ORGAAN VOOR DE GEMEENTE VELSEN yrjjstellii van Kostwinners. No. 81. Woensdag 9 Augustus 1916. Ie Jaargang. Yerschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Dringend verzoek INRICHTINGEN, HINDERWET. BEKENDMAKING. WINKELSLUITING. Plaatselijk Nieuws. Administratiebureau en Drukkerij JAC. SINJEWEL, WILLEMSPLEIN IJMUIDEN, Telefoon 153. ABONNEMENTSPRIJS60 ets., per 8 maanden, franco per post 75 ets., voor het Buitenland f 1.25 ABONNEMENTEN worden aangenomen aan het Bureau en bij de Agenten. REDACTIE-ADRESWillebrordstraat 105, Velseroord, Telefoon No. 141 Uitgave van de Naaml. Venn. Uitgevers Mij. „IJmuiden". ADVERTENTlEN van 15 regels 50 ets. Iedere regel meer 10 ets. Kleine advertentiën (dienstaanbiedingen en aanvragen, familieberichten van 15 regels 25 ets. iedere regel meer 5 ets. Ingezonden mededeelingen 15 ets. per regel. Advertentiecontracten tégen zeer billijk tarief. Advertentiën uiterlijk in te zenden WOENSDAG en ZATERDAG tot 9 uur v.m. Advertentiën voor dit blad worden aangenomen aan het bureau WILLEMSPLEIN IJmuiden (Drukkerij Sin- jewel), in het advertentiebu reau van den heer P. E. C» ROELSE, Kanaalstraat. Te Velseroord bij fl. v. Til burg, Willcbrordstr. 85. Te Velsen en Wijkeroog bij D. Schermer, Doodlaan L 47, Wijkeroog. Te Santpoort bij P. vao Meurs, Bockhandel. pm bij verhuizing het oude en het nieuwe adres, niet aan den looper, doch aan ons bureau WILLEMSPLEIN 11, op te geven. De Administratie. MILITIE. De Burgemeester der gemeente Velsen maakt bekend, dat omtrent de hieronder genoemde ingeschre venen voor de militie, lichting 191 dezer gemeente, op hun aanvrage om vrijstelling van dienst wegens kostwinnerschap, door Gedeputeerde Staten dezer provincie de achter ieders naam vermelde uitspraak is gedaan Wijker Pieter. Voor een jaar vrijgesteld wegens kostwinnerschap. Van deze uitspraken kan geduren de tien dagen, te rekenen van den datum dezer bekendmaking, bij de Koningin in beroep worden gekomen: 1°. door den ingeschrevene, wien de uitspraak geldt, of door zijn vader, moeder, voogd of curator; 2°. door elk der overige voor de gemeente ingeschrevenen of door zijn vader, moeder, voogd of curator; 3°. door den Commissaris der Koningin in de provincie. De personen, onder 1°. en 2°. bedoeld, moeten het verzoekschrift, waarbij in beroep wordt gekomen, behoorlijk met redenen omkleeden en ter secretarie dezer gemeente inleveren. Verzoekschriften, niet ingericht of niet ingeleverd op de hierboven aangegeven wijze, kunnen geen ge volg hebben. Velsen, den 5e Augustus 1916, De Burgemeester voornoemd, H. ver LOREN VAN THEM A AT. Burgemeester en Wethouders der Gemeente Velsen, brengen ter open bare kennis, dat bij Koninklijk Besl. van 12 Juli 1916, No. 22, aan de Naamlooze Vennootschap Ijsfabriek voor de Vischhandelvereeniging te IJmuiden en hare rechtverkrijgenden vergunning is verleend tot uitbrei ding van haar ijsfabriek door het bijplaatsen van een ijsgenerator met drijfwerk en loopkraan, welke loopkraan wordt voort bewogen door twee electromotoren, ieder van 5 P.K., alsmede van een transmissie met ijsmolen op het perceel kadastr. bekend Gemeente Velsen, Afdeeling IJmuiden, Sectie I No. 2423, gelegen aan het Sluisplein Wijk C. No. 31. Velsen, 5 Augustus 1916. Burgemeester en wethouders voorn., De Burgemeester, H. VER LOREN VAN THEMA AT. De Secretaris, J. KOSTELIJK l,s. BURGEMEESTER en WETHOU DERS der gemeente Velsen bren gen ter openbare kennis dat ter gemeentesecretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van P. J. Huijg te Jan Gijsenvaart om vergunning tot uitbreiding der wasch- inrichting door vergrooting der strijkkamer op het perceel kada straal bekend Gemeente Velsen, Sectie F No. 2061. Op Dinsdag den 22 Augustus 1916, des namiddags te 3 uren, zal ten Gemeentehuize gelegenheid bestaan om bezwaren tegen dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen geduren de drie dagen vóór het bovenver melde tijdstip, op de Secretarie dei- Gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schriituren. Voorts wordt er aan herinnerd, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd z\jn zij, die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinderwet voor het Gemeente bestuur of een of meer zijner leden zijn