ORGAAN VOOR DE GEMEENTE VELSEN No.*[54. Zaterdag 6 Mei 1916. Ie Jaargang. Verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. MILITIE. ?an Trystelliti m teteljjtei oz. Siiaw OTsr üe fateree. Melkvoorziening. ONZE MARKT. POSTERIJEN. Plaatselijk Nieuws. Administratiebureau en Drukkerij JAC. SINJEWEL, WILLEMSPLEIN IJMUIDEN, Telefoon 153. AB(. NNEMENTSPRIJS60 ets., per 3 maanden, franco per post 75 ets., voor het Buitenland f 1.25 ABONNEMENTEN worden aangenomen aan het Bureau en bij de Agenten. REDACTIE-ADRES: Willebrordstraat 105, Velseroord, Telefoon No. 141 Uitgave van de Naaml. Venn. Uitgevers Mij. „IJmuiden". ADVERTENTlEN van 15 regels 50 ets. Iedere regel meer 10 ets. Kleine advertentiën (dienstaanbiedingen en aanvragen, familieberichten van 1—5 regels 25 ets. iedere regel meer 5 ets. Ingezonden mededeelingen 15 ets. per regel. Advertentiecontracten tegen zeer billijk tarief. Advertentiën uiterlijk in te zenden WOENSDAG en ZATERDAG tot 9 uur v.m. Tot plaatsing Tan advertentiën van buiten de gemeente VELSEN in dit blad is uitsluitend gerechtigd het Advertentiebureau P. F. C. ROELSE IJMUIDEN. Advertentiën voor dit blad worden aangenomen aan het bureau WILLEMSPLEIN IJmuiden (Drukkerij Sin- jewel), in het advertentiebu reau van den heer P. F. C. ROELSE, Kanaalstraat. Te Velseroord bij 7\. v. Til burg, Willcbrordstr. S3. Te Velsen en Wijkeroog bij D. Schermer, Doodlaan L 47, Wijkeroog. Te Santpoort bij P. vai) Meurs, Boekhandel. De Burgemeester der gemeente Velsen maakt bekend, dat omtrent de hieronder genoemde ingeschreve nen voor de militie, lichting 1917, dezer gemeente, op hun aanvrage om vrijstelling van den dienst wegens kostwinnerschap, door- Gede puteerde Staten dezer provincie de achter ieders naam vermelde uit spraak is gedaan: Namen der ingeschrevenen. Uitspraak. P. d. Vries. Vrijgesteld. M. van Elfrinkhoff. id. P. Jongejans. id. J. Zegel. id. J. S. Zegel id. C. G. van Leeuwen. id. H. J. Koek. id. J. van Wijngaarden. id. De Burgemeester der Gemeente Velsen maakt bekend, dat omtrent de hieronder genoemde ingeschreve nen voor de militie, lichting 1917, dezer gemeente, op hun aanvrage om vrijstelling van den dienst we gens het bekleeden van een geeste lijk of godsdienstig-menschlievend ambt of het opgeleid worden tot zoodanig ambt, door Gedeputeerde Staten dezer provincie de achter ieders naam vermelde uitspraak is gedaan Namen der ingeschrevenen. J. J. Sch oorl. In Welke hoedanigheid de vrij stelling is gevraagd. Student in de godgeleerdheid. Van deze uitspraken kan geduren de tien dagen, te rekenen van den datum dezer bekendmaking, bij de Koningin in beroep worden ge komen 1°. door den ingeschrevene, wien de uitspraak geldt, of door zijn vader, moeder, voogd of curator 3°. door den Commissaris der Koningin in de provincie. De personen, onder l6. en 2°. be doeld, moeten het verzoekschrift, waarbjj in beroep wordt gekomen, behoorlijk met redenen omkleeden en ter secretarie dezer gemeente inleveren. Verzoekschriften, niet ingericht of niet ingeleverd op de hierboven aangegeven wijze, kunnen geen ge volg hebben. Velsen, den 2 Mei 1916. De Burgemeester voornoemd, H. ver LOREN VAN THEMAAT Burgemeester en Wethouders der gemeente Vte 1 s e n brengen ter algemeene kennis, dat de schouw over de Jan Gijsenvaart en de Delft alsmede over de beken, waterlei dingen, heulen en duikers zal ge voerd worden Maandag, den 15 Mei 1916. De betrekkelijke voorschriften der Algemeene Politieverordening be palen Art. 50. Met boete van ten hoogste vijf en twintig gulden wordt gestraft de eigenaar van een perceel, die a. niet zorg draagt, dat de tot dat perceel behoorende wa teren in goeden staat worden onderhouden b. wanneer hij daartoe door Burgemeester en Wethou ders is aangeschreven, de herstellingen en verbeterin gen aan wateren, heulen, duikers, beken en slooten tot dat perceel behoorende, door hen noodig geoordeeld tot het verkrijgen van'een goeden waterafvoer of in het belang der openbare gezond heid, niet aanbrengt. Art. 52. De wateren zulien op den bodem minstens 2 d.M. breeder moeten zijn dan de eerste zich benedenwaarts bevindende beul of duiker. De bodems der wateren moeten liggen minstens 5 c.M. beneden de lyn, welke de bodems der opeenvol gende heulen verbindt. De heulen of dffkers