ORGAAN VOOR DE GEMEENTE VELSEN No. 86. Zaterdag 26 Augustus 1916. Ie Jaargang. Administratiebureau en Drukkerij JAC. SINJEWEL, WILLEMSPLEIN IJMUIDEN, Telefoon 153. Verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. ABONNEMENTSPRIJS60 ets., per 3 maanden, franco per post 75 ets., voor het Buitenland f 1.25 ABONNEMENTEN worden aangenomen aan het Bureau en bij de Agenten. REDACTIE-ADRES: Willebrordstraat 105, Velseroord, Telefoon No. 141 Uitgave van de Naaml, Venn. Uitgevers Mij. „IJmuiden". 1 «===^s ADVERTENTlfiN van 15 regels 50 ets. Iedere regel meer 10 ets. Kleine advertentiën (dienstaanbiedingen en aanvragen, familieberichten van 15 regels 25 ets. iedere regel meer 5 ets. Ingezonden mededeelingen 15 ets. per regel. Advertentiecontracten tegen zeer billijk tarief. Advertentiën u i t e r 1 ij k in te zenden WOENSDAG en ZATERDAG tot 9 uur v.m. Tot plaatsing van advertentiën van buiten de gemeente VELSEN in dit blad is uitsluitend gerechtigd het Advertentiebureau P. F. C. BOELSE IJMUIDEN. Advertentiën voor dit blad worden aangenomen aan het bureau WILLEMSPLEIN IJmuiden (Drukkerij Sin- jewel), in het advertentiebu reau van den heer P. E. C. ROELSE, Kanaalstraat. Te Velseroord bij 7\. v. Til burg, Willebrordstr. 85. Te Velsen en Wijkeroog bij D. Schermer, Doodlaan L 47, Wijkeroog. Te Santpoort bij P. vao Meurs, Boekhandel. Dringend verzoek om bij verhuizing het oude en het nieuwe adres, niet aan den looper, doch aan ons bureau WILLEMSPLEIN 11, op te geven. De Administratie. BURGEMEESTER EN WETHOU DERS der Gemeente Velsen brengen ter openbare kennis, dat de inschrij ving van nieuwe leerlingen voor de openbare lagere school D te Velser oord moet geschieden vóór 23 Sept. a.s., onder overlegging van een geboortebewijs of trouwboekje en schriftelijke opgave van woonplaats, straat en huisnummer. De leeilingen moeten vóór 1 April 1917 den leef tijd van zes jaren hebben bereikt. De aangifte kan geschieden eiken dag na afloop van den schooltijd aan het schoolgebouw en ook bij het Hoofd der school aan huis. Velsen, den 23 Augustus 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Burgemeester, H. ver LOREN VAN THEMA AT. De Secretaris, J. KOSTELIJK, l.s. Herhalingsonder wij s. BURGEMEESTER EN WETHOU DERS der Gemeente Velsen brengen ter kennis van belanghebbenden dat de inschrijving van nieuwe leerlingen voor den cursus van het Herhalings- onderwjjs die met 1 October e.k. aanvangt, vóór 22 September kan geschieden bij de Hoofden van dit 'ppderwijs en wel te IJmuiden bij den heer T. Hel- linga alle werkdagen, 's morgens van 8—9 uur en 's namiddags van 12—2 uur aan de school Te Velseroord bij [den heer W. H. Houwen, iederen werkdag van 6—8 uur Te Wijkeroog bij den heer J. Kleefstra, iederen werkdag na 4 uur; Te Santpoort bij den heer C. G. Dekker, iederen werkdag na 4 uur. Velsen, den 23 Aug. 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Burgemeester, H. ver LOREN VAN THEMAAT. de Secretaris, J. KOSTELIJK, l.s. De BURGEMEESTER van Velsen maakt bekend, dat tengevolge van de genomen beschikking van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel d.d. 11 Augustus j.l. de vastgestelde maximum-prijzen voor de drie soorten bloemkool, genoemd in lijst No. XXVII zijn opgeheven en voor alsnog niet door andere worden vervangen. Velsen, 22 Augustus 1916. De Burgemeester van Velsen, H. VER LOREN VAN THEMAAT. BEKENDMAKING DRANKWET. Burgemeester en Wethouders der Gemeente Velsen brengen ter open bare kennis, dat op 19 Aug. 1916 bij hen is ingekomen een verzoek schrift van W. Heimig, van beroep Winkelier, wonende te IJmuiden, om verlof voor den verkoop van uitsluitend alcoholvrije drank in de navolgende localiteitde Winkel van het perceel, plaatselijk gemerkt C 6 en gelegen aan de Amstelstr. aldaar. Binnen twee weken na de dag- teekening dezer bekendmaking kan een ieder tegen het verleenen van dit verlof schriftelijk bezwaren bij Burgemeester en Wethouders in brengen. Velsen, den 23 Augustus 1916. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, H. ver LOREN van THEMAAT. De Secretaris, J. KOSTELIJK, (l.s.) BEKENDMAKING DRANK WET. BURGEMEESTER en WETHOU DERS der Gemeente V e 1 s en bren gen ter openbare kennis, dat op 28 Aug. 1916 bij hen is ingekomen een verzoekschrift van W. Waan- ders van beroep arbeider, wonende te Velseroord, om verlof voor den verkoop van alcoholhoudenden drank anderen dan sterken drank in de navolgenden localiteit de gelag kamer van het perceel, plaatselijk gemerkt E 65 en gelegen aan den Kanaalweg aldaar. Binnen twee weken na de dag- teekening dezer bekendmaking kan een ieder tegen het verleenen van dit verlof schriftelijk bezwaren bij Burgemeester en Wethouders inbrengen. Velsen, den 23 Aug. 1916. Burgemeester eu Wethouders voor noemd. De Burgemeester, H. ver LOREN VAN THEMAAT. De Secretaris, J. KOSTELIJK l.s. Burgerlijke Stand. De ambtenaar van den Burger lijken Stand der gemeente VELSEN, maakt bekend, dat op 31 Augustus a.s. het Bureau van den Burgerlijken Stand op verzoek van belangheb benden zal worden geopend tusschen 91/, uur en 10 uur voormiddags, indien de verzoeker aantoont, dat met de te verrichten werkzaam heden niet tot den volgenden dag kan worden gewacht. Velsen, den 25 Augustus 1916. De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, J. KOSTELIJK. VERWISSELING VAN BROODKAARTEN. De Burgemeester van Velsen brengt hierbij ter openbare kennis, dat op Woensdag 30 Aug. a.s. ver wisseling van broodkaarten zal plaats hebben. Elke houder van een broodkaart wordt in zijn eigen belang aange raden, zorg te dragen, dat de inle vering daarvan op de hieronder aangegeven plaats en tijd bij de betrokken Controle-Commissie ge schiedt, om dat die kaart na den daar op vermelden datum niet meer geldig is en daarop dus geen regee- ringsbrood meer mag worden ver strekt. De aandacht van belanghebbenden zij ei voorts op gevestigd, dat de inlevering niet door of namens de bakkers mag plaats hebben. De Contröle-Commissiën zullen, voor zooveel elk betreft, zitting houden te Velsen in het gemeentehuis des namiddags van 4 4V2 uur te Wijkeroog in het gebouw Con cordia des namiddags van 5 7 uur te Santpoort in het dienstgebouw (voorm. Secretarie) des namiddags van 57 uur. te Jan Gijsenvaart ten huize van den heer P. J. Huig, des namiddags van 7 9 uur. te Velseroord in het dienstgebouw (Politiepost), des namiddags van 4—7 uur. te IJmuiden in de voormalige onderwijzerswoning van school A, ingang Willemsplein, des namiddags van 4—8 uur. Velsen, 24 Aug. 1916. De Burgemeester van Velsen, H. ver LOREN van THEMAAT. Plaatselijk Nieuws. IJMUIDEN. 't Openbaar Ministerie wijzende op het dozijn veroordeelingen van den beklaagde eischte nu een jaar gevangenisstraf. Daarna kwam de makker in 't beklaagdenbankje, M. F., ook uit Oostzaan, wegens heling. Hij heeft van den rijksdaalder f 1.25 aange nomen, wetende dat dit de opbrengst was van gestolen goed. De heler had het niet noodig ge vonden om ter zitting te komen om zich te verdedigen. De dier werd in deze zaak als getuige gehoord. Het O. M. eischte tegen den heler een gevangenisstraf van drie maan den. De inbreker beweerde dat de garage met een klein slootje gesloten was. Bij het verhoor van den heer De Boer bleek dit evenwel een... zwaar Lips' slot te zijn! De opkooper M. F. van Velseroord werd door den president en ook door het O. M. ernstig vermaand voortaan voorzichtiger te zijn met het koopen van gestolen voorwerpen. „Anders kom je zelf in 't be klaagdenbankje" zoo zij de pre sident. VELSEN. Van de opening op Woensdag middag vermelden wij nog 't vol gende. De voorzitter Ds. Eggink zeide eerst werkelijk tegen het houden van den bazaar opgezien te hebben, doch zijn vrees was zeer beschaamd geworden. De voor zitter bracht dank aan de familie Van Tuyll voor alles, wat zij voor den Bazaar heeft gedaan. En al wilde hij thans niet veel namen noemen, een uitzondering maakte hy voor den heer Deinum, secre taris der Bazaar-commissie, die ont zaglijk veel heeft gedaan. Ook dankte ds. Eggink Jonkvr. M. van Tuyll en de familie Van Limburg Stirum, die gezorgd hadden dat alles zoo keurig in orde was. Na dat ds. Eggink in gebed was voor gegaan, begon de verkoop dadelijk. Bij de opening waren tegenwoordig mevr. Van Tuyll, mevr. Boreelvan Hogelanden, jonkvr. M. van Tuyll, de familie Van Limburg Stirum, terwijl kort daarna ook de burge meester, die bij den aanvang ver hinderd was, een bezoek aan den Bazaar bracht. Een aardige afwisseling vormde het bezoek aan de waarzegster. De dame, die hier als amatrice-waar- zegster fungeerde, had er goedslag van de bezoekers eenige vrooiyke minuten te bezorgen. Natuurlijk was niet iedereen tevreden, wij hoorden toch een meisje mopperen, wie een man was toebedacht, 20 jaar ouder dan zij zelf. 