ORGAAN VOOR DE GEMEENTE VELSEN No. 58. Zaterdag 20 Mei 1916. Ie Jaargang. Verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Dringend verzoek v. Maten en Gewichten. Provinciale Staten. REGEERINGSYET. HINDERWET. HINDERWET. Plaatselijk Nieuws. Administratiebureau en Drukkerij JAC. SINJEWEL, WILLEMSPLEIN IJMUIDEN, Telefoon 153. Advertentiën voor dit blad wordën aangenomen aan het bureau WILLEMSPLEIN IJmuiden (Drukkerij Sin- jewel), in het advertentiebu reau van den heer P. T. C. ROELSE, Kanaalstraat. Te Velseroord bij 3. v. Til burg, Willebrordstr. S3. Te Velsen en Wijkeroog bij D. Schermer, Doodlaan L 47, Wijkeroog. Te Santpoort bij P. vao Incurs, Boekhandel. om bij verhuizing het oude en het nieuwe adres, niet aan den looper. doch aan ons bureau WILLEMSPLEIN 11, op te geven. De Administratie. HERIJK IJMUIDER COURANT ABONNEMENTSPRIJS: 60 ets., per 3 maanden, franco per post 75 ets., voor het Buitenland f 1.25 ABONNEMENTEN worden aangenomen aan het Bureau en bij de Agenten. REDACTIE-ADRES: Willebrordstraat 105, Velseroord, Telefoon No. 141 Uitgave van de Naaml. Venn. Uitgevers Mij. „IJmuiden". ADVERTENTIEN van 15 regels 50 ets. Iedere regel meer 10 ets. Kleine advertentiën (dienstaanbiedingen en aanvragen, familieberichten van 15 regels 25 ets. iedere regel meer 5 ets. Ingezonden mededeelingen 15 ets. per regel. Advertentiecontracten tegen zeer billijk tarief. Advertentiën uiterlijk in te zenden WOENSDAG en ZATERDAG tot 9 uur v.m. Tot plaatsing van advertentiën van buiten de gemeente VELSEN in dit blad is uitsluitend gerechtigd het Advertentiebureau P. F. C. ROELSE IJMUIDEN. Burgemeester en Wethouders van Velsen maken bij deze bekend: a. dat dit jaar voor den herijk van maten en gewichten zitting zal worden gehouden: te IJmuiden in de voormalige onderwijzerswoning van school A, Willemsplein, hoek Dirkstraat; op 13 Juni a.s, van 1012 en van 1—4 uur voor: WillemspleiD, Zee straat, Neptunusstraat en Bik- en Arnoldkade op 14 Juni a.s. van $-—12 en van 14 uur voor: Prins Hendrikstraat, Oranjestraat, Annastraat en Bloem- straat'; op 15 Juni a.s. van 9—12 en van 1—4 uur voor: Kanaalstraat, Sluis- plein en Yisseringstraat; op 16 Juni a.s. van 9—12 en van 14 uur voor: Amstelstraat, Ko ningin Wilhelminakade, Keizer Wil helmstraat. Duinstraat, VischstrAat en Dirkstraat op 17 Juni a.s. vg,n 9- 12 en van 12 uur voor: de ovefige buurteD eD straten Van IJmuiden. Te Velseroord in de Burgeravond school op 19 Juni a.s. van 10—12 en van 1—4 uur voor dorp Velsen; op 20 Juni a.s. van 9—12 en van 14 uur voor Velseroord; op 21 Juni a.s. van 9—12 en van 13 uur voor Wijkeroog en Driehuis Te Santpoort in het dienstgebouw: op 22 Juni a.s. van 912 en van 1—8 uur voor Santpoort en Jan Gijsenvaart. b. dat de maten en gewichten schoon, droog en roestvrij moeten worden aangeboden om onderzocht te kunnen worden; e. dat betaald moet worden voor het justeeren van gewichten en wel ten bate van 'sRijks schatkist; d. dat de maten en gewichten die gestempeld worden met het afkeuringmerk, niet in winkels enz. teruggebracht 'mogen worden; e. dat de maten en gewichten vóór het einde van 1917 gestem peld moeten zijn met de letter X en dat er, bij verzuim of verhinde ring om van de onder a genoemde zitting gebruik