Nieuw dagverblijf voor geestelijk gehandicapten s Stadsbestuur vraagt krakers te verdwijnen Ijaarlemmer lelletjes 1 Open avond over vrouwen in technische beroepen L K4 l H I Bill college B en W Kaarten voor vrede Nog steeds geen nieuwe auto voor UI INERS Adressen IBV m 023-310» Kampen Dirk-Jan I ABP wil bovenwoning vernieuwen I (X R 5 9 19 8 0 STAD ZATERDAG 10 MEI 8 VERDER: ADRESSEN EN KINDEREN GEZOCHT I (eïe door Hans Invernizzi (Van onze verslaggevers) HAARLEM. Het Haarlemse stadsbestuur heeft de krakers van het pand op de hoek van de Barteljorisstraat en de Grote Markt geadviseerd om „in belang van eigen veiligheid” de boven woning te verlaten. I HAARLEM. Het spoorboekje van de gemeente Haarlem is ge reed. Een twee centimeter dik pak betikt kringlooppapier, waarop de Haarlemse ambtena ren hebben geschreven hoe moei lijk zij het hebben. Er blijft geen spatje tijd over, zo blijkt bij het omslaan van de velletjes, voor door de raad gewenste nieuwe heldendaden nieuw beleid. Vandaar waarschijnlijk dat de fractie-voorzitter van de WD, Jacques Brons, het spoorboekje van een nieuwe titel wilde voor zien: „Bewijs van onvermogen”. En hij was niet de enige politicus die gisteren in de commissie alge mene zaken de ambtelijke vinger oefening om het Haarlemse be leid te inventariseren sterk relati veerde. i V 3 iii t - 'W s fi Tv’-f A 'J i, H p Veel kritiek op (Van een onzer verslaggevers) van ambtenaren Ab van Schooien (PvdA). ste twee over u tekenen PvdA’s fractieleider Ab van Schooten schoffelde het ambtelijke spoorboekje dat, volgens hooggestemde verwachtin gen, een leidraad zou zijn om de echte knelpunten in het Haarlemse beleid op te sporen met enkele rake opmerkingen onder de grond. „Het lijkt er op of u vijf verschillende efficiency-organisaties heeft ingeschakeld, die ieder op hun ma nier een inventarisatie van een bepaalde afdeling hebben gemaakt. Wij hadden u tijdens de begrotingsbehandeling van vo rig jaar gevraagd om ons duidelijk te maken waar de knelpunten liggen. Die vraag is onbeantwoord gebleven.” Van Schooten prees de ijver van de ambtelijke top „werk noch kringlooppapier is ge spaard” maar vroeg zich tegelijkertijd af „of het college van B. en W. met dit spoorboekje zijn doel niet voorbij zal schieten.” je, zo luidde de algemeen -heersende ver wachting, zou een handvat opleveren hoe te handelen. Waarschuwingen van met name schatkistbeheerder drs. Wim Men- sink die verwachtingen niet al te hoog te spannen, werden evenwel in de wind ge slagen. Niet door iedereen overigens. CDA en PvdA hadden al zo hun bedenkin gen geuit over de waarde die aan het gemeentelijke spoorboekje moest worden gehecht. WD, CDA en D’66 met PvdA de steunpilaren voor het huidige stadsbe stuur schaarden zich achter de kritiek van Van Schooten. Ze vonden het spoor boekje „een nuttige vingeroefening” en zij hoorden tot hun tevredenheid wethouder la-S naking. af ik een le zoekt adressen voor jongelui in crisissituaties en gezinnen, die bereid zijn een jongere enige tijd een kamer te verhuren. De centrale spreekt dan over respectievelijk op vang- en kostpleeggezm- nen. Ik raad u af spon taan de telefoon te pak ken en u aan te melden. De centrale heeft dat ook liever niet. Van het gezin (of de alleenstaande, een stel dat samenwoont, de centrale hanteert het be grip gezin niet in de enge zin) wordt nogal wat ver wacht. Of de jongere en kele dagen of voor lange re tijd bij u woont, het blijft een belasting. De opvang- en kostpleeg- gezinnen zijn evenwel hard nodig. In het bijzon der in deze regio. De hulp verlening aan jongeren principiële uitspraak bleef voorlopig uit. FRANS NYPELS Dirk-Jan is een man die schrijven kan en ik prijs me daarom gelukkig, dat hij vanaf maandag deze rubriek voor u gaat ver zorgen. Carla, Onno en ik gaan er een maandje tus senuit. Een vriendelijk verzoek mijn gewaar deerde collega Dirk-Jan Westerwoudt net zo ruim van tips en aardige verha len te vóórzien als u mij, gelukkig, altijd doet. Na mijn vakantie stort ik me op de actie „HD zoekt u op”. Reacties zijn nog welkom. Dirk-Jan heeft beloofd