ORGAAN VOOR DE GEMEENTE VELSEN No. 49. Woensdag 19 April 1916. Ie Jaargang. Administratiebureau en Drukkerij JAC. SINJEWEL, WILLEMSPLEIN IJMÜIDEN, Telefoon 153. Verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Burgerlijke Stand. Verbetering Kiezerslijst. b. H. B. van Egmond, J. Loker man, P. C. Tromp en C. E. Schooten (niet behoorlijk op de lijst voorkomen, SCHIETEN Schadelijk gedierte. Raadsoverzicht. Plaatselijk Nieuws. IJMUIDER COURANT ABC NNEMENTSPRIJS 60 ets., per - 3 maanden, franco per post 75 ets., voor het Buitenland f 1.25 ABONNEMENTEN worden aangenomen aan het Bureau en bij de Agenten. REDACTIE-ADRESWillebrordstraat 105, Velseroord, Telefoon No. 141 Uitgave van de Naaml. Venn. Uitgevers Mij. „IJmuiden". ADVERTENTlEN van 15 regels 50 ets. Iedere regel meer 10 ets. Kleine advertentiën (dienstaanbiedingen en aanvragen, familieberichten van 15 regels 25 ets. iedere regel meer 5 ets. Ingezonden mededeelingen 15 ets. per regel. Advertentiecontracten tegen zeer billijk tarief. Advertentiën uiterlijk in te zenden WOENSDAG en ZATERDAG tot 9 uur v.m. Tot plaatsing van advertentiën van buiten de gemeente VELSEN ln dit blad is uitsluitend gerechtigd het Advertentiebureau P. F. C. ROELSE IJMUIDEN. De Ambtenaar van den Burger lijken Stand der gemeente Veisen brengt ter algemeene kennis, dat het Bureau van den Burgerlijken Stand op Goeden Vrijdag,. 21 April 1916 zal geopend zijn van des voormiddags 9J/s tot 10 uur. Velsen, 18 April 1916. Be Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, R. DE RAAT. van de Burgemeester en Wethouders der gemeente Velsen brengen hiermede ter openbare kennis dat van heden af tot en met den 22sten April a.s. voor een ieder op de Secretarie der Gemeente ter inzage neergelegd en in afschrift, tegen betaling der kosten, verkrijg baar is gesteld een ongedagteekend verzoek om verbetering van de vastgestelde kiezerslijst, met de bij gevoegde bewijsstukken, op 15 dezer ingediend door P. Rings te Santpoort, op grond dat, in strijd met de wet: a. J. M. Ravelli niet op de lijst voorkomt, c. Th. van Hiel en A. Slicker op de lijst voorkomen. Een ieder is tot tegenspraak van dit verzoek bevoegd. De tegenspraak moet schriftelijk (op ongezegeld papier) en uiterlijk den 25sten April a.s. aan het Ge meentebestuur worden ingediend. Velsen, 16 April 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, H. viR LOREN VAN THEMAAT. De Secretaris. J. KOSTELIJK, l.s. van De BURGEMEESTER der Gemeen te Velsen maakt bekend, dat buiten- tengewone machtigingen tot het schie ten of op andere wijze bemeesteren van schadelijk gedierte of tot het ver drijven van dat gedierte en van zwanen tn ganzen door schoten met los kruit, zoo beDerkte als algemeene machti gingen, door hem namens den Heer Commissaris der Koningin worden verleend. De beperkte machtiging wordt ver leend voor een bepaald terrein, overeenkomstig het te kennen ge geven verlangen hetzij van den ge bruiker van den grond, hetzij van den jachtgerechtigde, hetzij van den eigenaar. De algemeene machtiging kan in bijzondere omstandighedeu worden veileend en geldt voor alle binnen een bepaalde buurtschap of gemeente gelegen terreinen, wier gebruikers mits daartoe bevoegd aan den houder der machtiging schriftelijk verzoeken, van die mach tiging op hun terrein gebruik te maken. Machtigingen tot houden van drijf jachten en tot schieten of op andere wijze bemeesteren van zwanen en ganzen moeten worden aangevraagd aan den Heer Commissaris der