ORGAAN VOOR DE GEMEENTE VELSEN So. 76. Zaterdag 22 Juli 1916. Ie Jaargang Verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Dringend verzoek HINDERWET. DRANKWET. Administratiebureau en Drukkerij JAC. S1NJEWEL, WILLEMSPLEIN IJMUIDEN, Teleloon 153. ABONNEMENTSPRIJS60 ets., per 3 maanden, franco per post 75 ets., voor het Buitenland f 1.25 ABONNEMENTEN worden aangenomen aan het Bureau en bij de Agenten. REDACTIE-ADRES: Willebrordstraat 105, Velseroord, Telefoon No. 141 Uitgave van de Naaml. Venn. Uitgevers Mij. „IJmuiden". ADVERTENTIËN van 15 regels 50 ets. Iedere regel meer 10 ets. Kleine advertentiën (dienstaanbiedingen en aanvragen, familieberichten van 1—5 regels 25 ets. iedere regel meer 5 ets. Ingezonden mededeelingen 15 ets. per regel. Advertentiecontracten tegen zeer billijk tarief. Advertentiën uiterlijk in te zenden WOENSDAG en ZATERDAG tot 9 uur v.m. Tot plaatsing van advertentiën van bulten de gemeente VELSEN ln dit blad Is uitsluitend gerechtigd hel Advertentiebureau P. F. C. ROELSE IJMUIDEN. Advertentiën voor dit blad worden aangenomen aan het bureau WILLEMSPLEIN IJmuiden (Drukkerij Sin- jewel), in het advertentiebu reau van den heer P. E. C. ROELSE, Kanaalstraat. Te Velseroord bij 71. v. Til burg, Willebrordstr. 83. Te Velsen en Wijkeroog bij D. Schermer, Doodlaan L 47, Wijkeroog. Te Santpoort bij P. vao Plcurs, Boekhandel. om bij verhuizing het oude en het nieuwe adres, niet aan den looper, doch aan ons bureau WILLEMSPLEIN 11, op te geven. De Administratie. De Burgemeester van Velsen maakt bekend, dat door den Minis ter van Landbouw, Nijverheid en Handel is vastgesteld navolgende: LIJST van eenige groentensoorten en vroege aardappelen met daarvoor aange nomen maximumprijzen. GROSSIERSPRIJZEN. Bloemkool le soort 9 ct. p. st id. 2e soort 5 id. uitschot 2 7, Peen (jonge) le soort 4 bos. (25 wortelen per bos) Peen (jonge) 2e soort 3 (25 wortelen per bos) Peen (zware (le soort) 4 (18 wortelen per bos) Peen (zware) 2e soort 3 (18 wortelen per bos) Doperwten le soort 14 K.G. id. 2e soort 10 Tuinboonen 4 Kropsla le soort fl.per 100 krop. id. 2e soort 0.75 Vroege aardappelen (ronde) (1) 67, k.g. id. (muizeD) (1) 57, KLEINH ANDELPRIJ ZEN. (Afgehaald aan den winkel of bij straatverkoop door venters, die geen winkel hebben). Bloemkool le soort 12 ct. p. st. id. 2e 8 id. (uitschot) 4 Peen (jonge) le soort (25 wortelen per bos) 6 „bos Peen (jonge) 2e soort (25 wortelen per bos) 4 Peen (zware) le soort (18 wortelen per bos) 6 Peen (zware) 2e soort (18 wortelen per bos) 4 Deperwten le soort 19 k.g 2e 15 Tuinboonen 7 Kropsla le soort 2 kr. 2e 1 Vroege aardappelen (ronde) (1) 9 k.g Vroege aardappelen (muizen) (1) 8 Alle prijzen gelden voor versche waar van gewone hoedanigheid. Klachten over niet-inachtneming van bovenvermelde maxima, alsme de wenschen om voor bepaalde op de lyst niet vermelde artikelen maxima vast te stellen, of wel om met het oog op plaatselijke omstan digheden voor eene bepaalde ge meente wijziging in de maxima te brengen, behooren gericht te worden tot den Burgemeester. Velsen, 19 Juli 1916. De Burgemeester van Velsen, H. ver LOREN VAN THEMAAT. (1) Deze prijzen hebben betrekking op de gewone soorten vroege aard appelen, dus niet op de fijne zand- aardappen. Burgemeester en Wethouders der Gemeente Velsen, brengen ter open bare kennis, dat ter Gemeentese cretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van H. L. C. Hoog en J. Inpijn te IJmuiden om vergunning tot het oprichten van een plaat werkerij en blikslagerij op het per ceel kadastraal bekend Gemeente Velsen, afd. IJmuiden Sectie I No. 1094 gelegen aan de Keizer Wil helmstraat, plaatselijk gemerkt C No. 24. Op Vrijdag, den 4 Augustus 1916, des namiddags te 3 uren, zal ten Gemeentehuize gelegenheid bestaan om bezwaren tegen dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen vóór het bovenvermelde tijdstip, op de Secretarie, der Ge meente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. Voorts wordt er aan herinnerd, dat volgens de bestaande jurispru dentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinderwet voor het Gemeentebestuur of een of meer zijner leden zijn verschenen, ten einde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Velsen, den 21 Juli 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Burgemeester, H. ver LOREN VAN THEMAAT. De