ze keurig voor me Te bewaren. Tot dinsdag 10 juni! (Van een onzer verslaggevers) HAARLEM. „De Cappelsbeeck” is de naam van een nieuw dagverblijf voor geestelijk gehandicapte ouderen aan de Dr. de Liefdestraat in Haarlem-Noord. Op feestelijke wijze opende mevrouw mr. B. Linnebank van het bureau landelijk contact van CRM Noord-Holland giste ren dit nieuwe dagverblijf. Daarbij ont hulde zij ook het bord met de naam. HAARLEM. Onversaagd blijft burgemeester Jan Reehorst pogingen ondernemen de Ford Granada, die ten dienste staat van het college van B. en W. te vervangen door een Mer cedes. Tijdens de vergadering van de commissie algemene zaken kaartte de burgervader de kwestie opnieuw aan. „Het is een zaak die al een tijdje speelt en die mij dwars zit. Een on derzoekje heeft geleerd dat de twee nu gebruikte college-auto’s veel kilo meters maken. De Granada heeft in twee jaar ongeveer 36.000 kilometer gereden en is aan vervanging toe. Bovendien is het nuttig om met twee dezelfde auto’s te rijden. Dat is beter voor de auto’s en gemakkelijker voor de drie chauffeurs. De vervanging De krakers kregen ook te horen dat aansluiting op het Haarlemse gas- én elek triciteitsnet, zoals door hem gevraagd, „onaanvaardbaar” is ip verband met de toestand van het leidingnet, dat nog van vóór de oorlog dateert. De wethouders Piet Sikma (CDA) en Tinus van de Water (PvdA), die de vertegenwoordigers van de krakers van het de afgelopen dagen in de „vuurlinie” liggende kraakpand gister middag ontvingen, hebben niet nagelaten te vragen of de vertegenwoordigers „de bezorgdheid van het college over de situa tie” aan de krakers willen doorgeven. De kraakgroep op haar beurt heeft bei de wethouders meegedeeld dat de „de monstratieve kraak” inmiddels was om gezét in een „definitieve kraak”. De stads bestuurders kregen te horen dat acht per sonen in de bovenwoning een onderko men hopen te vinden. Zij konden tevens lijke gehandicapten opgevangen kunnen worden. M. Blom, de io. 60, Haarlem oerder. ereld- n wij woont een ing het /enbus. kan niet zonder. Denkt u dat u het op kunt brengen een jong mens, dat in de problemen zit, onderdak te verlenen, dan kunt u de centrale bellen. Het adres is Koninginneweg 184 A in Amsterdam. Postcode 1075. Telefoon 020-712115. ft van de Granada door een Mercedes is eenmalig en kost 13.000 nu de poli tie de Granada voor 10.000 wil overnemen. Daarom aan. de commis sie de vraag of zij toestemt in vervan ging?” iarlem. evg. Ed .00 uur, en. Sinds maart van dit jaar is er een wet van kracht, die het werkgevers ver biedt onderscheid te ma ken tussen mannen en vrouwen, behoudens in een aantal uitzonde ringsgevallen. De wet ge biedt werkgevers dus mannen en vrouwen ge lijk te behandelen, maar in de praktijk gebeurt dat nog lang niet overal, heeft de actiegroep Man Vrouw Maatschappij (MVM) in Haarlem ge constateerd. Een pro bleem vormt met name de inschakeling van vrou wen in technische beroe pen. Er zijn bedrijven die uitdrukkelijk alleen om mannen vragen of verzui men advertenties zo op te stellen dat zij „twee- slachtelijk” zijn. Het ar beidsbureau is, stelt MVM, niet actief genoeg bij het opvangen en bege leiden van vrouwen die een technische baan zoe ken. En er zijn ook nog veel vrouwen, die om uit eenlopende redenen geen trek hebben in een tech nisch beroep. MVM wil de hele materie eens goed aan de orde stellen en houdt daarom op dins dag 13 mei een open avond in pand Gendemp- te Oude Gracht 24 in Haarlem. Aanvang 20.15 uur. Medewerking wordt onder meer verleend door de Steungroep Vrouwen in Techniese Beroepen. Nadere informatie is ver krijgbaar bij het „steun punt" van MVM, Nieuwe Gracht 76, telefoon 327973. Vragen naar Has- sieKuypers. gvefancief HUIS formatie en medewerkers van de centrale komen bij u thuis eerst praten voor er maar aan gedacht wordt een jongere naar u toe te sturen. Hoewel De Cappelsbeeck een histori sche naam; vroeger stroomde er in de buurt een beekje, waaraan een kapelletje stond nieuw dagverblijf is in Haarlem, wordt in het gebouw zelf al jaren aan de opvang van geestelijk gehandicapten