Koningin. Buitengewone machtigingen wor den slechts onder beperkte bepalingen verleend, waaromtrent ter Gemeen tesecretarie inlichtingen zijn te be komen. Formulieren voor het aanvragen van machtiging aan den Burgemees ter en voor de verzoekschrifcen aan houders van algemeene machtigin gen zijn ter Gemeetesecretarie ver krijgbaar. Velsen, den 13 April 1916 De Burgemeester voornoemd, H. VAN LOREN VAN THEMAAT. Vergadering van Donderdag 13 April 1916. Wij hadden ons even verwijderd en ontmoetten op de trap een der raadsleden. „Ik had gedacht vroeg thuis te zijn," merkte deze op. Ja, wij hadden zulks ook gehoopt. Maar wie, die gelooft dat de Vel- sensche raad eens vlug en goed een oogenscbijnlijk onbelangrijke agenda zal afhandelen? 't Wordt zoo langzamerhand vaste gewoonte over het eerste punt der agenda een paar uur vól te praten, de rest af te raffelen en 'er zonder discussie doorjagen, terwijl, als er nog een belangrijk punt op de agenda voor komt, dit aangehouden wordt tot de volgende vergadering, waarover dan gepraat kan worden. Zoo ging het ook nu. Eindeloos werd er gediscutieerd over het aangevraagde voorschot van de Woningbouwvereeniging. De heer Vooren, die dezen avond bijzonder op dreef was, deed een boekje open over de door' deze Woningbouw vereeniging reeds gebouwde huizén, die weer een bjjdrage levert tot de „chronique scandaleuse", waarvan welhaast een archief mag worden aangelegd. Zelfs de heer Brink werd er ongerust door en achtte' een onderzoek noodig. Dat het niet alles pluis is, bewijst o.i. het onderzoek, dat B. en W. hebben meenen te moeten instellen en waarvan het resultaat nog niet bekend is. Voorts oordeelen B. en W. het noodig bij den bouw van het nieuwe complex een opzichter van gemeentewege toezicht te laten houden. Wij zeiden reeds dat de heer Vooren goed op dreef was. „Van binnen teer, en van buiten tear", aldus sprak de heer Vooren. „Dat noemt men gebeitst." Spre ker noemde het „iawaai-waterverf- saus." Dan had de heer Vooren het over winkeliers die wél zuurtjes, doch geen hemd ;en broek mogen verkoopen." Enz. De heer Vermeulen antwoordde de verschillende sprekers op de hem eigen wijze, d.w.z. breedsprakig. Zoodat op 't laatst zijn collega, de heer de Boer, te kwart voor tien uitriep „Mijnheer de Voorzitter, laten wij als 't u blieft de discussies slui ten." Even laaide het debat nog weer op, maar toen kwam dan ook het einde. De beslissing kent men. De heer Netscher had o.i. het juiste argu ment genoemd om voor te stemmen, door te zeggen dat er desnoods wel wat mag worden bijgelegd, als dit moet. En de woningnood is zoo schrikbarend groot, dat wij niet kunnen begrijpen, dat er nog tegen stemmers waren. Voorai den heer Sluiters begrepen wij niet, wijl deze bij den aanvang der debatten ver klaard had met genoegen te zullen voorstemmen, onk al gaf hij sobere critiek op de getouwde huizen en vroeg hij voor de nieuwe toezicht. Nu stemde hij toch tegen. De vaststelling der instructie voor den Verificateur der gemeente-finan- ciën werd aangehouden. Daar praten wij een voigende maal over. Het adres van den heer Molle- vanger lokte ook nog veel discussie uit. Het voorstel van den heer de Boer was wel frisch en ging wel tegen alle bureaucratische pietluttig heid in, maar 't was goed dat de raad zich niet aan zoo-iets waagde. Intusschen namen de discussies weer zulk een omvang aan, dat nu de heer van Tuijll sluiting daarvan vroeg. De heer Vooren ontving een af straffing van den beer Vermeulen, die