ORGAAN VOOR DE GEMEENTE VELSEN Bruine Boom en Groene Erwten. No,s' 68. Zaterdag 24 Juni 1916. Ie Jaargang. Administratiebureau en Drukkerij JAC. SINJEWEL, WILLEMSPLEIN IJMUIDEN, Telefoon 153. Verschijnt WOENSDAGS en ZATEEDAGS. Tot plaatsing van advertentiën van buiten de gemeente VELSEN in dit blad is uitsluitend gerechtigd het Advertentiebureau P. F. C. ROELSE IJMUIDEN. Advertentiën voor dit blad worden aangenomen aan het bureau WILLEMSPLEIN IJmuiden (Drukkerij Sin- jewel), in het advertentiebu reau van den heer P. E. C. ROELSE, Kanaalstraat. Te Velseroord bij 71. v. Til burg, Willebrordstr. 83. Te Velsen en Wijkeroog bij D. Schermer, Doodlaan L 47, Wijkeroog. Te Santpoort bij P. vao Meurs, Bockhandel. Dringend verzoek om bij verhuizing het oude en het nieuwe adres, niet aan den looper. doch aan ons bureau WILLEMSPLEIN 11, op te geven. De Administratie. RIJST. Regeeringseieren. Revue van de Week Plaatselijk Nieuws. IJMUIDER COURANT ABONNEMENTSI-RIJS60 ets., per 3 maanden, franco per post 76 ets., voor het Buitenland f 1.25 ABONNEMENTEN worden aangenomen aan het Bureau en bij de Agenten. REDACTIE-ADRESWillebrordstraat 105, Velseroord, Telefoon No. 141 Uitgave van de Naaml. Venn. Uitgevers Mij. „IJmuiden". ADVERTENTlEN van 15 regels 50 ets. Iedere regel meer 10 ets. Kleine advertentiën (dienstaanbiedingen en aanvragen, familieberichten van 15 regels 25 ets. iedere regel meer 6 ets. Ingezonden mededeelingen 15 ets. per regel. Advertentiecontracten tegen zeer billijk tarief. Advertentiën uiterlyk in te zenden WOENSDAG en ZATERDAG tot 9 uur v.m. De Burgemeester van Velsen brengt ter openbare kennis, dat vermoedelijk binnenkort weder de beschikking kan worden verkregen over eene beperkte hoeveelheid bruine boonen en groene erwten. De beschikbaarstelling voor de winkeliers zal plaats hebben tegen de volgende prijzen: bruine boonen f 17.15 per 100 K.G. groene erwten f 18.15 100 De verkoopprijs aan verbruikers mag niet hooger worden gesteld dan voor zooveel betreft bruine boo nen tegen 20 ets per Kilogram (10 ets. per pond)voor zooveel betreft groene erwten tegen 21 ets. per Kilogram (11 ets. per pond). Aan hetzelfde gezin mag niet meer worden geleverd dan 3 K.G. per week. Opgaven van verlangde hoeveel heid kunnen vóór 1 Juli a.s. wor den gedaan aan het levensmiddelen bureau ter Secretarie. Velsen, den 23 Juni 1916. De Burgemeester van Velsen, H. ver LOREN VAN THEM A AT. De Burgemeester van Velsen brengt ter openbare kennis, dat in verband met de schaarste van re- geeringsaardappelen vermoedelij k binnenkort de beschikking kan wor den verkregen over een beperkte hoeveelheid rjjst. De kwaliteit der rijst is die van gewone winkelsoortvoor volkomen gelijkmatigheid van sorteering kan eehter geenszins worden ingestaan. De rijst wordt geleverd aan winkeliers tegen een prijs van f 8.25 per 50 K.G. bruto voor netto, inclusief baal, contant zonder korting franco huis. De verkoopprijs aan verbiuikevs mag niet hooger worden gesteld dan 10 cent per pond. De rijst mag enkel voor mensche- Ijjk gebruik worden aangewend Aan hetzelfde gezin zal niet meer dan 2 pond per week mogen wor den afgeleverd. Zij die regeerings- rijst ontvangen mogen geen andere rijstsoorten verkoopen. Opgaven van verlangde hoeveel heid in een tijdvak van 14 dagen kunnen vóór 1 Juli a.s. worden