ORGAAN VOOR DE GEMEENTE VELSEN No.g77. Woensdag 26 Juli 1916 le Jaargang. Administratiebureau en Drukkerij JAC. SINJEWEL, WILLEMSPLEIN IJMUIDEN, Telefoon 153. Verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. ABONNEMENTSPRIJS60 ets., per 3 maanden, franco per post 75 ets., voor het Buitenland f 1.25 ABONNEMENTEN worden aangenomen aan het Bureau en bij de Agenten. REDACTIE-ADRESWillebrordstraat 105, Velseroord, Telefoon No. 141 Uitgave van de Naaml. Venn. Uitgevers Mij. „IJmuiden". ADVERTENTlEN van 15 regels 50 ets. Iedere regel meer 10 ets. Kleine advertentiën (dienstaanbiedingen en aanvragen, familieberichten van 15 regels 25 ets. iedere regel meer 5 ets. Ingezonden mededeelingen 15 ets. per regel. Advertentiecontracten tegen zeer billijk tarief. Advertentiën u i t e r 1 ij k in te zenden WOENSDAG en ZATERDAG tot 9 uur v.m. Tot plaatsing van advertentiën van bnlten de gemeente VELSEN in dit blad is uitsluitend gerechtigd het Advertentiebureau P. F. C. BOELSE IJMUIDEN. Advertentiën voor dit blad worden aangenomen aan het bureau IVILLEMSPLEIN IJ muiden (Drukkerij Sin- jewel), in het advertentiebu reau van den heer P. E. C. ROELSE, Kanaalstraat. Te Velseroord bij 7\. v. Til burg, Willcbrordstr. 85. Te Velsen en Wijkeroog bij D. Schermer, Doodiaan L 47, Wijkeroog. Te Santpoort bij P. vao Meurs, Boekhandel. localiteit van het perceel, plaatselijk gemerkt C 126 en gelegen aan de Bloemstraat aldaar. Binnen twee weken na de dag- teekening dezer bekendmaking kan een ieder tegen het verleenen van dit verlof schriftelijk bezwaren bij Burgemeester en Wethouders inbrengen. Velsen, den 24 Juli 1916. Burgemeester en Wethouders voor noemd. De Burgemeester, H. ver LOREN VAN THEMAAT. De Secretaris, J. KOSTELIJK l.s. Dringend verzoek om bij verhuizing het oude en het nieuwe adres, niet aan den looper, doch aan ons bureau WILLEMSPLEIN 11, op te geven. De Administratie. BEKENDMAKING, Burgemeester en Wethouders van Velsen maken bekend, dat gedu rende veertien dagen op de secre tarie dier gemeente voor eenieder ter lezing ligt de Verlies-en Winst rekening van het Bedrijf Openbare Werken, dienstjaar 1915. Dit stuk is in afschrift tegen be taling der kosten algemeen ver krijgbaar. Velsen, den 19 Juli 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Burgemeester, H. vkr LOREN VAN THEMAAT. De Secretaris, J. KOSTELIJK, (l.s.) Gemeenterekening. Burgemeester en Wethouders der Gemeente Velsen brengen ter open bare kennis, dat de Rekening van de inkomsten en uitgaven der Ge meente, over het dienstjaar 1915, is overgelegd aan den Raad, en gedurende veertien dagenter Ge meentesecretarie voor een ieder ter lezing ligt en, tegen betaling der kosten, algemeen verkrijgbaar is gesteld. Velsen, den 19 Juli 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, H. ver LOREN VAN THEMAAT. De Secretaris, J. KOSTELIJK 1. s. BEKENDMAKING DEANK WET. BURGEMEESTER en WETHOU- DERS der Gemeente Velsen bren gen ter openbare kennis, dat op 19 Juli 1916 bij hen is ingekomen een verzoekschrift van H. Ver- mandel van beroep Ploegbaas, wo nende te IJmuiden, om verlof voor den verkoop van alcoholhoudenden drank anderen dan sterken drank in de navolgende localiteitde voor- Plaatselijk Nieuws. IJMUIDEN. Aan de Rijks Hoogere Burger school te Alkmaar is bevorderd van de eerste naar de tweede klas, H. Bückmann van hier. Rechtzaken. De rechtbank te Haarlem veroordeelde T. G. v. d. L. zeeman alhier, wegens wederspan- nigheid tot flö.boete of 10 dagen hechtenis. sprak het Hohandsch zooals dat slechts door een Hollander gespro ken kan worden. Nadat de getuigen waren gehoord achtte het O. M. 