ORGAAN VOOR DE GEMEENTE VELSEN No. 79 Woensdag 2 Augustus 1916 le Jaargang. Administratiebureau en Drukkerij JAC. S1NJEWEL, WILLEMSPLEIN IJMUIDEN, Telefoon 153. Verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. ABONNEMENTSPRIJS60 ets., per 3 maanden, franco per post 75 ets., voor het Buitenland f 1.25 ABONNEMENTEN worden aangenomen aan het Bureau en bij de Agenten. REDACTIE-ADRESWillebrordstraat 105, Velseroord, Telefoon No. 141 Uitgave van de Naaml. Venn. Uitgevers Mij. „IJmuiden". ADVERTENTlEN van 15 regels 50 ets. Iedere regel meer 10 ets. Kleine advertentiën (dienstaanbiedingen en aanvragen, familieberichten van 15 regels 25 ets. iedere regel meer 5 ets. Ingezonden mededeelingen 15 ets. per regel. Advertentiecontracten tegen zeer billijk tarief. Advertentiën uiterlijk in te zenden WOENSDAG en ZATERDAG tot 9 uur v.m. Tot plaatsing ran advertentiën van bniten de gemeente VELSEN in dit blad ls uitsluitend gerechtigd het Advertentiebureau P. F. C. ROELSE IJMUIDEN. Advertentiën voor dit blad worden aangenomen aan het bureau WILLCMSPLEIM IJmuiden (Drukkerij Sin- jewel), in het advertentiebu reau van den heer P. E. C. ROELSE, Kanaalstraat. Te Velseroord bij Pi. v. Til burg, Willebrordstr. 85. Te Velsen en Wijkeroog bij D. Schermer, Doodlaan L 47, Wijkeroog. Te Santpoort bij P. vao Pleurs, Boekhandel. Dringend verzoek om bij verhuizing het oude en het nieuwe adres, niet aan den looper, doch aa* ons bureau WILLEMSPLEIN 11, op te geven. De Administratie. GEMEENTERAAD. De Burgemeester der gemeente Velsen brengt ter openbare kennis, dat op Woensdag den 16 Augustus aanstaande, zal plaats hebben de verkiezing van één lid van den Gemeenteraad, voor kiesdistrict II, ter vervulling van de vacature ont staan door de ontslagname van den heer H. Sant. dat op dien dag, van des voor middags negen tot des namiddags vier uren, ter secretarie der ge meente bij den Burgemeester kun nen worden ingeleverd Formulieren voor de opgaven zijn van 29 Juli 1916 tot en met den dag der verkiezing ter secretarie kosteloos verkrijgbaar. Op die for mulieren is vermeld het voor de candidaatstelling vereischte aantal handteekeningen van kiezers, be voegd tot deelneming aan deze ver kiezing. De inlevering der opgaven moet geschieden persoonlijk door één of meer der personen, die de opgave hebben onderteekend. De candidaat kan daarbij tegenwoordig zijn. Van de inlevering wordt een bewijs van ontvangst afgegeven. De Burgemeester brengt hierbij in herinnering artikel 151 der Kies wet, luidende als volgt Hjj, die eene opgave, als bedoeld in artikel 51 inlevert, wetende dat zij is voorzien van handteekeningen van personen, die niet bevoegd zijn tot deelneming aan de verkiezing, waarvoor de inlevering geschiedt, terwijl zonder die handteekeningen geen voldoend aantal voor eene wettige opgave zou overblijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste diie maanden of eene geldboete van ten hoogste honderd twintig gulden. Met gelijke straf wordt gestraft hij, die wetende dat hij niet be voegd is tot deelneming aan de verkiezing, eene voor die verkie zing ter inlevering bestemde opgave, bedoeld bij artikel 51, heeft onder teekend. Velsen, 28 Juli 1916. De Burgemeester voornoemd, H. VER LOREN VAN THEMAAT. Y ACANTIEK AMPEN Een gelukkig verschijnsel is, dat steeds meerdere menschen eenige vacantiedagen