te maken, nog ge legenheid bestaat maten en gewich ten te laten herijken aan het ijk- kantoor te Leiden na 22 Juli op iederen Vrijdag en Zaterdag van 91 uur; dat de milligram-gewichten niet op de herijkzitting, maar alleen aan de ijkkantoren herijkt kunnen worden. (Opzending per post franco.) Velsen, den 12 Mei 1916. De Burgemeester, H. ver LOREN VAN THEMAAT. De Secretaris, J. KOSTELIJK, i.s. Verkiezing VOOR DE De Burgemeester der Gemeente Velsen brengt hiermede ter open bare kennis, dat op Dinsdag, den 6 Juni aanstaande, zal plaats heb ben de verkiezing van een lid van de Provinciale Staten van Noord- Holland, in het Kiesdistrict Velsen waartoe deze Gemeente behoort dat op dien dag, van des voor middags negen tot dts namiddags vier uren, ter Secretarie bij den Burgemeester der gemeente Velsen (hoofdplaats van het Kiesdistrict) kunnen worden ingeleverd OPGAVEN VAN CANDIDATEN, als bedoeld in artikel 51 der Kies wet en artikel 8 der Provinciale wet. Deze opgaven moeten inhouden den naam, de voorletters en de woon plaats van den cacriidaat en onder teekend zijn door ten minste veer tig kiezers, bevoegd tot deelneming aan deze verkiezing. De inlevering dezer opgaven moet geschieden persoonlijk door één of meer der personen, die de opgave hebben onderteekend. De candiaaat kan daarbij tegenwoordig zijn. Van de inlevering wordt een bewijs van ontvangst afgegeven. Formulieren, voor de opgaven bovenvermeld, zijn ter Secretarie dezer Gemeente kosteloos verkrijg baar van den 23 Mei 1916 tot en met den dag der verkiezing. De Burgemeester brengt hierbij in herinnering artikel 151 der Kieswet, luidende als volgt Hij, die eete opgave, als bedoeld in artikel 51 inlevert, wetende, dat zij is voorzien van handteekeningen van personen, die niet bevoegd zijn tot deelneming aan de verkiezing, waarvoor de inlevering geschiedt, terwijl zonder die handteekeningen geen voldoend aantal voor eene wettige opgave zou overblijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of eene geldboete van ten hoogste honderd twintig gulden. Met gelijke straf wordt gestraft hij, die wetende dat hij niet bevoegd is tot deelneming aan de verkiezing, eene voor die verkiezing terinlevei ing bestemde opgave, bedoeld bij artikel 51, heeft onderteekend. Yelsen, den 15 Mei 1916. De Burgemeester voornoemd, H. vbr LOREN VAN THEMAAT. BESCHIKBAARSTELLING VAN De Burgemeester van Velsen maakt bekend, dat waarschijnlijk na 23 Mei a.s. een beperkte hoe veelheid rundvet bij ondervermelde winkeliers beschikbaar zal borden gesteld a 40 cent per pond. H. Honing en J. Sch^eres te Velsen J. B. Kuil, H. Hillekamp, J.P. Kockx, P. Verhoog, N. Graman. W. C. Reijnt- jes, P. M. Brandwijk Zn., C. H. Ovestadt, W. Mooijen, W. Bagger man en K. Nederlof'te Velseroord. L. W. Kuiper, Coöp. „Eendracht", v/d Burg Hogenbirk, H. Schoone, C. Rol en C. Koster te Wijkeroog. J. E. Sluiters en W. F. v. Bonzei te Santpoort. C. Diependaal en Chr. Molenkamp te Jan Gijsenvaart. C. Oudendijk, te Driehuuis. van Oosbri e Zn., A. P. Bakker, Arb. Coöp. „Voorwaarts", R. Kofman, Wijnbergh Co., M. van Geest, P, Boon, Albert Hein, en A, A. M. Mulder te IJmuiden. Aan denzeifden afnemer mag slechts 3 pond per week worden afgegeven. Velsen, 19 Mei 1916. De Burgemeester, H. ver