ORGAAN VOOR DE GEMEENTE VELSEN Belgische Roode Kruis. No. 83, Woensdag 16 Augustus 1916. Ie jaargang. Administratiebureau en Drukkerij JAC. SINJEWEL, WILLEMSPLEIN IJMUIDEN, Telefoon 153. Verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. ABONNEMENTSPRIJS60 ets., per 3 maanden, franco per post 75 ets., voor het Buitenland f 1.25 ABONNEMENTEN worden aangenomen aan het Bureau en bij de Agenten. REDACTIE-ADRES: Willebrordstraat 105, Velseroord, Telefoon No. 111 Uitgave van de Naaml. Venn. Uitgevers Mij. „IJmuiden". ADVERTENTlEN van 15 regels 50 ets. Iedere regel meer 10 ets. Kleine advertentiën (dienstaanbiedingen en aanvragen, familieberichten van 15 regels 25 ets. iedere regel meer 5 ets. Ingezonden mededeelingen 15 ets. per regel. Advertentiecontracten tegen zeer billijk tarief. Advertentiën uiterlijk in te zenden WOENSDAG en ZATERDAG tot 9 uur v.m. Tot plaatsing van advertentiën van buiten de gemeente VELSEN in dit blad is uitsluitend gerechtigd het Advertentiebureau P. F. C. ROELSE IJMUIDEN. Advertentiën voor dit blad worden aangenomen aan het bureau WILLEMSPLEIN IJmuidcQ (Drukkerij Sin- jewel), in het advertentiebu reau van den heer P. f. C. ROELSE, K^naalstraai. Te Velseroord bij 7$. v. Til burg, IVilïebrordstr. S3. Te Velsen en Wijkeroog bij D. Schermer, Dood laan L 47, Wijkeroog. Te Santpoort bij P. vary Meurs, Boekhandel. Dringend verzoek om bij verhuizing het oude en het nieuwe adres, niet aan den looper, doch aas ons bureau WILLEMSPLEIN 11, op te geven. De Administratie. Bfl dit nummer behoort het offi- cieële raadsverslag 9e zitting. Is er maar één persoon van de 24000 inwoners onzer ge meente, die iets offeren wil voor het Belgische Roode Kruis Wie zendt er nog een gave? HINDERWET. BURGEMEESTER en WETHOU DERS der gemeente Velsen bren gen ter openbare kennis dat ter gemeentesecretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van de N.V. Zeevisscherij Maatschappij „de Elf Provinciën", gevestigd te IJmuiden om vergunning tot oprich ting van een smederij op het perceel kadastraal bekend gemeente Velsen, afdeeling IJmuiden, Sectie L No. 732. Op Maandag den 28 Augustus 1916 des namiddags te 3 uren, zal ten Gemeentehuize gelegenheid bestaan om bezwaren tegen dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen geduren de drie dagen vóór het bovenver melde tijdstip, op de Secretarie der Gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. Voorts wordt er aan herinnerd, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zjjn zij, die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinderwet voor het Gemeente bestuur of een of meer zijner leden zijn verschenen, teneinde hunne be zwaren mondeling toé te lichten. Velsen, 14 Augustus 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd. de Burgemeester, H. ver LOREN VAN THEMAAT. de Secretaris, J. KOSTELIJK, L.S. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders der Gemeente Velsen, brengen ter open bare kennis, dat het verzoek van H. L. C. de Hoog en J. Inpijn te IJmuiden om op het perceel, ka dastraal bekend Gemeente Velsen, afdeeling IJmuiden, Sectie I No. 1094, eene plaatwerkerij en blik slagerij te mogen oprichten door hen is toegestaan onder voorwaarden. Velsen, den 11 Aug. 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Burgemeester, H. ver LOREN VAN THEMAAT. de Secretaris, J. KOSTELIJK, l.s. GEMEENTER AADS VERG ADERING De BURGEMEESTER der Ge meente Velsen maakt bekend, dat eene Openbare Vergadering van den Raad is belegd tegen Vrijdag, den 18 Augustus 1916' des namiddags ten P/i ure, ten Gemeentehuize. Velsen, den 11 Augustus 1916. De Burgemeester, H. ver LOREN VAN THEMAAT. BURGEMEESTER en WETHOU DERS der gemeente Velsen brengen ter algemeene kennis, dat de Ont vanger dier gemeente vanaf 23 Augustus a.s. voortaan te IJmuiden eiken Woensdag van des voormid dags 10 uur tot des namiddags 1 uur kantoor hcudt in de voormalige onderwijzerswoning bij school A. ingang Willemsplein, in plaats van in het dienstgebouw (politiepost). Velsen, 14 Augustus 1916. Burgemeester enWethouders voorn., De Burgemeester, H. VER LOREN VAN THEMAAT. De Secretaris, J. KOSTELIJK l.s. De reactie. 