ORGAAN VOOR DE GEMEENTE VELSEN No. 62. Zaterdag 3 Juni 1916. Ie Jaargang. Administratiebureau en Drukkerij JAC. SINJEWEL, WILLEMSPLEIN IJMUIDEN, Telefoon 153. Verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Tot plaatsing van advertentiën van bniten de gemeente VELSEN in dit blad is nltslnitend gerechtigd het Advertentiebureau P. F. C. ROELSE IJMUIDEN. Advertentiën voor dit blad worden aangenomen aan het bureau WILLEMSPLEIN IJmuiden (Drukkerij Sin- je wel), in het advertentiebu reau van den heer P. E. C. ROELSE, Kanaalstraat. Te Velseroord bij Fi. v. Til burg, Willebrordstr. 85. Te Velsen en Wijkeroog bij D. Schermer, Doodlaan L 47, Wijkeroog. Te Santpoort bij P. vao Pteurs, Bockhandel. Dringend verzoek om bij verhuizing het oude en liet nieuwe adres, niet aan den looper. docli aan ons bureau WILLEMSPLEIN 11, op te geven. De Administratie. HINDERWET. Plaatselijk Nieuws. IJMUIDER COURANT ABONNEMENT,/. RIJS60 ets., per 3 maanden, franco per post 7-5 ets., voor het Buitenland f 1.25 ABONNEMENTEN worden aangenomen aan het Bureau en bij de Agenten. REDACTIE-ADRESWillebrordstraat 105, Velseroord, Telefoon No. 141 Uitgave van de Naaml. Venn. Uitgevers Mij. „IJmuiden". ADVERTENTIËN van 1—5 regels 50 ets. Iedere regel meer 10 ets. Kleine advertentiën (dienstaanbiedingen en aanvragen, familieberichten van 1—5 regels 25 ets. iedere regel meer 5 ets. Ingezonden mededeelingen 15 ets. per regel. Advertentiecontracten tegen zeer billijk tarief. Advertentiën u i t e r 1 ij k in te zencjen WOENSDAG en ZATERDAG tot 9 uur v.m. BURGEMEESTER en WETHOU DERS der gemeente Velsen bren gen ter openbare kennis dat ter gemeentesecretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van de N.V. Vereenigde Koninklijke Pa pierfabrieken der firma Van Gelder Zonen te Velsen, om vergunning tot uitbreiding harer inrichting door vergrooting haver houtstofbergplaats en papiersorteerderij op het perceel kadastraal bekend Gemeente Vel sen, Sectie H No. 4010. Op Vrijdag don 16 Juni 1916, des namiddags te 3 uren, zal ten Gemeentehuize gelegenheid bestaan om bezwaren tegen dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen geduren de drie dagen vóór het bovenver melde tijdstip, op de Secretarie, der Gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. Voorts wordt er aan herinnerd, dat volgens de jurisprudentie niet tot beroep gerechtigt zijn zij, die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinderwet voor het Gemeente bestuur of meer zijner leden zijn verschenen, teneinde hunne be zwaren mondeling en schriftelijk toe te lichten. Velsen, den 2 Juni 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Burgemeester, H. ver LOREN VAN THEMAAT. de Secretaris, J. KOSTELIJK l.s. IJMUIDEN. Deensche motorsloep E 114 Omtrent de Deensche motorsloep E 114 door den stoomtrawler Concor dia te IJmuiden aangebracht en den 21 Mei nabij de Deensche kust op- gevischt is thaqs uit Esbjerg bij den Consulairen vertegenwoordiger te IJmuiden bericht ontvangen, dat die sloep behoort bij het Deensche visschersvaartuig Ebba E 114. Een der opvarenden van de Ebba was bezig met den motorsloep het visch- Want: uit terzetten, waarvoor die sloepen speciaal gebezigd worden, toen die motordrijver het ongeluk had in het vischwant verward te en daarmede over boord Werd getrok ken. -De motorsloep[is toen dol door- geloopen tot de motor Diet meer werkte en was toen in de nabijheid van den trawler Concordia geko men. De motordrijver, dien men later met het vischwant ophaalde bleek verdronken te zijn. Men had van de';;:Ebbanog den IJmuider- stoomtrawler toegeroepen den sloep terug te brengen, doch blijkbaar heeft men dit aan boord van den trawler niet verstaan. Eene militaire verordening. Door 't militaire gezag is vastge steld eene politie-verordenicg voor de gemeente Velsen, waaraan 't volgende is ontleend Art. 1. Het is verboden zonder toestemming van den Positie-Com mandant te IJmuiden het terrein ten Zuiden en Zuid-Oosten van het dorp waarop militaire werken wor den aaDgelegd, te betreden. Artikel 2. Dit terrein loopt, van het strand bij den Zuiderpier in oostelijke richting en is omgeven door een afsluiting van prikkeldraad, waarbij op verschillende plaatsen bordjes zijn gesteld met: „Verboden toegang. Art. 23 wet op staat van Oorlog en Beleg". Art. 3. Overtreding van deze verordening wordt overkomstig art. 43 van genoemde wet, gestraft met hechtenis van ten hoogste één maand of een geldboete van ten