ORGAAN VOOR DE GEMEENTE VELSEN No. 57 Woensdag 17 Mei 1916. Ie Jaargang. Administratiebureau en Drukkerij JAC. SINJEWEL, WILLEMSPLEIN IJMUIDEN, Telefoon 153. Verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Advertentiën voor dit blad worden aangenomen aan het bureau WILLEMSPLEIN IJmuiden (Drukkerij Sin- jewel), in het advertentiebu reau van den heer P. E. C. ROELSE, Kanaalstraat. Te Velseroord bij 3. v. Til burg, Willcbrordstr. 85. Te Velsen en Wijkeroog bij D. Schermer, Doodlaan L 47, Wijkeroog. Te Santpoort bij P. vao Meurs, Bockhandel. Dringend verzoek om bij verhuizing het oude en het nieuwe adres, niet aan den looper. doch aan ons bureau WILLEMSPLEIN 11, op te geven. De Administratie. Beslissing Plaatselijk Nieuws. YISSCHERIJ. IJMUIDER COURANT ABONNEMENTSPRIJS60 ets., per 3 maanden, franco per post 75 ets., voor het Buitenland f 1.25 ABONNEMENTEN worden aangenomen aan het Bureau en bij de Agenten. REDACTIE-ADRESWillebrordstraat 105, Velseroord, Telefoon No. 141 Uitgave van de Naaml. Venn. Uitgevers Mij. „IJmuiden". ADVERTENTIËN van 1—5 regels 50 ets. Iedere regel meer 10 ets. Kleine advertentiën (dienstaanbiedingen en aanvragen, familieberichten van 15 regels 25 ets. iedere regel meer 5 ets. Ingezonden mededeelingen 15 ets. per regel. Advertentiecontracten tegen zeer billijk tarief. Advertentiën uiterlijk in te zenden WOENSDAG en ZATERDAG tot 9 uur v.m. Tot plaatsing van advertentiën van buiten de gemeente VELSEN in dit blad is uitsluitend gerechtigd het Advertentiebureau P. F. C. ROELSE IJMUIDEN. over verzoeken om verbetering der vastgestelde kiezerslijst. De Burgemeester der gemeente Velsen brengt hiermede ter openbare kennis, dat op de secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage is nedergelegd en in afschrift, tegen betaling der kosten, verkrijgbaar gesteld een beslissing van het Ge meentebestuur, dd. 12 Mei 1916 over het verzoek om verbetering der vastgestelde kiezeislijst, inge diend door P. Rings Jr. te Santpoort. Velsen, 15 Mei 1916. De Burgemeester voornoemd, H. veb LOREN VAN THEMAAT. IJMUIDEN. Ned. Herv. Gemeente. Het Pro vinciaal Kerkbestuur van Noord-Hol land heeft de goedkeuring van het classicaal bestuur van Haarlem, waarbij alhier een tweede predikants plaats is gesticht, voorloopig aan gehouden. Geslaagd. Voor het examen van onderwijzeres zijn te Haarlem geslaagd de dames A. M. Buitenhuis en E. J. Broek van hier. Aanbesteding. Hierbij geven wij den volledigen uitslag van de te Haarlem gehouden aanbesteding voor het bouwen van pakruimten en aanleggen rioleeringen en bestra tingen aan de noordoostzijde van de Visschershaven te IJmuiden. Raming f29000. C. de Vries, Purmerend, f33980; KI. A. v. Rijswijk, 's-Hage f 35698 I. de Vries, Purmerend, f33457 D. v. d. Plas, IJmuiden, a f32360, b f32700; C. A. Willemse, Vrees wijk, a f33700, b f34100; 0. Kok, ütrecht, a f33957, b f33554; H. L. v. Zeijl, Zandvoort, a f33794. b f33794 Joh. Henneman, Heemskerk a f31163, b 33000; J. B. de Blé- court, Ubbergen f35990; P. Heere en Zonen, IJmuiden, a f32000, b f32100T. Kuin Schellinkhout, a f33000, b f33480 Wed P. v. Heijst, Velsen, a f33000, b f33000. a. Met buitenl., b, met binnenl. materialen. Toevlucht voor dakloozen. Een dezer nachten werden in een ledige goederenwagen