in het jaar bekomen. En daarbij, dat de vacantiekampen al meer in trek komen. Meestal kunnen wij de menschen, die eens een dagje uitgaan, de z.g. dagjesmenschen, niet benijden. Ziet ze gaan naar Zandvoort of Wijk aan Zee. 0, zeker, ze genieten wel van de natuur en van de zeelucht, maar ze komen 's avonds meest zeer vermoeid en verreisd terug. Wie tegenwoordig wat bekomen wil van het drukke en inspannende leven van onzen tijd, mag wel minstens een week vacant) e heb ben. En dan is het kampleven wel aan te bevelen. Wij hebben zulk een kampweek meegemaakt op de Veluwe. Daar, temidden van een schitterende na tuur (bosch en heide) is het zeer rustig. Trams en sporen waren er gelukkig niet, kranten hebben we in geen week gezien. Welk een genot de Veluwe met de fiets te doorkruisen, wandeltochten te ma ken en een frisch bad te nemen in een der meren. Of eens te liggen languit op de heide. Het eten smaakt daar dubbel goed en op het stroo slaapt men vyf kwartier in een uur. Vroeg naar bed en vroeg op is daar de leuze. 't Grootste genot is wel de om gang met vele vienden. Waar men met elkaar omgaat en met elkaar slaapt, kent men elkaar spoedig. En de hechtste en beste vriendschap is die van mannen onderling. Stan den, afstanden tusschen menschen, vervagen daar. Predikanten, hoofd onderwijzers, kantoor- en kranten- menschen zaten of lagen daar bijeen. Men liep rond in sporthemd of trui. Samen ging men fietsen of zwemmen. Ja, 't is een mooi ding, dat deze kampen al meer in zwang komen. De studenten hebben ze reeds lang. Jongenskampen zijn er ook. Op een kwartier afstand van ons kamp was ook zulk een jongens kamp. Jonge mannen, die werkelijk eens een heerlijke vacantieweek willen doorbrengen, of ouders die hun jongens willen laten genieten in de vacantie, kunnen wij zulke kampen wel aanbevelen. Raadsoverzicht. Terwijl bijna ieder na het eindigen van den dagtaak buiten verpoozing en rust zoekt, konden wij des avonds een uur of drie in de warme raadzaal doorbrengen. Zelfs 't pu bliek was afwezig en het had daar mede geen ongelijk. Hoewel, men had weer kunnen genieten van een prachttooneeltje. Zoo kalm ais 't in den aanvang was, zoo opgewonden was 't 6inde. Eerst liep alles van een leien dakje. Men was 't met elkander eens dat het met de raadsstukken zoo niet langer kon. Enkele gemeentebladen, waaronder de Toelichting tot de agenda van de Raadsvergadering, kregen we eerst op de zitting. Ook van de bestuurstafel zei de heer de Boer nu dat het zoo niet langer kon. Met den heer van Tuyll hopen we dat het nu anders wordt. We sloten een leening van een ton gouds en vonden goed dat B. en W. de directie van den weg Velsen DriehuisSantpoort overnamen. Hierbij kregen we van den Voor zitter een les in de juristerij. De heer Huyg zal over de voortvarend heid van B. en W. zelve wel tevreden zijn geweest. We behoeven wel niet te zeggen, dat we dit raadsbesluit toejuichen. Nu zullen we, naar we hopen, spoedig van de tollen te Driehuis verlost zijn. De heer Netscher stemde eerst voor toen hij van Wethouder Vermeulen vernam dat de weg verbetering misschien zelfs wel f 25.000 kan kosten. We krijgen geen gemeente-archi tect meer, doch een Directeur van Openbare Werken. Dit zal wel een Ingenieur worden, althans sprak men daar geregeld over. Hoewel wij met den heer de Boer eens zijn dat men beter een