ORGAAN VOOR DE GEMEENTE VELSEN No. 61.* Woensdag 31 Mei 1916. Ie Jaargang. Administratiebureau en Drukkerij JAC. SINJEWEL, WILLEMSPLEIN IJMUIDEN, Telefoon 153. Verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Advertentiën voor dit blad worden aangenomen aan het bureau WILLEMSPLE!N IJmuiden (Drukkerij Sin- jewel), in het advertentiebu reau van den heer P. F. C. ROELSE, Kanaalstraat. Te Velseroord 'bij R. v. Til burg, Willebrordstr. 85. Te Velsen en Wijkeroog bij D. Schermer, Doodlaan L 47, Wijkeroog. Te Santpoort bij P. vao Meurs, Boekhandel. Dringend verzoek om bij verhuizing het oude en het nieuwe adres, niet aan den looper. doch aan ons bureau WILLEMSPLEIN 11, op te geven. De Administratie. HINDERWET. Werkloozen. Arbeidsbeurs. IJMUIDER COURANT ABONNEMENTSPRIJS60 ets., per 3 maanden, franco per post 75 ets., voor het Buitenland f 1.25 ABONNEMENTEN worden aangenomen aan het Bureau en bij de Agenten. REDACTIE-ADRES: Willebrordstraat 105, Velseroord, Telefoon No. 141 Uitgave van de Naaml. Venn. Uitgevers Mij. „IJmuiden". ADVERTENTIËN van 15 regels 50 ets. Iedere regel meer 10 ets. Kleine advertentiën (dienstaanbiedingen en aanvragen, familieberichten van 15 regels 25 ets. iedere regel meer 5 ets. Ingezonden mededeelingen 15 ets. per regel. Advertentiecontracten tegen fceer billijk tarief. Advertentiën uiterlijk in te zenden WOENSDAG en ZATERDAG tot 9 uur v.m. Tot plaatsing van advertentiën van buiten de gemeente VELSEN in dit blad is uitsluitend gerechtigd het Advertentiebureau P. F. C. ROELSE IJMUIDEN. OFFICIEEL. Verbetering In ons blad van 20 Mei komt onder Hinderwet een verzoek voor van de Rubberfabriek Holland te Velsen. Daar staat, dat bezwaren kunnen worden inge bracht Vrijdag 23 Juni. Dit is foutief. Het moet zijn Vrijdag 2 Juni, 's mid dags te 3 uur. Leden van werklieden-vereeni- gingen, die ter verzekering tegen de werkloosheid zijn aangesloten bij het Gemeentelijk Werkloozenfonds te Velsen, worden er op opmerk zaam gemaakt, dat zij, krachtens voorschrift der regeering, verplicht zijn zich bij 't intreden hunner werkloosheid onmiddellijk te doen inschrijven bij den Correspondent der Intercommunale Arbeidsbemid deling. Gelegenheid wordt daartoe gebo den bij den concierge-bode op het Raadhuis te Velsen, iederen werk dag tusschen 9 en 1 uur, hij wien aanmeldingskaarten ter invulling beschikbaar liggen. Fr. NETSCHER, Corr. der Interc. Arbeids bemiddeling. GEVRAAGD 5 stationsarbeiders, leeftpd tusschen 20 en 30 jaar, voor vast;loon f 11.90 per week en 2 bloemistknechts, voor enbe- paalden tijd; loon van 10 tot 12 gulden per week. Nadere inlichtingen te bekomen op het Raadhuis op Maandag 5 Juni a.s. tusschen 127s en iys uur bij ondergeteekende, Fr. NETSCHER, Corr. der Interc. Arbeids bemiddeling. IJMUIDEN. Looft den Heer." De Christelijke Zangvereeniging „Looft den Heer", directeur de Heer P. de Nobel te Haarlem heeft Vrijdagavond een uit voering gegeven in het gebouw voor Christelijke belangen. „Looft den Heer" kan zich altijd verheugen in groote belangstelling en zco was ook bij deze uitvoering nag noeg geen plaatsje onbezet. En dat on danks het kunstlicht vruchteloos pogingen aanwendde het nog won- derschoone Zomernatuurlicht te ver dringen, dus ondanks, dat de natuur naar buiten en niet naar binnen iokte. Ons kort resumé beperkt zich dan ook tot het eerste gedeelte van het programma, waartoe we ons meenen te mogen bepalen, om dat het tweede gedeelte gegeven werd door