ORGAAN VOOR DE GEMEENTE VELSEN 's Eis Directe Belasfinpn. No. 74. Zaterdag 15 Juli 1916. Ie Jaargang Verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Dringend verzoek Gewone Vergadering Uit de Gemeente VIS SCHEED, Revue van de Week. Administratiebureau en Drukkerij JAC. SINJEWEL, WILLEMSPLEIN IJMUIDEN, Telefoon 153. Tot plaatsing van advertentiën van buiten de gemeente YELSEN in dit blad is uitsluitend gerechtigd het Advertentiebureau P. F. C. ROELSE IJMUIDEN. Advertentiën voor dit blad worden aangenomen aan het bureau WILLEMSPLEIN IJmuiden (Drukkerij Sin- je wel), in het advertentiebu reau van den heer P. F. C. ROELSE, Te Velseroord bij Pi. v. Til burg, Willcbrofdslr. 85. Te Velsen en Wijkeroog bij D. Schermer, Doodlasn L 47, Wijkeroog. Te Santpoort bij P. vai) Meurs, Bockhandel. om bij verhuizing het oude en het nieuwe adres, niet aan den lopper, doch aau ons bureau WILLEMSPLEIN 11, op te geven. De Administratie. INVORDERING Agenda Belastingen. IJMUIDER COURANT ABONNEMENTSPRIJS60 ets., per 3 maanden, franco per post 75 ets., voor het Buitenland f 1.25 ABONNEMENTEN worden aangenomen aan het Bureau en bij de Agenten. REDACTIE-ADRES: Willebrqydstraat 105, Velseroord, Telefoon No. 141 Uitgave van de Naaml. Yenn. Uitgevers Mij. „IJmuiden". ADVERTENTlflN van 15 regels 50 ets. Iedere regel meer 10 ets. Kleine advertentiën (dienstaanbiedingen en aanvragen," familieberichten van 15 regels 25 ets. iedere regel meer 5 ets. Ingezonden mededeelingen 15 ets. per regel. Advertentiecontracten tegen zeer billijk tarief. Advertentiën uiterlijk in te zenden WOENSDAG en ZATERDAG tot 9 uur v.m. De Burgemeester der Gemeente Velsen maakt bekend, dat de Ko hieren der personeele belasting no. 4 en 5 over het dienstjaar 1916, invorderbaar verklaard op den 14 Juli 1916, aan den Ontvanger ter invordering zijn ter hand gesteld en ieder daaiop voorkomende belasting schuldige verplicht is zijnen aanslag, op den bij de wet bepaalden voet, te voldoen. Velsen, den 14 Juli 1916. De Burgemeester. H. VER LOREN VAN THEMAAT. der Kamer van Koophandel en Fa brieken in de gemeente Velsen op Vrijdag 21 Juli 1916 des middags te 2VS uur in bet dienstgebouw te IJmuiden. 1. Verslag 1915. 2. Begrooting 1917. 8. Ingekomen stukken en m<- de- deelingen. Of 't afgesproken was. Donderdag werden ons zoowel van de gemeente als van 'c rijk de aanslagbiljetten thuis gebracht. Menigeen zal een heel verschil gezien hebben tusschen de cijfers van 't vorig jaar en nu. Wat te verwachten was. Er is hier door velen heel wat oorlogs-winst ge maakt en ook anderen hebben van deze gunstige omstandigheden ge profiteerd. En nu is het betalen. Maar, men zal wel gemopperd heb ben, toen men zag dat de eerste betalingstermijn van de Hoofdelijke Omslag reeds op 13 Juli verviel, dus op den dag der uitreiking. Zal men daarmede nu clementie be trachten? Want voor ieder zal dit niet mogelijk zijn. De ontvanger b. v. houdt te Santpoort zitting den eersten Donderdag der maand, d. i. dus niet eerder dan 3 Aug. Zal men nu de ingezetenen van Sant poort dwingen naar Velsen te ko men Ten tweede zijn de termijnen te kort gesteld, tusschen die van 4 September en 12 October is slechts een maand tijdsverloop. De laatste termijn moet op 14 December be taald zijn, 't geheel dus in slechts 5 maanden. Dat is wel wat veel gevergd en zeker is er dus