ORGAAN VOOR DE GEMEENTE VELSEN 'slis Directe Belastingen. No. 52 Zaterdag 29 April 1916. Ie Jaargang. Administratiebureau en Drukkerij JAC. SINJEWEL, WILLEMSPLEIN IJMUIDEN, Telefoon 153. Verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Tot plaatsing van advertentiën van bulten de gemeente VELSEN In dit blad Is uitsluitend gerechtigd hef Advertentiebureau P. F. C. ROELSE IJMUIDEN. Advertentiën voor dit blad worden aangenomen aan het bureau WILLEMSPLEIN IJmuiden (Drukkerij Sin- jewel), in het advertentiebu reau van den heer P. E. C. ROELSE, Kanaalstraat. Te Velseroord bij 3. v. Til burg, Willebrordstr. 85. Te Velsen en Wijkeroog bij D. Schermer, Doodlaan L 47, Wijkeroog. Te Santpoort bij P. vao Meurs, Boekhandel. Melkvoorziening, De Burgemeester der ge meente Velsen maakt bekend, dat de kohieren der Personeels Be lasting nos. 2 en 3 over het dienst Plaatselijk Nieuws. IJMUIDER COURANT ABC NNEMENTSPRIJS60 ets., per 3 maanden, franco per post 75 ets., voor het Buitenland fl.25 ABONNEMENTEN worden aangenomen aaD het Bureau en bij de Agenten. REDACTIE-ADRESWillebrordstraat 105, Velseroord, Telefoon No. 141 Uitgave van de Naaml. Venn. Uitgevers Mij. „IJmuiden". ADVERTENTLfiN van 15 regels 50 ets. Iedere regel meer 10 ets. Kleine advertentiën (dienstaanbiedingen en aanvragen, familieberichten van 1—5 regels 25 ets. iedere regel meer 5 ets. Ingezonden mededeelingen 15 ets. per regel. Advertentiecontracten tegen zèer billijk tarief. Advertentiën 'uiterlijk in te zenden WOENSDAG, en ZATERDAG tot 9 uur v.m. De Burgemeester van Velsen brengt tei openbare kennis, dat behoudens machtiging van den Mi nister van Landbouw, Nijverheid en Handel vanaf 1 Mei a.s. de vol gende maximum kleinhandelprijzen voor volle melk in die gemeente zullen gelden a. rauwe melk per Liter fO.ll; b. gepasteuriseerde melk per heele flescb f0.13; c. gepasteuriseerde melk per halve flesch f0.07. Door de melkveehouders moet aan de slyte*s deze melk geleverd worden tegen f 0.081/, per Liter bovendien zal ten yoordeele der melkproducenten van gemeentewege de noodige medewerking worden verleend ter verkrijging van 4eD toeslag van één cent per Liter, uit te keeren door de Besturen van de Kaasvereeniging en van de Veree- niging van fabrieken van Melkpro ducten, mits aan endergeteekende volgens ter gemeentesecretarie ver- krijgbaargestelde fprmulieren opgave wordt gedaan 1. voor éénmaal uiterlijk den 3den Mei a.s. door .de per sonen of inlichtingen die reeds iD den zomer 1915 consump- tiemelk aan verbruikers lever den, van het aantal liters melk per maand in dien zomer verstrekt. 2. wekelijks gedurende den ko menden zomer uiterlijk drie dagen na het verschenen tijdvak a. door de personen of inrich tingen die in dit seizoen cou- sumptiemelk aan verbruikers zullen leveren, van het aantal liters melk telkens per we1 k gesleten b. doorde melkproducenten van, het aantal liters melk telkens per week afgeleverd. Ieder, die bp deze regeling be trokken is, wordt verzocht de noo dige medewerking bij de contröle te verleenen. Velseü, deD 26 April 1616. De Burgemeester van Velsen, H. vbr LOREN VAN THEMAAT. INVORDERING jaar 1916, invorderbaar verklaard op den 19 April 1916, aan den Ontvarger ter invorderiDg zijn ter hand gesteld en ieder daarop voor komende belastingschuldige ver plicht is zijnen aanslag, op den bij de wet bepaalden voet, te voldoen. Velsen, den 26 April 1916. De Burgemeester, H. ver