van de H. S. M. vijf personen aangetroffen, die daarin den nacht wilden doorbrengen, om den volgenden morgen te beproeven werk te vinden aan de visschers haven of in de vischhallen. Lijk aangespoeld. Maandag morgen is tusscben IJmuiden en Wijk aan Zee het lijk aangespoeld van een manspersoon (vermoedelijk Israëliet) oud naar schatting tus- sch^n 30 en 35 jaar. Het signale ment luidtteDger gebouwd, donker haar, bruine oogen, donkerbruine snor, gave tanden, in de bovenkaak ontbreekt 1 voortand, lengte 1.50 Meter, geen merkbare teekenen, als net werkman gekleed, onderkleei en ongemerkt, de voeten in groom- leeren rijglaarzen. Op het lijk zijn gevondeneen inktpotlood, een zwart potlood, een ring met sleutels en een klein be drag in geld. Bij de' politie te IJmuiden zijn nadere inlichtingen te bekomen. Volgens de beschrijving is de man Zondag'nog op Wijk aan Zee gezien en voordien ook wel te IJmuiden. Niet voorspoedig. -De logger Tina KW 50, behoorende tot de eerste loggers die naar de haring- visscherij zijn vei trokken, is Zon dag, nog zonder vangst uit zee te ruggekeerd, wegens verlies van den stuurman, die over boord gesjageu en verdronken is. Aangehouden. Mej. G. die uit de oudeilijke woning was vertrok ken met medeneming van een be langrijk bedrag aan geld is op Vlieland aangehouden en voor de politie alhier geleid. Personalia. In de Zondag te Utrecht gehouden vergadering van den Bond van Orde van personeel in dienst der H. IJ. S. M. werd als hoofdbestuurslid herkozen de heer P. Krispijn alhier. VELSEROORD. T. A. V. E. N. U. Zondag avond heeft de Tooneelvereeniging T. A. V. E. N. U. een uitvoering ge geven in de Concertzaal Flora van den heer Bakker. De zaal was ge heel bezet. Opgevoerd werd het kluchtspel in drie bedrijven „De Plasregen". Dit stuk zal alle aan wezigen wel tegen gevallen zijn 't Gegeven was zeer flauw. Bovendien werd er slecht gespeeld, en het slot was zoo, dat er geen applausje klonk. Toch had het stuk nog wel aardig kunnen zijn, wanneer b. v. de heer van Buuren de rol van de liefheb bende soldaat was geweest. Om 't laatste stukje is wel ge schaterd, vooral om Appollo, het levend Beeld. De heer Ebbeling is daar geknipt voor: ,t was een al- lerkomiekst ding, alleen deed de ontknooping wat plotseling aan. Wij vermoeden zoo dat de auteur van deze klucht niet ver was en zich onder de spelers bevond. Toch begrepen wij niet, wat T. A. V. E. N. U. met deze uitvoering bedeelde. Als het bedoeld was om de vorige, (met de draak) goed te maken, is 't niet geslaagd. Wellicht echter zal ze een vol gend seizoen goed inzetten, om 't dan ook goed te eindigen. Encycliek. Terherdenking van het feit, dat de Encycliek Rerum Novarum 25 jaar geleden door Paus Leo XIII werd uitgevaardigd, vertrokken Zondag de leden der afdeeling van den R. K. "Volksbond met hunne vrouwen in optocht naar Beverwijk, om daar deel te nemen aan den Roomschen Landdag. De stoet werd. voorafgegaan door het Fanfarecorps „Soli Deo G.oria" van Driehuis. Banieren en Pauselijke wimpels werden in den stoel mee gedragen. Geslaagd. Mej. A.Grapendaal al hier, wei kzaam aan de Chr. Bewaar school te Velsen, heeft te Utrecht met gunstig gevoig het examen voor Hoofd afgelegd. Jaarvergadering. De afd. der Nat. Chr. Geh. Onth. Vereeniging