hoogste drie honderd gulden. Nachtrust verstoord. De Kan tonrechter te Haarlem veroordeelde C. J. S. alhierjwegens het verstoren van den nachtrust tot f3 boete of 3 dagen. Eigen gebouw. De afdeeling IJmuiden van den Alg. Ned. Zee mansbond heeft een fonds ingesteld om te komen tot de stichting van een eigen gebouw alhier. De eerste inschrijving bedroeg f50. Personalia. Tot gesalarieerd Bondspropagandist van den Alg. Ned, Zeemansbond met standplaats IJmuiden is benoemd de heer L. Kel der te Zaandam. Dit is de tweede gesalarieerde bestuurder alhier. De Stoomtreiler Gerbrig te IJmui den teruggekomen. Woensdagmid dag is de Stoomtreiler Gerbrig IJ M 101 te IJmuiden teruggekomen, na vanaf 25 April onder Duitsche hoede te Cuxhaven te hebben gelegen. Zooals destijds gemeld werd, werd de treiler opgebracht door een Duitsche torpedoboot, die bij een on derzoek aan boord een ledig vogel kooitje had gevonden, wat zooals nu blijkt, nog sporen vertoonde kort te voren bewoond te zijn geweest, waarom de Duitschers vermoedden, dat een of meer postduiven waren medegevoerd en losgelaten. Reeds vroeger konden we met beslistheid mededeelen, dat hiervan geen sprake was geweest. Het kooitje was het eigendom van den stuurman, die daarin een opgevangen vink had gehad, welk beest juist den dag voor de aanhouding was gestorven en over boord gegooid. De beman ning verklaarde geen andere reden te kunnen opgeven voor het opbren gen en de strenge behandeling. Er waren geen üittartende liederen gezongen en geen daden gepleegd, die de Duitsche autoriteiten kondén verbitteren. Tien dagen heeft de geheele bemanning gevangen geze ten en den overigen tijd van het verblijf te Cuxhaven onder zeer strenge bewaking aan boord door gebracht. De vischvangst waS direct na aaDkomst verkocht.! De behan deling, in den beginne zeer streng wérd later, toen ze weer aan boord waren, iets beter, doch alle commi- nicatie met den vasten wal verboden. De voeding hun verstrekt was beslist onvoldoende, waf den man nen bij aankomst te IJmuiden wel aan te zien was. Een kleine hoeveel heid aardappelen en vet en 1 brood, was een rantsoen van zeven dagen. Zij waren zeer verheugd weer te IJmuiden terug te zijn. Omtrent het opbreDgen en vast houden van den stoomtrawler ver namen we nog van gezagvoerders zijde, dat men 25 April thuisstoo- mende was to»n men op 53.10 N. B. en 4°20 O.L. een groote Duitsche vloot gewaar werd, waarvan een torpedoboot zich afscheidde om den trawler aan te houden, 't Was des morgens 8 uur. Aan boord kwamen 1 officier en 10 gewapende mannen. Zonder onderzoek deelde men ons mede naar Cuxhaven opgebracht te worden voor onderzoek. Des mid dags te 4 uur voelden we een zware schok, die het achterdek deed trillen, vermoedelijk hadden we aan grond gestooten. Eerst op weg naar Cuxhaven werden door een der Duitsche matrozen een ledig vinkekooitje en een oud kistje voor Dalovet, waarin de machinist een op de reis gevangen leeuwerik be waard had welk beest gestorven was. 't Was het vinden van die twee vogelkooien, die het vermoe den van spionnage -hadden gewekt. Bij aankomst werden we in de ge vangenis gezet, de schipper, de stuur man, de eerste machinist, de tweede machinist, de stoker en twee der matrozen eenzaam opgesloten, de vier overige bij elkaar. Den 7 Mei ontvingen we bericht, dat het onder zoek voorloopig geëindigd was en dat geen ernstige feiten tegen ons gevonden waren. Wjj mochten naar boord terugkeeren, doch het schip niet veriaten en geen brieven schrij ven. Den 29 Mei ontvingen wij bericht te mogen vertrekken en werden door een loods en vier ge wapende matrozen uit de haven geleid. Een der opvarende nbeklaagde zich over de behandeling van den Hollandschen Consul te Cuxhaven, een Duitscher, die op een monde linge vraag of dat zoo maar mocht dat men hem naar de gevangenis terugbracht na het eerste verhoor lachend geantwoord zou hebben „Ga jullie er maar weer rustig in" en op een schriftelijk verzoek van denzblfden om tusschenkomst geen antwoord had gezonden. Bezoek. Een boottocht naar onze zeehaven is voor vreemdelin ge!) zeker een attractie. Behalve de leden der Mij. van Nijverheid zal ook de afd. Haarlem van den Ned. Bond van Koffiehuis- Restaurant houders en Slijters ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan deze maand, een boottocht naar hier maken. Jubileum. De heer H. Bijkerk te Haarlem, vroeger gedurende 12 jaar hoofd der Herv. School alhier, herdacht Donderdag den dag, waarop hij vóór 25 jaar hoofd eener school werd. Op verzoek van den heer Bijkerk ging deze dag in stilte voorbij. VELSEROORD. Leerplichtwet. De - Kantonrech ter te Haarlem veroordeelde C. W. K, alhier wegens overtreding der Leerplichtwet tot f2 boete of 2 dagen. Zonder lichtH.