dezelfde executanten, wat koor en solisten betreft en per saldo ook een verslaggever meent aanspraak te mogen maken op eeni-1 ge avondvrijbeid nu de tijd van Vergaderen en Concerteeren feitelijk voorbij is. Willen we met het beste beginnen, dan noemen we Mej. Bettij Dijkstra te Haarlem, sopraan die met een brio een tweetal liederen van Beethoven voordroeg die wel dadig moest afsteken, tegen de iet wat motone vierstemmige liederen van het koor. Dat juist het volle temperament den indruk gaf van eeDige onrust, waardoor de eerste inzet met den accompagnateur hok te, zie dat zijn maar kleinigheden, die inderdaad niets afdoen aan het warme, sympathiek hooge sopraan geluid van Mej. Dijkstra We twijfelen er niet in 't minst aan of Mej Bettij zal bij veelvuldiger optreden dat eerst onrustige weten te overwxnnen. We roepen haar een tot wederhoor toe. Het koor kweet zich op de haar eigen manier gunstig van haar taak. Het wenscht niet hoog te vliegen en juist in den eenvoud, waarop het een aantal vierstemmige liederen voordroeg, lag een cachet van rus tig genot. Ondanks de femperatuur werd goed op toon gezongen. Reeds vroeger zwaaiden we den Directeur daarvoor de verdiende hulde toe. Moge zijn dirigeeren iets rustiger, zijn maatslaan met den voet iets minder gehoorig worden, dan zal de zang zeker nog meer onver deeld kunnen behagen. Wat de soloviolist betreft, men vergete niet onze mededeeling, dat we van het eerste gedeelte van het programma spreken, gelooven we dat hij zich een klein grapje met ons veroorloofd heeft en dat hij het publiek een demonstiatie heeft gegeven, hoe een zijner jongste leerlingen de heer J. de Jager is immers muziekleer aar, als we ons niet vergissen, op een openbare les het Cavatine van Raff en de Sublieme Kubelck Sere nade van Frans Didla tot intense vreugde zijner ouders zou kunnen voordragen. Niet aardig van hem, dat hij zijn begeleidster niet vooraf heeft medegedeeld, wat hij in zijn schild voerde. We twijfelen er niet dan of de heer de Jager zal in het tweede gedeelte zijn auditorium wel klaarder wijn geschonken hebben. Zooniet, dan was zo over het alge meen wel wat troebel. Krijgsraad. De auditeur-militair bij den Krijgsraad te 's Gravenhage heeft geëischt tegen. W. N. J. O., milicien der infanterie, afkomstig uit IJmuiden, wegens diensweige- ring 2 maanden militaire gevange nisstraf. Verkiezingsactie Naar wij ver nemen zal op Dinsdag 6 Juni voor de S.D.A.P. als spreker optreden Dr. J. van Leeuwen, lid der tweede Kamer te Utrecht, Dr. van Leewen zal spreken over de a.s. Staten verkiezing. De vergadaring heeft plaats in de N. Willem Barendsz. Vischdiefje. Een IJmuider voer man, die overigens niets geen slechte naam heeft, vergreep zich aan een partijtje visch van z'n baas. Hij verkocht van een voorraad, dien hij vervoerde, een 75 stuks aan zekeren M., die bijna als heler gedagvaard was, zooals de president zei, omdat hij heel goed wist, dat hij gestolen goed kocht. De voerman is na den dief stal natuurlijk ontslagen. Hij ver dient bij zijn tegenwoordigen baas f 15, terwijl hij vroeger f 18 had. De eisch was 1 maand. Bek. vroeg „in de gunst van de heeren te mogen vallen. Poging tot verboden uitvier. Voor de Rechtb. te Haarlem werd behandeld de zaak tegen J. G. v. D., thans te A'dam, vroeger te Brussel, door den oorlog in treurige omstan digheden geraakt. Bij heeft het ver bod van uitvoer uit het laud willen ontduiken, vooral op aandringen van een te Brussel wonende