ORGAAN VOOR DE GEMEENTE VELSEN No.|r 82. Woensdag 12 Juli 1916. le^ Jaargang. Administratiebureau en Drukkerij JAC. SINJEWEL, WILLEMSPLEIN IJMUIDEN, Telefoon 153. Verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Tot plaatsing van advertentiën van bulten de gemeente VELSEN in dit blad is uitsluitend gerechtigd het Advertentiebureau P. F. C. ROELSE IJMUIDEN. Advertentiën voor dit blad worden aangenomen aan het bureau WILLEMSPLEIN IJmuiden (Drukkerij Sin- jewel), in het advertentiebu reau van den heer P. F. C. ROELSE, Kanaalstraat. Te Velseroord bij fli. v. Til burg, Willebrórdslr. SI. Te Velsen en Wijkeroog bij D. Schermer, Dood laan L 47, Wijkeroog. Te Santpoort bij P. vaij Meurs, Bockhandel. Dringend verzoek om bij verhuizing het oude en het nieuwe adres, niet aan den looper. doch aan ons bureau WILLEMSPLEIN 11, op te geven. De Administratie. BERICHT. LIJST INVORDERING Raadsoverzicht. Plaatselijk Nieuws. IJMUIDER COURANT ABONNEMENTSPRIJS60 ets., per 3 maanden, franco per post 75 ets., voor het Buitenland f 1.25 ABONNEMENTEN worden aangenomen aan het Bureau en bij de Agenten. REDACTIE-ADRESWillebrordstraat 105, Velseroord, Telefoon No. 141 Uitgave van de Naaml. Venn. Uitgevers Mij. „IJmuiden". ADVERTENTIEN van 15 regels 50 ets. Iedere regel meer 10 ets. Kleine advertentiën (dienstaanbiedingen en aanvragen, familieberichten van 15 regels 25 ets. iedere regel meer 5 ets. Ingezonden mededeelingen 15 ets. per regel. Advertentiecontracten tegen zeer billijk tarief. Advertentiën uiterlijk in te zenden WOENSDAG en ZATERDAG tot 9 uur v.m. Wij beginnen Zaterdag met een nieuw Feuilleton „De Gunsteling" een roman van den bekenden Duit- schen schrijver Südermann. De Burgemeester van Velsen maakt bekend, dat door den Minis ter van Landbouw, Nijverheid en Handel is vastgesteld navolgende: van eenige groentensoorten en vroege aardappelen met daarvoor aange nomen maximumprijzen in den klein handel (afgehaald aan den winkel of bij straatverkoop door venters, die geen winkel hebben). (Deze prijzen hebben betrekking op versche waar van gewone hoe danigheid). Bloemkool le soort 12 ct. p. st. id. 2e soort 8 id. z.g. uitschot 4 Bosjes peen le soort 6 bos van 25 wortelen. Bosjes peen 2e soort 4 van 25 wortelen. Peulen le soort 18 k.g. 2e soort 14 Doperwten le soort 19 id. 2e soort 15 Tuinboonen 7 Kropsla le soort 2 krp. id. 2e soort 1 Vroege aardappelen (ronde) (1) 10 k.g. id. (muizen) (1) 8 Klachten over niet-inachtneming van bovenvermelde maxima, alsme de wenschen om voor bepaalde op de ljjst niet vermelde artikelen maxima vast te stellen, of wel om met het oog op plaatselijke omstan digheden voor eene bepaalde ge meente wijziging in de maxima te brengen, behooren gericht te worden tot den Burgemeester. Deze lijst blijft van kracht, tot dat een nadere lijst is vastgesteld. Velsen, 10 Juli 1916. De Burgemeester van Velsen, H. ver LOREN VAN THEMAAT. (1) Deze prijzen hebben betrekking op de gewone soorten vroege aard appelen, dus niet op de fijne zand- aardappen. De Burgemeester der Gemeente Velsen maakt bekend, dat bet Kohier der personeele belasting no. 2 afdeeling Velsen over bet dienst jaar 1916, invorderbaar verklaard op den 8 Juli 1916, aan den Ont vanger ter invordering is ter hand gesteld en ieder daaiop voorkomende belastingschuldige verplicht is zijnen aanslag, op deh bij de wet bepaal den voet, te voldoen. Velsen, den 11 Juli 1916. De Burgemeester. H. VER LOREN VAN