I-É^ksl Geluk laat HFC nü in de steek Jt? opmars van de HFC-website lijkt niet te stuiten. Dat zag er in 1979 zeker niet naar uit. Al bij de geschiedschrijving van de periode 1969-1979 voor het magische jubi leumboek HFC Honderd Jaar Eigenzinnig Amateur, met Cees Timmerman als grote stuwende kracht, hadden wij gemerkt dat er sprake was van een zekere saai heid. Het verenigingsleven verliep moeizaam en zeker nadat door Ad Sandtke c.s. veel energie was gestopt in de geslaagde viering van het eeuwfeest in september 1979, zette de tendens van teruglopende ledentallen en tanende belangstelling voor het matig presterende Eerste zich voort. Het voorzitterschap van Kiek Giltay Veth (1979-1985) was in deze tijden van licht verval geen gemakkelijke klus. De 'HFC'ers' uit die tijd lezen moeizaam weg, met uitzondering van de stukjes van Freek van Muiswinkel De rest van Freek. Misschien wel symptomatisch voor deze periode van een 'uitstervend tijdperk' waren toen het overlijden van erevoorzitter Piet van Houten en het voetballend einde van de Hondekoppen. Maar ook een paar nieuwe begrippen duiken in die periode op. De eerste reclame borden langs het veld. De eerste stukjes over 'soft sponsoring'. En in 1982 maakt een 'HFC'er' gewag van 'computerranglijsten in het clubhuis'. Het zou nog eeuwig duren voordat de vaste redacteur van de laatste 25 jaar, Jan Domhoff sr., de computer tot zijn instrument zou maken. Sponsoring In 1985 neemt Eggie Poster het voorzitterschap over van Kiek Giltay Veth. Onder het voorzitterschap van Poster (1985-1995) zijn vele ontwikkelingen tot wasdom gekomen. Het voorzitterschap van de aimabele man uit Zandvoort was er een van 'laisser faire', van een liberale soort dus. De vereniging wordt onmiskenbaar opener en de ontwikkelingen lijken opeens niet bij te houden. Het bestuur wordt met een nieuw soort probleem geconfronteerd als er een voetbalaanslag op keeper Coert Weill gepleegd wordt. Even later vindt er - nota bene zonder raadpleging van de algemene ledenvergadering - een ingrijpende verbouwing van het clubhuis plaats, met stevige sponsoring van Bavaria die tevens leidt tot de eerste shirtsponsoring (Ritt jeans) voor het Eerste. De bar wordt in eigen beheer genomen teneinde, zoals dat zo mooi heet, de financiën in betere banen te leiden. Twintig mensen moeten geschoold worden om het voor eigen barbeheer vereiste diploma te halen. Sindsdien moeten verschillende vrijwilligers en alle seniorenteams regelmatig bardiensten draaien. In 1986 gebeurt wat er al jaren inzat: het Eerste degradeert naar de onderbond, i.e. naar de eerste klasse van de Haarlemse Voetbal Bond (HVB), thans de vijfde klasse 35 Maandag 12 mei 1986 SPORT AMSTERDAM. Het zal wennen worden: HFC in 4011 h" *>«erUp*UJk ge. de eerste klas van de KNVB, afdeling Haarlem. Hoe- «^^ftKomnkfrkenletal- wel het spreekwoordelijke zwaard van Damocles al - 4' 'v om Via combinaties^o?scoren weken lana boven de Haarlemmerhout hing en het te komen, maar «A en «««i spel dit seizoen in doorsnee weinig voedsel kon geven aan optimistische bespiegelingen werd de kans op ontsnapping aan degradatie tóch reèel geacht. Daarbij refereerde de achterban aan soortgelijke situaties in het verleden, toen het water ook tot aan de lippen was gestegen, maar het blijkbaar gelukkige gesternte van HFC telkenmale de doorslag in positieve zin had A mei schoten uit dc tweede lijn. Hoewel Bijlmer-doelman Ricar- do Verweg kansloos was ge- de la Mar uit ccnknappe voor zet van John Burke (0-1) en eer der met een duik naar de linker benedenhoek njn ploeg voor gegeven. een achterstand had behoed, maakte hy toch geen al te solide W«t dit betreft voelde FC Bijl- fronUUe die echter beperkt mer zich klaarblijkelijk 'n de bleef tot het wegwerpen van beslissende eindfase van de een spandoek. Toen kreeg het competitie heel wat onzeker- gezonde verstand over en weer rrtlï ~ÉlhV in 111 1 j** indruk. Daarvan had meer ge profiteerd moeten worden. Trainer Arthur Beerendonk der. Het onbehagen weerspie- de