ORGAAN VOOR DE GEMEENTE VELSEN No. 82. Zaterdag 12 Augustus 1916. Ie Jaargang Administratiebureau en Drukkerij JAC. SINJEWEL, WILLEMSPLEIN IJMUIDEN, Telefoon 153. Verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. ABONNEMENTSPRIJS60 ets., per 3 maanden, franco per post 75 ets., voor het Buitenland f 1.25 ABONNEMENTEN worden aangenomen aan het Bureau en bij de Agenten. REDACTIE-ADRESWillebrordstraat 105, Velseroord, Telefoon No. 141 Uitgave van de Naaml. Venn. Uitgevers Mij. „IJmuiden". ADVERTENTIÏ5N van 15 regels 50 ets. Iedere regel meer 10 ets. Kleine advertentiën (dienstaanbiedingen en aanvragen, familieberichten van 15 regels 25 ets. iedere regel meer 6 ets. Ingezonden mededeelingen 15 ets. per regel. Advertentiecontracten tegen zeer billijk tarief. Advertentiën uiterlijk in te zenden WOENSDAG en ZATERDAG tot 9 uur v.m. Advertentiën voor dit blad worden aangenomen aan het bureau WILLEMSPLEIN IJmuiden (Drukkerij Sin- jewel), in het advertentiebu reau van den heer P. F. C. ROELSE, Kanaalstraat. Te Velseroord bij J\. v. Til- bMrg, Willcbrordstr. 85. Te Velsen en Wijkeroog bij D. Schermer, Doodlaan L 47, Wijkeroog. Te Santpoort bij P. vao Meurs, Boekhandel. Dringend verzoek om bij verhuizing het oude en het nieuwe adres, niet aan den looper, doch aan ons bureau WILLEMSPLEIN 11, op te geven. De Administratie. De BURGEMEESTER van Velsen maakt bekend dat de Wethouder van Openbare Werken voorloopig des Woensdagsavonds geen zitting zal houden, doch dat belanghebben den, die zaken betreffende Openbare Werken wenschen te bespreken, zich tot ondergeteekende kunnen wenden op eiken Donderdag van des voormiddags 10 tot 12 uur ten gemeentehuize. De Burgemeester van Velsen, H. ver LOREN VAN THEMAAT. Opheffing Burgemeester en Wethouders van Velsen brengen ter openbare kennis, dat het gedeelte van het Wijk aan Zeeërvoetpad vanaf den Velserdui-' nerbuurtweg tot den Rijksstraatweg tusschen Velseroord en IJmuiden, weder voor het publiek verkeer is opengesteld. Velsen, 8 Augustus 1916. Burgemeester enWethouders voorn., De Burgemeester, H. VER LOREN VAN THEMAAT. De Secretaris, J. KOSTELIJK l.s. Plaatselijk Nieuws. IJMUIDEN. De R.K. Vereeniging Wening- bouwvereeniging" alhier, heeft de vorige week de Kon. goedkeuring op hare statuten verkregen. Genoem de vereeniging heeft volgens de N. Hl. Ct. planen tot het bouwen van 260 arbeiderswoningen te IJmui den, 60 te Velseroord, 50 te Sant poort eu 50 te Wijkeroog. die werkzaam zijn bij het vischladen, hadden voor drie weken gevraagd, dat de arbeid zou geschieden volgens de werktijden van het rooster. Hield men zich daaraan niet, dan vroegen zij overwerkgeld. Op dit verzoek ontvingen deze menschen geen ant woord, waarom zij in staking zijn gegaan. Allen zijn ongeorganiseerd. VELSEN. VELSEROORD. SANTPOORT. Aan het Amsterdamsch abattoir is, zooals wij reeds meldden, een ernstige knoeierij met vleeschleve ranties ontdekt. Deze knoeierij be treft de leverantie van vleesch voor het krankzinnigengesticht Meeren- berg, schrijft de Tel. Tot goed begrip van de zaak diene het volgendehet vleesch, dat bestemd is voor de gemeente- telijke gasthuizen en voor het krank zinnigengesticht moet, naast 't keu- ringsmerk nog een ander stempel