ORGAAN VOOR DE GEMEENTE VELSEN No. 88. Zaterdag 2 September 1916. Ie Jaargang Administratiebureau en Drukkerij JAC. SINJEWEL, WILLEMSPLEIN IJMUIDEN, Telefoon 153. Verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. ABONNEMENTSPRIJS60 ets., per 3 maanden, franco per post 75 ets., voor het Buitenland f 1.25 ABONNEMENTEN worden aangenomen aan het Bureau en bij de Agenten. REDACTIE-ADRESWillebrordstraat 105, Velseroord, Telefoon No. 141 Uitgave van de Naaml. Venn. Uitgevers Mij. „IJmuiden". ADVERTENTIËN van 15 regels 50 ets. Iedere regel meer 10 ets. Kleine advertentiën (dienstaanbiedingen en aanvragen, familieberichten van 15 regels 25 ets. iedere regel meer 5 ets. Ingezonden mededeelingen 15 ets. per regel. Advertentiecontracten tegen zeer billijk tarief. Advertentiën uiterlijk in te zenden WOENSDAG en ZATERDAG tot 9 uur v.m. Tot plaatsing van advertentiBn van bniten de gemeente VELSEN in dit blad is nitslnitend gerechtigd het Advertentiebureau P. F. C. BOELSE IJMUIDEN. Advertentiën voor dit blad worden aangenomen aan het bureau WILLEMSPLE1N IJmuiden (Drukkerij Sin- jewel), in het advertentiebu reau van den heer P. F. C. ROELSE, Kabaalstraat. Te Velseroord bij ft. v. Til burg, Willebrordstr. S5. Te Velsen en Wijkeroog bij D. Schermer, Dood laan L 47, Wijkeroog. Te Santpoort bij P. vao Meurs, Boekhandel. Dringend verzoek om bij verhuizing het oude en het nieuwe adres, niet aan den looper, doch aam ons bureau WILLEMSPLEIN 11, op te geven. De Administratie. Kamer van Koophandel en Fabrieken. Burgemeester en Wethouders der gemeente Velsen. Gelet op art. 9 van het Koninklijk besluit van den 4den Mei 1896 (Staatsblad no. 76); Brengen hiermede ter openbare kennis, dat de door hen definitief opgemaakte lijst van kiesgerechtigden in die gemeente voor de Kamer van Koophandel en Fabrie ken te Velsen gedurende acht dagente rekenen van afdenlsten September a.sop de secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage is nedergelegd. Bezwaren tegen die lijst, hetzij die den klager, hetzij die andere personen betreffen, kunnen gedu rende acht dagente rekenen nü heden, dus vóór den 9 September a.s., bij den Gemeenteraad worden ingebracht. Velsen, 81 Augustus 1916. Burgemeester en Wethouders voor noemd, De Burgemeester, H. ver LOREN VAN THEMAAT. De Secretaris, Th. J. WIJNOLDY DANIÊLS. HERSTEMMING De BURGEMEESTER der Ge meente Vblsen brengt ter openbare kennis, dat op Dinsdag, den 12 September aanstaande, van des mor gens acht tot des namiddags vijf uren, de herstemming zal geschieden ter vervulling van één plaats in den Gemeenteraad, voor kiesdistrict II. De candidaten, in alphabetische volgorde, zijn: Velsen, den 29 Augustus 1916. De Burgemeester voornoemd, H. ver LOREN VAN TÖEMAAT. Proces-Verbaal van de zitting van liet Hoofd- stembnrean, bedoeld bij artikel 93 der Kieswet. PROCES-VERBAAL van de zitting van het hoofdstembureau tot het vaststellen van den uitslag der stemming ter verkiezing van één lid van den Gemeenteraad van VelseD, in de gemeente Velsen (gemeentelijk kiesdistrict Velsen II), op den 29 Augustus 1916. Het hoofdstembureau neemt zit ting in het stemlokaal des nam. ten 6.05 ure. De Voorzitter maakt bekend, dat zijn uitgebracht 619 geldige stemmeD Hiervan zijn uitgebracht op: J. A. Dalmeijer 188 stemmen. W. A. Dölleman 205 N. W. Wamsteeker 226 6 biljetten zijn van onwaarde verklaard. De Voorzitter maakt bekend, dat alzoo de meeste stemmen hebben verkregen Dölleman, W. A. Wamsteeker, N. W. En i° derhalve geen volstrekte meerderheid verkregen. En zijn door de in het lokaal aanwezige kiezers geene bezwaren ingebracht- Er is na afloop van dit een en ander proces-verbaal opgemaakt in tegenwoordigheid van allen, die zich in het lokaal bevonden. Gedaan te IJmuiden, 29 Aug. 1916. (w. g.) R. DE BOER, Voorz. R.NIEBORG,)^ Th. DIEPEN, ieöeM' De Voorzitter van het hoofdstem- buïeau voornoemd heeft, in over eenstemming met vorenstaand proces-verhaal der stemming, de navolgende lijst opgemaakt van de candidaten, over wie, overeenkom stig art. 11 der Gemeentewet, de herstemming moet plaats hebben Dölleman, W. A. Wamsteeker, N. W. Gedaan te IJmuiden, 29 Aug. 1916. De Voorzitter voornoemd, Burgem. en Weth. van Velsen, De Burgemeester, H. ver LOREN VAN THEMAAT. De Secretaris, Th. J. WIJNOLDY DANIËLS. Uitslag Verkiezing. Burgemeester en Wethouders der gemeente Velsen maken bekend, dat een afschrift van het proces verbaal, vermeldende den uitslag der op 29 Augustus 1916 gehouden stemming, ter verkiezing van één lid voor den gemeenteraad in kies district II is aangeplakt en voor een ieder ter gemeentesecretarie ter inzage ligt. Velsen, den 29 Augustus 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, H. VER LOREN VAN THEMAAT. De Secretaris, TH. J. WIJNOLDY DANIËLS. Aan de Burgemeesters in N.