ge daan. Een jaar geleden nog luidde de naam Vlietland. In januari van dit jaar verhuisden de pupillen van de Dr. de Liefdestraat naar een nieuw onderkomen aan het Herman Heijermansplein. De naam Vlietland werd meegenomen. Na de verhuizing werd het gebouwtje Ik kom nog even terug op de kindervakantiekam- pen, waarover ik in april schreef. U weet wellicht nog waar het om gaat: de mogelijkheid kinderen enkele heerlijke weken te laten doorbrengen in het gemeentelijk buitencen trum Het Wisselseveld in Epe. Elk jaar worden daar kampen georgani seerd door een speciale stichting. Loopt het ande re jaren storm; deze keer is het aantal reacties tot nu toe erg tegengevallen, deelt de stichting me mee. „We kunnen nog veel kin deren plaatsen.” De kam pen zijn bedoeld voor kin deren, die om verschillen de redenen niet op vakan tie kunnen en die tussen de 6 en 12 jaar oud zijn. Neemt u, als u denkt dat uw kind in aanmerking komt, gerust contact op met de stichting. Deze is bereikbaar onder tele foonnummer 023-319353. Dat spoorboekje nu, laat zien dat de gemeentelijke ambtenaren verschrikke lijk hard werken en veel, zo niet alle, beschikbare tijd spenderen aan zoge naamde routine-klusjes. Voor extra taken is nauwelijks ruimte. Uit de rapportage G’ Isdienst jur is er 136. burgervader meende mevrouw Lenie van l/VCX UV X1 WVUVXX^XCLIV vcxxx V V.X VCXXX^XXX^. 1 Op voorstel van PvdA’er Ab van Schooten j nodig, vertelde vice-voorzitter T. de Wal Plichtplegingen aan het adres van de overwerkte ambtelijke top waren er vol doende. Zowel Van Schooten, Lenie van Son (fractievoorzitter van het CDA), VVD’er Brons eri D’66’er Jaap Bregman toonden zich verheugd over het feit dat „het spoorboekje nu ter tafel ligt”. Breg man maakte van de gelegenheid gebruik om af te tasten of zijn collegepartners (CDA, PvdA en WD) bereid waren om rond de tafel te gaan zitten om over het collegeprogramma te praten. Een verzoek dat D’66 per brief aan de partijen, die het stadsbestuur steunen heeft herhaald. Va- opgesteld door diezelfde ambtenaren die J toezeggingen vielen hem ten deel, een het zo druk hebben met het dagelijks terugkerende werk valt op te maken Dit spoorboekje heeft met name een vitale rol gespeeld bij de zojuist gehouden prioriteitendiscussie het op volgorde van belangrijkheid zetten van de nieuwe beleidswensen voor 1981). Zoals bekend moet ook Haarlem fors bezuinigen. Het kabinet-Van Agt heeft namelijk, wegens het terugvallen van de economische groei, een deel van ’s-Rijks bezuinigingen afge wenteld op de lagere overheden, provin cies en gemeenten. Als alle speculaties over de uitwerkingen van de Haagse snoei-operatie werkelijkheid worden zou het weleens kunnen zijn dat de- gemeente Haarlem op de vastgestelde begroting voor dit jaar moet ingrijpen. De heersen de opvatting in het Haarlemse stadhuis is evenwel dat die bezuinigingslast naar 1981 wordt doorgeschoven. Het aanvanke lijk beschikbare bedrag voor 1981 be stemd voor nieuw beleid van rond 1 miljoen verkeert dan in een negatief saldo van 1 miljoen. dat bepaalde onderdelen van het college program niet kunnen worden uitgevoerd. Het nalopen van het bestaande takenpak ket eist alle aandacht op. Aldus het spoor boekje aldus de raadsleden die moeite hadden hun cynisme te verbergen. Wet houder Mensink deed wel ijverige pogin gen om het spoorboekje in wezen en tijd te verdedigen, maar gezien de reacties van de raadsleden oogstte hij weinig succes. een voormalige school aan de Dr. de. Liefdestraat van binnen opgeknapt om opnieuw als dagverblijf te kunnen functioneren. Een nieuw dagverblijf was van het bestuur van de Stichting Dagver blijven voor Geestelijk Gehandicapten in Zuid-Kennemerland gisteren, om de I wachtlijsten van de verblijven wat in te kunnen krimpen. Nu kunnen er 24 pupil len in De Cappelsbeeck. Overigens is het niet de bedoeling dat dit nieuwe verblijf al te lang op zijn huidige plek blijft draaien, want het Rijk heeft het De Centrale voor Pleeg gezinnen Noord-Holland en Utrecht zit met de han den in het haar. Aan mij de vraag een dringend be roep te doen