* J. en F. W. alhier wegens rijden zonder licht tot f2 of 2 dagen veroordeeld. Meezing. De meeting van het Centraal Draukweer Comité op Tweeden Pinksterdag zal plaats hebben op het landgoed „Velser- duin" alhier, daartoe welwillend door den 'heer Jhr. Mr. J. W. G. Boreei van Hogelanden beschikbaar gesteld. R. K. BouwvereenigingMaan dagavond werd, naar de N. Hl. Ct. bericht onder leiding van den heer Jac. Verzijlberg een bespreking ge houden over de waarschijnlijkheid een woningbouwvereeniging te stich- teD, gezien de vele gevallen welke zich voordoen, door verkoop .van woningen en stijging der huurprijzen. Dit vooral heeft dan ook het be stuur van den R -K. Volksbond doen besluiten, pogingen aan te wenden een genoemde vereeniging te stich-- ten. Een commissie werd hiervoor benoemd, welke zich in verbindmg heeft gesteld met het gemeentebe stuur, hetwelk dan ook reeds eenige toezegging heeft gedaan, hetgeen door den voorzitter nader werd uiteengezet. Tevens had de voorzit ter eenige plannen ontworpen, welke waren tentoongesteld, die bij de aanwezigen zeer in den smaak vielen. Verder werd door hem de wenschelijkheid besproken zich met de afdeelingen IJmuiden en Wijker oog te centraliseeren de voorwaar den zullen aan deze afdeelingen worden medegedeeld, teneinde te komen tot een goedwerkend geheel. Hierna werden door den Eerw. Adviseur eenige woorden ter op wekking gespróken, welke het groot ste deel der aanwezigen deed be sluiten om als lid toe te treden, waarna het voorloopig bestuur de finitief werd benoemd, respectievelijk de heeren A. v. d. Corput, voorz.; N. Arisz, secr. en Jac. Verzijlberg, penningmeester. VELSEN. Strandgoederen. De veiling van strandvonderij goederen, door den makelaar D. Bus gisteren te Wijk aan Zee gehouden, op verzoek van de Burgemeester te Velsen en Heems kerk, heeft f 733.30 opgebracht. Schietvereeniging. De politie agenten en veldwachters in deze gemeente hebben een schietveree niging opgericht. Ze telt reeds ruim 20 leden. Hospitaal en provoost. De stil liggend# stoompoDt wordt door de hier gekantonneerde troepen als hospitaal en als gevangenis ge bruikt. Drukte. 't Is in Velsen op den Hemelvaartsdag buitengewoon druk geweest, vooral om ongeveer 10 uur vóórmiddag. De Amsterdamsche boot van kwart vóór tien was prop vol en terwijl deze reizigers zich naar Wijk aan Zee begaven, ont lastten twee andere stoombooten hare passagiers voor Rooswij k, waar de heilssoldaten eene bijeenkomst hielden. Bovendien waren er nog honderden voetgangers, fietsen en verscheidene auto's, die als op ge wone mooie Zondagen den weg stoffeerden. Het weer was mooi, hoewel het later wat guurder en somberder werd, maar toen het mooi moest zijn, was het mooi en daar van hebben velen genoten. Landdag. De spreker van den Bond voor Staatspensionneering op den Vrijz. Landdag is de heer G. L. Janssen (Perio.) Deze spreekt over: „Tachtig duizend arme ouden vragen u om recht." R.-K Volksbond. Zondagavond hield deze afdeeling een propagan- dafeestavond. Na opening door den voorzitter werd door allen het Bondslied gezongen. Daarna kreeg de Eerw. Heer Ratté het woord. Deze sprak over de Encycliek „Re- rum Novarum" en het onlangs ge vierde feest. De Tooneelvereeniging „W. J. Hofdijk" voerde eenige too- neelstukjes op. W. C. J. Pastoors, f In de R. K. Kerk alhier zal a.s. Zondag een plechtige H. Mis worden opge dragen voor de zielerust van den onlangs overleden Burgemeester van Ginneken W. C. J. Pastoors, oud-lid der Tweede Kamer voor dit district. Posterijen. In het begin van Augustus a.s. zal te 's Gravenhage een exameD worden gehouden voor de betrekking van telegrafist of kantoorbediende bestemd voor den dienst der Posterijen en Telegrafie te Amsterdam, Rotterdam en's Gra venhage. Aanmelding behoort schriftelijk te geschieden bij het Hoofdbestuur der Posteren en Telegrafie te 's Gra venhage vóór Juli a.s. Inlichtingen zjjn te verkrijgen bij den Directeur van het Post- en Telegraafkantoor te dezer plaatse. De telefoon. In de Dinsdag ge houden zitting van den raad der gemeente Beverwijk werd besloten adhaesie te betuigen aan het ver-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1916 | | pagina 1