verschenen, teneinde hunne be zwaren mondeling toe te lichten. Velsen, 8 Augustus 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd. de Burgemeester, H. ver LOREN VAN THEMAAT. de Secretaris, J. KOSTELIJK, L.S. Burgemeester en Wethouders van Velsen brengen ter openbare kennis, dat de gewone Rijkskeuringen van tot dekking bestemde hengsten, voor zooveel deze Provincie betreft, in dit najaar zullen gehouden worden: op 19 September a.s. te Texel en Terschelling op 20 September a.s. te Schagen en Wieringen;., op 21 September a.s. te Hoofd dorp (Haarlemmermeer); 2. dat tot deze keuringen worden toegelaten alle hengsten, die ten minste 2 jaar oud zijn 3. dat de eigenaar of houder, die een hengst ter keuring wenscht aan te bieden, verplicht is daarvan ten minste drie weken voor de keuring vrachtvrij eene schriftelijke en on- derteekende aangifte te zenden aan den secretaris der Provinciale Re gelingscommissie (den heer J. J. de Boer te Assendelft) met opgave van a. naam en woonplaats van den eigenaar en houder; b. naam, ouderdom, ras, kleur en bijzondere kenteekenen van den hengst, benevens, indien deze in een stamboek is ingeschreven, stam boek en stamboeimummer; c. zoo mogelijk afstamming van den hengst, zoowel van vaders- als van moederszijde, en naam en woon plaats van den fokker 4. dat een hengst, na bovenver melden termijn aangegeven, van de keuring is uitgesloten, tenzij de commissie geen bezwaar tegen toe lating heeft en de eigenaar of hou der voor den dag der keuring eenen som van tien gulden bij den voor noemden notaris stort 5. dat inschrijvingsbiljetten voor de keuring op vrachtvrije, schrifte lijke en onderteekende aanvraag van eigenaars of houders van heng sten door den secretaris der Rege lingscommissie voornoemd zullen worden verstrekt. Velsen, 7 Augustus 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, H. ver LOREN VAN THEMAAT. De Secretaris, J. KOSTELIJK 1. s. Men heeft ons gevraagd of wij in onze courant een goed woord willen doen voor de wettelijke win kelsluiting. Met genoegen voldoen wij daaraan, want bet voorstel van den heer van der Steen hebben wij met groote instemming begroet. Eigenlijk is het een zaak, die niet noodig heeft om aanbevolen te wor den. Immers komen wij bij vele plaatsen achter. Niet alleen vele groote steden hebben de winkelslui ting ingevoerd, ook kleinere zijn gevolgd, o. a. onze naburige ge meente Schoten. Wij kunnen ons indenken, dat zoowel de winkeliers als hun per soneel hartelijk naar deze 9-uurslui- ting verlangen. Wat een genot zal dat zijn als de man nog een paar uur in zijn gezin kan doorbrengen, waar hij anders tot half elf of elf uur in zijn zaak kon bezig zijn. En dan voor het personeel, dat toch al zulk een gebonden leven beeft! Het pu bliek kan er niet op tegen zijn. Wanneer de verordening een maand in werking is, weet men niet beter. Vergete men toch ook niet, hoeveel voordeelen de winkelsluiting biedt. Niet alleen moreel, doordat patroons en bedienden meer rust hebben en zich meer aan hun gezin kunnen wijden (ook kan het bediendenper- soneel dan meer doen aan ontspan ning) maar ook flnancieël. Alleen reeds aan licht zal het menigeen heel wat hesparing geven. Er zijn winkeliers, die hoopten dat het voorstel van der Steen spoedig aangenomen zou worden. Nu gaat dit zoo maar niet. En daar mee zou men nog niets opschieten. De heer Netscher heeft er in den Raad reeds opgewezen, dat er ook een Verordening dient te komen. Te wenschen is, dat de Commissie voor de Winkelsluiting, die het voorstel van der Steen in onderzoek heeft, met een Verordening zal ko men. Dat kan dan licht nog wel eenigen tijd duren, en alvorens de Verordening behandeld is en afge kondigd gaat er ook nog wel eenige maanden mee heen. Toch kan de zaak best nog dit jaar klaarkomen. En als dit het geval is, zullen de belanghebbenden naar wij meenen wel tevreden kunnen zijn. IJMUIDEN. P. Volder, Zaandam f30060; KL Kuiper, id. f30010; J. de Vries, Helder f29580; J. P. v. Tiggelen en L. Kamer, IJmuiden f29525; H. Wijker, Helder f 28700P. v. 