ORGAAN VOOR DE GEMEENTE VELSEN Regeeringsaardappelen. No. 67. Woensdag 21 Juni 1916 le Jaargang. Administratiebureau en Drukkerij JAC. SINJEWEL, WILLEMSPLEIN IJMUIDEN, Telefoon 153. Verschijnt WOENSDAGS ABONNEMENTSPRIJS en ZATERDAGS. Tot plaatsing van advertentiën van bulten de gemeente VELSEN in dit blad is uitsluitend gerechtigd hei. Adveiientiebureau P. F. C. ROELSE IJMUIDEN. Aan de Ingezetenen. PROCES-VERBAAL van de zitting van het Hoofdatembureau, k Dringend verzoek om bij verhuizing het oude en het nieuwe-adres, niet aan den looper. doch aan ons bureau WILLEMSPLEIN 11, op te geven. De Administratie. HINDERWET. Uitslag Verkiezing. Advertentiën voor dit blad worden aangenomen aan het bureau WILLEMSPLE1N ijmuiden (Drukkerij Sin- jewel), in het advertentiebu reau van den heer P. E. C. ROELSE, Kanaalstraat. Te Vejseroord bij S. v. Til burg, Willcbrordstr. 85. Te Velsen en Wijkeroog bij D. Schermer, Doodlaan L 47, Wijkeroog. Fe Santpoort bij P. vao Ptcurs, Bockhandel. Raadsoverzicht. Plaatselijk Nieuws. IJMUIDER COURANT 60 ets., per 3 maanden, franco per post 75 ets., voor het Buitenland f 1.25 ABONNEMENTEN worden aangenomen aan het Bureau en bij de Agenten. REDACTIE-ADRES: Willebrordstraat 105, Velseroord, Telefoon No. 141 Uitgave van de Naaml. Venn. Uitgevers Mij. „IJmuiden". ADVERTENTlEN van 15 regels 50 ets. Iedere regel meer 10 ets. Kleine advertentiën (dienstaanbiedingen en aanvragen, familieberichten van 15 regels 25 ets. iedere regel meer 5 ets. Ingezonden mededeelingen 15 ets. per regel. Advertentiecontracten tegen zeer billijk tarief. Advertentiën u i t e r 1 ij k in te zenden WOENSDAG en ZATERDAG tot 9 uur v.m. Welke voordeelen biedt u het lezen van de IJmuider1 Courant 1 Deze dat ge op de hoogte blijft van ai het gebeuren in onze gemeente. In iedere afdeeling toch hebben wij onze eigen berichtgevers. Van concerten, uitvoeringen, vergaderingen enz. wordt in ons blad steeds verslag gegeven, terwijl ta.1 van kleine berichten ons blad ac tueel doet zijn. Wij hebben vaste medewerkers voor de rubrieken: Buitenlandsch overzicht, Revue van de Week, Sport, Visscherij, Scheepvaart enz. Wy publiceeren alle stukken, voor den Raad bestemd en geven het Raadsverslag zoo spoedig mogelijk. In het volgend nummer geven wij steeds een Raadsoverzicht. Bovendien ontvangt men na 14 dagen het offlciëele raadsverslag als bijvoegsel geheel gratis bij ons blad. Wij zijn het eenige blad, dat de Burgerlijke Stand der gemeente Velsen opneemt. De Offlciëele publicaties van het gemeentebestuur komen alleen voor in de IJmuider Courant. Herhaaldelijk plaatsen wij hoofdartikelen over de meest actueel® zaken. Wy kunnen nog veel meer noemen. Wij plaatsen de verslagen van Kamer van Koophandel, Gezondheidscommissie, Schoolcommissie enz. Steeds hebben wij een boeiend feuilleton. Eerstdaags beginnen wij met een roman („De Gunsteling"^ van den bekenden Duitscben schrij ver Südermann. Behoeven wij nog te zeggen, dat het in in Uw belang is een abonnement te nemen op de IJMUIDER COURANT? Doet ge dit niet, zoo leeft ge uw tijd niet mee en blijft ge onkundig van datgene wat rondom u, in uw eigen woonplaats voorvalt. Een abonnement op de IJMUIDER COURANT kost slechts 60 cent per 3 maanden. Geeft U dus op bij onze agenten of aan het Bureau Willemsplein 11. Wie zich thans abonneert, ontvangt de tot 1 JULI verschynende summers gratis. bedoeld bij artikel 93 der Kieswet. PROCES-VERBAAL van de zitting van het HOOFDSTEMBUREAU tot het vaststellen van den uitslag der stemming ter verkiezing van een lid van de Staten van NOORD-HOLLAND, in het kiesdistrict Vel sen, op den 19en Juni 1916. Het hoofdstembureau neemt zitting in het stemlokaal des voormid dags ten negen ure. De Voorzitter maakt bekend, dat zijn uitgebracht: Stem- Uitgebrachte stemmen. Getal uitgebrachte geldige stemmen op den'candidaat. Gemeenten. distiic- Gulden Z.D.J. W'. ten. In het geheel on- waarde Gel dige. van Leeuwen H. Vermeulen P. Yelsen I 728 9 719 146 153 420 0 II 507 6 501 51 153 297 0 III 709 5 704. 