ORGAAN VOOR DE GEMEENTE VELSEN No. 78, Zaterdag 29 Juli 1916. Ie Jaargang. Verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Dringend verzoek BROODKAARTEN. DRANKWET. DRANKWET. Plaatselijk Nieuws. Administratiebnreau en Drukkerij JAC. SINJEWEL, WILLEMSPLEIN IJMUIDEN, Telefoon 153. ABONNEMENTSPRIJS60 ets., per 3 maanden, franco per post 75 ets., voor het Buitenland f 1.25 ABONNEMENTEN worden aangenomen aan het Bureau en bij de Agenten. REDACTIE-ADRESWillebrordstraat 105, Velseroord, Telefoon No. 141 Uitgave van de Naaml. Venn. Uitgevers Mij. „IJmuiden". ADVERTENTIEN van 15 regels 50 ets. Iedere regel meer 10 ets. Kleine advertentiën (dienstaanbiedingen en aanvragen, familieberichten van 15 regels 25 ets. iedere regel meer 5 ets. Ingezonden mededeelingen 15 ets. per regel. Advertentiecontracten tegen zeer billijk tarief. Advertentiën u i t e r 1 ij k in te zenden WOENSDAG en ZATERDAG tot 9 uur v.m. Tot plaatsing van advertentiën van buiten de gemeente VELSEN in dit blad is uitsluitend gerechtigd het Advertentiebureau P. F. C. BOELSE IJMUIDEN. Advertentiën voor dit blad worden aangenomen aan het bureau WILLEMSPLEIN IJmuiden (Drukkerij Sin- jewel), in het advertentiebu reau van den heer P. E. C. ROELSE, Kanaalstraat. Te Velseroord bij flL v. Til burg, Willebrordstr. 85. Te Velsen en Wijkeroog bij D. Schermer, Dood laan L 47, Wijkeroog. Te Santpoort bij P. vao Meurs, Boekhandel. om bij verhuizing het oude en het nieuwe adres, niet aan den looper, doch aan ons bureau WILLEMSPLEIN 11, op te geven. De Administratie. VERWISSELING VAN De Burgemeester van Velsen brengt hierbij ter openbare kennis, dat op Maandag 31 Juli a.s. ver wisseling van broodkaarten zal plaats hebben. Elke houder van een broodkaart wordt in zijn eigen belang aange raden, zorg te dragen, dat de inle vering daarvan op de hieronder aangegeven plaats en tijd bij de betrokken Contróle Commissie ge schiedt om dat die kaart na den daar op vermelden datum niet meer geldig is en daarop dus geen regee- ringsbrood meer mag worden ver strekt. De aandacht van belanghebbenden zij er voorts op gevestigd, dat de inlevering niet door of namens de bakkers mag plaats hebben. De Contróle-Commissiën zullen, voor zooveel elk betreft, zitting houden te Velsen in het gemeentehuis: des namiddags van 4 4VS uur te W\jkeroog in het gebouw Con cordia des namiddags van 6 7 uur te Santpoort in het dienstgebouw (voorm. Secretarie) des namiddags van 5—7 uur. te Jan Gijsenvaart ten huize van den heer P. J. Huig, des namiddags van 7 9 uur. te Velseroord in het dienstgebouw (Politiepost), des namiddags van *4—7 uur. te IJmuiden in de voormalige onderwijzerswoning van school A, ingang Willemsplein, des namiddags van 4—8 uur. Velsen, 27 Juli 1916. De Burgemeester van Velsen, H. ver LOREN vam THEMAAT. INVORDERING invordering zijn ter hand gesteld en ieder daaiop voorkomende belasting schuldige verplicht is zijnen aanslag, op den bij de wet bepaalden voet, te voldoen. Velsen, den 27 Juli 1916. De Burgemeester. H. VER LOREN VAN THEMAAT. BEKENDMAKING BURGEMEESTER en WETHOU DERS der Gemeente Velsen bren gen ter openbare kennis, dat op 24 Juli 1916 bij hen is ingekomen een verzoekschrift van N. Huizing van beroep winkelier, wonende te Velseroord, om verlof voor den verkoop van uitsluitend alcoholvrije drank in de navolgende localiteit: beneden voorlocaliteit van het per ceel, plaatselijk gemerkt E 3 en gelegen aan den Velserduinerbuurt weg aldaar. Binnen twee weken na de dag- teekening dezer bekendmaking kan een ieder tegen het verleenen van dit verlof schriftelijk bezwaren bij Burgemeester en Wethouders inbrengen. Velsen, den 24 Juli 1916. Burgemeester en Wethouders voor noemd. De Burgemeester, H. ver LOREN VAN THEMAAT. De Secretaris, J. KOSTELIJK 1.8. BEKENDMAKING De Burgemeester der Gemeente Velsen maakt bekend, dat de Ko hieren der personeele belasting no. 4 en 3 over het dienstjaar 1916, invorderbaar verklaard op den 25 juli 1916, aan den Ontvanger ter Burgemeester en Wethouders der Gemeente Velsen brengen ter open bare kennis, dat op 26 Juli 1916 bij hen is ingekomen een verzoek schrift van J. Demmers, van beroep Machinist, wonende te IJmuiden, om verlof voor den verkoop van alcoholhoudenden drank anderen dan sterken drank in de navolgen den localiteit; Voorlocaliteit van het perceel, plaatselijk gemerkt C 14. Binnen twee weken na de dag- teekening dezer bekendmaking kan een ieder tegen het verleenen van dit verlof schriftelijk bezwaren bij Burgemeester en Wethouders in brengen. Velsen, den 26 Juli 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Burgemeester, H. ver LOREN VAN THEMAAT. De Secretaris, J. KOSTELIJK. (Ls.) IJMUIDEN. We bevonden ons op ongeveer 57.9 Noorderbreedte en 1,25 Ooster lengte, dat we drie Engelsche stoom trawlers ons op geruimen atstand zagen naderen. Naderbij gekomen konden we van de dichtsbijzijnde den naam en de merken onderschei den. 