kennis die vroeger te IJmuiden handelde, en met wien D. toen hijzelf in Brussel was, handel dreef.' Hij moest visch verzenden naar dien Brusselaar, 80 manden, doch hij zond er 10629 bevatten er resp. 1862 pakken bak- en braadvet, 54 pakken stearinekaarsen, 10 stuk ken cacaoboter, en 31 pakken kaar sen ter waarde van 17 k 18000 gulden. Van al deze waren was de uitvoer verboden. Bekl. had de heele lading, die van IJmuiden per schip naar België zou vervoerd worden, aangegeven on der de benaming van „versche zee- visch." Te IJmuiden bad hij met de hulp van een lossen knecht, de 26 man den geladen in een schuit, bij de 80 manden, die werkelijk visch bevat ten, Alle 106 zagen er precies een der uit. Toch werd er een beetje verdacht gehandeld, door bekl. bij het opladen, en dit was de belas- tin gamtenaren opgevallen. Bekl. had de verboden waar te Amsterdam gekocht, vanwaar ze per boot naar IJmuiden was ge bracht. Hij verklaarde, dat hij f 2000 er mee kon verdienen. De Brusselaar zou er f500 van gekregen hebben. V. D. zeide nog, zoo gehandeld te hebben door achteruitgang in zaken. Als getuigen werden gehoord twee belastingcommmiezen, en twee losse knechts van bekl. Bekl. beken de volledig. Geëischt werd 6 maanden gevan genisstraf. Verdediger was Mr. J. H. Monnik te Haarlem. Jubileum. -'-'De heer H. Bijkerk hoofd der Chr. school aan de Ba- kenessergracht te Haarlem, hoopt 1 Juni zijn 25-jarig jubileum als schoolhoofd te herdenken. Alvorens de heer Bijkerk voor eenige jaren naar Haarlem vertrok, was hij gedurende 12 jaren hoofd der Herv. school in de Keizer Wilhelmstraat alhier. Was er bij zijn komen één leerkracht, bij zijn vertrek waren er acht. De heer Bijkerk heeft veel voor de Ned. Herv. Gem. alhier gedaan als ouderling. In zijn tijd werd IJmuiden zelfstandig, terwijl hij ook veel deed voor het bouwen der nieuwe kerk. Het zal den heer Bijkerk aan belangstelling ook uit onze plaats zeker niet ontbreken op Hemelvaarts dag. Vroegere bestelling Naar men ods mededeelt heeft de eerste post bestelling aan de Visscherhaven thans reeds 's morgens te 8 u. plaats. Turndag. Ter gelegenheid van het weder in gebruik nemen van het speelterrein alhier voor gymnas tische oefeningen en kinderspelen, heeft het gewest Noord-Holiandd van het Nederlandsch Gymnastiek- Verbond hier Zondag een turndag gehouden, waarvoor de deelname niet bijster groot was. Opgekomen waren de vereeni- gingen Concordia- en Bato, van Haarlem Jahn, West-Zaan Cama, Zaandam 't Hoen, Westz.de Halter, Alkmaar en natuurlijk IJmuiden vaa hier. Het programma gaf aan wed strijden en demonstratieve spelen, de wedstrijden bestonden uit 3 driekaoapen n.l. A, Kogelstooten, 100 M. snelloop, pols-verspriDgen B. pols-hoogspringen, 70 M. snelloop, speerwerpenC. Hoogspringen, 100 M. snelloop, steenstooten. De prijzen bestonden uit diploma's, terwijl de jury voor de toekenning meende een puntenstelsel toe te passen, waardoor men punten be kwam, naar gelang men in een onderdeel al of niet uitblonk, dus die het minste aantal punten had, behaalde de eerste prijs, bijv.: Die in driekamp A. het verst de kogel stootte, was 1, kreeg 1 punt, was hij ook de snelste looper, dan kreeg hij ook daarvoor 1 punt en kou hij het verst polsstok springen, dan kreeg hij ook daarvoor 1 punt, dus tezamen 3 punten, eerste prijs. Een o.i. absoluut onjuiste maatstaf, door een kind te snappen, want iemand, die bijvoorbeeld drie maal derde was, dus 9 punten bekwam, werd hooger