174 181 349 0 IV 227 1 226 59 64 103 0 V 514 li 503 140 115 248 Schoten. I 714 6 708 183 168 357 0 II 620 4 616s 183 114 319 Beverwijk 1033 14 1019 119 269 631 Bloemendaal I 464 4 460 85 220 155 r II 403 5 398 21 103 274 III 164 164 3 34 127 Zandvoort T—t CO 4 427 15o 129 148 Wijk a. Zee en Duin 585 1 584 27 150 407 Spaarndam 92 92 22 34 36 Totaal 7191 70 7121 1363 1887 3871 De Voorzitter maakt bekend, dat alzoo de volstrekte meerderheid van stemmen beeft verkregen P. VERMEULEN. Is derhalve benoemd tot lid van de Staten van Noord-Holland P. VERMEULEN. En zijn door de in het lokaal aanwezige kiezers geene bezwaren in gebracht. En is na afloop van dit een en ander proces-verbaal opgemaakt in tegenwoordigheid van allen, die zich in het lokaal bevonden. Gedaan te Velsen, 20 Juni 1916. (was get.) W. VAN TÜYLL VAN SEROOSKERKEN, Voorzitter. (was get.) J. HOGELAND. jrmra (was get.) J. KOSTELIJK. j LEDEN. VOOR AFSCHRIFT. De Secretaris, -J. KOSTELIJK L.S. Burgemeester en Wethouders van Velsen. De Burgemeester, H. ver LOREN VAN THEMA AT. Burgemeester en Wethouders der Gemeente Velsen, brengen ter open bare kennis, dat het verzoek van F. J. Martens te Velsen om op het perceel, kadastraal bekend Gemeente Velsen, afdeeling IJmuiden Sectie M No. 1428, zijn bestaande banket bakkerij uit te breiden door hen is toegestaan. Velsen, 16 Juni 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd. dö Burgemeester, H. ver LOREN VAN THEMAAT. de Secretaris, J. KOSTELIJK, L.S. De Burgemeester van Velsen brengt ter openbare kennis dat bij de volgende personen regeerings aardappelen te verkrijgen zijn 7 cent per K.G. SANTPOORT, van Bakel Mej.Hartog-Spits VELSEN. Vermeeren WIJKEROOG. Zevenbergen L. Hoogland Salomons S. Zonneveld van Leeuwen Kruier VELSEROORD. Leijenaar Verdikt Steenkolenver- eeniging „Antri cito" Kraak Feber Wetering Borst C. de Groot J. van 't Veer IJMUIDEN. Druif A. Ros Bruin Joh. Ro3 Blok Burger Wed. Blok Dekker Rozenheek Neuboer v. d. Gracht Joh. Bais Vlugt De aandacht wordt er op geves tigd dat aan geen gezin per dag een grootere hoeveelheid dan van 5 K* G. mag worden verstrekt. Velsen, den 19 Juni 1916. De Burgemeester van Velsen, H. ver LOREN VAN THEMAAT. Burgemeester en Wethouders der gemeente Velsen maken bekend, dat afschriften van het proces-verbaal vermeldende den uitslag der op 19 Juni 1916 gehouden stemming, ter verkiezing van een lid van de Pro vinciale Staten van Noordholland is aangeplakt en voor een ieder ter gemeentesecretarie ter inzage liggen. Velsen, den 19 Juni 1916. De Burgemeester voornoemd, H. ver LOREN VAN THEMAAT. De Secretaris, J. KOSTELIJK l.s. Vergadering van Donderdag 15 Juni 1916. Wij moeten een overzicht geveD.... Echter, we hebben de raadsverga dering niet bijgewoond. Er was geen enkele verslaggever, ook de offlci ëele raadsverslasgever niet. Immers zou het, zooals wij reeds berichtten, alleen een voortzetting zijn van de geheime zitting, waarin belasting zaken zouden worden afgedaan. En toch is de raad in openbare zitting gegaan De raadsleden zullen 't toch wel vreemd gevonden hebben zoo ge heel voor zichzelf te spreken, zon der de verslaggeversbent te zien, wier leden anders elk woord op vangen en 't belangrijkste noteeren. Wij hadden er zoo'n vast vermoe den van, dat de raad toch in open bare zitting zou vergaderen, en wij zouden wei present zijn geweest, ware het niet dat de Statenver kiezingen ons bij de telefoon had gehouden. Nu kunnen wij geen eigen mee- niDg verkondigen