't Was de Nellij Mullens A. D. 69 uit Aberdeen. Óp de tweede konden we een inrichting voor draadlooze telgrafie onderscheiden. Ze stoomden ons parallelsgewijs voor bij en hadden blijkbaar geen erg in een onderzeeboot, die dekking ge zocht had achter ons vaartuig en enkele andere visschersvaartuigen. De Engelsche trawler, die voorzien was van draadlooze telegrafie voerde in den voormast de Engelsche vlag. De duikboot liet de trawlers nade ren en loste daarop kort achter el kander eenige schoten zonder noch tans naar het scheen doel getroffen te hebben. De trawlers lieten zich niet onbetuigd, doch beantwoordden de schoten met op het voordek ge plaatste kanonnen. Nauwelijks was de kleine zeestrijd aangevangen of daar dooken nog drie onderzeeboo ten op, die onmiddelijk aan den strijd deel namen. Zij richten in hoofdzaak het vuur op den trawler met de installatie voor draadlooze telegrafie, die dan ook na korten tijd getroffen werd. Van den trawler werd toen een sein op de stoomfluit gegeven en onmiddelijk veranderden de trawlers de koers van het Oosten naar het Westen, terwijl by den aanval van den eersten onderzee boot juist van het Westen naar het Oosten was gekoerst. Het gevecht duurde voort tot in den avond en zagen wij te ongeveer half acht de trawler A. D 69 treffen, die terstond met het achterschip begon te zinken. Van dezen trawler werden nog elf menschen gered door een Scheve- ninger logger, die door den zinken den trawler was bereikt. De eerste duikboot, die zich steeds zuidelijk had bevonden bracht daarop met een goed gemikt schot dezen traw ler tot zinken. De drie andere duik booten vervolgden de twee anderen trawlers, waarvan er reeds een ge troffen was. Hoe die vervolging is afgeloopen weten we niet. Wel za gen we tegen 9 uur des avonds de drie duikbooten terugkeeren en in Noordoostelijke richting verdwijnen terwijl de vierde duikboot in Zui delijke richting verdween. haven. Raming voor het eerste werk f 24000, voor het tweede f 32000. VELSEN. 1JMUIDER COURANT Belastingen. Tot deurwaarder der Directe Belastingen alhier, is benoemd de heer J. Jansons, com mies 2e klasse, bij den binnendienst inspectie Haarlem 2e afd. Schoon schrijven. Voor het examen schoonschrijven M. O. is te Utrecht geslaagd de hr. J. W. Stout van hier. Statuten. De St. Ct. bevat de statuten van de Coöperatieve Visch- afzetvereeniging te IJmuiden. Inbraken. Aangiften zijn gedaan van inbraken in de kantoren van de Alg. Visscherij Mij. Nelly in de Middenhaverstraat op 24 dezer. Schoenendiefstal. Tegen den Belg F. V. is procesverbaal opge maakt wegens het stelen van een paar schoenen uit de vischhal ten nadeele van T. P. te Velseroord. Aanrijding. Door een onbekend gebleven voerman is de bejaarde J. N. te Velseroord. bij den Rijks watertoren zoodanig aangereden met een aangespannen rijtuig, dat de man ernstige verwondingen bekwam en naar Haarlem ter verpleging moest vervoerd worden. Medeplichtige. Als verdacht van medeplichtig aan den inbraak in de auto-garage van den heer R. de Boer alhier, is aangehouden M. P., van Amsterdam, die als tremmer op den stoomtrawler Aca cia voer. Actie van duikbooten. Omtrent een actie van vier Duitsche duik booten tegen drie Engelsche bewa pende stoomtrawlers wordt ons door een thuis gekomen Katwijker logger het volgende medegedeeld. Een zeilschip door Duischers in brand gestoken en door Engelschen in den grond geboord. De beman ning van den logger Toewijding K.W. 6 zag Donderdag 20 Juli op ongeveer 55,20 Noorderbreedte en 2,10 Oosterlengte het met hout gela den Noorsche zeilschip Bertha in ontredderden toestand ronddrijven. Men trachtte het schip zoo nabij mogelijk te komen om zoogewenscht hulp te kunnen bieden. Op eenigen afstand van bet schip gekomen kwam een Duitsche