LOREN VAN THEMAAT. IJMUIDEN. Inbraak. In den nacht van Dins dag op Woensdag hebben inbrekers hun slag geslagen in het kantoor van den Heer M. aan de Zuidzijde van de Visschershaven alhier. Door uitsnijding van een kleine ruit heeit men zich de toegang tot het kantoor weten te verschaffen. Ver mist wordt een bedrag van ru m f 200.aan zilvergeld. S. S. Nor den. Men maakt zich te IJmuiden'ongerust over het uitblijven van het Noorsche stoom schip Norden, welk stoomschip volgens telegrafisch bericht Zondag morgen te 2 uur van Chrisriania naar Amsterdam is vertrokken en Dinsdag te IJmuiden verwacht werd. De mogelijKheid is niet uitgesloten, dat de Norden evenals de James J Dickson naar een Duitsche haven is opgebracht geworden, doch daar van is tot heden noch particulier, noch ambtelijk eenig bericht inge komen. VELSEN. Gezondheidscommissie. De Ge zondheids Commissie behandelde in hare laatste vergadering, behalve enkele klachten en huishoudelijke zaken, in hoofdzaak de volgende punten 1. Opnieuw kwamen ter sprake verschillende verzamelingen van vuil, die, voornamelijk door een opeenhooping van insecten, een schadelijken invloed kuDnen uitoefe nen op de volksgezondheid. Aangezien de pngingen der Com missie om hierin verbetering aan te brengen, tot nog toe weinig re sultaten opleverden en het Gemeen tebestuur ook nu weder niet bereid bleek te zijn om de bewaarplaats van vuil bij school C te IJmuiden te verwijderen, werd de medewer king ingeroepen van den Inspect°ur van de volksgezondheid, Dr. Ham burger, die een nader onderzoek heeft toegezegd. 2. De Commissie besprak nog maals de te nemen maatregelen, indien zich een geval van Pokken in deze gemeente mocht voordoen. Zij vernam met instemming, dat te IJmuiden op ruime schaal wordt ingeënt. 3. Naar aanleiding van een ver zoek van B. en W. om advies over enkele wijzigingen in de Melk ver ordening, in hoofdzaak van techni- schen aard, verzocht de Commissie op haar beurt een advies van den heer Coebergb, Inspecteur vac de volksgezondheid, die zijn meening over enkele artikelen op de ver gadering mededeelde en nader tpe- lichtte. 4. Een bouwaanvrage voor de uitbreiding der Melkinrichting te Velsen was door B. en W. om advies in handen der Commissie gesteld. Na 66D plaatselijk onderzoek kwam de Commiss e tot de over tuiging, dat deze uitbreiding in zoodanige mate bevorderlijk zou zijn aan de hygiënische belangen dier inrichting, dat zij besloot een gunstig advies uit te brengen in weerwil van enkele bezwaren, aan het bouwplan verb nden, in verband met in de nabijheid liggende per- ceelen. 5. Tijdens een nadere bespreking van de inrichting en werking van den Keuringsdienst, waaromtrent een onderzoek^ overigens tot een bevredigend resultaat leidde, werd gewezen op het gewicht van het brood, dat, blijkens de rapporten van den Directeur van den Keurings dienst, bij meerdere leveranciers belangrijk afweek van hetvereisch- te gewicht. Daar ook hierdoor, zij het ook indirect, de Volksgezondh id wordt geschaad, besloot de Commissie de aandacht van het Gemeentebestuur op deze zaak te vestigen: 6. Tot hare greote voldoening nam de Commissie kennis van bet besluit van B. en W. -om op haar verzoek te bevorderen, dat bij de aangiften van geboorte aan de Ouders korte wenken worden uit gereikt voor de voeding en verple ging drr kinderen. Ook van enkele geneeskundigen en verloskundigen ontving de Com missie reeds toezegging tot mede werking in de bestrijding der kin dersterfte. 