overhand en schonk leder- gelde zich in een proclamatie een meer aandacht aan datgene vóOr de wedstrijd „dat er achter waarvoor men was gekomen: het doel van onze keeper geen de wedstrijd, supporters van HFC mogen Het zou begrijpelijk zjjn ge staan". Een technisch leider weest als belde partijen elkaar van de thuisclub kwam dit grimmig hadden bestreden, vooraf in de bestuurskamer nog waarbij slechts het resultaat eens duidelijk onder de aan- centraal zou slaan. Degradatie- dacht van het HFC-bestuur, op wedstrijden plegen nogal eens dat moment vertegenwoordigd te ontaarden in bikkelharde du- door een man, brengen. En els tussen spelers die, voegde daar met verheffing van overmand door nervositeit, met stem aan toe: „Gebeurt dit niet, een waas voor de ogen en opge- dan zullen enige mensen van zweept door minstens even ze ons deze lieden verwijderen", nuwachtige supporters, zichzelf Door tussenkomst van Bijlmer- nauwelijks meer in de hand secretaris 't Hoen werd hem hebben. En waarbij zelfs ge- duidelijk gemaakt dat de kwalificeerde arbiters de groot- Op de hoogte was kwartier lang in zo goed moge- Eenmaal op het veld bleek al lijke banen te leiden, gauw dat de Haarlemse aan- Niets van dit alles op het veld 'fel falale moment voor HFC: Norbert Vissers heeft de bal richting doet gejaagd, uiaarin doelman Ri- cardo Verwtg al op weg is FC Bijlmer voor degradatie te behoeden vaardbaar gemiddelde. Slechls Slechts é*n moment dreigde onverstandig was iemand tegen weemaal moest scheidsrechter iiet verloop te ontaarden, toen te houden. Dit kwam hem op Steur Zijn boekje tevoorschijn SV Bijlmer er een kwartier voör een klap te staan Wat laler halen. Daarin werden Bergwijn tijd in slaagde de gelijkmaker te werd de heethoofdige Bijlmer en Vos van de thuisploeg opge- produceren: een harde schuiver aanhanger door clubgenoten af- ekend. Bovendien slaagden de naar de rechter benedenhoek gevoerd, earns er zelfs in - - ondanks de waarop de uitstekende Haar- De hele wedstrijd overziend plaats maakt voor Gemt Peys: „Dat zou best eens waar kun nen zijn, al was er niet al te veel ruimte voor. Bovendien zat het zo nu en dan tegen. We hadden de afgelopen week afgesproken ons niet over de kop te jagen. En dat is gebeurd. We hebben nauwelijks een kans weggege- overwinning verdiend zijn ge- Met de historisch geworden strafschop in de laatste minuut, die de degradatie alsnog had kunnen afwenden maar voor de HFC'ers op een afgrijselijke de ceptie uitdraaide, beleefde ook het oudste lid, Arie van Beek- urn, de schrik van zijn leven. Ruim vijftig Jaar geleden triom fen vierend als eerste-elftalspc- ler en nu. zittend langs de lijn in 1 Dramatisch moment in en tegen De Bijlmer breed uitgemeten in de pers. Krachtvoer voor de Hondekoppen In de 'HFC'er' van juni 1982 heb ik een - vind ik zelf - heldhaftige poging onder nomen om een beslissend artikel over De Hondekoppen te schrijven. Aanleiding daarvoor was het besluit van De Honde koppen om na 15 jaar definitief te stoppen met competitievoetbal. Ik had overigens net zo goed kunnen proberen door een muur te lopen. Hou het er maar ergens op, dat de FC Hondekop uit een aantal lieden bestond (bestaat, zeggen sommigen) die niet alleen een club in een club vormden, maar ook een grote mate van opofferingsgezindheid voor HFC tentoonspreidden. Hun verdiensten voor HFC waren op alle gebieden zo groot, dat De Hondekoppen in de club een materiële status genoten van een soort Legioen van Eer. Voor de rest, de naam geving, de rituelen (als aspirantlid voor spelen in de achtertuin van 'Scheedt'*), bij wijze van ballotage); alles bleef een even groot mysterie als het zinnetje: "I want to explain you the words havermout met sperziebonen". Hondekopper wijlen Theo de Windt kreeg tijdens zijn leven de bijnaam 'Baron Scheedt van Heemstede'. Hondekoppen yell Havermout met sperziebonen Havermout met mokkapunt Rik, rik, rikketikketik Hopsa, hopsa, hoi!

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jubileumboeken HFC | 2004 | | pagina 39