hield Maandagavond haar Jaarver gadering in het Evangelisatiegebouw De Voorzitter opende, waarna de tweede voorzitter een inleiding hield naar aanleiding van Lukas 19 36-41. De jaarverslagen werden door secretaris 6d penningmeesteresse uitgebracht. Het ledental kwam van 16 tot 18. Behalve een openbare vergadering met Ds. Montijn als spreker werd een vergadering met de nieuwe lidmaten der Herv. Ge meente belegd Wekelijks werden 10 ex. van het orgaan: De Wereld- strijd verspreid en 30 ex. van het Vrije Volk. Nog werden verspreid op Nieuwjaarsdag 500 traotaten en 50Kerstnummers en 25 Almanakken. De penningmeesteresse vermeldde een batig saldo van ruim f 2. De altredende bestuursleden werden bij acclamatie herkozen. Dames zorgden voor thee en gebak, terwijl de avond gezellig werd gemaakt door zang en orgelmuziek van den secretaris en zijne vrouw, door een voordracht „De barmhartige Samaritaan" van de penningmeesteresse, terwijl een militair uit Weesp, gemobiliseerd te IJmuiden, een hartelijke toespraak hield en ook een mooie voordracht ten beste gaf. Ziekenfonds. Maandagavond heeft het Ziekenfonds in de zaal van den heer Bakker zijn jaarver gadering gehouden. De verslagen werden uitgebracht. Inde plaats van den heer A. Bleeker werd tot voorzitter geko zen de heer C. v. d. Corput, die zich de benoeming voorloopig liet welgevallen. De aftredende bestuurs leden, de heeren B. Lavoo en G. van Telgen, werden herkoz n. In de plaats van den heer v. d. Corput werd tot commissaris gekozen de heer J. N. Otto. Als geneesheer is in de plaats van Dr. J. M. O'Breen, die naar Haarlem vertrok, opgetreden Dr. van Ooster wij k alhier. Het aantal betalende leden is in het atgeloopen jaar geklommen van 500 tot 1200. Geslaagd. Voor het examen van Bouwkundig opzichter is ge slaagd de heei Joh. van Kampen van hier. Timmerlieden. De Timmerlie den vereeniging „Nil Desperandum", afdeeling van den Alg. Ned. Tim merlieden Bond, beeft gisterenavond in Tivoli haar jaarvergadering ge houden. De aftredende Voorzitter, de heer J. van der Kolk, werd herkozen, terwijl tot nieuwe bestuursleden wer den gekozen de heeren H.Keures, Sec retaris, P. H. Visser, 2e Secretaris en E. J. Beek, Penningmeester. Döor den afgevaardigde naar de Algemeens Vergadering tffUtrechr, de heer G. Komen, werd verslag uitgebracht. VELSEN. Machine personeel. Bij den Secretaris der Vereen, van Mach. pers. in dienst bij den R. Water staat is het volgende telegram in gekomen als antwoord op het door hem gezondene: Namens den Minister deel ik u mee, dat toelage wegens huishuur en gezinssterkte op 18 dezer betaal baar worden gesteld en verhoogiDg jaarwedde zoo spoedig mogelijk en geleidelijk zal worden uitbetaald, w.g. Hoofd-Ingenieur Directeur Ducroix. Inkwartiering. Dat was Maan dagavond een groote consternatie op Wijkeroog. Voor heel veel men- scben kwam geheel onverwachts inkwartiering. Enkelen schenen er wel iets van gehoord te hebben, maar zeker wist men 't niet. En daar stond bij moeder een soldaat voor de deur, die nachtverblijf ver langde, terwijl vader de nachtbeurt op de fabriek had. Een logeerbed was er niet, moeder wist geen raad. Ja, tochDeur toe en de soldaat er buiten. Deze naar de politie. Samen terug. „Ge komt er niet in." „Hij moet er in." Och, och