LOREN" VAN THEMAAT. BURGEMEESTER en WETHOU DERS der gemeente V eisen bren gen ter openbare kennis dat ter gemeentesecretarie' ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van de Rubberfabr. „Holland" te Velsen om vergunning tot het oprichten van een gummiwarenfabriek, waarin zwavelkoolstof wordt verwerkt, ge- d'eveD door één electromotor van 3 en één van 5 P.K. en van een bergplaats van 1250 L. benzine of benzol op h6t perceel kadastraal be kend Gemeente Velsen, Sectie H No. 3971, gelegen aan den Dood weg L 24a. Op Vrijdag den 28en Juni 1916, des namiddags te 3 uren, zal ten Gemeentehuize gelegenheid bestaan om bezwaren tegen dit ver zoek in te brengen en deze mon deling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen vóór het bovengemelde tijdstip, op de Secretarie der ge meente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. Voorts wordt er aan herinnerd, dat volgens de bestaande jurispru dentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinderwet voor het gemeentebestuur óf een of meer zijner loden zijn verschenen, ten einde hunne bezwaren mondeling en schriftelijk toe te lichten. Velseu, den 19 Mei 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Burgemeester, H. ver LOREN VAN THEMAAT. de Secretaris, J. KOSTELIJK 1.8. Burgemeester en Wethouders der Gemeente Velsen, brengen ter open bare kennis, dat het verzoek van M. C. Lam, Slager te Velsen om op het perceel, kadastraal bekeod Gemeente Velsen, afdeeling IJmui den. Sectie M No. 867, eene slachterij te mogen oprichten ter vervanging zijner bestaande slachterij door hen is toegestaan onder voorwaarden. Velsen, 12 Mei 1916. Burgemeester en Wethouders voor noemd. do Burgemeester, H. ver LOREN VAN THEMAAT. J. de Secretaris, KOSTELIJK L.S. IJMUIDEN. Overreden Woensdagavond is de 18 jarige H. woonende in de President Krugerstraat, terwijl hij per fiets boodschappen deed, door een met paard bespannen melkwa gen overreden. De wielen van den wagen gingen over beide beenen, waardoor de rechterknie ernstig en de linkerknie zwaar gekneusd werd. Nadat hem ten huize van Dr. RomeLng de eerste hulp ver leend was, is de knaap per brancard naaf de Ouderlijke woning vervoerd. Personalia. De heer W. ten Boom te Haarlem, hulpprediker bij de Ned Her. Herv. Gemeente alhier, ontving een beroep naar die ge meente te Made en Oud Drimmelen (N. B.) Ome muziekschool. Zooals we gedacht hebben mag de muziekschool voor de gemeente Velsen, gevestigd te IJmuiden, zich verhengen over de ruime belangstelling, die rnen er voor gevoelt en toont en. die de levensvatbaarheid van deze lang zamerhand onmisbaar geworden nut tige instelling voldoende aantoont. Het aantal leerlingen bedraagt thans reeds 32, verdeeid over 3 klassen le leeijaar piano; 1 klasse 2e leer jaar «piano; 1 klasse 3e leerjaar piano3 klassen le leerjaar viool 1 klasse 2e leerjaar viool en 1 klasse Hoogere vioolmuziek De belangstel ling worde dus niet alleen bij en voor eerstbeginnenden, doch ook bij en voor meergevorderden gevonden. Waar zich voor het tweede kwar taal, aanvangende 1 Juli nog weder 15 nieuwe leerlingen hebben opge geven, zal dit aantal spoedig tot 50 gestegen zijn, zeker een belangrijk succes voor de Directeuren, die het initiatief tot de