't Zou wel wonder zijn, als in onze goede gemeente geen men schen van de reactie te vinden waren. Omdat bijkans overal, waar ver plichte winkelsluiting werd voor gesteld' zich ook tegenstanders daarvan deden kennen, hadden wij hier niet anders verwacht. Hoewel, men begint laat en gelukkig is er van een grooten opzet geen sprake. In een hier verschijnend adver tentieblaadje, dat wij van vriende lijke zijde mochten ontvangen, komt in het laatstverschenen nummer een advertentie voor (allerongeluk kigst gesteld), gericht aan de ge achte Burgerij van IJmuiden. Daarin lezen wij„Geachte Bur gers en ook zij, die in het visschers- vak betrokken zijn zoudt gij het wel aangenaam vinden wanneer u na negen uren des avonds niets meer bekomen kunt zal daar nog wel bij moeten), zoudt gij het aan genaam vinden, als uw man óf van zijn werk, óf als deze 's avonds binnenkomt uit zee, zich opknapt om met zijn vrouw een wandeling te gaan maken door IJmuiden niet door de winkels verlichte doode straten te wandelen? Ik geloof wel van neen. Het stukje blijkt dus door één persoon opgesteld te zijn, doch is onderteekend door een zestal winke liers. Het gevaarlijke van hun stukje vinden wij, dat zij zich niet richten tot hun medebelanghebben den, de winkeliers, doch tot het publiek. Maar met welke argumen ten Aan het publiek wordt gevraagd of dit het wel aangenaam vindt, als het na 9 uur niets meer kan bekomen. "Wij zouden zeggen van wel, want als men 't benoodigde vóór 9 uur haalt, kan men na 9 uur gezellig binnen blijven. Of men kan rustig wandelen, zonder kwel ling te hebben, straks nog bood schappen te moeten doen. E11 de burgers, die zelf ook gaarne den avond vrij hebben, gunnen zij dien niet aan de winkeliers? Wat de man betreft die laat van zijn werk komt, wel, die zal niet zoo heel veel zin meer hebben nog een wandeling te maken. Evenmin als de varensgezel die binnen komt. Deze beeft minstens den gthoeleu volgenden dag voor zich. En zullen die menschen nu iederen avond gaan wandelen? De advertentie vervolgt dan met deze prachtig gestelde zin: „Wat is niet aangenamer als men 's avonds nog eeDS een wandeling kan doen of nog het noodige wil koopen door goed verlichte winkelstraten, en hoevelen zullen er niet zijn, die dat niet kunnen doen vóór negen uur?" Nu, of het erg aangenaam is „het noodige te koopen door goed ver lichte winkelstraten" betwijfelen wij. Echter zal wel de wandeling daar door bedoeld zijn. Of dit nu steeds zoo prettig is, betwijfelen wij ook. Een wandeling langs het Noordzee kanaal, in het bosch of naar het strand is o.i. veel prettiger. En hoeveel menschen er niet vóór negen uur zullen kunnen koopen? Nu, dat zullen er ook niet veel zijn. In IJmuiden en ook in de andere deelen onzer gemeente, wordt op de meeste fabrieken en in de meeste vakken tot 6 uur gewerkt. Dan heeft men nog 3 uur tijd zijn inkoopen te doen. Neen, wij hopen zeer dat de burgerij er niet in vliegt en zich door deze listigheidjes niet vangen laat. Vele winkeliers, ook burgers, zien met groot verlangen naar den tijd, dat ze ook een of twee uurtjes bij vrouw* en kinderen binnen kunnen zijn. De mannen, die deze advertentie plaatsten, zijn de menschen van de reactie. Wij vertrouwen echter dat hun oproep niet veel zal uit werken. Waar kleinere gemeenten ons voorgingen zal Velsen niet achter blijven. Plaatselijk Nieuws. IJMUIDEN. vaartuig, wouende te IJmuiden, trekt „De Telegraaf" de conclusie, dat er wel degelijk vreemdelingen van oorlogvoerende nationaliteit op de IJmuidenscjie visschersvloot varen. Naar aanleiding hiervan schrijft men uit IJmuiden aan het Hbld. „De heer Riesenbeck is in 1867 te Ledde in Pruisen geboren. Op 9-jari- gen leeftijd kwam hij met zijn ouders in ons land en was sedert onafgebroken in Nederland gevestigd. Hij vervulde hier te lande ook zijn militieplichten. „Nadat hij verscheidene jaren op Nederlandsche koopvaardijschepen gevaren had, kwam hij 18 jaren geleden naar IJmuiden en sedert voer hij aldaar als machinist op een stoomkorder. Toen verleden jaar een geregeld toezicht op de-beman ningen van visschersvaartuigen werd ingesteld en bepaald werd, dat alleen Nederlanders en neutrale buiten landers ter visscherij mochten uit varen, werd de heer Riesenbeck niet meer op de trawlervloot toe gelaten. „De man, die 30 jaren lang zijn brood verdiend heeft in zuiver