAD OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT Z A JOHANNES ALDERS GERRIT SIMON EIJSKER GIJSBERTUS KOPER W. SCHEPPERS ANTHONIUS VAN EGMOND W. SCHEPPERS o o' NEELTJE VAN DER VEEN-SMIT GERRIT HARMEN BOSCH 0 overgebleven van onze franse engelse en Italiaanse stoffen tot Oud-leerlingen, oud-leraren en ouders extra- korting ENGELBERT JOSEPHUS MARIA LUYKX JOHANNES WILHELMUS WITVLIET ELIZABETH MARIA SMIT-SMINIA REISBUREAU GEN. CRONJÉSTRAAT 27 HAARLEM - TEL. 023-258661. Alle geledingen van COLLEGE HAGEVELD maandag 12 mei ALLEEN spreekuur van 13.00-14.30 uur. Waarneming tot 13.00 uur tel.: 31 32 33 afwezig tot 27 mei J. A. HESSELS ONTWAAKT GIJ DIE SLAAPT! „Rozekruis-visie op yoga en meditatie” Deze bijeenkomst op school draagt een informeel karakter. willen wij de gelegenheid geven op zaterdag 21 juni a.s. tussen 15.00 en 17.30 uur afscheid te nemen van onze rector. Heeft u direkt hulp nodig? A'»*'’ zondagavond 7.30 W spreekt ds. L. J. BOEYINGA over: „DAAR IS MOED 1 VOOR NODIG!” muzikale medewerking: „WAALKERKKOOR” en het koor „DE UITWEG” uit Amsterdam o.l.v. CEES DE WILDE k sopraan: MIEKE HOOGENDORP 5 ^55^ «ss'- HUISARTS Den Haag: 11 van om Castricum: Schellinkhout: Haarlem: Haarlem: Haarlem: Rotterdam: Rozekruisers Genootschap meter. i Haarlem: Hoogvliet: Haarlem: Zandvoort: Advertentie- afdeling Enige algemene kennisgeving Tot onze diepe droefheid is onverwacht van ons heengegaan onze lieve moeder en oma Haarlem Tetterodestraat 41 10 mei 1980 „Veilig in Jezus' armen. God heeft heden Zijn moegestreden kind, onze lieve moeder en grootmoeder Heden overleed nog onverwacht mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa op de leeftijd van 77 jaar. Wij zullen hem erg missen. Direktie en medewerkers Hotel van Aken. De medewerkers van de afdeling registratiegroep Nederlandse Reassurantie Groep n.v. Amstelveen, 8 mei 1980 Tot onze droefheid, is na ruim 30 jaar trouwe dienst van ons heengegaan, onze medewer ker en collega met hun 40-jarig hu welijksfeest De dankbare kinderen en kleinkinderen. Schotersingel 139, Haarlem. Daan en Greet Lodder- Hoogendoorn oud-hoofdwerktuigkundige der Kon. Shell op de leeftijd van 82 jaar. E. Witvliet-Schuurman J. C. Witvliet A. Witvliet-Ouwehand J. Witvliet A. Witvliet-Haan Jop Robert Jan Liesbeth E. Hölsken-Witvliet H. Th. Hölsken Monique Evelien Haarlem, 9 mei 1980 Van der Meerstraat 12 Correspondentie-adres: J. C. Witvliet Dorpsweg 89 1697 KE Schellinkhout In de vrede van Christus is na een lang welbesteed leven in zijn 91ste levensjaar overleden onze lieve vader en grootvader Jouw leven was geven en zorgen Heden is van ons heengegaan mijn lieve man en onze onvergetelijke vader en geweldige opa Grote Houtstraat 130, Gierstraat 81 Tel. 023 312970, Haarlem en tot Schotersingel 2 - Haar lem - Tel 023-256198' Mr. W. M. U. van der Blom Ged. Oude Gracht no. 60 2011 GT Haarlem bewindvoerder HA van i reed, pak waar ren I lijk 2 spatj omsl door helde Vanc fract Jacq van zien: En h die i mem oefei leid veen Wij feliciteren onze ouders/grootouders H. PANNEMAN en A. PANNEMAN- SMALBIL HUISARTS Voor waarneming: tel. 31 32 33 D g< ei di di rc di 0] jo Spoedreparaties kunstgebitten Leidsevaart 82 Tel. 316092 en sta op uit de doden; en Christus zal over u lichten Efeze 5 :14 Het Is nog tijd, let op de tekenen der tijden. JEZUS KOMT! Ellmkapel Parklaan 17 (nabij station) te Haarlem. i Diensten: Zondagmorgen 10.00 uur spr evg Ed Witkamp uit Dordrecht. Zondagavond 19.00 uur. spreken Jac. Zeegers en C. Spaargaren. Sprankelende Bijbelse Prediking. Gebedsdienst voor allen die in nood verkeren. Om 10.00 uur is er Klnderdlenst en Crèche. Tel 023-334336. Si- is dii bii ke vr ee: ril bit mi lij in da he Vr (1M co bh in wt pe ui mt mi sti sic be M bi lei ee ke ve ee