aanlei ding om de laatste termijn een maand later te stellen. En het is zeker niet te veel ge- eisebt als wij aandringen op wat vroegere uitreiking der aanslagbil jetten. Ook door het Rijk. Ons zijn plaatsen bekend, waar de aanslagen der Personeele belasting reeds in April werden uitgereikt. Kan dit nu ook niet in de gemeente Velsen? IJMUIDEN. Gymnasium.. Aan het Gymna sium te Haarlem is bevorderd van de le naar de 2e klasse E. J. Mul ler alhier. Kantongerecht. De kantonrech ter te Haarlem heeft P. de R. alhier ontslagen van rechtsvervolging we gens het houden zonder vergunning van een taanderij. Personalia. Op de 8e jaar!ijk- sche bijeenkomst der Vereeniging van Directeuren van Gemeentelijke Reinigingsdiensten in Nederland, op 28 en 29 Juli te Groningen te houden, zal door den heer H. Been hakker van hier, leider onzer Ge meente Reiniging, worden ingeleid: „Aankoop van fonrage voor paarden van gemeentereinigingsdiensten". Overdracht Commando Positie IJmui den. Tot Commandant van de Positie IJmuiden, onder-afdeeling van de stelling Amsterdam is in de plaats van Kapitein ter Zee A. J. van Stockum benoemd de Kapitein ter zee L. P. W. van der Wal, Oud-Commandant van Hr. Ms. Kortenaer. Donderdag mid dag werd ten overstaan ivan alle militairen van Land- en Zeemacht van de Positie IJmuiden het Com mando aan den nieuw benoemden Commandant overgedragen door den Commandant in de stelling Amster dam, Generaal-Majoor Ophorst, die den aftredenden Commandant ten aanhoore van den troep b artelij ken dank betuigde voor alles wat deze gedurende de twee jaar der mobili satie in de positie IJmuiden had tot stand gebracht. Knapenvereeniging. De knapen- vereeniging, onder-afdeeling der Chr. Jong. Ver. 't Mosterdzaadje alhier, maakte Donderdag met baren leider, den heer Tismeer, een uitstapje naar den Haag en Scheveningen. v Handelsschool. Onze plaatsge noot J. L. TEpagniol mocht het einddiploma der Handelsschool te Haarlem verwerven. H. B. S. Aan de H. B. S. met 3-jarigen cursus te Haarlem is be- vordard van de 2e naar de 3e klasse C. D. van Vrede alhier. Het opbrengen van visschersvaar- tuigen. Ter bespreking van maat regelen, te nemen tegen het naar Engelsche havens opbrengen van een groot aantal Nederlandsche stoom- en zeilvisschersvaartuigen, vergaderde Vrijdagmiddag de Ver eeniging van Reeders te IJmuiden. Mede op verzoek van hoogerhand, mochten daaromtrent voorloopig nog geen mededeelingen aan de pers verstrekt worden. Volgens nog ontvangen berichten zijn ook de IJmuider stoomtrawlers Camelia en Plutos, van IJsland thuisstoomende, naar L.rwick op gebracht. Uit zee teruggekeerd. De stoom trawler Trio 1JM 175 keerde uit zee terug met lichte machiaeschade. Opgebrachte schepen. Het aantal naar Kirkwall, Lerwick en Peterhead opgebrachte stoom- en zeilvisschers vaartuigen neemt een ontstellende afmeting aan. De schade daardoor veroorzaakt is natuurlijk enorm groot, 't Wil ons wel zeer vreemd voorkomen dat al deze vaartuigen reeds ruim 50 in verboden wateren zouden zijn aangetroffen. VELSEN. Bazaar. De voorbereidingen voor den op Velserbeek te houden bazaar ten bate der Chr. School te Wijkeroog schieten goed op. Waar schijnlijk zal de bazaar niet gelijk met het Prov. N.