zullen minstens moeten zijn 5 d.M. treed en 6 d.M. hoog. Burgemeester en Wethouders noodigen de schouwplichtigen uit om in het belang van den goeden water loop en ter voorkoming van moei lijkheden te willen medewerken tot een richtige uitvoering der voor schriften. Velsen, den 2 Mei 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Burgemeester, H. ver LOREN van THEMAAT. De Secretaris, J. KOSTELIJK. (L. S.) De Burgemeester van Velsen brengt ter openbare kennis, dat vanaf 1 Mei j.l. de volgende maxi mum kleinhandelprijzen voor volle melk in die gemeente gelden a. rauwe melk per Liter f 0.11; b. gepasteuriseerde melk per heele flescb f0.13; c. gepasteuriseerde melk per halve flesch f0.07. Door de melkveehouders moet aan de slijters deze melk geleverd worden tegen f 0.08 Vj per Liter bovendien zal ten voordeele der melkproducenten van gemeentewege de noodige medewerking worden verleend ter verkrijging van den toeslag van één cent per Liter, uit te keeren door de Besturen van de Kaasvereeniging en van de V'eree- niging van fabrieken van Melkpro ducten, mits voldaan wordt aan de voorwaarden gesteld bij de publicatie van 26 April j.l. Ieder, die bij deze regeling be trokken is, wordt verzocht de noo dige medewerking bij de controle te verleenen. Velsen, den 5 Mei 1616. De Burgemeester van Velsen, H. ver LOREN VAN THEMAAT. enz. zijn ook verschillende markten. Wegeos groöte drukte worden te Velsen des zomers ook reeds aard beien geladen. De raad heeft voor 12 jaar zulk een markt in 't leven geroepen, Jtan hij nu niet bevorderen, dat er werkelijk leven komt? Wij hebben den heer van Tuijll eens hooren zeggenvan Velsen uit zouden de producten langs het water direct naar Londen verzonden kunnen wor den. Dat getuigt van breeden blik en opent een prachtig perspectief. Wie wil heipen deze zaak te verwezelijken Lach niet, lezer. Hebt ge n ooit onze m arkt bezocht Nooit van gehoord? Nu, dan moet ge bepaald eens gaan kijken. Offi cieel hebben we 4 veemarkten per jaar. Twee in April en twee in No vember. Voor- en najaars veemarkten De vorige week is de voorjaars veemarkt weergehouden. Welkeen drukte en levendigheid geeft zoo'n markt. En dan voordeelen aan de ingezetenen Laten wij ophouden met spotten. Wij meldden reeds dat op de markt de aanvoer bestond uit 1 rund, zegge èèn koe. En niettegenstaande dit komt als post op de gemeentebegrooting nog steeds voor„kosten van het marktwezen" f100. In 1914 is er nog f58.53 voor uitgegeven. Is het niet om te lachen? Voor één koe slaat men palen in den grond en laat menschen arbeid ver richten. Waarom nu zoo star aan een markt vast te houden, die reeds geheel verloopen is? Wij staan daar in wel niet alleen, want op de voor- jaarsmarkt te Nieuwer-Amstel waren 0 stuks aangevoerd. Doet men het om een oude traditie in eere te houden Maar dat is toch ook onzin in onzen democratischen tijd. Haar lem was onlangs maar zoo wijs de kaasmarkt, die daar ook niets be- teekende af te schaffen. Daarmede vervielen de kosten van waag- en keurloonen. Zal men hier ook zoo wijs wor den De boeren gaan naar Purme- rend of Alkmaar. In Purmerend waren Maandag j.l. 3000 koeien aao de markt en in October komen er nog eens zooveel. Daar kunnen de boeren handelen. Onze gemeente heeft nog een markt, n.l. die van akker- en tuin bouwproducten, ingesteld bij Raads besluit van 12 April 1904. In de Memorie van Toelichting tot de gemeentebegrooting staat De markt van akker- en tuinbouw producten wordt niet bezocht. Dat is te betreuren. Want hier is een markt, die o.i. levensvat baarheid moet hebben. Alles gaat nu naar Beverwijk, zelfs van Sant poort en Jan Gijsenvaart. Dat kon anders. In 't Westland, de Streek 't Gaat er met onze posterijen nog ongunstiger uitzien. Op 1 Mei j.l. zijn er in de dienst regeling der spoorwegmaatschappij enkele wijzigingen gekomen, ook in de posttreinen. Werd voorheen om half twaalf te V eiseroord debus gelicht, thans gebeurt dit reeds te 10 uur. De volgende buslichtiDg voor de richting Amsterdam beeft dan eerst 'savonds te half zes plaats voor de trein van half zeven. In dien tusschentjjd gaat alleen een posttrein in de richting Uitgeest. Dit geldt ook voor de kantoren te Ymuiden en Velsen, zoodat we weer in slechter conditie zijn ge komen. Wat Velseroord betreft, de