dragen. Voor de gemeentelijke gast huizen is dit een rood merk, het z.g. gasthuismeik, voor het krank zinnigengesticht een langwerpig stempel, vermeldende den naam „Meerenberg". Deze speciale stem pels zijn naast het keuringsmerk afgedrukt op last van het Burgerlijk Armbestuur, dat meende, dat het vleesch, dat voor zieken bestemd is, niet alleen op het stedelijk merk moest „drijven". Aan deze voor schriften wordt streng de hand ge houden. Vrijdag j.l. nu bemerkten twee keurmeesters, dat op 8 bouten vleesch, geleverd door de firma J. B. Zeehandelaar en bestemd voor het RLjkskrankzinnigengesticht „Meerenberg", vermoedelijk valsche stempels stonden naast de gemeen telijke merken. Wèl vermeldde het stempel den naam van de inrichting, maar er waren gronden om aan te nemen, dat deze stempels niet echt waren. Het bleek, dat het vleesch niet voor bet gesticht gekeurd was. En al heel spoedig kwam aan het dag licht, waarom dat niet gebeurd was. Er was namelijk stierenvleesch voor koevleesch en „gras'Vleesch voor kalfsvleesch geleverd. Naar aanleiding van deze feiten werd door de keurmeesters proces verbaal opgemaakt en het vleesch in beslag genome^. De directeur van „Meerenberg" deed hiervan aangifte bij de justitie te Haarlem, die deze zaak verder zal onder zoeken. Dit geval herinnert ons aan het geen 8 jaren geleden gebeurd is. Toen verscheen voor de rechtbank te Amsterdam dezelfde vleeschle- verancier, die kalfs- en rundvleeseh voor de gemeentelijke gasthuizen leverde. Toen zijn wagen den 16den Aug. voor de pooit van het Wil- helminagasthuis stond, werd delading onderzocht door den keurmeester Visée. Deze ontdekte een vóórvieren- deel van een slier, dat naast de stedelijke abattoir-merken twee roode gasthuismerken vertoonde. Gedurende de behandeling erkende de leverancier Zeehandelaar, dat hij stieren slachtte, erkende, dat hij geen stierenvleesch mocht leveren en erkende, dat op 16 Aug. stieren vleesch op zijn kar lag. Dat vleesch was evenwel niet bestemd voor het Wilhelminagasthuis maar voor het koelhuis aan de Hoogte Kadijk. De eisch was acht maanden, maar beklaagde Zeehandelaar werd toen vrijgesproken wegens ge breit aan bewijs. VISSCHERIJ. Arendje 246 22 Wilhelmina 298 21 Stella - 237 17 Poolster II 292 10 Catharina 296 25 Zeearend 307 18 en Alma 259 24 pekelharing. De Raad is van oordeel, dat het aan den grond loopen van de „Wal visch" Y. M. 113 is veroorzaakt doordat het schip Oostelijker zich bevond dan de schipper meende, daardoor te dicht bij den wal is gekomen en vastgeloopen. De schipper is in deze zorgeloos geweest. Afgevaren van een onzekere standplaats heeft hij zijn koers te dicht langs den wal genomen. Hij had zijn koers Z.Z.W. niet zoo spoedig in Z. 1/l W. mogen veran deren, waar hij geenerlei zekerheid omtrent zijn standplaats bad. Ook had hij, toen hij den wal naderde zelf op de brug behooren te zijn. Op dezen grond straft de Raad den Raad den schipper van de „Y. M. 113" door het uitspreken van een berisping. De raad is van oordeel dat de aanvariug tusschen de „Clivia" IJM. 125 en de „Zaanstroom I" IJM. 110 is veroorzaakt doordat beide schepen in dikken mist varende, elkanders mistseinen niet gehoord hebben en elkander eerst hebben gezien toen een