-Holl. Zendingsfeest worden gehouden, doch een week later. De bazaar zal uit 8 afdeelin- gen bestaan, teweten uit de inzen ding der Vrouwenvereeniging, ten tweede is er een Japansche thee salon met theewinkel van de firma Monopol te Rotterdam. Daar wordt thee en koffie geschonkendes avonds bij Japansche verlichting. De derde afdeeling bevat kleeding- stukken en manufacturende, vierde handwerken en poppen. Hierin be vinden zich ook de poppen van den poppenwedstrijd, waarvoor reeds een lO tal inzendingen is ingekomen. In de vijfde afdeeling vindt men galanteriën; in de zesde boeken, muziek enanzichten; in de zevende verkoopt de firma van der Tas uit Amsteidam chocolade en in de achtste worden bloemen en vruch ten verkocht. Natuuriijk zijn er ook amuse menten als grabbelton, werpbak, sjoelbakken, bascule enz. Ook is er een schilderijententoonstelling. Den eenen avond verleent een zangkoor, den anderen het strijkorkest „De Muzikale Vriendenkring" uit Haar lem medewerking. Wanneer nu het weer medewerkt, zal de bazaar zeker wel slagen. B. B. S. Onze plaatsgenooten C. M. M. Constandse en H. van Kra lingen verwierven het einddiploma der H. B. S. met 3-jarigen cursus te Haarlem. SANTPOORT. Gymnasium. Aan het Gymna sium te Haarlem zijn bevorderd, van de 2e naar de 3e klasse Mar- garetba Verweij en van de 4e naar de 5e klasse J. G. M. van Walsem, beiden alhier. Desertie en nog wat. Van de te Santpoort ingekwartierde militairen is volgens de N. H. Ct. Dinsdag van verlof achtergebleven de mil.-soldaat G.Dit is reeds de 3e maal zoodat bem van zelf een strenge straf wacht. Inmiddels bleek dat hij om zijn vlucht gemakkelijk te maken, bij den rijwielhandelaar M. een rijwiel had gehuurd waarvan hij tot heden niets liet hooren, zoodat verduiste ring vermoedt woidt te meer daar G. onder dezelfde omstandigheden j.l. obk een rijwiel huurde, dat door hem verkocht werd waarvoor hij eerstdaags voor den krijgsraad zal moeten terecht staan. De tuinbouw. De tuinbouw breidt zich hier hoe langer hoe meer uit meldt de Stads Ed. Waar nog in dit voorjaar de boomkweekerij van den heer Borgman was, is r.u de grond geëxploiteerd voor den tuinbouw. Op dezen grond, groot 5 H.A. prijken nu allerlei groenten- gewassen. Gisteren zagen we b.v. een tiental menschen aan het dop erwten plukken. Daar de groenten hooge prijzen opbrengen, is het een zeer loonend bedrijf geworden. Teruggebracht. Naar hier werd teruggebracht den sedert 8 Juli j.l. van zijn korps weggeloopen mil. sold. L. doch niet meer in het be zie van het rijwiel dat door hem bij M. alhier was gehuurd. Dit bad hij volgens de N. H. Ct. te Haar lem voor een spotprijs te gelde gemaakt, zoodat dit heerschap heel wat te wachten staat. Engeland en de Noorsche visschers. KOPENHAGEN, 10 Juli. (Wolff.) National Tidende verneemt uit KristianiaDe visschers klagen over de moeilijkheden, die aan de Noorsche vischvangst bij IJsland in den weg wordt gelegd door Engeland. Voor alle zaken en arti kelen, die voor de vischvangst on ontbeerlijk zijn, moeten verklarin gen worden afgelegd. De visch moet tegen van te voren vastgestelde prijzen worden afgeleverd zonder dat de visschers zékerheid hebben hun vangst te kunnen verkoopen. In Kopervik hebben de visschers een vergadering gehouden waar zij besloten, de regeering uit te nood;gen verbetering te brengen in de vis- scherij toestanden. Onder de huidige onzekere toe standen willen zij onder geen beding de visscherij hervatten. Nierave