ORGAAN VOOR DE GEMEENTE VELSEN No. 50. Zaterdag 22 April 1916. Ie Jaar Administratiebureau en Drukkerij JAC. SINJEWEL, WILLEMSPLEIN IJMUIDEN, Telefoon 153. Verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Advertentiën voor dit blad worden aangenomen aan het bureau WILLEMSPLEIN l]muidcn (Drukkerij Sin- jewel), in het advertentiebu reau van den heer P. E. C. ROELSE, Kanaalstraat. Te Velseroord bij Zï. v. Til burg, Willcbrordstr. 83. Te Velsen en Wijkeroog bij D. Schermer, Doodlaan L 47, Wijkeroog, Te Santpoort bij P. vso Mcurs, Bockhandel. MILITIE. GeM van iptaiM Mmd EB Plaatselijk Nieuws. Uit de Provincie, Uit het land. IJMUIDER COURAN1 ABC NNEMENTSPRIJS60 ets., per 3 maanden, franco per post 75 ets., voor het Buitenland fl.25 ABONNEMENTEN worden aangenomen^aan het Bureau en bij de Agenten. REDACTIE-ADRES: Willebrordstraat 105, Velseroord, Telefoon No. 141 Uitgave-van de Naaml. Venn. Uitgevers Mij. „IJmuiden". ADVERTENTIËN van 15 regels 50 ets. Iedere regel meer 10 ets. Kleine advertentiën (dienstaanbiedingen en aanvragen, familieberichten van 15 regels 25 pts. iedere regel meer 5 ets. Ingezonden mededeelingen 15 ets. per regel. Advertentiecontracten tegen zeer billijk tarief. Advertentiën uiterlijk in te zenden WOENSDAG en ZATERDAG tot 9 uur v.m. Tot plaatsing van advertentiën van bniten de gemeente VELSEN in dit blad is uitsluitend gerechtigd het Advertentiebureau P. F. C. ROELSE IJMUIDEN. Eerste zitting van den Militieraad. De BURGEMEESTER der Gemeen te Velsen brengt bij deze het Da- volgende ter openbare kennis. In de eerste sitting van den Militieraad wordt in het algemeen uitspraak gedaan omtrent: a. vrijstelling van den dienst we gens eigen vrijwilligen dienst en we gens broeder dienst] b. uitsluiting van den dienst. Voor zooveel betreft vrijstelling van den dienst wegens aanwezigheid van in hetzelfde jaar geboren broe dersdoet de Militieraad eerst uit spraak in zijne tweede zitting, welke later zal worden bekend gemaakt. De ingeschrevenen dezer gemeente voor de lichting van het volgend jaar, die vrijstelling wegens eigen vrijwilligen dienst of wegens broe- derdievst hebben aangevraagd zullen in de gelegenheid worden gesteld desgewenscht die aanvrage toe te lichten of te doen toelichten en vervolgens de uitspraak van den Militieraad te vernemen op Dinsdag den 25 April e.k., te elf uur voor middags, te Haarlem in het gebouw „den Doelen". De uitspraak zal voorts door on- dergeteekende schriftelijk ter kennis worden gebracht van den ingeschre vene, die aanvrage om vrijstelling deed. De aandacht wordt nog gevestigd op onderstaande bepalingen. Tegen de uitspraak van den Mi litieraad omtrent vrijstelling of uit sluiting kan binnen TIEN dageD, te rekenen van den dag, waarop die uitspraak is geschied, bij Gedepu teerde Staten der Provincie bezwaar worden ingebracht door den Militie- commissaris 6D door: lo. den ingeschrevene, wien de uitspraak geldt, of door zijn vader, moeder, voogd of curator; 2o. elk der overige voor de Ge meente ingeschrevenen of door zijn vader, moeder, voogd of curator. Hij of zü, die bezwaren inbrengt, levert het daartoe strekkend ver zoekschrift, dat behoorlijk met rede nen omkleed moet zijn, in ter Secretarie dezer Gemeente. Van de ihlevering wordt een bewijs van ontvangst afgegeven. Bezwaarschriften niet ingericht of niet ingeleverd op de hierboven aangegeven wijze, kunnen