Secretaris, J. KOSTELIJK, (l.s.) BEKENDMAKING BURGEMEESTER en WETHOU DERS der Gemeente Velsen bren gen ter openbare kennis, dat op 19 Juli 1916 bij hen is ingekomen een verzoekschrift van J Deinum van beroep onderwijzer om verlof voor den verkoop, van uitsluitend alcoholvrije drank in de navolgende localiteit: Oranjerie „Velserbeek" van het perceel, gelegen aan den Driehuizerkerkweg aldaar. Binnen twee weken na de dag- teekening dezer bekendmaking kan een ieder tegen het verleenen van dit verlof schriftelijk bezwaren bij Burgemeester en Wethouders inbrengen. Velsen, den 20 Juli 1916. Burgemeester en Wethouders voor noemd. De Burgemeester, H. ver LOREN VAN THEMAAT. De Secretaris, J. KOSTELIJK l.s. GEMEENTER A ADSVERG ADERING De BURGEMEESTER der Ge meente Velsen maakt bekend, dat eene Openbare Vergadering van den Raad is belegd tegen Donderdag, den 27 Juli 1916 des namiddags ten 77» ure, ten Gemeentehuize. De Burgemeester, H. ver LOREN VAN THEMAAT. Plaatselijk Nieuws. IJMUIDEN. Een aanklacht tegen den Militair geneeskundigen dienst. Woens dagmiddag had op de begraafplaats alhier de teraardebestelling plaats van den landstorrnpUchtige, den 20 jarigen D. C. Schuitenmaker, in leven 3e machinist bij de stoom- vaartMij. „Nederland". Er was veel belangstelling. Over dit overlijdens geval was zeer druk gesproken en met commentaren over den ge neeskundigen dienst in het kamp van Laren, waarin deze landstorm- plichtige was ingedeeld, die een onderzoek naar de juistheid daarvan wettigen, niet alleen van onze zijde. Het ziekteproces van dezen jon gen, veel belovenden jongemau, schijnt inderdaad een ernstige aan klacht tegen den geneeskundigen dienst in genoemd kamp te recht vaardigen. Toen de diep geschokte vader aan de geopende groeve, waarin zijn zoon juist was neergelaten, naar voren trad en met tril lende stem sprak: „Mijn lieve, liefste jongen, mogen de Heeren genees- heeren in het militaire kamp van Laren, nooit aan hunne kinderen zien ervaren, wat gij van hen hebt moeten verduren", toen bleef geen der aanwezigen onbewogen en hoor de men de snikken zich uit de diepgeroerde gemoederenluchtbanen Dat was een aanklacht tegen die geneesheeren, welke aanklacht me- degevoeld en gesanctionneerd werd door de tranen, die uit de oogen aller aanwezigen werden geprest bij deze eenvoudige woorden. Wy kunnen over deze zaak, met burgelijk-medische inlichtingen ver strekt, reeds thans het een en ander mededeelen De heer D. C. Schuitenmaker was na een zeer oppervlakkige keuring goedgekeurd en bij bet reservebatalj. in het kamp van Laren ingedeeld. Kort daarna voelde hij zich ongesteld worden. Zware hoofdpijnen thans gebleken eerste verschijnse len te zijn van een ernstige hersenaandoening, maakten hem voor het deelnemen aan den zwa- ren dienst ongeschikt. Van zijn klachten werd weinig of geen notitie genomen en toen ze zich herhaal den, werd hij naar we vernamen als „simulant" beschouwd en werden hem zelfs disciplinaire straffen opge legd. Meer dan eenmaal heeft de bezorgde vader zich daarover tot de militaire en geneeskundige supe rieuren gewend, doch zonder gevolg. Tenslotte werd de heer D. C. Schuitenmaker overgeplaatst naar een acder garnizoen doch bekwam eerst enkele dagen verlof1. In zeer ernstigen toestand kwam hij bij zijn ouders thuis en werd onmid dellijk onder behandeling van een burgerlijk geneesheer gesteld. Na een zeer nauwkeurig onder zoek moest deze tot bovengenoemde ernstige hersenaandoening conclu- deeren, waarvan de patient reeds gedurende zijn langdurig verblijf in het militaire kamp storende gevol gen moest hebben ondervonden. De burgerlijke geneesheer deed daarvan kennis geven aan den militairen geneeskundigen chef van het nieuwe garnizoen van den heer Schuitenmaker, onder mededeeling van een uitvoeiige diagnose en het bericht, dat de patient onmogeiyk naar zijn nieuwe standplaats mocht, noch kon vertrekken. Inmiddels was de verloftijd van den patient verstreken, en was hij dusfeitehjk deserteur, doch niemaud van den militair-geneeskundigen dienstkwam naar den zieken iandstormplichtige omzien. Toen eindelpk, na rugge spraak van den burgerlijken genees heer en een militair arts te IJmui den, een ander militair arts, niet ambtelijk, doch uit belangstelling, naar den patient kwam informeeren, was deze reeds naar het Diacones- senhuis te Haarlem vervoerd, waar