tri ni he ac hc dc at te Hi ui or de in Ni fcr pi G 32 si Enige en algemene kennisgeving Voorzien van de H. Sacramenten der Zieken is geheel onverwacht van ons heengegaan onze zorgzame vader, groot- en overgroot vader Zonder ook maar iets van landelijk- of wereld nieuws te hoeven missen. Daarom maken wij het Haarlems Dagblad voor u. Als u hier woont moet u maar eens lezen wat wij onder een ’’dubbele” krant verstaan. Twee weken lang het nieuws, óók van vlakbij, gratis in uw brievenbus. Als u nü de bon invult! Ged. Oude Gracht 144 Zondag 11 mei, 10 uur: [Ol tel U bent van harte welkom bij deze lezing, op dinsdag 13 mei. om 8 uur ’s avonds, in het gebouw Bakeneaaargracht 3, Haarlem Toegang op introductie aan de zaal Met diepe droefheid geven wij u kennis, dat na 49 jaar samen lief en leed gedeeld te hebben en na een moedig gedragen ziekte van ons is heengegaan, mijn geliefde man, onze fijne vader en lieve opa, onze zwager en oom FAILLISSEMENT De arrondissementsrecht bank te Haarlem heeft bij vonnis van 29 april 1980 in staat van faillissement ver klaard Christoff Eduard Raymundus Stniwer, h.o.d.n. ADVIES- en VER KOOPBUREAU TED STRÜWER, wonende te Haarlem aan de Wagenweg 136 met benoeming van mr. J. S. W Holtrop tot rechter-commissans ondergetekende curator. mr. G. J. Wilschut Wagenweg 61 2012 NC Haarlem S. M. Bruinsma-Smit J. G. Bruinsma Sigrid en Annemarie R. H. van der Veen A. P. van der Veen- Beens Natasja en Yoery A. F. van der Veen M. J. van der Veen van der Wal Brian Haarlem, 9 mei 1980 Correspondentieadres Kolkstraat 19 rd. - 2013 TH Haarlem De Dienst van Woord en Gebed zal D.V. worden gehouden dinsdag 13 mei a.s. om 12.30 uur in de Pelgrimkerk aan de Stephen- sonstraat (hoek Pijlslaan) te Haarlem, waar na de begrafenis zal plaats hebben, vanuit de kerk, op de begraafplaats „Westerveld” te Driehuis-Velsen omstreeks 14.00 uur. Hij bereikte de leeftijd van 78 jaar. IJmuiden: Haarlem: W. M. Alders-Carton A. van Viersen-Alders C. van Viersen Johan en Karin Cor Annette Marga IJmuiden, 9 mei 1980 Kortenaerstraat 40 Correspondentie-adres: Djambistraat 4, 2022 EZ Haarlem. Thuis geen bezoek. De overledene is overgebracht door uit vaartverzorging „Kennemerland” naar het uitvaartcentrum Eemstraat 27 te IJmuiden. Gelegenheid tot afscheid nemen en condole ren maandagavond van 7 tot 8 uur. De crematie zal plaatshebben dinsdag 13 mei om 15.00 uur in het crematorium „Velsen” te Driehuis-Westerveld. Vertrek van uitvaartcentrum om 14.40 uur. Hij bereikte de leeftijd van 77 jaar. C. Eijsker-de Vries Netty Hoefnagel-Eijsker Co Hoefnagel Marjolein en Hans Ingrid Marjolein Kloos wij k-Ei j sker Henk Klooswijk Misja Hetty en verdere familie 2024 EH Haarlem, 9 mei 1980 Spaarnrijkstraat 11 Mijn man is opgebaard in het mortuarium van het Elisabeth Gasthuis, ingang Amerika- weg te Haarlem. Bezoek dagelijks van 14.00 tot 16.00 uur. De crematie zal plaatshebben dinsdag 13 mei om 11.00 uur, in het crematorium „Velsen” te Driehuis-Westerveld. Vertrek van Spaarnrijkstraat 10.30 uur. Na afloop van de crematieplechtigheid gele genheid tot condoleren in de ontvangkamer op de begraafplaats „Westerveld”. Wij willen langs deze weg alle familie, vrienden en kennissen dank zeggen die de dag van ons 50- jarig huwelijk tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt. Haarlem: 8 mei 1980 Van Konijnenburgstraat 207 2035 XK Haarlem Gelegenheid tot afscheid nemen in het Uit vaartcentrum Zijlweg 63 te Haarlem van 14.00 uur tot 15.00 uur en van 19 00 uur tot 19.30 uur uitgezonderd zaterdagavond en zondagavond. De crematie zal plaatshebben dinsdag 13 mei om 13.00 uur in het crematorium „Velsen” te Driehuis-Westerveld. Thuis liever geen bezoek. na een langdurig lijden op 63-jarige leeftijd tot Zich genomen. Leimuiden: op de leeftijd van 82 jaar. J. Bosch-Jongman H. A. Bosch A. J. P. H. Bosch- Kuipers en kleinkinderen W. Bosch M. Bosch-Chef d’Hotel en kleinkinderen J. Bosch Voor fouten in tele fonisch opgegeven advertenties kun nen wij geen ver antwoordelijkheid aanvaarden. Blijkens inschrijving in het huwelijksgoederenregister ter Griffie van de Arron dissementsrechtbank ’s-Hertogenbosch 26 maart 1980, Postkode:Woonplaats: Stuur de bon in open envelop zonder postzegel aan: Haarlems Dagblad, Antwoordnummer 416, 2000 VC Bij vonnis van de Arrondis- sements-Rechtbank te Haarlem d.d. 15 april 1980 werd in staat van faillisse ment verklaard de besloten i vennootschap Technische Groothandel Gedeha B.V., gevestigd té Heemstede en kantoorhoudende te Hoorn aan de J. P. Coenstraat no. 8, met benoeming van mr. J. S. W. Holtrop, rechter in voornoemde rechtbank, tot rechter-commissaris en mr. J. P. Jager, advocaat en procureur te Haarlem, tot I curator. Mr. J. P Jager Staten Bolwerk 2 2011 ML Haarlem Met grote droefheid nemen wij kennis van het overlijden van onze medewerker de heer In dankbaarheid denken wij aan zijn niet aflatende inzet waarmee hij zijn taak voor ons bedrijf heeft verricht gedurende zovele jaren. Vooral ook gedenken wij hem als de opge wekte en nobele collega, die hij is geweest. Onze gevoelens van diep medeleven gaan uit naar zijn vrouw en kinderen. Raad van bestuur en collega’s van de Nederlandse Reassurantie Groep n.v. Amstelveen, 8 mei 1980 Met grote verslagenheid nemen wij kennis van het feit dat wij nu afscheid moeten nemen van onze collega, de heer Het crisiscentrum staat dag en nacht voor u open Bedroefd maar dankbaar dat een langer lijden hem bespaard is gebleven geven wij u kennis dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan, mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader en lieve opa Zijn grote collegialiteit, zijn goede humeur en zijn volledige inzet voor onze afdeling, zullen lang in onze herinnering blijven voort leven. Mr. W. M. van der Blom, Ged Oude Gracht no. 60, 2011 GT Haarlem bewindvoerder. Bij inmiddels in kracht van gewijsde gegane beschiK- king d.d. 29 april 1® heeft de arrondissements rechtbank te Haarlem ge homologeerd het door besloten vennootschap ft Roos’ Aannemingsbedrijf B.V. te Abbenes (gemeente Haarlemmermeer) aange boden akkoord, welk ak koord door de betreffen® schuldeisers ter vergade ring van 9 april 1980 is aan vaard. Hierdoor is de sur séance van betaling van H Roos’ Aannemingsbedrijf B.V., voornoemd, met in gang van 8 mei 1980 geëin digd. in de gezegende ouderdom van 94 jaar. Bennebroek: J. van Egmond A. J. M. van Egmond- van der Aar C. M. Heemskerk- van Egmond P. Jansen Klein- en achterkleinkinderen Bennebroek, 9 mei 1980 Bejaardenhuis „Meerleven” Witte de Withlaan 1. Corr. adres: Patrijzenlaan 20 2121 ED Bennebroek. Vader ligt opgebaard in het mortuarium van het bejaardenhuis (ingang achterzijde). Gelegenheid tot bezoek: zondag van 19.00 tot 19.30 uur, waarna rozenkransgebed. De H. Mis van Requiem zal worden opgedra gen dinsdag 13 mei a.s. om 9.30 uur in de Parochiekerk van de H. Jozef te Benne broek, waarna de begrafenis zal plaats heb ben in het familiegraf op het kerkhof aldaar, daarna nog gelegenheid tot condoleren in gebouw „Rehoboth”, Schoollaan 16 te Benne broek. Erkend ziekeMondsleveranoer HET GEZONDHEIDSHUIS Z,|lstraat69 2011 TL Haarlem O23-310W VERKOOP BIJ EXECUTIE welke zal worden gehou den op maandag 12 mei 1980 om 12.00 uur ten laste van Elru B.V., gevestigd te Zwaanshoek, Bennebroe- kerweg 948, bestaande uit een inventaris in een fa briekshal w.o. een Hatten- bach cirkelzaagmachine, I een vingerzetbank, een knabbelschaar, een kant- pers en een platenwals en vele diverse kleine appara ten en wat verder te