ORGAAN VOOR DE GEMEENTE VELSEN No. 90. Zaterdag 9 September 1916. Ie Jaargang. Administratiebureau en Drukkerij JAC. SINJEWEL, WILLEMSPLEIN IJMÜIDEN, Telefoon 153. Verschijnt WOENSDAGS en ZATEKDAGS. Advertentiën voor dit blad worden aangenomen aan het bureau WILLEMSPLEIN IJmuiden (Drukkerij Sin- jewel), in het advertentiebu reau van;! den heer P. E. C. ROELSE, Kabaalstraat. Te Velseroord bij H. v. Til burg, Willcbrordstr. S3. Te Velsen en Wijkeroog bij D,. Schermer, Doodlaan L 47, Wijkeroog. Te Santpoort bij P. vao Mcurs, Boekhandel. Dringend verzoek om hij verhuizing het oude en het nieuwe adres, niet aan den looper, doch aan ons bureau WILLEMSPLEIN 11, op te geven. De Administratie. DRANKWET. Plaatselijk Nieuws. Gemeenteraad IJMUIDER COURANT ABONNEMENTSPRIJS60 ets., per 8 maanden, franco per post 75 ets., voor het Buitenland f 1.25 ABONNEMENTEN worden aangenomen aan het Bureau en bij de Agenten. REDACTIE-ADRES: Willebrordstraat 105, Velseroord, Telefoon No. 141 Uitgave van de Naaml. Venn. Uitgevers Mij. „IJmuiden". ADVERTËNTIËN van 15 regels 50 ets. Iedere regel meer 10 ets. Kleine advertentiën (dienstaanbiedingen en aanvragen, familieberichten van 15 regels 25 ets. iedere regel meer 5 ets. Ingezonden mededeelingen 15 ets. per regel. Advertentiecontracten tegen zeer billijk tarief. Advertentiën u i t e r 1 ij k in te zenden WOENSDAG en ZATERDAG tot 9 uur v.m. Tot plaatsing van advertentiën van bniten de gemeente VELSEN in dit blad is uitsluitend gerechtigd het Advertentiebureau P. F. C. ROELSE IJMUIDEN. BEKENDMAKING BURGEMEESTER en WETHOU DERS der Gemeente V e 1 s en bren gen ter openbare kennis, dat op 5 Sept. 1916 bij hen is ingekomen een verzoekschrift van C. van Beuse- kom van beroep voerman, wonende IJmuiden, om verlof voor den ver koop van alcoholhoudenden drank anderen dan sterken drank in de navolgende localiteit: voorlocaliteit van het perceel, plaatselijk gemerkt C 24 en gelegen aan de Bloemstraat aldaar. Binnen twee weken na de dag- teekening dezer bekendmaking kan een ieder tegen het verleenen van dit verlof schriftelijk bezwaren bij Burgemeester en Wethouders in brengen. Velsen, den 8 September 1916. Burgemeester en Wethouders voor noemd, De Burgemeester, H. ver LOREN VAN THEMAAT. De Secretaris, Th. J. WIJNOLDY DANIËLS. IJMUIDEN. Er weder van door. Onze be kende Mej. M. G., is er weder eens van door met medeneming van een fiets en een grijze gummi-jas. Volgens haar zeggen ging ze naar de Alkmaarsche kermis. Personalia. De heer W. ten Boom te Haarlem, die eenige tijd hulpprediker is geweest bij de Ned. Herv. Gemeente alhies, is Zondag j.l. als predikant bevestigd te Made en Oud-Dimmelen (N.B.) door Ds. C. J. van Paassen te Haarlem. Aan de handoplegging namen deel de bevestiger, Ds. Bartstra van Geer- truidenberg en Ds. Tichelman van Scheveningen. Des middags deed Ds. ten Boom zijn intrede naar aanleiding van Rom. 1 16. Deserteur. De auditeur-militair bij den Haagschen krijgsraad heeft gisteren geëischt tegen G. S., mili cien der artillerie afkomstig uit IJmuiden, wegens 1ste desertie, 2 maanden militaire detentie met ingang van 15 Augustus, en tegen F. D., milicien der infanterie, af komstig uit IJmuiden, wegens 2de desertie, 15 weken militaire gevan genisstraf, met ingang van 2 Aug. Overtredingen. WegeDs het in de Visschershaven alhier de aangewezen plaats niet innemen werden J. W. te Den Helder, J. H.; A. N.P. O.B. v. d. P. en A. de R. allen te Katwijk, door den kanton rechter te Haarlem