gedaan aan het Levensmiddelenbu reau ter Secretarie. Velsen, 23 Juni 1916. de Burgemeester van Velsen, H. ver LOREN VAN THEMAAT. De BURGEMEESTER van Vel sen brengt ter openbare kennis, dat bij de volgende personen Re geeringseieren te verkregen zijn 6 cent per stuk. te IJMUIDEN: A. A. M. Mulder Kanaalstraat 44 B. Vlaming Maarten van Heems kerkstraat 65, M. v. Geest Kanaal straat 32, J. E. Buitenhuis Konings plein 11, Arbeiders Coöp. Voor waarts. te SANTPOORT: C. v. Warmendam Rijksstraatweg D. Nol Rijksstraatweg. P. Hubers Rijksstraatweg, P. Hartog Spits Rijksstraatweg, D. Cors Hagelin- gerweg. te JAN GIJSENVAART:. Wed. P. T. Tammen Bloemen- daalscbe straatweg, J. Heeremans Bloemendaalsche straatweg 103, C. Diependaal Bloemendaalsche straat weg. te VELSEN: J. W. Scheeres Rijksstraatweg 48, Grapendaal Rijksstraatweg, te WIJKEROOG: H. C. Bart Schulpweg 127, Coöp. Eendracht Burgemeester Weertsstr. L. W. Kuiper Rijksstraatweg 4, P. v.. Stralen Burgemeester Weerts- straat 48, C. Rol Wijkerstraatweg 68, H. Schoone Melklaan 40, J. Dijkman Kruisstraat 8, J. Buisman Kanaalkade 34. te VELSEROORD: J. Gramaan Kanaalweg 39, P. Verboog Stationsweg No. 1, W. Rijntjes Willebrordstraat 1, P. M. Brandwijk Willebrordstraat 22, K. Nederlof Rijkstraatweg 139. Velsen, 23 Juni 1916. De Burgemeester van Velsen, H. VER LOREN VAN THEMAAT. Wij.hebben in de joDgste dagen „Hongeroptochten" gehad in den lande. Op het terrein bij het histo rische torentje in Den Haag waar met uitzondering van dr. Kuyper alle ministers van Binnenlandsche Zaken in het constitutioneele Ko ninkrijk der Nederlanden zetelden, zijn huismoeders en andere vrouwen samengekomen dezer dagen om minister Cort v. d. Linden te be duiden, hoe hoog de nood is geste gen door de opdrijving der prijzen voor allerlei levensmiddelen. Onze kranige premier heeft bij de inter pellatie Schaper in de tweede Kamer ronduit erkend, dat hij van deze Nederlandsche vrouwen, die opkwa men voor het goed recht van hare gezinnen, geleerd heefc. Met dank baarheid mag worden erkend, dat zekere ontspanning is gekomen en dat het vertrouwen in de leiding der Regeering, waar 't betreft de levensmiddelenvoorziening, is opge leefd. Het departement van Landbouw, Nijverheid en Handel is nu in vast energieke hand. De uitv®er van vee is stopgezet. Die van visch zal volgen. Over verdere maatregelen wordt overl9g gepleegd en men be seft, dat er standvastigheid in het beheer, in het beleid is gekomen. De heer Cort v. d. Linden heeft in het Parlement op de hem eigen, nobele wijze beduid, hoe niet minis ter Posthuma hier blaam kan tref fen, maar dat de overstelpende drang der omstandigheden iederen be windsman, ook den sterkste de baas zou zijn geweest. Zooveel is zeker dat de premier weigerend een offi cieel interimaat voor zijn ambtge noot op zich te nemen toch feite lijk van het oogenblik af, waarop Exl. Posthuma zich naar Ruurlo begaf om verder herstel van krach ten te zoeken, de leiding van de Haagsche Princessegracbt op zich nam. Terwijl op de stevige schouders van den gespieiden en zich ganschelijk aan bet algemeen belang gevende zeventigjarige staats man ook de zware last drukt van de verantwoordelijkheid voor den gang van zaken, als (tijdelijk) voor zitter van den Raad der Kroon Met zeer krachtige hand moet nu worden ingegrepen. De sluwelingen