Neder landsche maatschappijen, heeft toen een aanvraag ingediend tot natura lisatie, welke nu reeds langer dan een jaar in zee is." „Nadat de Regeering inlichtingen had ingewonnen, heeft zij den heer Riesenbeck thans voorgedragen voor het Nederlanderschap." Waarmede de honderd en zoo- veelste vreeselijke „ontdekking" van „De Telegraaf" is te niet gedaan. Tot telegrafiste 2e klas alhier is benoemd Mej. N. Henkes, op verzoek. losse arbeiders bij de Holl. Spoor alhier meldt de Stads Ed. dat de directie thans eenige werklieden van nabijzijnde stations naar hier heeft laten komen, om geen stag natie in de expeditie der vischzen- dingen te brengen. VELSEN. Als de pijn daar verdwenen is dan kan dat wonderdoende plekje voor den heer Kuiper nog een winstgevend zaakje worden. SANTPOORT. IJMUIDER COURANT Eene „Telegraaf-ontdekking te niet gedaanUit een onlangs inge diend ontwerp van wet, waarbij de Regeering de Tweede Kamer voor stelt over te gaan tot de naturali satie o.m. van den heer B. H. W. Riesenbeck, geboren te Ledde (Prui sen) machinist op een zeevisschers. Wild spél. Naar we vernemen is bij den Bekerwedstrijd van Storm vogels, Zondag j.l. door E. D. O. I van Haarlem tegen Holland I van Alkmaar zoo ruw gespeeld, dat een van het Alkmaarder elftal zoo ge ducht tegen de grond gekwakt werd dat hij den onderarm brak en van dien arm de pols ontwricht werd. We willen hopen dat deze les voor E. D. O. tot gevolg zal hebben, dat zij bij de nog volgende wedstrijden wat minder ruw moge optreden. Gemeenteraadverkiezing. De Vrijz. Dem. Kiösvereemging heeft in haar jongste vergadering met algemeene stemmen candidaat voor den gemeenteraad vacature H. SaDt gesteld de heer W. A. Dolleman, Notaris alhier. Opdracht. Het bouwen der 2e pastorie voor de Ned. Herv. Ge meente alhier is door den architect Kors Visser opgedragen aan den laagsten inschrijver, de heer J. C. Dunnebier alhier. Ontslag. Aan de concierge der Loodsensocieteit J. Smit alhier is met ingang van 1 October eervol ontslag verleend. Geslaagd. Voor het examen Fransch L. O. is te 's Gravenhage geslaagd de heer J. Prakker van hier. Staking Inzake de staking der Verdacht. Donderdagavond on geveer 12 uur zagen eenige buren een persoon het erf van den winke lier L. Kuiper opgaan en niet terug- keeien. Men vermoedde onraad, de politie werd er bijgehaald en met behulp van een lantaarn vond men een jongmensch, die zich achter eenige kisten verborgen had. Vol gens zijn zeggen was hij geen in breker, maar iemand, die wegens buikpijn zich daar had neergelegd. Mannenkoor. „Velsens Man nenkoor" zal deelnemen aan het concours, dat tegen den volgenden herfst uitgeschreven is door de Zangvereeniging „Excelsior" te Be verwijk. Paard en kar zoek. By de po litie werd aangegeven, dat uit eene weide paard en kar verdwenen wa ren. Na eenige uren kwam het uit, dat iemand door eene vergissing er mee op stap was. Hij had verlof van iemand, wiens gerij in het naastliggende land zich bevond. Bij vergissing had hij het verkeerde spulletje genomen. Meisjespatronaat. In de parochie van den H. Gerardus te Wijkeroog is een meisjes-patronaat opgericht. Ouderdomswet. Voor den Raad van Beroep voor de Ongevallenwet te Haarlem werd behandeld het beroep van E. v. d. W. Wed.A. L. te Velsen tegen afwijzende beslis sing van het bestuur der Rijksver zekeringsbank op haar verzoek om ouderdomsrente. De uitspraak werd bepaald op 25 Aug. 1916. Nieuwe winkel. Men is begon nen met het, werk van den weder opbouw van het winkelhuis van den heer Denkers alhier. Met sloopen is men druk bezig. De leiding van het werk berust bij den Architect Rutger van der Ploeg. Het timmer werk is opgedragen aan den heer H. C. van Heijst Dz. alhier. 9 uur winkelsluiting. De vrij zinnige kiesvereeniging „Burger plicht" komt in den loop dezer week in huishoudelijke vergadering hij een om het vraagstuk, 9 uur winkelsluiting, te hespreken, zoo meldt de Stads Editie. Eenige niet- leden-winkeliers zullen uitgenoodigd worden aan de beraadslagingen deel te nemen. De uitslag der stemming van de leden wordt medegedeeld aan de raadscommissie voor deze zaak. Bezoek aan Duin en Kruidberg. Twee Haarlemsehe vereenigingen

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1916 | | pagina 1