geen gevolg hebben. Voor zoover omtrent een en ander nadere inlichtingen worden ge- wenscht, vervoege ^men zich ter Gemeente-secretarie op een werkdag, tusschen 9 uur voormiddags en 1 uur namiddags. Velsen, den 18 April 1916. De Burgemeester voornoemd, H. ver LOREN VAN THEMAAT. De BURGEMEESTER der gemeen te Velsen maakt bekend, dat vanaf Maandag 24 dezer enkel ongebuild tarwebrood (bruinbrood) mag worden gebakken en-slechts aan hen voor wien het gebruik van ongebuild tarwebrood op medische gronden nadeelig wordt geacht, wittebrood mag worden verstrekt. Aanvrage tot verkrijgbaaTstelling van wittebrood met model genees kundige verklaring zijn ter secretarie verkrijgbaar. Andere dan de model-aanvragen en,geneeskundige verklaringen zul len niet in behandeling worden ge nomen. Velsen, den 19 April 1916-. De Burgemeester voornoemd, H. VER LOREN VAN THEMAAT. IJMUIDEN. Tijdige waarschuwing. Schip per I). van Dorp van den Stoom- beuger Stella Matutina deelde bij binnenkomst mede, dat hij Woens dagmiddag te 4 uur het Nederland sche stoomschip Noordam heeft gepraaid om den gezagvoerder mede te deelen, dat de stoombeuger 6 mijl voor den boeg van de Noordam een groote mijn gepasseerd was. De kapitein van de Noordam dankte hartelijk voor de tijdige waar schuwing. OpgevischL De Scheveninger logger Nannette heeft op de Noordzee tusschen hier en Scheveniningen op- gevischt een groot vat vet, gemerkt „Birmingham". Mooie besommingen. De IJs- landsche stoomtrawlers Tres Fratres en Eveline besomden ieder ongeveer f53.000.de stoomtrawler Anna ruim f36.000 Ijsfabriek GroenlandIn de jaarlijksche Algemeene Vergadering van de N. V. Kristalijsfabriek „Groen land" alhier Woensdag gehouden, weid na afschrijving, het dividend bepaald op 5 procent. Visscherijschool. Geslaagd te Amsterdam op 18, 19 en 20 dezer voor het Staatsdiploma voor Machi nist, de heeren W. Cohrs,J. J. Rozier, P. Verdum, J. Knoppers, J. Stam, J. A. Kraak, M. Raar en O. J. Wansbeek. Wij roepen na zoo'n resultaat, (8 candidaten en 8 geslaagden) be langhebbenden toeMannen bouwt op Uw vakdoor de cursussen op de Visscherijschool te volgen. Opdracht. De architect Kors Visser alhier heeft het inrichten der kantoren van de firma Albert Pust in de nieuwe vischhal opgedragen aan de heeren Linthout en de Waard alhier. Reling. De Haarlemsehe recht bank heeft K. G. beschuldigd een- partij gestolen visch van S. v. d. W. te hebben gekocht, veroordeeld tot een maand gevangenisstraf (voor waardelijk). VELSEN. Kantongerecht. De kanton rechter te Haarlem heeft veroor deeld J. C. L. en T. S. overtreding Leerplichtwet tot f3.of 3 dagen en tl.of 1 dag; H. O. B. over treding Wapenwet f 15 of 15 dagen;' J. J. V. overtreding Politieverorde ning Velsen f2.of 2 dagen C. B. overtreding Politie-verordening Be verwijk fl.of 1 dag; J. S. en 3 anderen, nachtrumoer verwekken f5.of 5 dagen en f3 en 3 dagen. Allen alhier. Diploma. Het einddiploma wegens volbrachte driejarige cursus der Ambachtschool te Haarlem ver- verkreeg J. Bienefeit alhier, leerling smid-bankwerker. SANTPOORT. De Nieuwe Kerk. De herbouw van de Nieuwe Kerk der Ned. Herv. gemeente alhier is door de bouw commissie opgedragen aan de heeren Mulder en Van Asdonk, architecten te Bloemendaal. De plannen daar voor zijn thans reeds in bewerking. Het gebouw zal verrijzen op de zelfde plaats als de afgebrande Kerk en de houten toren van voorheen zal door een steenen vervangen worden. Personalia. Aan de Ambachts school te Haarlem is het einddiploma wegens volbrachte drie-jarige cursus uitgereikt aan den leerling-timmer man H. van Wort alhier. Nieuwe weg naar IJmuiden. Wij lezen in het Beverwijksche blad Kennemerland Langen tijd heeft de aauleg van den nieuwen straatweg tusschen Wijk aan Zee en IJmuiden stilge legen totdat men in 't najaar van het vorig jaar, er wederom mee is voortgegaan. 