toe standen zijn daar nog een beetje erger geworden. Werd de post eerst vandaar dadelijk op den trein gebracht, thans gaat die eerst naar het kantoor te Velsen en vandaar op de treiD. St. Bureaucratius viert wel hoogtij in deze dagen. Den inwoners van Velseroord zij er op gewezen dat, willen zij hunne stukken met den posttrein mee hebben, deze vóór 10 uur 's mor gens gepost moeten zijn. Dit, wijl het kantoor tot elf uur open is. IJMUIDEN. De ramiüg bedraagt f 29000. deelde mede, dat beklaagde achter lijk is en ethisch effect mist. Een verblijf ia de gevangenis is niet gewenscht voor hem, wel opneming in een krankzinnigengesticht. Het O. M. eischte nu tegen den beklaagde plaatsing in een krank zinnigengesticht voor een proeftijd van ten hoogste een jaab. Papageno, de kluebt in vier be drijven van Rudolf Kneisel, vertaald door Jac. de Vos, hoofdregiseur van het Nederlansche Tooneel te Ant werpen, is wel een ding om te beantwoorden aan het eenige doel: de toeschouwers eenige oogenblik- ken smakelijk te doen lachen. Op meer kan 't geen aanspraak maken. Humor zit er niet in, geest even min en van de eenige verwikkeling geeft reeds het eerste bedrijf een doorzichtig slot. Het eenige gezegde „Ze maDgelt me weer", dat een reuzeneffect had kunnen hebben, werd te weinig op den voorgrond gebracht, niet geestig genoeg ge lanceerd en miste daarom veel van zijn succes. Enkele Vriendenkrin- gers meenden daarom zeker buiten de tekst e?n handje te moeten helpen. Zoo wilde er een dat de dikke Heer Boltman „geluncht" weid, inplaats van „gelijncht". Er worden wel veel menschen ge- geslacht. tegenwoordig dat weten we, doch datze van tijd tot tijd er een paar voor d'r lunch nemen, dat was ons nog niet bekend. Een andere raadde Mevrouw Boltman aan een „Rijtuig" in haar zak te steken en in een revolver te gaan zitten en de zelfde droge grapjas ried die dame aan, ten einde ergens spoedig te zijn geen rijtuig te nemen, maar te gaan loopen dat ging gauwer. Ge ziet 't, aan geestigheden heeft het niet ontbroken en er is dan ook gul en smakelijk gelachen en dat was toch immers de bedoeling. We hebben enkele nieuwe ster ren aan het tooneelfirmament van Vriendenkring zien schitteren. Over de meerdere en mindere glans die ze thans verspreidden en wellicht later nog zullen doen fonkelen, zul len we bij de opvoering van deze klucht niet uitwijden, doch wachten tot een nadere, betere kennismaking, als we ze eens in andere omljjsting zien. Doch we misten enkele oude, beproefde krachtep, die naar we vernamen de tooneelspeelkunst voor goed den rug hebben toege keerd Jammer; doch ze zullen er wel grondige reden voor hebben en ze hebben hun sporen wel verdiend. Maar je kunt niet weten: het bloed kruipt waar het niet gaan kan en het artistenbloed kruipt altijd naar de planken. Dies hebben we nog hoop. IJMUIDER COURANT 2°. door elk der overige voor de gemeente ingeschrevenen of door zijn vader, moeder, voogd of curator; Rechtbank. De Haarlemsche rechtbank veroordeelde H. O. B. machinist alhier, wegens het belet ten van ambtshandelingen tot f 20 boete of 20 dagen hechtenis H. S. en J. C. alhier wegens diefstal van visch en heling, de eerste tot f10 boete of 1 maand tuchtschool, de tweede werd vrijgesproken. Aanbesteding. Op Donderdag 11 Mei a.s. zal in het gebouw van het Provinciaal Pestuur te Haarlem de aanbesteding plaats hebben van het bouwen van pakruimten en aan leggen van rioleeringen en bestra tingen aan de Noordoostzijde van de visschershaven alhier. Ontoerekenbaar. Indertijd heb ben we medegedeeld, datde 22 jarige E. Z. van hier voor de recht bank te Haarlem terechtstond we gens diefstal van visch. Er rees toen twijfel aan zijn toerekenbaar heid. Daarom werd een deskundig advies van dr. A. C. Kann, van Meerenberg, gevraagd. Deze werd thans als deskundige gehoord. Hij Examens. Te 's Gravenhage zijn geslaagd als stuurman op zeilzeevisschersvaartuigenJ. L. de Mos, K. de Jong en H. van Duyn, allen van hier. Vriendenkring. Vriendenkring heeft hare hekken voor dit seizoen gesloten met de opvoering van een klucht. Een goede gedachte. Wat iaat in den tijdnog later door den Zomertijd meende Vriendenkring in dieu geest te moeten vooit gaan en begon ook laat.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1916 | | pagina 1