over het gebeur de, alleen kunnen wij afgaan op het ons gezondene communiqué. En dan kunnen wij instemmen met het gesprokene door wethouder Vermeulen. Vooral .onderstreepen wij den wensch van den wethou der, dat de Burgemeester zich jua de komende jaren ook steeds mèer gemeenteburgtr van Velsen zal ge voelen. Dat kou de heer Vermeulen, die hier geboren en gelogen is en die hier altoos heeft gewerkt, zeg gen. Des Burgemeesters antwoord luidde hoopvol. Steeds hechter wor den de banden, die hem aan^de gemeente binden. Zijn wensch, dat over zes jaar onze gemeente een goed ingerichte stadsgemeente zal zijn, opent - een treed perspectief, maar geeft ook te kennen, dat veel arbeid ons wacht in die jaren. En dan zal noodig zijn arbeidslust en arbeidskracht en.samenwerking. Moge dat alles bij onze raadsleden gevonden worden.' Zij hebben het wel noodig. Drie laadsvergaderingen in nog geen volle veertien dagen.... Hier uit blijkt wel voldoende, dat het raadslidmaatschap van de gemeente Yelsen geen sinecure is. Integen deel, wil men een goed raadslid zijn, dan vraagt dit veel tijd en veel toewijding. Ook studie. Dit bewijst het voorstel van der Steen, dat in handen eener Commissie voor winkelsluiting werd gesteld. De rondvraag gaf ook heel wat stof tot praten. Vooral de levens middelen voorziening, het onder werp van den dag, kwam ter sprake. IJMUIDEN. Havas seint uit Parijs De Fransche gezant in den Haag heeft opdracht gekregen de Neder- iandsche regeermg den besten dank van de regeering van de republiek te betuigen voor de maatregelen, die de autoriteiten hebben getroffen bij gelegenheid van de teraardebe stelling van den Fransche ylieger Waddington. Krijgsraad. De auditeur-militair bij den Krijgsraad te 's-GraveBhage mr. Palthe Wesenhagen heeft ge- ëischt tegen: J. J. J., milicein der infanterie uit IJmuiden, vrijspraak van ten laste gelegde 2e desertie, zijnde bekl. binnen 4 weken na het eindigen van een hem verleend verlof terug gekeerd en vallende het feit alzoo onder art. 150 C. W. en dus disci plinair behoort te worden afgedaan. Visschershaven De minister van waterstaat heeft benoemd: tot bui tengewoon opzichter J. van den Bos, te Harlingen, bij de werken tot uitbreiding van de visschershaven te IJmuiden; J. Lanser, te IJmui den bij de werken van de visschers haven aldaar:. Personalia. De heer R. Brink alhier is belast geworden met de uitgifce van concenten voor visch- uitvoerharing en heeft daarvoor een jaar verlof bekomen als ambtenaar bij de belastingen. Ongevallenwet. Ter terechtzit ting van 16 Juni 1916, van den Raad van Bereep te Haarlem werd o.a. de navolgende zaak behandeld: J. v. d. P. te IJmuiden, die op 2 Maart 1914, werkzaam in dienst van de Fa. Heere en Zonen, aldaar, als timmerman bij de havenwerken, bij het losmaken van een ketting, een ongeval bekwam aan de linkerhand, die bekneld geraakte, tengevolge waarvan een groote winkelhaak in de palmhand ontstond. Laatstelijk ontving hij te dier zake eene scha deloosstelling van f0.20 per werk dag, welke echter door het Bestuur der Rijksverzekeringbank met in gang van 11 Februari werd beëin digd, aangezien hij toen weder in staat zou zpn geweest om te wer ken zooals vóór het ongeval. Klager heeft daartegen bezwaar. Hij be weert, dat zijn arbeidsgeschiktheid sedert hem de schadeloosstelling van f0.20 werd toegekend, geener lei vooruitgang heefc ondergaan. Op grond daarvaD verzoekt hij hand having dier rente. Onze oud-plaatsgenoot de h. H. Edcius te Soerabaya is bevorderd tot Loods le klas bij de Gouverne mentsmarine. Het bouwen van een pakhuis smederij en diverse gebouwen aan de Z. Z. Visschershaven voor reke ning van de N.V. Oceaan Visschery

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1916 | | pagina 1