7. De Hoofdonderwijzer van een der openbare Scholen had de Com missie opmerkzaam gemaakt op het veelvuldig rooken van schoolkinde ren. Naar aanleiding daarvan be sloot zij zoo mogelijk een onder zoek in te stellen Eaar den om vang van dit kwaad en daartoe de hulp in te roepen van de hoofden der scholen. Philadelphia. De Christelijke J on gelings vereenigin g Philadelphia alhier heeft Dinsdagavond in het gebouw voor Christelijke Belangen in een feestelijke samenkomst haar 25-jarig bestaan herdacht. De aanblik van het gebouw was zeer feestelijk. De wit gedekte tafels waren keurig met groen en bloe men gearrangeerd. Planten, bloemen en groen prijkten overal. Toen de gaster), waaronder wij Mevr. Boreel van Hogelanden op merkten (de heer Boreel en de Bur gemeester waren door omstandig, heden verhinderd) zich hadden ge schaard, werd Psalm 68 10 gezon gen en opende de voorzitter, de heer L. Broeze met gebed, waarna deze een gedeelte uit 2 Tim. 2 las en daarna een openingswoord sprak. Nadat een lied gezongen en door de damesschaar thee met gebak was rondgediend, verkreeg de feest- rederaar, Ds. J. J. van Noort, voor zitter van het Nederlandsch Jon gelingsverbond uit Amsterdam, het woord. Deze sprak allereerst de jubileerende Yereeniging in harte lijke bewoordingen toe en herinner de aan de woorden, door den Heer tot de gemeente van Philadelphia in Openbaring 3 gericht. Toen gezongen was Gods Woord houdt stand in-eeuwigheid kwam de spreker tot zijd eigenlijke rede over „Een merkwaardige dag." Ds. van Noort herinnerende er aan dat 25 April de geboortedag is van Willem van Orauje, den Vader des Vaderlands. Doir den feestre denaar werd er achtereenvolgens op gewezen wat Willem van Oran je geweest is als grondlegger onzer Protesfanscbe, onzer nationale en onzer constitutioneele vrijheid, 't Was als altijd een rede, tintelend en vol van liefde voor ons Vorsten huis. Toen despreker.geëindigd had zongen de aanwezigen staande Mijn schild en mijn betrouwen Zijt Gij, o God en Heer. Alsnu werd door den secretaris, de heer G. Voet, de jaarverslagen van bibliotheek en vereeniging uit gebracht. Van de bibliotheek was een vrij druk gebruik gemaakt, 550 boeken werden uitgegeven. In het verslag der vereeniging werd herin nerd aan de vele ledeD, in militairen dienst of bij den Vrijwilligen Land storm. Voorts, dat de penningmees ter, de heer de Wijs, dezen avond voor 't laatst aanwezig was, wegeEs vertrek naar Haarlem. De penningmeester bracht daarna vers'ag uit en vermeldde een batig saldo van ruim f 18. De leden der Jongelingsvereeni- ging droegen daarna een samen spraak voor, getiteld „De ellende van den slaaf" getrokken uit het boek „De Negerhut." Ter afwisseling werden liederen gezongen waarbij de. heer J.Smit voor begeleiding zorgde. De secretaris las brieven van g-lukwenschen van Ds. H. Waar denburg te Rijperkerk vooiheente Velsen en den heer B. van Zweden te 's Gravenhage, voorheen Evange- iist te Velseroord, oud-Eere-voorz. onder wier verblijf de Vereeniging werd^ opgericht. Verder van den oud-vcorzitter A. Overdorp te Heek van Holland en van een militair ld ui: het Veldleger. Telkens wee/klonk een hartelijk applaus. v Met het stukje „Het verlote landhuis" voorgedragen door leden der Jongelings- en der Meisjesver- eeniging, hadden deze veel succes. De heer J. Deinum, Hoofd der Herv. School eu lid