ORGAAN VOOR DE GEMEENTE VELSEN No. 59. Woensdag 24 Mei 1916. Ie Jaargang. Administratiebureaii en Drukkerij JAC. S1NJEWEL, WILLEMSPLEIN IJMUIDEN, Telefoon 153. Verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Advertentiën voor dit blad worden aangenomen aan het bureau WILLEMSPLE1N Ij muiden (Drukkerij Sin- jewel), in het advertentiebu reau van den heer P. F. C. ROELSE, Kanaalstraat. Te Velseroord bij 3. v. Til burg, Wlllebrordstr. 83. Te Velsen en Wijkeroog bij D. Schermer, Doodlaan L 47, Wijkeroog. Te Santpoort bij P. vao Meurs, Boekhandel. Dringend verzoek om bij verhuizing het oude en het nieuwe adres, niet aan den looper. doch aan ons bureau WILLEMSPLEIN 11, op te geven. De Administratie. KLACHTEN Plaatselijk Nieuws. IJMUIDER COURANT ABONNEMENTSPRIJS60 ets., per 3 maanden, franco per post 75 ets., voor het Buitenland f 1.25 ABONNEMENTEN worden aangenomen aan het Bureau en bij de Agenten. REDACTIE-ADRESWillebrordstraat 105, Velseroord, Telefoon No. 141 Uitgave van de Naaml. Venn. Uitgevers Mij. „IJmuiden". ADVERTENTlEN van 15 regels 50 ets. Iedere regel meer 10 ets. Kleine advertentiën (dienstaanbiedingen en aanvragen, familieberichten van 15 regels 25 ets. iedere regel meer. 5 ets. Ingezonden mededeelingen 15 ets. per regel. Advertentiecontracten tegen zeer billijk tarief. Advertentiën uiterlijk in' te zenden WOENSDAG en ZATERDAG tot 9 uur v.m. Tot plaatsing van advertentiën van bniten de gemeente VELSEN In dit blad is uitsluitend géreehtigd het Advertentieburean P. F. C. ROELSE IJMUIDEN. By dit nummer behoort het offi- eleële Raadszerslag Ge.zitting 1916. over onvoldoende voorraad suiker. De Burgemeester van Velsen ver zoekt aan winkeliers en grossieis in de gemeente om klachten over onvoldoenden voorraad suiker zoo spoedig mogelijk aan hem kenbaar te maken onder opgave van den leveraDt van wien doorloopend suiker wordt betrokken. De Burgemeester voornoemd, H. ver LOREN VAN THEMAAT. GEMEENTERAADSVERGADERING De BURGEMEESTER der Ge meente Velsen maakt bekend, dat eene Openbare Vergadering van den Raad is belegd tegen Vrij dag, den 2 Juni 1916 des namid dags ten 7 Va ure, ten Gemeente- huize. Velsen, den 23 Mei 1916. De Burgemeester, H. ver LOREN VAN THEMAAT. IJMUIDEN. Geref. Kerk. Het Kerkblad te Haarlem meldt dat de Geref. Kerk alhier te klein wordt en de hoorders bijkans niet meer bevatten kan. Personalia. Bij de plechtige uitvaart van het stoffeljj k overschot van Mgr. Ne Prins, in leven Bis schop der Oud-Katholieke Kerk te Haarlem op Maandag j.l. werd bij de pontificale Mis, gecelebreerd door Prof. F. Keuninck, directeur van het Seminarie te Amersfoort, deze o.a. geassisteerd door Pastoer G. v. d. Poll alhier. Geen Lunapark. Naar men ons mededeelt is door den Burgemeester de toestemming geweigerd tot [het gedurende .eenige dagen in de maand Juni of Juli te houden Lunapark met daaraan verbonden wedstrijden voor muziek- eu zanggezelschappen. Was langen tijd de passage voor het Pantserfort om verboden, waardoor wandelaars van IJmuiden naar Wijk aan Zee en omgekeerd achter liet fort een zeer moeilijk begaanbaar Zandwegje moesten vol gen, thans is de gewone weg weder voor het publiek opengesteld en kan een ieder vrijelijk de frontzijde van het fort passeeren. Vaten lever gestolen. Van den stoomtrawler Eendracht II zijn 2 