't ten laste gelegde niet bewezen, wijl immers gebleken was, dat met geen woord over lijnolie gesproken was en requi- reerde daarom vrijspraak. De verdediger, mr. Van Gigh te Amsterdam, sloot zich bij zijn plei dooi gaarne bij dit requisitoir aan. Zulk een reisje versterkt de band die de leden bindt en na een jaar van" geregeld samenkomen en ar beiden voor anderen mag men zelf ook wel eens wat hebben. Natuur lijk dragen de leden zelf de kosten. Moge de Vereeniging, die reeds meer dan 25 jaar haar arbeid in stilte verricht, nog gelegenheid bieden aan velen, om ieder jaar een of ander mooi plekje van ons land te bezoeken. Schipper van Duivenvoorde van den logger Gysbeit Karei van Hogendorp K.W. 110 wilde daaromtrent wel het volgende berichten. 't Was in den ochtend van Woens dag 19 Juli, omstreeks negen uur, dat wij ons bevonden op 55.20 Noorderbreedte en 0.10 Oosterlengte Wij waren zeilende en hadden rondom ons een goede dertig vis schersvaartuigen, waaronder wij er een aantal van Katwijk en een van IJmuiden konden herkennen, n.l. de IJ.M. 237, benevens genoemde stoomlogger en bovendien een Noor- sche bark, die blijkbaar kort te voren de haven van West-Hartlepool verlaten had en koers zette naar de Noorsche kust. Wij schoten weinig op want het was bijkans bladstil en de lucht stond naar regen. Op eens dook midden in deze vloot van schepen een groote, witte onderzeeboot op, waarvan wij de nationaliteit niet konden vast stellen en ook geen nummer of merken konden ontdekken. Zonder eenige voorbereiding oi waarschu wing en naar onze meening zonder eenige aanleiding, want er was geen enkel oorlogschip in den omtrek te bekennen, begon de onderzeëer met een kanon, dat op het voordek van den onderzeëer was geplaatst in het wilde weg te schieten, zoodat de projectielen in de onmiddellijke nabijheid van ons vaartuig neer vielen en groote waterzuilen deden opspringen. Wij verkeerden natuur lijk in grooten angst, doch meen den toch te kunnen merken, dat het schieten niet zoo zeer op ons gericht was dan wel op genoemden stoomlogger. Wy zagen de bemanning van dit vaartuig onophoudelijk zwaaien met de Hollandsche vlag en hoorden voordurend de stoomfluit gaan om toch de onderzeeboot maar te doen opmerken, dat men met een neu traal vaartuig te doen had. Daar scheen niet voldoende rekening mede gehouden te worden, althans het schieten ging door en de bemanning van den stoomlogger zag zich uit levensgevaar genoodzaakt in de scheepsboot hun vaartuig te ver laten, omdat z|j ieder oogenbilk hun schip in den grond konden zien schieten. Toen de bemanning hun schip verlaten had veranderde de onder zeeboot van koers en begon den Noorschen bark te achtervolgen, die spoedig ingehaald was en door en kele schoten tot bijdraaien verplicht werd. We zagen een scheepsboot van den bark uitzetten en naar den onderzeeer toeroeien, vermoedelijk voor een onderzoek der papieren. Dit onderzoek scheen