der Regelings- Commissie, hield alsnu een zeer mooie toespraak, besloten door zeer schoone dichtregelen. De heer J. E. Sluiters, oud voor zitter en eerelid van Philadelphia, vertelde oude herinneringen en uitte hartelijke wenschen. De heer de Wijs gaf nog een voordracht ten beste en toen was het slotwoord aan Ds. Eggink, pre dikant alhier en lid van het Eere Comité. Diens toespraak, waarin er op gewezen werd welke plaats de Vereeniging in het gemeentelijk leven innam, vormde een waardig slot van dezen goeden avond. Met dankgebed en het zingen van den avondzang 'k Wil U, o God, mijn dank betalen, werd het feest dat werd bijgewoond door oud-bestuurders en oud-leden, waaronder zelfs uit Utrecht geko- meD, door afgevaardigden van ker- keraad, van de zustervereenigingen te Velseroord, Beverwijk en IJmui den, van de Chr. Fabrieksarbeiders Vereeniging, door den heer Gutteling Evaugelist te Velseroord en door de Meisjesvereeniging te Velsen, ge sloten. Nu 't op betalen aankwam. Haarl. Dagbl. vertelt: Een koetsier alhier was in dienst van een patroon te IJmuiden. Hij was bekeurd we gens 't 's avonds rijden zonder licht en 't niet hebben van een achterbord op den platten ijswagen. De kanton rechter had hem veroordeeld tot 4 gulden boete, maar hij bad tegen dit vonnis verzet aangeteekend. De kantonrechter vroeg hem nu:'vind je de straf te hoog? Beklaagde: mijn patroon was door de politie gewaarschuwd, maar hij gelastte mij toch te gaan rijden, zonder licht en zonder bord, zeggend„alles is voor mijn rekening". Maar nu ben ik bij dien baas weggegaan en thans weigert hij voor mij om de boete van f4 te betalen. De Ambtenaar van 't 0. M.ik vraag bekrachtiging van 't vonnis, u zoo zei hij tegen den beklaagde moet 't geld maar van uw vroegeren baas terug zien te krijgenI Beklaagde: er zal toch wel niets meer van terecht komen. SANTPOORT. Toch dronken. In de vorige zitting was een man uit Santpoort \oor geweest, die met verontwaar diging de aanklacht, dat hij te diep in 't glaasje gekeken had, van zich wierp, aldus vertelt Hl. Dagbl. Hoe durfden de heeren zoo iets van hem denkenDe kantonrechter stelt de verdere behandeling van de zaak uit om den veldwachter te hooren die den Santpoorter bekeurd had. Deze was nu verschenen. Op de vraag van den kantonrechter of hij zich soms vergist had, verzekerde de man der wet, dat zijn dorpsge noot niet een beetje maar juist heel erg dronken geweest was. Nu twij felde de Ambtenaar van 't O. M. niet langer en eischte tegen den dorper een flinke geldboete om hem aan te sporen niet meer te veel te drinken. Personalia. Op de zomerbij- eenkomst van den Vrij?. Christe lijke Studentenbond, van 2025 Juli te Barchem (G.) te houden, zal Dr. G. A. v.d. Bergh van Eijsinga van hier spreken over „De waarde van de historiciteit van Jezus voor ons godsdienstig leven.". Personalia. Tot geneesheer aan het gesticht Meerenberg is benoemd de heer J. L. van Lier, thans aan het gesticht te Franeker. Geen consent. Voor de recht bank te Haarlem kwam iemand uit Santpoort, zoo verteld de Stads Ed., die op 4 Maart op een wagen 11 zakken haver en 250 K. G. vandaar naar Overveen vervcerd had. Bekl. was in dienst van een fouragehan- delaar alhier, en was de heilige onnoozelheid zelf. Hij had nooit ge hoord van zooiets als een stelling Amsterdam of van consenten. f10 bcete was de eisch.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1916 | | pagina 1