aanvaring niet meer te voor komen was. De Raad neemt aan, dat op beide vaartuigen mistseinen gegeven zijn, op de „Clivia" echter met langere tusschenpoozen dan om de twee minuten, terwijl ook de stoomfluit daar aan boord minder goed geluid gaf. Het is echter mo gelijk, dat men elkanders seiDen niet tijdig gehoord heeft. De „Clivia" die langen tijd in den mist voer, heeft, naar 'sRaads meening, te veel vaart geloopen en daaraan is mede de oorzaak dezer scheepsramp toe te schrijven. Een vaart van 8 mijl was onder de gegeven omstan digheden volkomen ongéoorloofd en is niet een „matige vaart", als be doeid in art. 16 van de Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee. Had de schipper dit voorschrift opgevolgd, dan zou de aanvaring niet hebben plaats gehad. Daarom straft de Raad den schip per van de „IJ.M. 125" door hem de bevoegdheid te ontnemen als schipper en als stuurman te varen op een schip, bedoeld bij art. 2 der Schepenwet, voor den tijd van veer tien dagen. Ook de schipper van de „Zaan- troom I" Y. M. 110 gaat niet vrij uit. Hij heeft de telegraaf op halve kracht gezet, meenende met deze vaart van 5 mijl volgens zijn op gaaf, welke echter eerder 6 &6YS m|jl geweest zal zijn, zoolang men niet hoort te voldoen aan de voor schriften. Met een matige vaart is echter in art. 16 van genoemde bepaling bedoeld zulk een vaart dat, met inachtneming der bestaande toestanden en omstaudigheden, de noodige manoeuvres gemaakt kun nen worden om een aanvaring te voorkomen. Bij den heerschenden dikken mist zou dit meteen vaart, zelfs van 5 mijl, niet mogelijk zijn geweest. - Daarom straft de Raad den schip per van de „Y. M. 110" door het uitspreken van een berisping. van de naar Britsche havens opge brachte visschers, ingaande met den dag, waarop ze worden opge bracht en eindigende op den dag van terugkomst in Nederland. Deze uitkeering is vastgesteld op f 14 voor een matroos, f 21 voor een schipper en voor de overige sche pelingen naar verhouding. Waarschijnlijk zal de volgende week de commissie uit de Reeders vereeniging voor de Nederlandsche haringvisscherij opnieuw naar Lon den vertrekken, om de onderhande lingen met de Engelsche autoriteiten voort te zetten en de belangen van de Nederlandsche visscherij te be hartigen. De IJslandvaart werd zeer bemoei lijkt door de aanhouding van schepen. De treilvisscherij was door de haringloggers geheel gestaakt. De visscherij door de zoogenaamde kustvisschers gaf bij goed weer zeer gunstige uitkomsten. Beugvisscherij werd alleen door zeilschepen uitgeoefend. De resulta ten waren zeer goed. De haringvisscherij leverde zeer goede vangsten, terwijl bovendien de prijzen zeer hoog waren. Zij ondervond echter in verband met den oorlogstoestand ernstige be lemmering. Scheepvaart. De Zweedsche driemastschoe- ner M o 1 a n d, kapt. S. A. Svensson, uit Halmstad, welke 7 maanden geleden met zware stormschade en verlaten hier werd binnengesleept, is Donderdag weer in zee gestoken. Het vaartuig had een lading ijzer in voor Göteborg. SPORT. VOETBAL. Seriewedstrijden „Stormvogels." Het programma voor a.s. Zondag luidt 121 uur. lste Afd. Diamantbewerkers I R. C. H. 2 2de Afd. D. O. A. 2Stormvogels 4 l1/*2Y4 uur. lste Afd. W. P. C. 2Olivio I 