hij twee dagen na aankomst over leed. Toen men eindelijk van mili tair geneeskundige zijde officieel naar den patient kwam informeeren, kon men slechts de doodstijding geven. Tpt zoover onze voorloopige inlichtingen. Van medische zijde werd ons nog medegedeeld, dat naar van die zijde gemeend werd, de ondergane behandeling in het kamp zeer zeker niet den dood tengevolge kan gehad hebben. Wat b(j een vroeger ingrijpen had kun nen gebeuren kon men niet met zekerheid zeggen. De ziekte was van zeer gevaarlijken aard; doch dat men zoo'n ernstig zieken jon gen man, die in alle opzichten eer lijk, fatsoenlijk en geloofwaardig was, zoo geruimen tijd had veron achtzaamd, als simulant had be- scheuwd en behandeld, dat stond onloochenbaar vast. Men deelde ons nog mede, dat dit niet de eerste ernstige klacht is over de medische behandeling in het kamp te Laren. Een ontmoeting ter zee. Schip per J. Vink van den haringlogger Vyf Gebroeders K.W. 97 heeft bij aankomst te IJmuiden verslag ge daan van een zeer interessante ontmoeting ter zee. Wij waren, zoo deelde hij ongeveer mede den Hen Juli des avonds tegen half acht visschende op 67,8 Noorder breedte en 1.40 Oosterlengte, dat wij in onze nabijheid kregen drie Engelsche trawlers, die visschende waren in Oostelijke richting. Toen deze trawlers zich te 8 uur op ongev. 9 mijlen Zuidoost van ons bevonden hoorden we eensklaps schieten uit het Zuidoosten en zagen we drie onderzeebooten op de trawlers, die inmiddels van koers veranderen, jacht maken en onophoudelijk op de trawlers schieten. Ter onze be veiliging kapten we evenals drie andere visschende loggers onzen reep om uit het gevaarlijke terrein te komen, 't Zal omstreeks kwart na achten geweest zijn, dat we een der trawlers in brand zagen schie ten. De onderzeeboot, die dit werk verricht had veranderde daarop van koers om de andere trawlers te achtervolgen. Op eenigen afstand zagen we een Scheveninger logger langs zijde van den in brand ge schoten trawler zeilen om de oe- manning van den trawler te trach ten te redden. Te ruim half negen waren we getuigen van het in den grond schieten der beide andere trawlers. Inmiddels was de duisternis ingevallen en konden we niets meer gewaar worden. Den volgenden mor gen was ons eerste werk na tuurlijk de gekapte vleet weder op te visschen. Terwijl we daarmede bezig waren werden we gepraaid door een ScheveniDger logger, wiens naam en marken ons ontgaan zjjn, die ons het volgende mededeelde. De Scheveninger logger, die den braudendentrawle rwas genaderd had inderdaad elf der opvarenden gered, waarvan er een een been en een een oog had verloren, terwijl een dei- opvarenden gedood was en over boord geraakt. De logger had zich met de elf geredden naar Aberdeen begeven. Zy hadden ook nog ge meld, dat zij een scheepsboot vol water hadden zien drijven, doch zonder bemanning er in. Wy visch- ten eenigen tijd later een scheeps boot zonder naam of merken op. In deze boot bevond zich een groot gat, dat er naar onze meening op zettelijk in was gehakt om de boot vol water te laten loopen. In de zijde van de boot waren ver schillende gaten, daarin geschoten en vonden wy er nog een patroon in, dien wy over boord gegooid hebben. Een stukje metaal en een ledige huls, mede in de boot aan getroffen hebben wy medegenomen en aan de militaire autoriteit afge dragen. Later op den dag zagen wy nog een vol water staande scheeps boot drijven, eveneens onbemand, zoodat wy vermoeden, dat deze twee booten herkomstig waren van de twee in den grond geboorde trawlers. Van de bemanningen heb ben wy echter geen spoor meer gezien. Wy hebben nog getracht de scheepsboot, ^arin wy pe diverse voorwerpen gevonden hadden, te bergen, doch hebben haar op 55.10 Noorderbreedte en 2.40 Oosterlengte verspeeld. Dien dag passeerde ons uog des avonds omstreeks negen uur een eskader oorlogschepen, waarvan wy de nationaliteit niet konden vast stellen. Wy waren allen zeer onder den indruk van het gebeurde. Scheepsboot vermist. De schip per van den haringlogger Nederland II KW. 165 rapporteert dat zijn scheepsboot, gemerkt KW. 165, wordt vermist. De logger ligt aan den wal in het Noordzeekanaal. Inbraak. In de autogarage van den heer R. de B. is ingebroken en daaruit een autokleed ontvreemd. IJMUIDER COURANT

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1916 | | pagina 1