-Hol- land is volgende circulaire gezonden. Amsterdam, 30 Augustus 1916. 1. In aansluiting aan mijn circu laire P. B. C. No. 108 van 28 Augus tus 1916 heb ik de eer U ter ver duidelijking te berichten, dat het de bedoeling der Centrale Broodcom missie is, dat alleen rogge en tarwe voor de eigen gemeente mogen worden gereserveerd en wel rogge slechts indien het in Uwe Gemeente voor volksvoedsei wordt gebruikt en tarwe wanneer de verbouwers daarvan zelf hun tarwebrood bak- keD. Gaarne verneem ik dus, indien dit in Uwe Gemeente zoo is, hoeveel naar schatting gemiddeld per maand noodig is. Na mededeeling hiervan, zal dezerzijds worden bericht welke hoeveelheid van den in uwe Ge meente gecontracteerden voorraad mag worden gehouden. Ook indien in Uwe Gemeente geen verbouw van deze producten plaats vond, of bo vengenoemde gevallen niet in Uwe Gemeente voorkomen, moet thans aan mij toch opgave van de schat ting der aldus benoodigde hoeveel heid rogge en tarwe worden gedaan. 2. Het is de bedoeling mijner Commissie, dat alleen bij sterken en gemotiveerden aandrang van den verbouwer om zijn graan spoedig te leveren, hiertoe mag worden overgegaan. Het graan kan aldus Uwerzijds worden opgezonden naar de opslagplaats, voor Uwe Gemeente hieronder aangewezen. Als opslag plaatsen gelden aldus: den Heldervoor de Noord-Holland- sche eilanden Koegras Amsterdam: voor de provincie be zuiden het Noordzee kanaal en de Zuiderzee. Alkmaarvoor het tusschen lig- Westzaangende gedeelte der pro vincie, met dien ver stande, dat het plaat selijk gebruik zal moe ten aanwijzen of Alk maar dan welW estzaan de geschikte plaats is; zooveel mogelijk echter zal Alkmaar als opslag plaats dienen voor de Anna Paulonapolder, WieringerWaard en Groet, Zgpe, West friesland en de om Alkmaar liggend) Ge meenten en Westzaan voor Westzaan, Bever wijk, Zaandam, Zaan dijk, Koog a.d. Zaan, Oostzaan, Wormerveer en Assendelft. Voor Haarlemmermeer geldt een afzonderl. regeling. Indien dus de landbouwer afleve ring verlangt, zult gij U tot den Burgemeester van een dezer opslag plaatsen moeten richten. 3. Indien de landbouwer zijn graan heeft afgeleverd en indien geen geschil bestaat over de quali- teit eu prijsbepaling (zie circu laires P. B. C. No. 29 sub 4 en P. B. C. No. 81 sub 3) verzoek ik U beleefd een landbouwer een schrif telijke verklaring af te geven met nauwkeurige vermelding van de hoeveelheid en de waarde der partij. Een duplicaat dezer verklaring zal dan moeten worden opgezonden naar den Burgemeester der betreffende opslagplaats. Indien wel verschil be staat tusschen landbouwer en des kundige omtrent qualiteit en prijs bepaling, zal dit verschil door U bij mij worden aangebracht en in hoogste ressort door mij na des kundige voorlichting uitspraak wor den gedaan. 4. De betaling der granen zal geschieden zoo spoedig mogelijk nadat de levering van U heeft plaats gehad. Te dien einde zuitU aan den Burgemeester die de op slagplaats beheert voor het rayon waartoe Uwe gemeente behoort, moeten mededeelen waaruit de le vering bestaat en hoe groot het te ontvangen bedrag is. De Burgemees ter die de opslagplaats beheert zal mij hiervan berichten, waarnahem dezerzijds het geld zal worden ge zonden. U ontvangt daarna het bedrag van dien Burgemeester, ter uitkeering aan den betreffenden landbouwer. De Voorzitter der Provinciale Broodcommissie Noord-Holland, WIBAUT. De Yisscherij'kwestie opgelost. De Visscherij-kwestie opgelost 1 De duizenden, die in spanning het resultaat afwachtten, de reeders, de handelaars, fabrikanten, de em ploye's, op de kantoren, de visschers en vooral de vrouwen, zullen ruimer hebben