THEMAAT. Vergadering van Vrijdag 7 Juli 1916. Wat toch wel verwacht werd, is geschied. De heer Sant heeft ont slag genomen als raadslid. Terecht merkte de voorzitter op, dat d t besluit te betreuren is. Want de heer Sant was een goed raadslid. Hij was geen veelprater, maar er werd altijd naar hem geluisterd, omdat hetgeen door hem gezegd werd het aanhooren waard was. Meerma len hield de heer Sant er een eigen meening op na en durfde die dan met kracht verdedigen. Zoo vonden wij de houding van den heer Sant in de zaak Hartmans zeer sympathiek. Hij toch had den heer Hartmans ®ok Diet willen handhaven, maar was tegen het ontslag, zooa's dit gegeven werd. En als dan het ge voel hij den heer Styjt meesprak, werd hij soms scherp, dan sprak hij net pathos en zette de puntjes op de i's. Waar de voorzitter zoo sober in zijn afscheidswoord was, is het ons een behoefte deze dingen even te memoreeren. 't Zij den heer Sant gegeven in zijn andere ge wichtige betrekking, n.l. als voor zitter der Kamer van Koophandel, welke taak de liefde van zijn hart heeft, nog lang tot heil onzer ge meente werkzaam te zijn. De instelling van een tijdelijk levensmiddelenbedrijf werd goedge keurd. Telkens blijkt, hoe moeilijk deze zaak is, want bij de rondvraag komen telkens verschillende vragen in bespreking. Getuige ook de inge komen stukkeD. De agenda bevatte veel klein goed. De suppletoire agenda bracht echter een belangrijke zaak: de toestand onzer Rijksnormaalschool alhier, 't Waren geen prettige dingen, waar de heer Landeweerd mee aankwam, maar de openbaarmaking daarvan was zeker zeer urgent. Want meer deren vonden den toestand onvoldoen de. En het resultaat van eenige jaren, door den interpellant aangetoond, is wel bedroevend. Wij vernamen juist dat het resultaat dit jaar was: 10 geslaagden van de 18 candidaten, dat is dus 55 procent. Over de oorzaak e.d. spreken wij niet, als zijnde daartoe onbevoegd. De heer Landeweerd heeft enkele dingen genoemd. Verblijdend is dat B. en W. hebben toegezegd deze materie in behandeling te zullen nemen. De zaak is van zeer groot belang en zeer te hopen is dat de school voor onze gemeente behouden blijve. Het gebouw van Openbare Wer ken wordt bij de secretarie getrok ken en deze afdeeling tijdelijk ondergebracht in de leegstaande lokalen van school E. Maakte de heer van Tuyil bezwaar tegen de kosten van f 200 en antwoordde de heer Vermeulen daarop dat ver huizen bedstroo kost, de heer Net- scber zag wel in dat daar straks nog wel meer dan f200 bedstroo voor noodig zal wezen. Hij toch merkte op, dat hier in beginsel nu reeds een belangrijk besluit werd genomen. En, knikte de heer Ver meulen toestemmend, de voorzitter wilde daar nog niet aan. Maar de heer Netscher is een te goed poli ticus, dan dat hem dit ontgaan zou. Het was natuurlijk billijk om de voorsteller der wettelijke winkel sluiting in de Commissie voor deze zaak op te nemen. Reeds kwamen eenige adhaesie-betuigingen in. Ech ter merkte de heer Netscher terecht op dat, als men winkelsluiting wil, er een verordening moet komen. Mogen wij die van de Commisie verwachten? Of zal deze alleen de wenschelijkheid van wettelijke slui ting onderzoeken Zeer velen hopen op spoed in deze zaak. Bij de rondvraag weer veel be langrijks. De heer Huyg wil twee hoornen weg hebben, die dwars over twee wegen liggen en waarvoor men betalen moet, als men er door wil. En wij gelooven van ieder met hem. Sprak de heer Netscher bij een zaak van een bepaling uit de middeleeuwen, wij hebben al meer malen opgemerkt, dat tollen toch heelemaal niet meer zijn van onzen tijd met zijn druk verkeer en zijn meer wijdere democratische begrip pen. Wij hopen dan ook met den heer Huyg dat die nare dingen te Driehuis spoedig tot het verleden mogen behooren. De heer van Tuyll sprong weer op de bres voor de stoomponten. 