vate'n lever gestolen, waarvan tot heden één is opgespoord. Vroeger zou men naar dat stinkgoed de handen niet uitgestoken hebben, doch tegenwoordig vertegenwoor digt ieder vat een waarde van plus minus f 100. Aanhouding. Zekere A. F. uit Zandvoort wi de monsteren op een der schepen alhier, doch gaf voor nog eenige kleederen te moeten aanschaffen, waarvoor hem een voon schot verstrekt werd. Hij maakte daar zeer goede sier mede, doch zal nu spoedig de naweeën daarvan ondervinden. Rijwiel ontvreemd. Ten nadee'e van den heer K. is uit diens pak huis aan de Zuidzijde van de Vis- schershaven een rijwiel ontvreemd. Mishandeling. Door D. v. K. uit de Prins Hendrikstraat is aangifte gedaan, dat hij Zondag in de Bree saap door zekeren v. d. P. uit Be verwijk, zonder aanleiding, is over vallen en zoodanig met een mes in den bovenarm is gestoken, dat hij bloedend verwond werd. Drankwetovertreding. De klande- stiene verkoop van alcoholhoudende dranken moge niet meer zoo welig tieren als voor eenigen tijd, ze komt toch nog veelvuldig voor. ThaDS heeft de politie procesver- baai opgemaakt tegen den verlof houder SCH. wegens drankwet-over treding en verbaal tegen W. F. B. die door het omwerpen van een glaasje jenever het constateerenvan de overtreding trachtte te verhin deren. Oud-Kath. Kerk. Door de gees telijken in het Bisdom Haarlem van de OudKath.Kerk zijn tot vicarissen, bestuurders van het bisdom, tot den tijd, dat een nieuwe bisschop zal zijn benoemd, gekozen Pastoor J. Diependaal te Amsterdam en Pastoor G. v. d. Poll alhier. Hera. In de gisteren gehouden vergadering van aandeelhouders c(er N.Y. Industriëele Maatschappij Hera alhier werd besloten het ka pitaal uit te breiden van f 500.000 tot f 1.000.000 en het dividend, na ruime afschrijvingen, bepaald op 7 procent. Niet herkend. De identiteit van het Maandag 15 Mei bij den Noord- pier aangespoelde lijk is niet vast gesteld kunnen worden. Daar het vermoedelijk van een Israëliet was heefc de teraardebestelling plaats gehad op de Israëlitische begraaf plaats te Beverwijk. Diefstal. Uit de polderkeet aan de verlengde Yisschershaven is gestolen een linnenzak met diverse kleedingstukken. De politie stelt een onderzoek in. Nijverheid. De jaarvergadering der Maatschappij voor Nijverheid wordt 30 Juni en 1 Juli te Haar lem gehouden. Op het programma staat o.a. op Zaterdag 1 Juli een boottocht naar IJmuiden. Tot afge vaardigden der afd. Haarlem naar deze algemeene vergadering werden aangewezen de bestuursleden en de heer M. Crommelin, directeur der Kalkzandsteenfabriek De Hoogeberg alhier. Verslag van den vischhandel in 1915uitgebracht aan de Kamer van Koophandel. De omzet in den Rijksvischhal bedroeg in dit jaar f 17.887.709, tegen in 1914 f 7.134.466, zijnde een vermeerde ring van f 10.753.243. Deze enoi me vermeerdering vindt haar oorsprong gedeeltelijk in de buitengewone aanvoeren van verscbe visch, haring en zouteviscb, doch hoofdzakelijk in de abnormaal hooge vischptijzen, welke tengevolge van de groote buitenlandsche vraag, in den rijk.