duikboot hoven water en loste een twaalftal schoten op het schip, dat geheel verlaten bleek. Toen het schip bleef drijven, al of niet getroffen, begaven zich enkelen van den duikboot aan boord van het zeilschip en staken het in brand, waarna het schip veriaten werd, doch brandend drijvend bleef. Eenige uren daarna werden we aangehouden door twee Engelsche kruisers, waarvan er een een officier en acht man over boord zette, die een onderzoek bij ons kwam instel len. Hun eerste vraag was of wij de bemanning van het in brand staande zeilschip aan boord hadden. Op ons ontkennend antwoord gingen zij terug naar hun oorlogschip en en zagen wij kort daarop van de beide kruisers het vuur richten op het brandend vaartuig, dat na kor ten tijd in de diepte verdween. Vrijgesproken. De Kantonrechter te Haarlem heeft S.S. alhier, be schuldigd van drankwetovertreding, vrijgesproken. IJkwet. De kantonrechter te Haarlem veroordeelde. A. van N, 5 maal f0.50 of 5 maal een dag hech tenis J. F. 7 maal f 0.50 of 7 maal 1 dag hechtenisP. M. B. f 0.50 of 1 dag hechtenis: J. B. K. 2 maal f0.50 of 2 maal 1 dag hechtenis: L. de B. fl of een dag hechtenis: J. E. B. 4 maal f0.50 of 4 maal 1 dag hechtenisB. J. R. f 0.50 of 1 dag hechtenisW. J. van B. 2 maal f 0.50 of 2 maal een dag hechtenis K. van P. fl of 1 dag hechtenis: P. G. B. 2 maal f0.50 of 2 maall dag hechtenis J. K. 5 maal f0.50 of 5 maal 1 dag hechtenisP. B 2 maal f0.50 en 1 maal f2 of drie maal een dag hechtenisP. J. A. K. 6 maal f 0.50 of 6 maal een dag hech tenis: allen te IJmuiden, wegens overtreding IJkwet. Personalia. In de Geref. Kerk te Velseroord hoopt morgen voor te gaan Ds. Koers van Oosterbeek, voordien predikant alhier. Aanbestedingen. Op 3 Augustus zal te Haarlem worden aanbesteed het maken van twee aanlegsteigers in de buitentoeleidingskanalen naar de schutsluizen alhier en op 17 Augustus het aanleggen van wegen op het terrein van de viaschers- Personeele belasting. Wij mee- nen onzen lezers een dienst te be wijzen met te berichten, dat de eerste helft der Personeele belasting vóór a.s. Vrijdag voldaan moet worden. NA dien datum worden de waarschuwingsbriefjes verzonden. Kindergenot. Dinsdag had Vel sen bezoek van de Koninklijk goed gekeurde op 3 September 1903 op gerichte Vereeniging „Kindergenot" te Amsterdam- Een alleraangenaam- sten dag hadden de 700 kinderen, die onthaald werden in Hotel De Prins. Ambachtsschool. Het voorloopig bestuur der Vereeniging, die zich de oprichting eener Ambachtsschool voor Velsen en omstreken ten doel stelt, is thans geconstitueerd. Tot voorzitter is gekozen de heer Frans Netscher te Santpoort, en tot secre taris den heer Olie, (van de firma Olie en Gonnerman) te Velsen. Het bestuur zal zich binnen kort met een circulaire tot belanghebbenden te Velsen en omliggende gemeen ten wenden. Naar huis vervoerd. Zondag middag kwam iemand uit de Polder bij den stalhouder van Gameren om met een rijtuig iemand uit den Spaarndammerpolder te vervoeren naar Bloemendaal. Deze persoon had zulk een pijn in den rug gekregen dat hij niet verder meer fietsen kon en de rest van zijne reis per rijtuig moest afleggen. Te veel gevergd. Eene dame, die uit de richting van IJmuiden kwam spoedde zich met groote snelheid voort, teneinde de tram naar Alkmaar nog te kunnen halen. Ze bereikte haar doel, maar had te veel van hare krachten gevergd en viel in zwijm. In een der ponthut ten werd ze neergelegd en kwam na eenigen tijd bij, doch de tram was vertrokken. Eervolle uitnoodiging. Mej. Annie van Geelen, sopraanzangeres alhier, is uitgenoodigd als soliste op te treden op een concert van het bekende Mannenkoor „Oranje- Nassau" te Rotterdam, te houden op 31 Augustus in de Doelen. Di recteur van dit koor, dat 100 leden telt, is de heer C. J. Nogaréde. Voor mej. van Geelen, die wij al dikwijls met groot genoegen hebben gehoord, is het een heele eer, dat de goede reputatie van haar sym pathieke stem reeds tot zoover doordringt. Tegen de duurte. Op het land naast hotel de Prins alhier [was Zondagmiddag een meeting tegen de duurte georganiseerd door de Rev. Socialistische groep en de Vrouwen club te Beverwijk. Gesproken werd door de heeren L. de Visser uit den Haag en L. Kelder, uit IJmuiden. Eenige honderden menschen wareu aanwezig.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1916 | | pagina 1