ervaren en kundig architect kan nemen dan een jong ingenieur, zoo pas van de school. Dat het verzoek van het Drank- weer-Comité om de 10-uurssluiting in te voeren, niet ingewilligd zou worden, we hadden het verwacht. Van de 15 stemmen waren er 6 voor, wat al bevredigend is. De houding van den voorzitter, die er altijd rond voor uitkomt geheel onthouder te zijn, is ons bij zulke verzoeken steeds zoo helder als roet. Die houding is zeer slap, van doortastendheid is in deze geen sprake. Dan kennen wij andere Burge meesters, die meer durven, w.o. zelfs niet-onthouders. Uit het verslag heeft men kun nen zien hoe droevig de raadszitting eindigde. Wij hebben den heer de Boer nog nooit zoo boos gezien, zelfs bij de behandeling der zaak Hartmans niet. Wat zullen wij er van zeggen Indien de rechtsche raadsleden met het briefje gewerkt hebben, zeggen wij met den heer Gerritsen mee dat zulks af te keuren is. Ook al is de stemming geheim, zooals de Voorzitter zeide. En behalve de heer Gerritsen, die er niet aan mee gedaan heeft, was er geen der rechtsche leden, die het beweren van den heer de Boer tegensprak. Hoewel wij gelooven dat niet alleen rechtsche leden no. 1 der voordracht gepasseerd hebben. Dat bleek wel uit de opmerking van 'sheeren de Boer's partijgenoot en voorganger aan de bestuurstafel. Hoe 't zij, wij zouden ten zeerste betreuren, indien de heer de Boer hierom heenging. Wij hebben in hem een alleszins bekwaam wet houder, goedbespraakt en met een warm hart voor de gemeente. En juist voor de gemeente hopen wij dat de heer de Boer aan zijn voornemen geen gevolg zal geven. Ook al zouden wij zgn heengaan kunnen billijken. Plaatselijk Nieuws. IJMUIDEN. VELSEN. De stoomponten. Verleden week isde „Kennemerland", onze oostelijke stoompont naar het dok te Amster dam geweest. Gelukkig is er toen met de „Velsen" geen incident voorgevallen. Dat zou anders met dat ontzaglijk drukke verkeer in de aardbeiencampagne wat stagnatie gegeven hebben, als toen het hand pontje eens gebruikt had moeten worden. SANTPOORT. De examen-commissie bestaat uit de heeren Frans Netscher, Sant poort, Voorzitter; Dr. H. Bosbeer- aar aan de Hoogere Landbouwschool te Wageningen; B. Wigman, Wa- geningenL. van Giersbergen, Leer- aar der Vereeniging, Wageningen; A. Claessens, Gronsveld. Voor het examen hebben zich dit jaar 8 candidaten aangemeld. Wij hebben gisteren een bezoek aan Kelting's Bijenpark gebracht en een deel der examens bijgewoond. Van dit zeer interessante bezoek willen wij onze lezers wat vertellen. Het examen omvat vgf vakken: Natuurlijke historie, leer der bijen volken, Technisch gedeelte, Handels- gedeelte en Practijk. Terwijl de examinatoren aan de candidaten verschillende vragen stelden, hadden wij gelegenheid alles goed op te nemen. De kasten, die tegenwoordig 't meest in gebruik zjjn, zijn die van het W. B. C. en het symplex-sy- steem. Deze bestaan uit 2 verdie pingen, onder is de broodkamer, daarop bevindt zich het Koninginne rooster en daarboven de honing- kamer. In de kasten bevindt zich de z.g. vaste houw. De losse bouw bevindt zich in de korven, waar naar zij worden overgebracht inde kasten. Ook gaan zij wel eerst in een overgangskorf, een uitvinding van den pastoor Gravenhorst, die veel tot de bevordering van de bijenteelt bggedragen heeft, 't Was wel leuk te zien hoe een volk