bekroond, dan hij, die bijv. tweemaal eerste en bijv. een maal no 8 was; doch het waren slechts vriendschappelijke wedstrij den van het gewest. De prijzen werden behaald Driekamp A, le prijs J. Blad van Bato te Haarlem Kogelstooten 2, 100 M. snelloop 1 (14V6 sec.), pols- verspringen 1 (5.60 M.) totaal 4 punten 2e prijs P. Out idem met respec tievelijk 1 (6 Meter) 2 en 2 totaal 5 punten 3e prijs C. Smal idem met resp. 3, 3 en 4 totaal 10 punten. Driekamp B, le prijs J. Stammes van de Halter Alkmaar Polshoog springen 1 (2.85 M.) 70 M. snelloop 1 (10]/5 sec) Speerwerpen 4, totaal 6 punten 2e Prijs A. N. Hartman van Jahn Westzaan respectievelijk 3, 3 en 1 (28 M.) totaal 7 punten 3e Prijs H. Ruis van Concordia Haarlem met respectievelijk 6, 2 en 2, totaal 10 punten. Driekamp C. le prijs W. H. Ver- kes van Concordia, Haarlem Hoog springen 1 (1.35 M.) Steenstooten 2, 100 M. snelloop 1 (12ys sec.) totaal 4 punten. 2e prijs Ruiter van de Halter Alkmaar met resp. 2, 1 (links en rechts 11.72 M.)en 3, totaal 6 punten. Tweede 2e prijs F. J. Boon van IJmuiden alhier met resp. 1 (1.35 M.) 3 en 2, totaal 6 punten. De meeste belangstelling heeft zeker wel getrokken de afdeeling slingerbal, een demonstratieve oefe ning, waarin uitkwamenHollandia Amsterdam tegen Cama, Zaandam. Uitslag 0—0 (bij loting door Cama gewonnen) IJmuiden alhier tegen Sparta, Amsterdam. Uitslag 20 6D in een spannende eindwedstrijd wist IJmuiden Cama te slaan met 21. Dat het slingerbal een bij uitstek meisjes of jongedamesspel is, zouden wij niet gaarne beweeren. Gratieus is 't lang niet. Heel aardig waren de Halteroefeningen van Sparta van Amsterdam. VELSEROORD. Drankweer-Comité. Donderdag avond vergaderde het Centraal Drankweer-Comité in de gemeente Velsen bij den heer Bakker alhier. De vergadering was goed bezocht. De voorzitter heette de afgevaar digden van de nieuwe afd. IJmui den der Geref. Ver. voor Drankbe strijding welkom. Verschillende me dedeelingen werden gedaan omtrent het verzonden adres aan de haring- reeders. De Algem. Ned. Zeemans bond en de Zeemansver. „Volhar ding" afd. IJmuiden, zullen adhaesie betuigen. De propaganda onder de militai ren van het comité en de Federatie Kennemerland der Ned. VereenigiDg had een nadeelig saldo van f 23.28 opgeleverd. De drie uitvoeringen te IJmuiden waren goed bezocht en slaagden naar wensch. Een der commandanten had daarvoor zijn dank betuigd. Tot secretaris werd gekozen de heer A. van Riessen te Velseroord die zich de benoeming liet. welge vallen. Besproken worden zaken voor de te houden meeting. Besloten werd zoo mogelijk vanaf Wijkeroog een optocht naar het meetingterrein te houden. Examens. Voor het examen boekhouden is te Amsterdam ge slaagd onze plaatsgenoot, de heer J. W. Bontenbal. Voorzien. Met te prijzen spoed is door de Holl. Spoorweg Mij. voor zien in den voor kinderen zoo ge vaarvollen toestand bij de tunnels alhier. Zoowel de afsluithekken als de steenen glooiingen zijn van ste vig prikkeldraad voorzien, zoodat de kinderen nu het op- en over- klauteren wel zullen laten. Personalia. Te Castricum is geslaagd voor het examen krankzin nigenverpleging 3e gedeelte, de heer P. W. Gutteling van hier. Piefstal. De vrouw E. v. d. J. alhier is onlangs tot 14 dagen ge vangenisstraf veroordeeld wegens 't stelen van een paar damespantoffels en een - paar kinderschoenen, ten nadeele van L. J. Dit vonnis vond

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1916 | | pagina 1