't Is ook een zeer omvangrijk werk: en het afgraven der duinen en het verplaatsen der enorme zand- massa's is tijdroovend en kostbaar. Bovendien schijnt men met dit werk, en het geheel ontworpen plan van deze nieuwe badplaats, volstrekt geen haast te hebben, aithans voor- loopig niet. De projecties en aanbouwing in dit gedeelte der Breesaap schijnen ver band te houden met de nieuw ont worpen plannen van verbreeding van het Noordzeekauaal en de bouw der nieuwe sluizen. Ook de tijds omstandigheden zijn niet vreemd aan het tempo waarin dit werk vordert. Toch vordert men! Ook van de andere zijde, (Rijks straatweg) heeft men nu een ge deelte der nieuwe weg dwars door de duinen bestraat, en het plan bestaat dan ook den weg met Juni voor het publiek open te stellen. Ten weerszijde van den weg, ligt nu enorm veel bouwterrein en de maat schappij „Breesaap" die den ge- heelen aanleg ontworpen heeft en onder baar beheer uitvoert, zal de gronden aldaar tegen een prijs van f 2 a f 2.50 per Ms beschikbaar stellen. Door den architect, den heer Nelisseo, moet naar we vernemen een uitgebreid plan ontworpen zijd, waaronder voorloopig- worden be grepen den aanbouw van twintig villatjes, waarbij er oek eenige zijn van respectabele grootte. Er komen den laatsten tijd vele aanvragen in tot aankoop van grond, doch daar nog geen definitieve be slissing is genomen omtrent ver schillende zaken, behoudt de maat schappij zich een ruime reserve voor, en wijst voorloopig alle aan vragen van de hand. De directeur, de heer A. J. H. Rijnders, koestert grpote pannen, die slechts wachten op tijd en gelegenheid om tot wer kelijkheid te komen. Dit alles gezien, bij het groote kapitaal waarover deze maatschappij beschikt, belooft hier inderdaad mettertijd iets be langrijks te worden tot stand ge bracht. Voor "Wijk aan Zee kan dit niets anders dan ten goede komen, want Wijk aan Zee blijft in alle opzichten een apart stempel dragen. Geboorte- en Sterftecijfers van eenige gemeenten. Wij lezen in de Stads Editie der Opr. Haarl. Courant Het schijnt wel, dat niet alle ge meenten de goede gewoonte hebben in het begin van het nieuwe jaar een overzicht te geven van den loop der bevolking in het voorbij gegane tijdperk van 12 maanden. Althans wij hebben in geen enkel der Haariemsche dagbladen kunnen vinden de statistieken van Haar- lemmerliede, Aalsmeeren Heemstede wat vorige jaren wel het geval was. Wij bepalen ons nu tot de andere, waarvan wij wel de gegevens voor ons hebben. Als wj dan het oog slaan op Haarlem, moeten wij zeg gen dat de hoofdstad van ons gewest uit jaar zeer slechte cijfers heeft. Wel is de bevolking nog langzaam stijgend, door het overschot der geboorten op de sterften, maar een plaats gaat toch achteruit, als het cijfer der vertrokken personen hoo- ger is dan dat der ingekomenen. In 1915 waren die cijfers al heel on gunstig. Hadden zich in 1913 nog 57 personen meer gevestigd