^vischafslag konden worden besteed. Het aantal handelaren vermeer derde met 49 waarvan een aantal uit het buitenland. De handelaren kweten zich op loffelijke wijze van hun taak om voor alle aangevoerde visch plaatsing te vinden in het binnen- en bui tenland. Uit den aard der zaak was de handel met het buitenland aan veel risico onderhevig, doch toonden de handelaren voldoende energie en koopmanschap om aan alle voorko mende gevallen het hoofd te bieden. De met den handel op het bui tenland, Hoofdzakelijk Duitschland, behaalde resultaten, gaVen reden tot tevredenheid, hoewel niet in die mate als was verwacht. Zoo werd o.m. veel geld ver oren tengevolge der groote daling in den koers der marken tot zelfs beneden de 40 centen met welke daling de handei niet in voldoende mate had rekening gehouden. De handel op België en Engeland welke voor een groot gedeelte uit speculatiehandel bestaat, werd met afwisselend geluk gedreveD. De vaste handel op die landen leed eenigzlns door de gebrekkige spoor- en bootverbindingen alsmede door het beperkte post- en telegraafver- keer. De handelmet het binnenland had te lijden, door de hooge visch- prijzen, zoomede door de concurren tie van het Centraal Bureau tot afzet van visscherijproducten te Amsterdam aan welke concurrentie de handelaren gevoegelijk het hoofd hadden kunnen bieden, indien door de distributie van regeeringsvisch dit bureau niet in een tegenover den handel nog meer bevoorrechte positie was gekomen dan vroeger, hetgeen bij de handelaren aanleiding heeft gegeven en nog geeft tot groote ontevredenheid en terecht Het is voor den handel zeer te wenschen dat dit bureau zich uit den handel terugtrekt en zich be paalt tot het maken van propaganda voor het gebruik van visch als volksvoedsel in Nederland en het geven van adviezen te dezer zake. Indien het Centraal bureau doorgaat met handel in visch te drijven blijft zulks een bron van aanhoudende ontevredenheid bij de handelaren zoowel hier als in het binnenland. Tengevolge der buitengewone visch- aanvoeren was er een gedeelte van het jaar gebrek aan manden en matten voor de verpakking der visch en had deze schaarschte een groote opdrijving in den p-ijs ten gevolge, welke wat d^ m nd-n be treft weer in normaie 'banen is teruggeleid, doch voor de matten is gehandhaafd gebleven. Eveneens tengevolge der buiten gewone vischaanvoérèn bleek de capaciteit der bestaande ijsfabiieken met bij machte aan de groote vraag naar ijs te voldoen. Evenals andere jaren werd het tekoit aangevuld met Noorsch ijs en ijs de bierbrouwerijen, doch waren oe p-ijzen daarvan zóó bo"g dal, mede di or hei duurder worden van alle voor de productie van het ijs benoodigde grondstoffen, de ijs fabrieken force majeur genoodzaakt waren bij de Cont actanten een hoogereü prijs voor het ijs te be dingen, welke werd toegestaan en welke verhooging met het oog op dezelfde omstandigheden voorloopig zal gehandhaafd blijven. De nieuwe vischhal en de nieuwe goederenloods der Holl. Spoor voor visch werden dit jaar in gebruik genomen en voldeden beide aan een reeds laDg gebleken behoefte. Een verdere uitbreiding der visch- balleu wordt, met het oog op de groote uitbreiding die aan de vis- schersvioot, inzonderheid aan de haringvloot \yordt gegeven met verlangen tegemoet gezien. De ver voer overeenkomst met de Holl. Spoor voor visch, bleek slechts matige instemming te hebben ge vonden, hetgeen der Holl. Spoor wegmaatschappij aanleiding heefü gegeven voor het jaar 1916 een meer gewenschte overeenkomst aan te gaan. VELSEROORD. Politie. Tot gemeente-veldwach