's Avonds was het zeer druk op den bazaar. Velen genoten van het heerlijke zitje buiten, 't Was wel jammer dat de keurige theetent van de Monopol niet buiten was geplaatst, dan hadden veel meer menschen de koffie en thee van deze firma willen proeven. Het zangkoor, dat zich ook op 't Zendingsfeest deed hooren, voerde den eersten avond onder leiding van mej. C. van Heyst ook hier een vijital liederen uit, waarvoor veel belangstelling was. Mej. Van Heyst ontving een mooie vaas bloemen. Ook Donderdag heeft de bazaar veel menschen getrokken. Uit Vel seroord, IJmuiden en Beverwijk kwamen de menschen er heen. 's Avonds had men alleen toegang tegen entree, wijl or concert zou zijn. Er waren zeker ruim 500 men schen. De mooie laan naar de Oranjerie was door de zorgen van Baron van Tuyll des avonds fantas tisch verlicht met flambouwen. De theetent en het terrein rond de Oranjerie hadden verlichting él la giorno. 't Was jammer voor Mej. Annie van Geelen en den heer Jos. Brink hof, van wier sympathieke stem wij vroeger meermalen mochtaa genieten, dat hun zang nu in de lucht verloren ging. Alleen de naaste omstanders hadden er wat aan. Verder was het veel te druk en te roezemoezig. Het Museum met de schilderijen van beroemde meesters heeft ook menige bezoeker getrokken. En vaak zal er hartelijk gelachen zyn. Donderdagavond maakte Ds. Eg gink de uitslag van den poppen- wedstrijd bekend. Zooals men weet geschieide de stemming door het publiek. De meeste stemmen verwierf no. 9, een baker uit 1813, en verwierf de vervaardigster, jongejuffr. Nol, Tolsduin by Velsen, den len prijs, e.-n zilveren armband. De tweede prijs, een zilveren medaillon, kreeg jongejuffr. A. Grapendaal alhier, op wier pop Roodkapje, no. 1, vervol gens de meeste stemmen waren uitgebracht. De prijzen waren beschikbaar ge steld door Jonkvr. M. van Tuyll. Er was ook een pop, waarop men raden moest, n.l. een getal beneden de 1500. Ds. Eggink maakte de verzegelde brief, waarin Mevr. Bo- reel van Hogelanden het getal had gedaan, open. Het bleek no. 3 te zijn, welk getal geraden, was door H. van 't Slot alhier, die du« de pop wegdroeg. Een andere groote pop werd verloot en werd gewonnen door Mej. Schaap te Velseroord. Te 10 uur werd de bazaar door Ds. Eggink gesloten verklaard. De nog overgebleven goederen zullen waarschijnlijk in een tombola aan den man worden gebracht, ter wijl de verloting der spreien a.s. Dinsdagavond zal plaats hebben, n.l. in de Consistorie der Ned. Herv. Kerk. Tenslotte kunnen wij nog mee- deelen dat de bruto-opbrengst van den bazaar ruim f 1800 bedraagt. 1JMUIDER COURANT Bureau-uren op 31 Augustus 1916. Een inbreker. De Oostzaner D. T. die al 12 keer in de ge vangenis gezeten heeft stond nu terecht wegens inbraak vertelt Hl. Dagbl Hij heeft met een makker ingebroken in de auto garage van den heer R. de Boer te IJmuiden. Hun buit was schraal: een dekkleed, 't Gestolene heeft evenwel bij een opkooper nog een rijksdaalder opge bracht. Beklaagde bekende. Personalia. De heer C. Gras alhier komt voor als nummer één op de voordracht voor havenmeester te Edam. Bazaar. Zoo behoort de bazaar, die Woensdag en Donderdag op Velserbeek ten bate der School voor Chr. Volksonderwijs gehouden is, weer tot het verleden. En het be stuur en de bazaarcommissie zullen wel tevreden zijn, want geslaagd is de bazar zeker. Wat het weer betreft heeft men het ook zeer goed getroffen. Beide avonden heb ben de menschen zich ook buiten kunnen bewegen, wat maar geluk kig was, want als al de bezoekers zich voortdurend in de Oranjerie hadden moeten ophouden, was 't er geen uithouden geweest. Schandelijk. De vele wande laars, die zich Woensdagavond langs den Stationsweg bewogen, zijn ge tuige geweest van een schandelijk tooneel. Langs de straat slingerden twee jongemannen met een meisje van misschien nog geen 20 jaar in hun midden. Daarachter een heele sliert kinderen uit Velseroord. Het schandelijkste was, dat het meisje nog erger dronken was, dan de jongens. Gruwde men reeds van

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1916 | | pagina 1