boven het getal der vertrokkenen, in 1914 was het getal der laatste 33 meer. Voor 1915 is dit cijfer reeds geste gen tot 110. Als dat zoo doorgaat, gaat Haarlem straks evenals Leiden tot die steden behooren. waar de bevolking afnemende is. Daarbij komt nog, dat Haarlem een zeer slecht geboortecijfer heeft, namelijk 20 per 1000 zielen. Was dit in 1913 zeer slecht, namolijk 20,2 ver-, leden jaar was het iets beter (21,1) nu is het echter nog lager dan in 1913. Dit cijfer van 20 is ver bene den het gemiddelde voor het ge- heele land, ongeveer 27 per 1000 zielen. Het sterftecijfer was te Haar lem ook beneden het gemiddelde voor het rijk, namelijk 11,6; toch is dit hooger dan de heide voor gaande jaren, toen het 10,7 en 11,2 bedroeg. Stappen wij van Haarlem af, en zien wij naar de omstreken, dan zijn het meest verblijdende cijfers, die alom van groei getuigen. Alleen Spaarndam en Bennebroek gingen iets in zielental achteruit, doch voor zulke kleine gemeenten is daar moeilpk conclusie op te trek ken. De geboorte- en sterftecijfers waren voor Spaarndam 23.4 en 6,3 en vool- Bennebroek 19,2 en 16,3 Is dit niet vreemd Men zon het eerder andersom verwachten, wat de ligging der plaats betreft. De grootere plaatsen geven echter weer een mooi avans Velsen spant daarvan weer de kroon, het ging met bijkans 1000 zielen vooruit. Het had weer heel mooie geboorte- en sterftecijfers, namelijk 30 en 8,2. Een overschot dus van 21,8 of meer dan Haarlems geboortecijfer. Het zielental van Haarlemmermeer klom in 1915 met 371 tegen een vorig jaar 605. Schoten was ook minder dan verleden jaar, namelijk 412 tegen 521. Toch had dit prachtige geboorte- en sterftecijfers, te weten 30.6 en 8.8, zoodat hier evenals in Velsen het overschot 21.8 bedroeg Zandvoort kan ook op een stijging wijzen, 118, wel minder dan i 11914, toen het 186 was.- Hillegom, Sassenheim en ook Heemskerk zagen mede meer men- schen vertrekken dan inkomen. Toch gingen ze door geboorte-over schot in bevolking vooruit. Sassenheim blijft nog steeds prachtige cijfers toonen voor ge boorte en sterfte (34.4 en 10.8) hoe wel deze lang niet kunnen halen bij die van verleden jaar (38,5 en 7,2). Schommeling blijfc er echter altijd en de mobilisatie heeft op de cijfers natuurlijk invloed uitgeoefend. Van Schoten was het geboorte cijfer in 1914 8,5 en van "Velsen 4,6 hooger. Rest ons nog te wijzen op het reusachtige verschil 'in de cijfers van Hillegom, die voor 1914 39,1 en 12,2, doch voor 1915 29 en 12,8 waren. Ghr. Nat. Zendingsfeest. De sprekerslijst van he 52ste Chr. Nat- ZendiDgsfeest, hetwelk S. V. op Woensdag 5 Juli a.s. op het konin klijk landgoed Soestdijk zal plaats hebben, is reeds vastgesteld. Dr. Lammerts van Beuren hoopt de openingsrede te houden. Daarna komen aan het woord Dr. Adriani, taalkundige van het Neder- landsch Bijbelgenootschap op Posso (Celebes); mevrouw. Van Balen- Michaux te Utrecht, voorheen op Nieuw-GuineaJ. W. Bieger, zen deling der Rhijnsche Zending op Sumatra; W. H. de Bode, pred. der Ned. Herv. Synode te Dossel- dorf; Dr Bronsveld van Utrecht; Dr. Geelkerken van AmsterdamDs. P. Groote van Amsterdam; Ds. H. Jansen, pred te Leiden, veldprediker bij de 3de DivicieDr. Kromsigt, van Amsterdam; Ds. F. J. Krop, van Rotterdam; G Koning, direc teur der Stadszending te Utrecht;

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1916 | | pagina 1