niet mis was. Maar de heer Vooren, zeer slagvaardig, kaatste den bal terug en gaf den wethouder een antwoord, waarmede deze het ook wel kon doen. Tenslotte kregen wij nog de ge bruikelijke geheime zitting en na elven konden wij de benoeming van den onderwijzer vernemen. Rest ons nog even den nadruk te leggen op de klacht van den heer van Tuyll over de late ontvangst der stukken. Evenals wij, hadden sommige raadsleden eerst denzelfden morgen de gemeente bladen ont vangen. De Voorzitter antwoordde dat alle schuld daarvoor op hem rustte, en zeide zelf overtuigd te zijn, dat het anders moest. Wij hopen het van harte. Maar dan niet zooais de heer Vermeulen zeide, dat, als de raadsvergadering, op Vrijdag is, wij Dinsdag of Woens dag de gemeentebladen ontvangen. Wij verslaggevers willen ook gaarne tijd hebben om de raadsstukken te bestudeeren. Bovendien gaat het toch niet aan om op 13 April een raadsstuk tp ontvangen, gedateerd 3 Maart en waarop een advies der Financiëele Commissie van 12 Ja nuari. Er.heerscht hier een zeer groote willekeur met de officiëele stukken. Een vorige maal ontvingen wij een voordracht ter benoeming van een onderwijzer eerst na de raadsver gadering. Naar de oorzaak daarvan informeerend, vernamen wij dat die voordracht niet bekend gemaakt mocht worden, wijl de schoolopziener er nog niets van wist. Hét is dan wel zeer noodig, dat er meer regel komt in de afwikkeling der zaken. Wij willen, evenals de Haarlem- sche bladen dat van Haarlem en andere gemeenten doen, gaarne de korte inhoud der door den raad te behandelen zaken ook in ons blad weergeven. Wij zullen nu afwachten of het beter zal worden. Hetgeen wij van harte hopen. IJMUIDEN. Raad van beroep. Ter terecht zitting van 14 April 1916 werd o a. de navolgende zaak behandeld: J. S., te IJmuiden, wien op No vember 1915 bij het laden van een stoomtrawler te IJmuiden, met steenkolen, een ongeval is.overko men tengevo ge waarvan hij ziin Imkerbi-en kneusde. De door hum te dier zake aangevraagde schade loosstelling werd door het Bestuur der rijksverzekeringsbank gewei gerd, omdat het aangegeven letsel niet het gevolg zou ziin van een ongeval. Klagi-r meent van wèl; vóór het ongeval heeft hij nimmer eenige last van zijn been gehad. Hij verzoekt daarom eene schade loosstelling van 70 pCt. van zijn dag loon. Studiereis. De minister van waterstaat heeft aan de ingenieurs van den rijkswaterstaat jhr. C. E. W. van Panhuijs c. i., F. L. Schlin geman c. i. en G. J. van der Broek c. i. naar de Ingenier verneemt opgedragen om in bet begin der volgende maand een studiereis te maken naar Noord-Amerika in vor- band met de aanhangige om werpen voor de groote zeesluis ie IJmuiden, voor de Maaskanalisatie en voor het kanaal Wessem—Nederweert. Eerst genoemde ingenieurs zullen toven- dien het Panamakanaal bezoeken. Ongerust. Men maakt zich ongerust over het lot van den stoom trawler Prima Vera, die den 7en April naar de Visscherij is vertrokken en Zaterdag 15 dezer het laatst ge zien is. Er is evenwel nog hoop, dat wagens het slechte weer niet veel gevischt is en de thuisreis daardoor vertraagd. We hopen, op een spoedige terugkeer. Opgevischt. Juist op de plaats waar een paar dagen later de Deen- sche Schoener Pioven tot zinken werd gebi acht, was door den stoom trawler Verano opgevischt een anker met ketting en manillatros. Heeft de Pioven gezelschap gevonden op den bodem der zee? Aanhouding. Alhier is aangehou den zekere M. van Oude Pekela, die onder den naam van C. v. d. L. op een stoomtrawlef voer en dien valschen naam had aangenomen om aan gevangenisstraf te ontkomen. Hij bad reed3 berichten van zijn verdenking rondgezonden. Bange dagen en nachten. 