ter alhier is benoemd de heer G. Kool, voorheen rijks-veldwachter te Utrecht. Geref. Kerk. Het (Geref.) Kerk blad te Haarlem deelt mede, dat de Gereformeerden alhier zich eerst daags van IJmuiden zullen afschei den om zelfstandig tot openbaring te komen. Twist. Zaterdagavond was de Willebrordstraat alhier in rep en roer door twee twistende mannen, die onder den invloed van sterken drank verkeerden. Een van hen, zekere G. v. O. sloeg met zijn hand in glas en veïwondde zich aan een zijner polsen. Dr. Oosterwijk heeft den man verbonden. VELSEN. Landdag. Het Zoeklicht meldt, dat behalve Tweede Kamerleden, wier namen later bekend gemaakt zullen worden, nog als sprekers op den Vrijzinnigen Landag, op Hemel vaartsdag te houden, zullen optre den een bekend spreekster voor vrouwenkiesrecht en een propagan dist van den Bond voor Staatspen- sionneering. De toegang tot den Landdag is kosteloos. Philadelphia. In de Maandag avond gehouden vergadering der Chr. Jong. Ver. „Philadelphia" werd tot penningmeester gekozen Ci Smit te Velseroord. De Vélserbroek. De heer J. van Schie te Schoten is gekozen tot Hoofdingeland van den polder Vel- serbroek. N. H. Zendingsfeest. Het Pro vinciaal Zendingsfeest voor Noord- Holland zal dit jaar gehouden wor den op het schoone landgoed Vei serbeek van baron Van Tuyll van Serooskerken te Velseu. Stofplaag. Zondag j.l. is het den bewoners van den straatweg VelsenBeverwijk weer gebleken van hoeveel nut een sproeiwagen in onze gemeente zou zijn. Het was zoo'n schoone Meidag, het was zulk heerlijk weer, het jonge groen en de talrijke bloemen aan hooge en lage planten, alles lokte tot genie ten uit. Het wemelde dan ook van wandelaars en wielrijders, maar hoe werd het genot vergald door de stofplaagDe opgebroken weg vol droog zand deed ons herhaaldelijk aan een dikken mist denken. Zon der overdrijving kon men soms, als twee auto's elkander passeerden, geen twintig meters voor zich uit zien. Jammer, dat juist in dezen tijd het opbreken van den weg nood zakelijk was. Zou het niet mogelijk zijn, dat de gemeente eenige sproei wagens aanschafte Krijgen we ze misschien gelijk met de waterleiding? Woningnood. De woningnood begint in Wijkeroog reusachtige af metingen aan te nemen. Het geval doet zich hier voor, dat iemand eene woning gekocht heeft en haar niet kan betrekken, omdat de te genwoordige huurder ondanks alle moeite geen ander huis kan vinden en de nieuwe eigenaar wil hem niet op de straat laten zetten. Hij w ont nu zelve maar zoolang bij een ander in en deze toestand duurt nu al eenige maanden. DRIEBUIS. Crematie. Donderdag heeft op Westerveld de crematie plaats ge had van een Amsterdamsch inge zetene. SANTPOORT. Een Jubilevm. Den 20en dezer was het 25 jaar geleden, dat de bowaarschool van Mevrouw Wüste op Spaarnberg feestelijk werd inge wijd. Vele ouders brachten en bren gen nog dagehjks hunne kinderen naar deze mooie inrichting, een zegen voor ons dorp, om daar ge- noegelijk en ontwikkelend met aller lei te worden bezig gehouden. Door den dood van den Heer Wüste en het vertoeven van Mevrouw in het buitenland is dezen dag onopgemerkt voorbijgegaan. Jaarfeest. Zaterdagavond hield Santpoorts Zangkoor „VoxHumana" in het Café „De Wjjman" haar

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1916 | | pagina 1