't Wordt toch ook meer dan tijd, dat de derde pont komt. Het ver keer is nu op z'n allerdrukst. Men zal toch niet tot het najaar wachten? Door de afwezigheid van den heer Brink misten wij zeker een verhaal, dat wellicht nu niet van aangena- men aard was geweest. Wij zullen er echter meer van vernemen, wijl de voorzitter toezegging deed, dat de betreffende stukken in net gemeente blad gepubliceerd zullen worden. IJMUIDEN. Geslaagd. Voor het M. U. L. O. examen zijn te Utrecht geslaagd J. H. Kroonsberg, G. A. Lap, A. W. de Pagtei en E. Verbeek, allen alhier. Onderwies. Het bestuur van de Hervormde School heeft in zijn laatste vergadering besloten de sa larisregeling te verbeteren en de pensioenpremies voor zijn lekeniug te nemen. Het aanvangssalaris en de vergoeding voor woninghuur werden verhoogd, terwijl voor b jak- ten een toelage zal worden gegeven. Personalia. Ds. H. W. Creutz berg van hier heeft j 1. Zondag Ds. J. J. van de Wall, gekomen van Made en Oud-Drimmelen, tot zijn dienstwerk te Spijkenisse (Z.-H.) ingeleid. Aanwezig was o.a. ook Ds. Eggink uit Velsen. Waterstaatswerken. Bij beschik king van den minister van water staat zijn de volgende studenten der Technische Hoogeschool be noemd tot buitengewoon opzichter: bij waterstaatswerken Th. D. v. Maanen, bij de werken van de Visschershaven te IJmui den R. v. IJpereD, bij de werken van het Noordzee-kanaal te IJmui den; Angstige oogenblikken. De op varenden van de Nederlandsehe tjalk, Weldaad kapitein Bosma, met een lading gezaagd hout van Karlskrona, Zondagavond hier bin nengekomen hebben een benauwd uurtje doorleefd. Woensdag kreeg men ter hoogte van Hornrif een luchtschip van groote afmeting boven het scheepje. Wat ze in den Zeppelin bezield heeft is onbegrijpelijk. Hoog uit de lucht, waar men toch wel goede kijkers zal hebben, naar een neutraal koop- vaardijscheepje bommen te werpen, 't is kras. Eén bom viel dicht bij het scheepje te water en ontplofte met geweldigen knal. Gelukkig bleef het vaartuig onge deerd en kwamen de opvarenden met den schrik vrij, doch men stelle zich een oogenblik in de plaats der menschen, om te kunnen beseffen, hoe groote vrees hen is aangejaagd door het luchtmonster. Uit de luchten onder water. Nauwelijks is het rapport over de tjalk Weidaad koud, of een andere aanslag op een Nederlandsch schip bereikt ons. De sleepboot Noordwijk praaide Maandag voorgaats van hier den logger Marie SCH 307, die thuis varende aan boord had 9 opvarenden van den stoomdrifter Geertruida SCH. 103, welke stoomdrifter door een Duitsche duikboot in den grond geschoten was. Uit nader ontvangeu berichten blijkt, dat niet 9 man met de SCH. 307 zijn medegekomón docb elf, en dat de 3 andere opvarenden de schip per D. Taal, de tweede machinist en een matroos door de duikboot zijn medegenomen. Nog gekker en onverklaarbaarder dan het geval met de Weldaad. Beide schepen voerden de Holland sche vlag en de bekende neutrali- teitsmerken. 