bijen zelfs in een kleine sigarenkist bezig was eenige raten te bouwen. Opvallend is vaak het verschil tusschen de korven. Een korf was zeer slecht bevolkt, bevatte boven dien warbouw en was voor de teelt nadeelig, een andere, even verder, bevatte zulk een zwerm buiten op, dat de korf niet aan te raken was. Nog dient opgemerkt dat men twee soorten van bouw heeft, n.l. het systeem van koude en van warme bouw. Dat het examen geen sinecure is en de candidaten heel wat moeten weten, bleek ons wel, toen wy de vragen betreffende de Natuurlijke Historie hoorden stellen. Hoe won dermooi is de samenstelling van dit kleine dierlichaam en hoe is voor elk deeltje zjjn juiste taak aangewezen. Dan moeten de candidaten vol doende op de hoogte zyn van de handelswaarde enz. en van de leer der Bijenvolken, die men in ver schillende soorten onderscheidt. 't Was werkelijk hoogst interes sant dit examen bij te wonen en wij hadden niets geen spijt van de uurtjes, daar doorgebracht. Wij vernemen nog dat van de 3 candidaten zich gisteren één terug heeft getrokken. De beide anderen zyn geslaagd. Het zjjn de heeren J. Joustra te Avereert en J. B. Loonen, Hoofd der School te Ambt- Delden. IJMUIDER COURANT VERKIEZING OPGAVEN VAN CANDIDATEN, als bedoeld in artikel 51 der Kies wet en artikel 10 der Gemeente wet, welke opgaven moeten inhou den den naam, de voorletters en de woonplaats van den candidaat. Vergadering van Donderdag 27 Juli 1916. Kerknieuws. De heer W. ten Boom hulpprediker bij de Ned. Herv. Gemeente alhier, heeft thans het definitieve beroep naar de ge meente Made en Oud-Drimmelen (N.Br.) ontvangen en dit aan genomen. Ongevallenwet. Het beroep van T. v. H. alhier werd door den Raad van Beroep te Haarlem niet- ontvankelijk verklaard omdat het telaat was ingediend. Geslaagd. Voor het voorloopig Machinisten-diploma zijn te 's Gra- venhage geslaagd de heeren A. I. Philipp en J. A. Kalis van hier. Ouderdomswet. De verzoeken' om ouderdomsrente van S. S. en B. N., beiden te Velsen, werden door den Raad van Beroep te Haarlem afgewezen, aangezien de aanvrage om rente te laat bij de betrokken Rente-commissie was in gezonden. Zendingsfeest. Op het 20ste Provinciaal Noord-Hollandsch Zen dingsfeest, Donderdag 17 Augustus a.s. te houden op „Velserbeek", van W. baron Van Tuyll van Seroos- kerken alhier, zal medewerking worden verleend door de Christe lijke fanfarecorpsen van Edam en Monnikendam en door een Christelijk zangkoor alhier. Spaarkas Arbeid Adelt". De Spaarkas „Arbeid Adelt", te Sant poort en Jan Gijzenvaart, hield naar de St. Ed. bericht Donderdagavond hare jaarvergadering. De penning meester gaf een financieel overzicht, waaruit bleek, dat er f 1703.98 in kas was. Uit dit batig saldo wordt aan de leden anthraciet geleverd tegen f 1.80 per mud. Het ledental was over het afgeloopen boekjaar tot 91 gestegen. Bij de bestuurs verkiezing werden de heeren P. H. Visser en A. Bierman, respectieve lijk weder als voorzitter en 2den penningmeester herkozen. 6V8wagon Holl. Anthraciet zal in dit seizoen aan de leden geleverd worden. Byenteelt. Van Maandag tot Donderdag wordeD in Keltings Bij enpark alhier de examens in bijen teelt afgenomen door de Vereeniging tot Bevordering van de Bflenteelt in Nederland. Rechtbank. De Haarlemsche

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1916 | | pagina 1