oprichting namen. Naar we vernemen ligt- 't in de bedoeling van de Directie een school lokaal aan te vragen voor de lessen en van de school een afdeeling van de Nederlandsche Vereeniging voor Toonkunst te maken. Een paard gestolen. Een 15- jarige jongen uit Haarlem, die op de bonne fortune naar hier geko men was, vond in een weide hier dichtbij een hoefijzer. Hij nam 't mede, ging ermede door de duinen en ontdekte toen, dat er nqg een paard aan vastzat. Dat paard behoorde aan den stal houder B alhier. Te Halfweg aan gekomen met het hoefijzer, waaraan Dog altijd het paard vast zat, werd hij door een rijksveldwachter aan gehouden, die het feit als diefstal kwalificeerde Vooi den rechter zal de vinder van het hoefijzer zich moeten verantwoorden. Aangehouden. Zekere S. K. va rende op een stoomtrawler, gesig naleerd in het Politieblad en wiens opsporing door den officier van Ju stitie te Alkmaar gevraagd was, voor het ondergaan van gevange nisstraf, is alhier door de politie aangehouden. Baldadigheid. Ze waren met d'r drieen uitgeweest. Hier en daar 'n likkie genomen en ntfg eén en mis schien nog wel een en ze waren wat men met een geeikten term noemt „onder den invloed" gekomen. Toch nog niet genoeg kiaarbiij- kelpk en ze laveerden op het sta- tiouskoffiehuis af om nog een af zakkertje te nemen. De hotelhouder blijkbaar niet op zulk gezelschap gesteld, sloot zijn deur dicht. Dat scheen de heeren niet aan te staan. Zij schopten herrie en een hunner sloeg met de volle vuist de deurruit in. Gevolgbloedige ver wonding en gratis logies bij d-} po litie. Ais je ook het onderste uit de kan wil hebben. Rijwieldiefstal. Ten nadeele van den chefgasfitter A. J. de K. is voor een wiukelraara op het Wil lemsplein een rijwiel ontvreemd. Werk- en daklöozen. Nog al tijd blijft de trek van werk en dak- loozen naar IJmuiden groot, omdat men van meening is, daar het land van belofte te vinden, waai het werk en het geld voor het opschep pen is. Velen worden daarin te leurgesteld en gewoonlijk ontfermt de politie zich dan over hen. Zoo werden eergisteren weder twee min derjarige werk- en dakloozen naar Rotterdam op transport gebracht. Bouw van een Schutsluis c.a. te IJmuiden en verbetering van het Noordzeekanaal. Onteigening voor den bouw van een Schutsluis c.a. te IJmuiden. In de memorie van antwoord op het vooiloopig verslag betreffen de bovengenoemde wetsontwerpen zegt de regeeriDg o.m. het volgende Bij de M. v. A. op het V. V. omtrent het wetsontwerp betreffen de verbetering van den waterweg van Rotterdam naar zee, werd in het licht gesteld, dat niettegenstaan- den thans bestaanden buitenge wonen toestand de Verbeteringswer ken toch behoorden te worden ter hand genomen, omdat het nog meer dere jaren zal duren, vóórdat de scheepvaart daarvan partij zal kunnen trekken. Dit is in nog meerdere mate dan bij dezen wa terweg het geval bij de voorgeno men verbetering van het Noordzee kanaal, omdat, met inbegaip van den termijn, noodig voor de onteigening, een tijdperk, van 10 jaar voor het gereedkomen van de nieuwe sluis vrij zeker als noodig mag worden aangenomen. Neemt men hierbij in aanmerking, dat de staatscommissie inzake den

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1916 | | pagina 1