koop zal worden aangeboden. De verkoop geschiedt a contant zonder opgeld. De goederen zijn 1 uur voor de verkoop voor een ieder te bezichtigen. De deurwaarder belast met de executie INFORMATIE OP V HOOG NIVEAU. Pvd schof: dat, gen, knelp spore onder verse! heeft nier afdeli tijden rig ji make vraag Schot i top - spaar af „o spoor schie' Bij exploit van mij, toeg. kand. deurwaarder, van 7 mei 1980 is op verzoek van de besloten vennootschap Stampwerk Haarlem B.V., gevestigd te Haarlem, met domiciliekeuze aan de Kin derhuissingel 96 te Haar- lem ten kantore van de ge rechtsdeurwaarders K. C. van der Mije V. E. A. Galle aan Oeds van der Meer, zonder bekende woon- of verblijfplaats in en buiten het Koninkrijk, betekend het proces-ver- baal van 29 april 1980 waarbij uit krachte van de in gemeld proces-verbaal genoemde executoriale ti tel executoriaal beslag is gelegd op huis en erf, staande en gelegen te Haarlem aan het Hasse- laersplein no. 1, kadastraal bekend gemeente Haar lem, sectie A, nummer 978,1 welk onroerend goed in ei- gendom toebehoort aan O. i van der Meer voornoemd. I toeg. kand. deurwaarder P. van der Mije J Kinderhuissingel no. 96I Haarlem j Bij inmiddels in kracht van gewijsde gegane beschik- l king d.d. 29 april 1980 i heeft de arrondissements- rechtbank te Haarlem ge homologeerd het door B.V. Verhuurbedrijf van Aan- nemersmaterieel PI. Roos i te Abbenes (gemeente Haarlemmermeer) aange boden akkoord, welk ak koord door de betreffende schuldeisers ter vergade ring van 9 april 1980 is aan vaard. Hierdoor is de sur séance van betaling van B.V. Verhuurbedrijf van Aannemersmaterieel PI. Roos, voornoemd, met in gang van 8 mei 1980 geëin digd. •S o s tn S Naam: w S Adres: s *5 C Haarlem. Öf bëï:TÓ23)-31 90 53.’ te d.d. nummer 11020, hebben jonkheer en mevrouw De Kock-Cal- koen, eertijds woonachtig te Zwanenburg (gemeente Haarlemmermeer), thans te Moordrecht, staande hu welijk huwelijksvoorwaar den gemaakt. op de leeftijd van 62 jaar. Kinderen en kleinkinderen Haarlem, 9 mei 1980 Lootsstraat 29 Gelegenheid tot afscheid nemen in het Uit vaartcentrum Zijlweg 63 te Haarlem van 14.00 uur tot 15.00 uur De teraardebestelling zal plaatshebben maandag 12 mei om 16.00 uur op de begraaf plaats Westerveld te Driehuis-Westerveld. Vertrek van huis omstreeks 15.15 uur. Gelegenheid tot afscheid nemen in het uit vaartcentrum Zijlweg 63 te Haarlem van 14.00 uur tot 15.00 uur en van 19.00 tot 19.30 uur, uitgezonderd zaterdagavond en zondag avond. De crematie zal plaatshebben dinsdag 13 mei om 15.30 uur in het crematorium „Velsen” te Driehuis-Westerveld. Vertrek van Van der Meerstraat 10 om streeks 15.00 uur <Stuur mij 14 dagen GRATIS uw krant ter kennismaking. Daarna neemt u kontakt met mij op om te horen of ik een abonnement neem. L Ik neem direkt een abonnement en ontvang de eerste twee weken uw krant gratis. Noteer mij voor een: Jaarabonnement. Kwartaalabonnement. weduwnaar van Agnes Maria de Bruijn begiftigd met de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice Ridder in de Orde van de H. Gregorius de Grote Oud-Notaris. Aerdenhout: Ine Lourijsen-Luykx Jan Lourijsen Roeland Rob Janine Norbert Brigit, Utrecht: Pieter Luykx Heemstede, 8 mei 1980 „de Burghave” Correspondentieadres: Klapheklaan 3, 2111 XR Aerdenhout Vader ligt opgebaard in de rouwkamer van „Het Overbos”, Burg. Van Lennepweg 35, Heemstede De Eucharistieviering zal worden gehouden dinsdag 13 mei a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Bavo, Herenweg 88 te Heemstede, waarna de begrafenis zal plaatsvinden om 12.30 uur op de begraaf plaats „Westerveld” te Driehuis-Westerveld. Daarna gelegenheid tot condoleren in de ontvangstruimte aldaar.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1980 | | pagina 8