't Veer, Velsen f28037; W. Uitslager, Am sterdam, f 28000W. A. Verbruggen, Gouda f 27800J. en J. Broersma, Alkmaar f27770; W. Bronwasser Cz. Breukelen f27427H. Oudshoorn en J. Slingerland, Velseroord f 27298; Oudshoorn Dijkstra, id. f 27290; firma P. Heere Zn., IJmuiden f27250; D. v. d. Plas, id. f27249; A. W. Groot, Hintham f 26893M. Daalder, Bussum f26500; H. Ploe ger, Amsterdam f 26500J. P. A. Nelissen, Haarlem f 26400J. G. ten Broeke Jr., Velseroord f26020; G. den Adel, id. f25980; M. Visser, Papendrecht f25974; M. de Vries, Lemmer f25920G. Schermers, Nieu- wendijk f25700. P. Rings Jr. Santpoort f 26.600 J. G. ten Broeke Jr. Velseroord f 25.080; Wed. P. v. Heijst en Zn. VeLen f 24.865; P. van 't Veer id. f 23.763J. C. Dunnebier IJmuiden f 21.800; Lindhout en de Waard IJmuiden f 21.245v. Dig gelen en Kamer Velseroord f20.245 Chr. Belangen heeft de architect Kors Visser alhier namens Kerk voogden der Ned. Herv. Gemeente aanbesteed het bouwen van een tweede pastorie. Ingeschreven was door Jac. 't Hart en Zoon Beverwijk f 18.444J. de Vries Purmerend f 17.948 Smit en Hoogland Bever wijk f 16.800J. Heert Medemblik f 16.450J. G. ten Broeke Jr. Vel seroord f 16.000P. Bleeker idem f 15780 v. Tiggelen en Kamer idem f 15.751Oudshoorn en Dijkstra idem f15.750; J. C. Dunnebier IJmuiden f15.740. Gunning in beraad. VELSEROORD. Wij vernemen nu, dat deze niet zullen worden vervuld. Onlangs is een reorganisatie der Tuchtscholen tot stand gebracht. In de Tucht school alhier zal speciaal vakon derwijs worden gegeven. In de plaats van de twee onderwijzers zullen dan ook twee smeden worden aangesteld. Tevens wordt een consistorie aan gebouwd. Het werk is opgedragen aan de heeren H. Oudshoorn en J. Slingerland alhier en wordt uitge voerd door de heeren B. Oudshoorn en Th. Dijkstra. Deze woningen zullen verrijzen aan de Lagersstraat alhier. VELSEN. DRIEHUIS. IJMUIDER COURANT Tot plaatsing van advertentiën van buiten de gemeente VELSEN in dit blad Is uitsluitend gerechtigd het Advertentiebureau P. F. C, ROELSE IJMUIDEN. Naam der ingeschrevenen. Uitspraak. welke GEVAAR, SCHADE of HINDER kunnen veroorzaken. Aanbesteding. Bij de Zaterdag door ods vermelde aanbesteding voor het maken van 2 aanlegsteigers in de buitentoeleidingskanalen naar de schutsluizen alhier was inge schreven door Krijgsraad. De auditeur Mili tair bij den krijgsraad te 's-Graven- hage heeft geëischt tegen C. K. mi licien der infanterie, afkomstig van hier, ter zake van le desertie, (op gevolgd door arresstatie, 2 maan den militaire detentie, in te gaan 10 Juni. Ontvanger. Het Predikbeurten blad der Ned. Herv. Gem. meldt dat door de Kerkvoogden tot Ker kelijk ontvanger is benoemd de heer L. P. Wassenaar Handteekenen. Voor het examen Handteekenen L. O. is te 's-Graven- hage geslaagd de heer J. A. M. van Velthoven van hier. Woningbouw. De architect J. C. Cramer alhier heeft onder- handsch aanbesteedhet bouwen van een winkelhuis met 3 beneden en 4 bovenwoningen aan de van Heemskeikstraat alhier, voor reke ning van den heer G. Apekrom te Velseroord. Begrooting f 21.325. Ingeschreven hadden: Tuchtschool: OnlaDgs meldden wij dat door de benoeming van twee onderwijzers der Tuchtschool naar elders twee vacaturen ont stonden. Geref. Kerk. Het kerkgebouw der Geref. gemeente alhier onder gaat een uitbreiding. Er wordt n.l. 5 Meter bij aangebouwd, ruimte gevend voor o g. 80 zitplaatsen. Woningbouw. De heeren Van Tiggelen en Kamer, die uitvoerders waren bij het bouwen der 44 wonin gen voor de woningbouwvereeniging Velsen, hebben zich hier als aan nemers gevestigd. Door hen zal aan de Trompstraat alhier een woonhuis met werkplaats worden gebouwd. Benoeming. Benoemd is tot bevolkingsagent-bode voor de afd. Velseroord de heer J. Visser, thans ambtenaar aan het Levensmiddelen Bureau. Opdracht. Zaterdag melden we onder Velsen dat het bouwen van 3 woonhuizen opgedragen is aan de heeren Nibbelink Gusteyn te Amsterdam. Personalia. De heer P. M. V a- der, doctorandus in de wiskunde alhier, wordt voorgedragen als tij delijk leeraar in de wiskunde aan het Erasmiaansch Gymnasium te Rotterdam. Militaria. Zaterdag heeft het militaire tentenkamp nieuwe bewo ners gekregen. Met volle muziek kwam de stoet van Zaandam hier heen gemarcheerd, blijde, dat dicht bij de pont de tenten te zien kwamen Pastorie, -r In het gebouw voor Crematorium. Op Westerveld

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1916 | | pagina 1