egoïsteD, die behalve suiker nog zoovele andere dingen, die brood- noodig zijn, verbergen, ongevoelig voor den nood die in de kringen der economisch zwakkeren wordt gele den thans, zij moeten achterhaald. Er dient gezorgd, dat geen honger, geen bitters armoe wordt geleden in Nederland. Dat besef raakt ge lijk de heer Spiekman terecht in het Lagerhuis zei op Dinsdag 20 Juni bij de behandeling van het ontwerp tot verhoogiDg van de vergoeding van de gezinnen der kostwinners (gemobiliseerden uit te keeren) de de eer van den Staat behalve het belang des lands. 't Kan niet ontkend worden, dat door welke oorzaken dan ook het beleid bij het drietakkige departe ment aan de HaagschePrincessegracht onvast, weifelend was. Dat de re sultaten van dat beleid een alles zins begrijpelijke stemming van wrevel, van verbittering, hebben gewekt. Op den disch der „kiene luyden" beginnen niet slechts het vleesch en de eieren te ontbreken, in hoe bescheiden mate dan ook zelfs in normalen tijd er op aan wezig, maar ook al 't andere wordt schier onbereikbaar. Dit nu kan en mag niet, waar er wel degelijk overvloed bestaat. Minister Cort v. d. Linden heeft verzekerd, dat de heer Posthuma welhaast zijn zware, omvangrijke taak zal hervatten. Hopen wij met den heer Schaper dat dan een krachtig, kerngezond man de leiding in handen zal nemen, opdat vorige fouten zullen worden vermeden. Van de gemeenschap worden nu zeer groote offers gevraagd. De ontwerpen VerdedigingsbelastiDg, ter dekking van de crisis uitgaven, waar het Parlement een aanvang mee maakte en die bet op Don derdag 22 dezer verder zou behande len zij n er een bewijs van. Niet het vrij zinnig democratisch voorstel der z.g heffing ineens (200 millioen in het Rijkslaatje moetende brengen) en evenmin het soc. democratisch streven om een uitermate sterke progressie te doen verwezelyken zullen succes hebben. De Regee- rings ontwerpen wellicht met wat sterker progressie dan was voorge steld, zullen worden bezegeld. Ze zullen gelijk de heer De Meester reeds „onderstreepte", al zeer zware offers vergen. Maar onvermijdelijk Minister Bosboom heeft, om iets te noemen slechts, op 20 Juni in de Tweede Kamer voorgerekend dat de vergoeding aan de gezinnen der kostwinners-gemobiliseerden over dit jaar geraamd wordt op een bedrag van veertig milioen gulden. En dat cijfer zal, weet men, nog zeer be duidend stijgen. Dat is zeer kras, maar 't kan immers niet anders, niet minder, 't Geldt gelijk steeds gezegd een eereschuld van-de gemeenschap. Maar op ons aller schouders wordt tevens gelegd de plicht om mee te helpen dragen den last, door den noodstand der tijden ontstaan! Geestkracht en toewijding van zeer buitengewonen aard wordt nu gevergd van het zittend, extra parlementair Kabinet. De verkiezing voor de Prov. Staten bebben schier alle verwachtingen der Vrijzinnige Concentratie in rook doen vervlie gen. Zuid-Holland, Gelderland, Zee- laud: ze bljjven de Rechtsche meer derheid in ons Hoogerhuis steunen. Slechts in Overijsel bleef een geringe kans op Linksche zege, maar ook wanneer deze werd bevochten, zou 't op de politieke samenstemming der Eerste Kamer van de Staten- Generaal geenerlei invloed van be- teekenis hebben. De Senaat blijfc bet bezit van de Coalitie en het vooruitzicht dat in Juni 1917 weer de Rechtsche vlag van het