schepen. Van de scheeps werf Luc Muider te Martenshoek werd Zaterdag namiddag met goed gevolg te water gelaten de stalen motorlogger genaamd Martenshoek, IJM. 283, voor rekening van de Zeevisschei ij-Maatschappij „IJsland" te IJmuiden, directeur de heer R. de Boer. De motor van 90 p.k. zal ge leverd worden dopr de firma Steij- aard en Jeannette Walen te Rot terdam. Het schip zal bevaren wor den door schipper Jac. de Niet. Te betwisten valt niet, dat de Tweede Kamer er spoed achter bij zetten blijft; met werkelijk bewon derenswaardige voortvarendheid ar beidt. Op Dinsdag 11 Juli is het Parlement door de eerste lezing van het ontwerp tot wijziging der Suc cessiewet heengekomen en voer een belangrijk deel mag men de tege moetkomende houding des ministers van Financiën danken, dat met zoo zeldzamen spoed dit ge wichtige ontwerp, hetwelk in norma le tijdomstandigheden allicht vele weken zou hebben gevorderd in staat van wijzen, rijp voor het Hoogerhuis, is gemaakt. Trouwens bij de regeling van werkzaamheden, die de Tweede Kamer op Dinsdag 11 Juli hield, is 't nog eens erkend thans moeten alle bezwaren, prindipieele en andere wijken voor de noodzakelijkheid om de Schat kist te steunen. Minister Van Gijn heeft voorgerekend, dat hij acht millioen meer uit de Successiewet, drie uit het Statistiekrecht 3 mil lioen 6 ton uit den bieraccyDS, 1 millioen 1 ton uit tantièmes en dividend belasting, 3 millioen 2 ton uit zegel en registratie en 1 milli oen en 4 ton meer uit de Vermo gensbelasting halend, nog juist een paar ton tekort komt. Twintig mil lioen 3 ton meer zijn nog ontoerei kend om het gat te stoppen Maar de tijden brengen mee, dat bet nil mirari 't zich nergens over verbazen thans door ieder in toe passing moet wordèn gebracht. De heer Tydeman heeft volkomen ge lijk toen hij dien llen Juli erop wees, van hoe diep-ingrijpende uitermate gewichtigen aard het pas ingediende ontwerp, vaststellend bepalingen in het belang der volks voeding en van doelmatige distri butie van goederen is. En dr. No- lens kwam nog eens in herinnering brengen, hoe kort feitelijk de tijd achter ons ligt, dat men 't nadat dergelijke ontwerpen, gedurende vele weken reeds in het bezit der leden waren geweest overijling, over haasting achtte om ze reeds in de afdeelingen te gaan onderzoeken. Toch besloot de Tweede Kamer op 11 Juli j.l. het distributieontwerp reeds a.s. Vrijdag 14 Juli in de sectiën te onderzoeken, 't Is zooals de heer Schaper die vruchteloos trachtte het sectieonderzoek op Woensdag 12 Juli te doen geschieden, zei: thans moet alles wijken voor wat 't meest urgent is. En daardoor nfeemt zeker de groote kwestie van de volks voeding, van opdrijving der prijzen van allerlei, een eerste plaats in. Ook zonder de betoogingen, welke het Revol. Socialialistisch Comité den 11 Juli j.l. op het Haagsche Binnenhof en elders deed houdeD, zou dit ieder duidelijk zijn geble ven. De burgemeesters Amsterdam Rotterdam en den Haag hebben de Regeeving schriftelijk beduid, hoe de zorg voor de aanwezigheid van voldoende levensmiddelen zaak des Rijks is. De heer Posthuma, die binnen en kele dagen zijn taak hoopt te her vatten, wacht zware inspannenden arbeid, ook buiten en behalve de verdediging van het 20 millioen ontwerp in het Parlement.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1916 | | pagina 1