op mensen, die hun huis (tijdelijk) open willen stellen voor jonge mensen. De centra- noteren dat de krakers veel kritiek heb ben op het woningbouwbeleid van de ge meente Haarlem. Op de vraag van beide wethouders of de krakers die zich defini tief in het pand van het Algemeen Burger lijk Pensioenfonds willen vestigen staat," ingeschreven bij het Bureau Huisvesting; bleef een antwoord uit. Het Algemene Burgerlijk Pensioen,-f, J fonds willen vestigen staan ingeschreven, f bij het Bureau Huisvesting bleef een ant- i woord uit. 21 1 Het Algemeen Burgerlijk Pensioerws fonds, de opdrachtgever voor de verbouw t van de Brinkmannpanden op de Grote Markt, heeft het stadsbestuur laten weteri dat het het Haarlemse gemeentebestuur I verantwoordelijk stelt voor de gevolgen van een aansluiting op het gas- en elektri- citeitsnet. Controle door ambtenaren van-. het GEB wees uit dat het gas- en elektrici teitsnet bij gebruik gevaar kan opleveren voor de bewoners. Op enkele plaatsen liggen leidingen bloot. Bij navraag door 'het 'stadsbestuur kwam ook naar voren dat het ABP van plan is het pand niet aan de woonbestem ming te onttrekken. Er zijn plannen inge diend om de woning op de hoek van de Barteljorisstraat en de Grote Markt in grijpend te vernieuwen. kracht van beschik- pril 1® issements- iarlem ge t door de tschap Pi ngsbedrijf (gemeente r) aange- welk ak' etreffende vergade- 980 is aan is de silt ing van PI ngsbedriji I, met h 980 geëin- Een stralend zonnetje gisteren maakte de opening van het dagverblijf De Cappelsbeeck extra feestelijk. Dat negatieve saldo houdt in dat Haar lem in 1981 fors moet snijden in op stapel staande nieuwe plannen. Het spoorboek- Mensink betogen dat „dat spoorboekje, alle verwachtingen ten spijt, een zinvolle eerste aanzet vormt voor een afweging van keuzen van beleid”. Ik heb er in deze rubriek nooit doekjes om gewon den, dat de strijd voor vrede en tegen atoomwapens mij zeer ter harte gaat. Om die reden wijs ik u op de vier briefkaarten, die zijn uitge geven door het Interkerkelijk Vredesberaad, de werk groep Vredesweek en het Komité Stop de Neutronen bom in Haarlem. U kunt die kaarten ^anaf vandaag ko pen. Ze kosten 1,25 per stuk en zijn verkrijgbaar in de stand, waarmee de drie groeperingen morgen op de Grote Markt staan. Ook de komende drie zaterdagen zullen de organisaties met kraampjes in de stad aanwe zig zijn. De opbrengst van de kaarten is bestemd voor de vredesactiviteiten in Haar lem. Op twee kaarten staan tekeningen van Saul Belem, één kaart is ontworpen door Ger Daniels. De vierde kaart toont een foto van Jean Rui ter Alle drie Haarlemse kun stenaars. Ter illustratie heb ik twee kaarten uitgekozen. De bovenste is van Saul; de onderste van Ger. De reactie van de commissieledén was niet bepaald enthousiast. Ben Evers (PSP) herhaalde zijn eerder gehouden pleidooi voor de aanschaf van een eenvoudiger auto. Voorts had het college volgens hem nog steeds niet aangetoond, waarom de Granada minder geschikt is als college auto. Burgemeester Reehorst gaf een be kend antwoord: de stoelen van de Grana- da laten te wensen over. Hij voegde er aan toe dat in het gebruik is gebleken dat een j Mercedes beter voldoet. plek blijft draaien, want het Rijk heeft het verblijf een tijdelijke erkenning gegeven. Het gebouw voldoet namelijk niet aan alle normen. Zo moeten er eigenlijk 48 geeste- x Festiviteiten waren er gisteren ook voor de pupillen van het hernieuwde dagver- j blijf. Er draaide een orgel en er werden; pannekoeken gegeten. Gisteravond was er een muziekgroep en werd er gedanst. J II 11 „spoorboekje” In tegenstelling tot de opvatting van de Son (CDA) dat de inmiddels befaamde college-auto héél weinig kilometers heeft gereden. Zij liet doorschemeren twijfels te hebben over de noodzaak van vervanging. CfX VXXXXXOLXXX vcxxx x vuil XX 11U vaxi „xuuuicii - heeft de volgende aflevering van de serie gesprekken over de college-auto plaatg^j; tijdens de vergadering van de commissie algemene zaken in juni. T J 3 o e>

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1980 | | pagina 9