Regeerings-kasteel zal wapperen is nagenoeg zeker. Wat er onder zulke omstan digheden van het program zal terechtkomen, door het Kabinet Cort v. d. Linden ontworpen wie durft antwoord op deze vraag geven? Er zijn ontwerpen bijvoor beeld dat tot verdediging van onze Oost tot aanbouw van nieuwe bo dems, pas naar dec Raad van State gezonden die onder den drang der omstandigheden zullen moeten goedgekeurd door de Ver tegenwoordiging. Maar de „Vraag- teekens" vermenigvuldigen zich overigens. Wat zal er van Cort. v. d. Lin den's groote ideaal der Onderwijs pacificatie terecht komen? Wat van de voorstellen der Grondwetsher ziening? Zal de te verwachten verwerping van het ontwerp Ouderdomsrente in den Senaat niet het begin zijn van een reeks vota, door het over- heerschend Senatoriale Rechts te nemen, welke ten slotte de regeer kracht van het Kabinet zal fnuiken? De premier heeft weet men eenigen tijd geleden in het Lager huis verklaard, dat zeifs de ver werping van de ontwerpen GrondwetsherzieLing hem er niet toe zou brengen, zijn taak neer te leggen. Dat woord ontsproot uit het schoonste, meest eerbiedwaardige plichtbesef. Over den politieken loop der dingen heb ik, kronieker, geen oor deel te geven. Maar aan de kranige toewijding van zulk een staatsman mag, be hoort een eere saluut te worden gebracht 1 IJMUIDEN. Koffiehuishouders. Dinsdag werd onze plaats bezocht door de leden van de vereeniging „Onderling Be lang", afd. Haarlem van den Ned. Bond van Koffiehuis-Restauranthou ders en Slijters, welke vereeniging die dag op feestelijke wijze haar 25-jarig bestaan herdacht. Boaz-bank. Bij de St. Ct. no. 143 zijn verzonden afdrukken van de akten betreffende de Coöpera tieve Spaar- en voorschotbank „Boaz" alhier. De positie commandant. Volgens het Hbid., zal kapitein ter zee A. J. van Stockum, commandant der positie IJmuiden, binnenkort den zeedienst met pensioen verlaten. De N. Rott. Ct. meldt dat dat dit bericht onjuist is. Bezoek. In het Tijdschrift van de Maatschappij van Nijverheid geeft de heei J. C. P. een inleiding tot een bezoek der Maarschappij van Nijverheid aan IJmuiien, waaruit wij aanstippen dat IJmuiden op het oogenblik de grootste visschershaven is van het vasteland en dat de op brengst van de aan den rijksaf slag verkochte visch in de maand Mei van dit jaar meer bedroeg dan die over het geheele jaar 1902, n.l. 2.6 miilioen gulden. Amokmaker. Donderdagnacht werd de Prins Hendrikstraat alhier in opschudding gebracht door een gepasporteerd Indisch militair J. A. A. Burgerdam van Amsterdam, die in een klein logement aldiar zijn intrek genomen had en in een aanval van waanzin of delirium meende, dat zijn medeloge's 't op zijn leven gemunt hadden. Als een razende ging hij te keer, wist zich door een raampje op het dak te werken en begon vandaar een ge vaarlijk en oorverdoovend bombar dement met dakpannen naar de saamgestroomde menschen en de politie. Slechts met heel veel moeite kon men den woesteling overmees teren, die Vrijdagmorgen onder politiegeleide naar Amsterdam terug gebracht werd. Personalia. Dcor den heer J. G. Muhring commies Ie Klasse bij den Stations en Goederendienst der H. Y. S. M. alhier is met ingang van 18 dezer als zoodanig eervol ontslag gevraagd en verkregen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1916 | | pagina 1