te bevredigen althans we zagen kort daarna den bark zijn ieis vervolgen. Opnieuw wendde de onderzeeboot zich daarna naar den stoomlogger en zagen we de bemanning van dat vaartuig zich in een scheepsboot naar den onder zeeer begeven. Na een onderhoud, waarvan wjj natuurlijk niets kon den opvangen, doch dat den onder- derzeebootcommandant waarschijn lijk zijn vergissing deed inzien zagen wij dan ook de bemanning van den stoomlogger naar hun schip terug keeren en in O.N.O. richting zoo spoedig mogelijk vertrekken, terwijl wij den onderzeeer in westelijke richting zagen verdwijnen. De schrik zat ons danig iD de leden. VELSEN. Ds. J. C. V. van Bemmel, Bever wijk, openingsrede, Zendeling J. Blinde, Rotterdam: „Niet door kracht noch door geweld," Dr. A. van der Flier Jr. Nijmegen (pred. Holl. ge meente te Kleef: .Evangeliepredi king op Posso", Ds. M. G. Gerritsen Purmerland: „De Kandelaar, die weggenomen wordt." Dr. O. Norel Burg op Texel: „Ruischen als de Libanon," Ds. J. W. P. Le Roy, Sloterdijk: „Van ontvangen en ge ven," J. C. S. Schokking, Ingenieur den Helder (voorzitter Ver. voor Inw. Zending in N.-Holland)„Chris- tianisatie of Evangelisatie van Noord-Holland, Ds. J. C. Schuller, 's GravenhageNiet met uiterlijk gelaat," D. Spoel, Evangelist, Zwin- dersche veld „Aan stille wateren" en Dr. H. T. Oberman, Heemstede, slotrede. IJMUIDER COURANT H. B. S. Tot de eerste klasse der Hoogere Burgerschool te Haai- lem is na gehouden examen toege laten Francoise Bückmann van hier. Geslaagd. Voor het examen Hoogduitsclie Handelscorresponden tie is geslaagd de heer P. L. Koster van hier. Een amateur-fotograaf. Dezer dagen maakte een gezelschap een uitstapje naar Velsen, om vandaar de reis door de duinen naar hier te aanvaarden. In de duinen werden door den amateur-fotograaf, die zich bij het gezelschap bevond, eenige kiekjes genomen. Dit was echter van het fort alhier gezien. Toen men aan de sluis was gekomen, werd den fotograaf gelast zijn toestel ai te geven, om dat het zooals een ieder weten kan verboden is een iotografietoestel in de nabijheid van vestingwerken bij zich te hebben en kiekjes te nemen. Fotograaf en toestel werden naar den comman dant overgebracht. Men dacht een „spion" te hebben ingerekend. Er werd proces-verbaal opgemaaktna geruimen tijd kon de fotograaf weer vertrekken. Zijn toestel werd hem vbrzegeld medegegeven doch de platen waren in beslag genomen. Solozang. Mej. Betsy van Vel sen te Haarlem, leerares aan de muziekschool alhier, is te 's-Gra- venhage geslaagd voor bet examen Solozang van de Ned. Toonkunste naars Vereeniging. Dryvende mijnen. Door binnen gekomen visschersvaartuigen wer den mijnen gepasseerd op 80 mijlen N.N.W. van IJmuiden (2 stuks roode mijnen) op 60 mijl N.N.W. (één zwarte) en op 12 mijl Noord half West (één zwarte). Zijn er Hollanders op Engelsche duikbooten. Een binnengekomen logger deelde mede, dat de logger Maria Cornelia K.W. 20 door een Engelsche duikboot werd aan gehouden voor onderzoek. Een van hen, die het onderzoek instelden, Ter zee. Thuis varende vis schersvaartuigen hebben den 20sten Juli, toen zij zich op ongeveer 55 gr. Noord en tusschen 1 gr. en 2 gr. Oost bevonden, zwaar kanon gebulder uit W.Z.W. richting ver nomen, alsof er een treffen plaats had. Verboden