2de Afd. V. S. V. 3 Swift 2 iJMUIDER COURANT Tot plaatsing van advertentiën van buiten de gemeente VELSEN in dit blad Is uitsluitend gerechtigd het Advertentiebureau P. F. C. ROELSE IJMUIDEN. der afsluiting van het Wijk aan Zeeërvoetpad. Geslaagd. Te Den Haag is ge slaagd voor het examen Fransch 1. o. mej. J. J. van Thiel, van hier. Staking. Bij de Holl. Spoor alhier is een staking uitgebroken. Zestien losse arbeiders hebban het werk neergelegd. Deze menschen, Collecte. De Augustus-collecte voor de Chr. School in de Hervorm de Kerk, heeft f 12.60 opgebracht. Benoeming. De heer P. M. Vader alhier is benoemd tot tijdelijk leer- aar in de wiskunde aan het Eras- miaansch Gymnasium te Rotterdam. Diefstal van lood. De zwerver J. J. M., die al vaker veroordeeld is, moest zich te Haarlem verantwoor den wegens diefstal van een stuk wa- terleidingspijp, ten nadeele der ge meente Velsen. Nu wilde 't O. M. den man 3 maanden in de gevan genis laten verblijven. De man had blijkbaar geen bezwaar daartegen. Collectanten. Tot collectanten in het Evangelisatiegebouw alhier, zijn benoemd de heeren J. van der Pijl, W. de Jong, H. J. Rijnhart, A. J. de Kan en A. Rolloos. Aanbesteding. De commissie van Bestuur van het gesticht Mee- renberg, heeft aanbesteed: de leve ring tot 1 Juli 1917 van het be- noodigde hooi, geraamd op 350 K.G. per 14 dagen. Eenige inschrijvers hiervoor waren Limbach Co., te Santpoort voor f 74 per 1000 K.G. Bezoek. De ruïne van Brede- rode werd- heden, Zaterdag, bezocht door een groot aantal leden der Ned. Reisvereeniging uit alle deelen van ons land. Opdracht. Het bouwen van het Wijkgebouw voor het Witte Kruis alhier is door het bestuur opgedra gen aan den heer Gerbr. van Heijst P^. te Velsen, zijnde op één na laagste inschrijver voor f 7285. De knoeierij met vleeschleveranties. Haringvisscherij. VandelJmui- der Haringvloot kwamen sedert de vorige opgave binnen de loggers: Willempje IJ.M. 16 met 17 last Hendrika 302 25 Dina 204 18 Walvisch. De Raad voor de Scheepvaart deed uitspraak in de zaak betreffende het stranden van den stoomtrawler „Walvisch Y. M. 113". CliviaZaanstroom I. Voorts deed de Raad voor de Scheepvaart uitspraak in de zaak betreffende de de aanvaring tusschen de stoom- treilers „Clivia" IJ.M. 125 en „Zaan stroom 1" IJ.M. 110. Het opbrengen van visscherssche- pen. De Reedersvereeniging te Vlaardingen. heeft bepaald, dat een wekelijksche uitkeering zal plaats hebben aan de familiebetrekkingen De visscherij in Juli. Blijkens de in de Juli-aflevering van het Maandschrift van het Centraal Bu reau voorde Statistiek gepubliceerde mededeeling van den hoofdinspec teur der visscherij en werd in Juli (in verband met het tijdstip, waarop zij werd ingezonden, geldt deze mededeeling tot omstreeks den 20en dezer maand) de treilvisscherij niettegenstaande de stoomtreilers zeer ruime vangsten deden, met minder gunstige resultaten uit geoefend. De reis voortgezet. De motor schoener S i r r a, kap. A. Hammer- stein, welke op reis van Rotterdam naar Zweden, Zondagavond hier met schade aan den motor moest l innenloopen, heeft de schade her steld en vertrok Donderdag naar de bestemmingsplaats.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1916 | | pagina 1