56 uren in een open boot op zee rond drijven, speelbal van stroom, wind en golvendrie dagen en twee lange bange nachten zonder behoorlijk spijs en drank, doorweekt van zee water, ieder oogenbhk den dood voor oogen, door de oversiaande golven, werkend om hetinstroomend water uit te hoozen en de pooten- dop met 7 menschenlevens voor zinkt-n te behoeden, dat is het lot geweest van de opvarenden van den Deenschen driemastschoener Proven, Kapitein P. J. Schmidt, toebehboren- de aan de reederij Jens Carlssen te Marstal en welk schip ten pi ooi is geworden yan een duikboot, die het deed zinken als slachtoff-r van, den oorlog met Portugal. De Pröven was met een ladmg zout van St. Übes in Portugal vertrokken naar Gothenburg in Zweden, wellicht reeds vóór het afbreken der vriend schappelijke vei houdingen tusscben Duitschlanu en Portugal en werd nabij het Engelsche vuurschip Smits Knol door oen onderzeëer aange houden. Daarop voigde de gewone gang van zaken. Commando; boot uitzetten en scheepspapieren tor inzage brengen; je hebt maar te gehoorzamen. Lading zout van oor logvoerend Portugal naar neutrale staatvernietigen. Torpedeeren, wel neon. Voor zoo'n schip is een torpedo te kostbaar; die houdt men voor rijker prooi. Zoo'n schoener help je met een paar brandbommen naar den kelder. De zeven opvarenden in een kleine scheepsboot zijn aan de zee prijsgegeven. Waar en wanneer zullen ze terecht komen? Nog een laatste hoop; den duikbootcomman dant verzoeken de boot een zicht op te sleepen, waar men een zeiltje van een schip ontdekt had. 't Ver zoek wordt geweigerd, nemen we aan om eigen veiligheid, doch de stakkers zijn aan hun lot overge laten en drijven 56 uur op de oneindige watervlakte rond. Ver kleumd, verstijfd, de kapitein en de stuurman zijn reeds bejaarde menschen, de anderen wat jonger, wat sterker, uitgeput van honger, dorst en vermoeienis, tot in merg en been verkild van het met de beenen zitten in het koude zeewater, worden ze eindelijk opgepikt door de bemanning van een onzer traw lers. 't Waren schipper Bas Smit en de zijnen van de Louis Groen Jr., wien het voorrecht te beurt viel 7 menschen te redden en te. voor zien van al de nooddruft, die noodig was en waarover men te beschikken had. Toen was het leed geleden, immers zij waren onder vrienden, onder broeders, die voor hen zorgden, zooals ook zij verzorgd zouden wen- schen te worden en zij brachten de menschen ten spoedigste naar IJmui den om vandaar naar huis en naar de geliefde betrekkingen terug te keeren. Zij zullen de 56 uren niet vergeten. VELSEN. Waterstaatspersoneel. Door den Minister van Waterstaat is eene commissie ingesteld, wier taak het zal zijn hem advies te geven na de onder het beambten-personeel van den Rijks water taat bestaande ver- eenigingen te hebben gehoord, bij de samenstelling van een reglement houdende de dienstvoorwaarden van dat personeel. Tot leden dier commissie zijn benoemd de heeren H. de Wilde, wethouder der gemeente 's.Graven- bage tevens voorzitter, W. F. H. Wevers, referendaris aan het Minis terie van Waterstaat en F. Baucke, ingenieur 1ste klasse van den Rijks waterstaat, terwijl ambtshalve als secretaris aan de Commissie is toe gevoegd Mr. O. A. Verwey, com-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1916 | | pagina 1