't Zullen wel weer vergissingen geweest zijn, natuurlijk. Duitsch watervliegtuig gezonken, i De bemanning van den stoom drifter Baltic IJM 255 heeft bij aankomst alhier medegedeeld, dat zij Maandag 3 Juli des morgen 10 uur 55» 6' Noord en 6° Oost op de zee drijvende heeft aangetroffen het Duitsche watervliegtuig No. 549, waarvan de schroef gebroken was. De beide vliegers een luitenant en een onderofficier verzochten adsis tentie om tot op zekeren afstand van de kust gesleept te worden en vroegen wat men daarvoor hebben moest. De schipper wilde van geen geldelijk accoord hooren doch bood vrijwillig de adsistentie aan. De beide vliegers kwamen aan boord van het visschersvaartuig en de vliegmachine werd op sleep geno men. Na eenige uren stoomens kwa men twee andere Duitsche water vliegtuigen nabijde no. 524 en No. 526. De eeiste vloog weg om adsistentie te balen, terwijl de luitenant-vlieger van de 549 met de scheepsboot van het visschersvaartuig naar de no. 526 werd gebracht en daarin opge nomen. Na eenigen tijd kwam de no. 524 terug, vergezeld van het watei- vliegtuig no. 636. Daarin werd opge nomen de onderofficier-vlieger. De pogingen om het vliegtuig no. 549 te bergen moesten worden opgegeven. Bij het stoppen van den stoomdrifter was de vliegmachine omgekanteld en moest men deze kappen. Spoedig daarna zonk de vliegmachine, nadat op verzoek van de Duitsche vliegers de schuitjes vernield waren. Geen doel geweestdoch wel de angst gehad. Zeilschepen, nè, de Weldaad, waarop bommen zouden geworpen zijn, binnen gekomen en op eenige afstand getuigen geweest van de bommenwerperij, zijn, naar gemeend wordt van meening, dat de bommen uit de Zeppelin gericht waren op een vijandelijk en onder- zeër. Dit lijkt ons zeer aannemelijk. Ofschoon het dan verwondering mag baren, dat de kapitein van de Wel daad, dien onderzeeër niet gezien heeft. In ieder geval schijnt de Weldaad niet het doel van den bommensmijterij geweest te zijn. Zeevischvereeniging. Zaterdag middag vergaderde alhier het bestuur der Zeevischvereeniging. Tegenwoor dig waren de heeren: A. S. Groen Voorzitter IJmuiden, J. Polderman Jr. wnd. Secretaris IJmuiden, J. Woudstra Vlaardingen, L. J. van der Wedden IJmuiden, H. Dirkzwa ger Hzn. Maassluis, F. IJzerman Vlaardingen, A. van den Toorn Jr. Scheveningen, T. Haasnoot Katwijk, R. de Boer IJmuiden en J. C. Slis IJmuiden. Dit bestuur is gevormd uit de De Zeevischvereeniging vor mende vereenigingenVereeniging van Reeders van Visschersvaartui- gen te IJmuiden, De reedersvereeni- giDg voor de Nederlandsehe haring- visscherij te 's Gravenhage. De Vereeniging ter bevordering van de Nederlandsehe Visscherij te Am sterdam en de IJmuidei Viscbhan- delvereeniging. Na de opening der vergadering werd er door den heer R. de Boer van IJmuiden met na druk op gewezen, dat nog geen antwoord was ontvangen van den Minister van Landbouw op het te legram van 23 Juni 1.1. aan het slot waarvan staat: „DeAlgemee- ne Vergadering van de Zeevisch vereeniging Desluit met algemeene stemmen de vereeniging te zullen ontbinden, indien de commissie van toezicht voortaan niet meer overleg pleegt met de Zeevischvereeniging onder erkenning harer rechten en een regeling treft voor de behoefte van het binnenlandsch verbruik, welke de visscherij kan dragen en welke tevens geen hoogere eischen stelt dan overeenkomstig de wer kelijke behoefte noodig zijn." en dat integendeel de Commissie van toezicht zeer belangrijke besluiten had genomen zonder daarin de

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1916 | | pagina 1