geademd, zullen van groote dankbaarheid vervuld zijn geweest, toen dit bericht uit Engeland werd geseind en het later, nadat de Com missie in ons land was teruggekeerd, werkelijkheid bleek. Zooals wij Woensdag reeds op merkten, dit resultaat is voor ons land en ook voor onze plaats ge lukkig. En wij mogen werkelijk dankbaar zijn en zijn dit dan ook dat de Commissie uit de reeders, krachtig bijgestaan door de afgevaardigden der Nijverheidscom missie, dit resultaat hebben weten te verkrijgen. Vooral als wy zien, dat de Ëngelsche regeering eerst vast hield aan haar eisch, dat ge heel onze vloot zou worden opge legd. Deze ramp voor onze visscherij en voor heel ons land heeft men weten te voorkomen. En daarom komt den heeren, die onze belangen in Engeland hebben bepleit, een woord van lof toe voor haar beleid vol-en krachtig optreden, voor het verdedigen onzer Nederlandsche be langen. Of wij echter ook de Ëngelsche regeering dankbaar moeten zijn voor dit resultaat? Dat zij verre. Daar zijn bladen, die hebben gejuicht, de Telegraaf natuurlijk voorop, welk blad n. 1. opmerkte dat door het optreden der Ëngelsche regeering een einde is gemaakt aau den vernederenden en ouhoudbaren toe stand, waarin onze vischhandel ge bracht was door de Duitsche Zen- trale Einkauf Gesellschaft, de z.g. Algimex. Dit nu is een fatale leugen. Ook wij meenen, dat men goed doet met te bevorderen dat dejAlgimex verdwijnt, omdat wij 't liefst door niemand worden gebonden, maar dat de Algimex de vischhandel in een vernederenden toestand heeft gebracht, is ODwaar. De Vlaaiding- sche reeders hebben dit indertijd zelf weersproken. Wij blijven er bij, dat wij door Engeland aan handen en voeten gebonden zijn. Wij kunnen niet an ders, maar wij zullen dit onrecht, ons aangedaan, nooit vergeten. De Vrije Zee is een bespotting gewor den. En met volkomen instemming lazen wij, wat een onzer bekendste letterkundigen, de heer C, Gerretson, in het tijdschrift „Dietsche Stemmen" schreef „Aan het benoodigd „ongehoord quantum" van zedelijke aanstellerij heeft het den Brit, bij zijn entrée en scène als ridder van de ver drukte Onschuld niet ontbroken. Zelfs de hoogstgespannen verwach tingen op dit punt heeft de klassieke vertegenwoordiger van cant en hypocrisie nog overtroffen. Maar de zeer droeve figuur is hem niet bespaard gebleven. De Great Fleet, die, gepavoiseerd met alle versleten phrases der wereld, was uitgestoomd op een kruistocht voor het recht der klein® volkeren, haalt zijn vlag neer, en toont zich, held tegenover de note- d oppen van een neutraal volk, in zijn ware, zijne historische gedaante, ais een ordinaire zeeschuimer." Wij zullen er niet veel meer van zeggen. De geschiedenis zal Engeland oordeelen, hoe het zijn flere leuze Brittannia rule the waves" heeft toegepast op eerzame, stoere vis schers van kleine naties, die het zegt te beschermen. Wij willen hopen, dat de oplos sing, die nu verkregen werd, ook uitvoerbaar zal blijken. Op 't oogen- blik doen zich nog vele vragen voor. Zullen er geen moeilijkheden met Duitschland zich voordoen, nu het zich 20 procent der haring ziet toegewezen? Zal de 60 procent voor de neutrale landen grif verkocht worden? Dan is er de kwestie tusschen de Zeevischvereeniging en de Nijverheidscommissie over de regeling der uitvoerconsenten. De Nijverheidscommissie wil die aan zich houden, waartegen de Zeevisch vereeniging opkomt. Ook is de ontevredenheid der Ëngelsche vissehers over de ver kregen regeling de aandacht waard. Men leze dienaangaande wat daar over geseind werd. De praktijk zal moeten leeren, welke de uitkomsten van de verkregen oplossing zullen zijn. Laten wij het beste ervan hopen. IJMUIDER COURANT (Ter-visie-legging Kiezerslflst. voor den GEMEENTERAAD. Dolleman, W. A. Wamsteeker, N. W. Tevens wordt de aandacht geves tigd op artikel 128 van het Wetboek van Strafrecht, luidende „Hij die opzettelijk zich voor een ander uitgevendeaan eene krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven ver kiezing deelneemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste EEN JAAR". (w. g.) R. DE BOER. Vooi afschrift. Provinciale Broodcommissie Noord-Holland.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1916 | | pagina 1