wat een lawaai 1 Inkwartiering. Ook hier zijn soldaten ingekwartierd. Te Velsen en Wijkeroog samen 400 Landdag. De Vrijzinnige Land dag, welke op den 2en Pinsterdag belegd wordt door de Centrale Vrijz. Kiesvereeniging in deze gemeente, zal gehouden worden in den speel tuin van het Café Rozenstijn aan den straatweg tusschen Velsen en Santpoort. SANTPOORT. Rijwiel ontvreemd! Op het erf bij G. V. is ten nadeele van serg. R. van het fort S. een fiets ontvreemd, die door de politie in den nacht van 8 op 9 Mei j.l. vermoedelijk werd opge spoord, doch door de geheele ver andering van het rijwiel, door den eigenaar niet werd herkend. Het rijwiel blijft tot nader onderzoek bij de politie gedeponeerd. Ladelichter! Uit de toonbank lade van den caféhouder G. V. al hier werd, naar de N. H. Ct. bericht, een bedrag van circa f 6 ontvreemd, terwijl den vorigen dag een horloge van het personeel van daar werd weggenomen. Van de daders tot he den geen spoor. Keering der stofplaagVan gemeentewege is, naar de Stads Ed. meldt, het overtollige zand van de Jan Gijzenvaart afgeschept, zeker wel tot groot genoegen van de be woners, want het- kon daar door het drukke verkeer verbazend stui ven. Auto-ongevallen. Zondagmorgen moest een auto voor een dooven kerkganger wijkeD, waardoor ze tegen het hek van de villa van deh h-er Klein te Driehuis aanreed, 't Gevolg was, dat het hek vernield werd. Een tweede ongeval had op dienzelfden morgen op het dorp plaats vóór het telephoonkantoortje. Door verkeerd sturen werd een jong boompje totaal vernield en een rij wiel van een jongen zeer gehavend; de jongen liep een paar ontvellingen op.,Tegen den bestuurder van deze auto G. 6272 werd proces verbaal opgemaakt. Inkwartiering. Maandagmiddag beleefden de inwoners alhier de verrassing onverwachts militairen te zien verschijnen om ingekwar tierd te worden. In het dorp en te Santpoort-Station (Jan Gijzenvaart) werden respectievelijk een 150-tal en een 50-tal voor onbepaalden tijd gehuisvest. Een voorafgaande waar schuwing in deze zaak zou wel wenschelijk geweest zijn. Personalia. Onze vorige predi kant, Ds. W. Bax, thans te Maas- stricht, komt voor op het zestal te Breda. Haringstatistiek. De Visscherij- Inspectie meldt: Evenmin als in de beide eerste maanden van het jaar werd in Maart haringvisscherij uitgeoefend. Aan voer rechtstreeks uit zee had dus weer niet plaats. Daarbij was de invoer weer zeer gering, nl. slechts 88,450 kg, of 590 tonnen, tegen 5,111,000 kg. of 34,073 tonnen in Maart 1915. In de drie eerste maanlen van het jaar werd in het geheel slechts 599,450 kg. of 3996 tonnen ingevoerd tegen 9,176000 kg. of 61,173 tonnen iD het over eenkomstige tijdvak van 1915. Van de ingevoerde haring was 88,000 kg. of 587 tonnen afkomstig uit Zweden en 450 kg. of 3 tonnen uit andere landen. Uitgevoerd werden 2,378,739 kg. of 15,858 tonnen tegen 4,983,149 kg. of 33,221 tonnen in Maart 1915 en in de drie eerste maanden, te zamen 13,416,589 kg. of 89,444 tonnen tegen 19,027,589 kg. of 126,851 tonnen in het overeenkom stige tijdvak van 1915. Naar België werden uitgevoerd 957,342 kg. of 3049 tonnen, naar Duitschland 1,852,2^6 kg. of 12,348 tonnen, naar Frankrjjk 18,539 kg.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1916 | | pagina 1