uitvoer. De vorige week heefc voor de rechtbank te Middelburg terecht gestaan J. B. van hier, ter zake dat hij op of omstreeks 30 October 1915 te Ril- lard Bath den kommies G. Verhoek beloofd heeft f 1000 te zullen geven voor eiken keer, dat lijnolie, althans een waar, waarvan uitvoer verboden was, per schip door bekl. of op zijn last of onder zijn toezicht, of na mens zekeren Van der Kolk, reeder alhier, uitgevöerd zou worden, met het oogmerk, om hem te bewegen in zijn bediening in strijd met zijn plicht te Rilland Bath, dat schip met die lading uit te klaren naar België, althans op eenige andere wijze hy dien uitvoer naar België verrichtingen in zijn gemeld ambt te doen, althans het schip onge hinderd door te laten gaan naar België. Uitstapje. De vrouwenvereni ging „Lydia" alhier maakte de vorige week baar jaarlijksch uitstapje. Ditmaal ging de reis per spoor naar Baarn. Nadat daar wat gebruikt was, werden de scboone omstreken per rijtuig bezichtigd. Opgewext werd de tocht naar huis weder aanvaard. Het beschieten van Nederlandsche Visschersvaartuigen. Het geval van den Vlaardinger logger schijnt niet alleen te staan en is vergis sing dus wel uitgesloten. Zoo ver nemen we van den schipper van een te [IJmuiden binnengekomen haringlogger, dat hij en andere schippers getuigen zijn geweest van een aanval van een onderzeeboot op een stoomlogger, dien men aan de merken herkende als toebehoo- rende aan de firma Wed. I. S. Groen te IJmuiden. Zendingsfeest. Op het Prov. Noord-Hollandsch Zendingsfeest Don derdag 17 Augustus hier op Velser- beek te houden, zullen de volgende heeren het woord voeren: Levering fourage. De levering van 3500 K.G. mais, 11000 K.G. haver. 18000 K.G. hooi, 1000 K.G. haverstroo en 7000 K.G. tarwestroo is na gehouden aanbesteding opge dragen aan den heer J. Limbach te Santpoort. Geslaagd. Voor het examen Hoofdakte is te Haarlem geslaagd de heer C. Oderkerk, onderwijzer aan de Chr. School op Wijkeroog. Landstorm. le-luitenantC. W. de Jong. van den vrijw. landstorm (aid. Velsen) wordt van 24 dezer tot 12 Augustus gedetacheerd in de legerplaats bij Harskamp. Bazaar. De Bazaar ten bate der Chr. School zal niet gelijk met het Zendingsfeest, doch een week later gehouden worden. Handwerkbenoodigdheden. Bij de gehouden aanbesteding voor de levering van handwerkbenoodigdhe den door de gemeente is geen enkel biljet ingekomen. De St. Jozefs-parochie. We gens de groote toename der bevol king en den bloei der parochie St. Jozef te Wijkeroog, zal pastoor Wijtenburg met September a.s. de hulp van een kapelaan erlangen. Deswege zal de pastorie aan den Rijksstraatweg aanmerkelijk wor den vergroot. Tuber culose-bestryding. De bloemendag van Herwonnen Levens kracht heeft f 123.05 opgebracht. De K. E. M. De Haarlemsche Rechtbank heeft (naar het BI. Wkbl. meldt) de gemeente Velsen in het gelijk gesteld tegen de K. E. M., in zake de procedure. Volgens de K. E. M. regelde de nieuwe provin ciale verordening op de electrici- teits-voorziening in Noord-Holland alles te dier zake in onze provincie ook de aangelegenheid der retriba- tie-heffing van wege Noord-Holland- sche gemeenten, wegens het gedoo- gen van electrische kabels in open]

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1916 | | pagina 1