tot f 30, f 25 en f20 boete of 30, 25 en 20 dagen hechtenis veroordeeld. J. B.; A. M. v. d. B.L. K.; A. v. S. en J. W. alhier werden wegens overtreding der Leerplicht wet tot geldboeten van f 6, f 2, f3, f4 en f8 boete, respectievelijk zooveel dagen, veroordeeld. VELSEN. De Herstemming. Inzake de herstemming voor den Gemeenteraad in district II vernemen wij dat de S.D.A.P. besloot beide candidaten te vragen welk standpunt zij in nemen betreffende het arbeiders vraagstuk. Collecte De collecte voor de Chr. School, Zondag j.l. in de Herv. Kerk gehouden, heeft f 11.56 opge bracht. Droevig einde Het zesjarig dochtertje van de wed. M. alhier liep Dinsdagmidd. achter een wagen aan. Blijkbaar liep het kind zich buiten adem, want even later is het overleden. Voor de moeder, wier man aan de zijde der Duitschers in den oorlog sneuvelde, een zware beproeving. Kantongerecht. Door den kan tonrechter te Haarlem werden de volgende alhier wonende personen veroordeeld wegens overtreding der leerplichtwet. G. G. de G.M. A. M. K. T. v. S.J. C. S. en N. v. d. W. respectievelijk tot f8 of 8 dageD, f5 of 5 dagen, f8 of 8 dagen, f8 of 8 dagen en f6 of 6 dagen. SANTPOORT. Schadepost. Maandagmorgen werd het melkkarretje van den rnelkslijter W., alhier aangereden door een boterliandelaar uit Haar lem, waardoor 40 L. melk verloren gingen en over de straat stroomden. De handelaar had bij het passeeren meer moeten uitwijken. De ruimte daartoe was ruimschoots aanwezig. Hij beloofde de veroorzaakte schade te zullen vergoeden. 40-jarig jubilé. Op 15 Septem ber a.s. herdenkt de heer J. Schou ten Jr., administrateur van het Pro vinciaal Geneeskundig Gesticht Mee- renberg, den dag waarop hij 40 jaren aan die inrichting is verbonden. Leerplichtwet. De kantonrech ter te Haarlem veroordeelde C. H- en N. K. alhier wegens overtreding. der leerplichtwet, beiden tot f8 of 8 dagen. Veiling. Ten overstaan van den Notaris A. J. C. Daamen is alhier veiling gehonden vana. een per ceel weiland te Velsen groot 2.8.40 H.A. b. Drie huizen onder een dak met schuurtjes en erven te Schoten, samen groot 2.20 Aren. De uitslag a. opbrengst f8150 b. opbrengst f2425. Vergadering van Donderdag 7 Sept. 1916 Voorzitter de Burgemeester. Secretaris de heer Wijnoldy Da niels. Alle leden zijn tegenwoordig. Eén vacature. De Voorzittter doet mede- deeling van de ingekomen stukken. Een mededeeling van den commissaris der Koningin, dat aan den Burge meester verlof is verleend zich van 8 September lot 4 October buiten de gemeente op te houden. Een adres van ambtenaren ter secretarie om herziening der rege- liDg betreffende hunne bezoldiging. Als voren van de leeraren der Burgeravondschool M. Vader, W. H. Houwen en J. Deinum om hunne belooning als zoodanig te verhoogen. Beide zullen bij de begrootiDg be handeld worden. Een schrijven van den Directeur van den straat-en grindweg Velsen- Driehuis-Santpoort, dat tot Directie van dieh weg is benoemd het col lege van B. en W., onder verplich ting de aansprakelijkheid tegenover de aandeelhouders te aanvaarden. Een adres van F. A. Pust te Geestemünde om wijziging der ver ordening betreffende het oprichten van traankokerijen. In handen van B. en W. gesteld. Een mededeeliDg van B. en W. van Assendelft, dat de raad dier gemeente besloot geen adhaesie te betuigen aan het verzoek betreffende de stichting van een Rijks H. B. S. in de gemeente Velsen. B. en W. deelen mede, dat zij, krachtens hun bevoegdheid als Di rectie van den straatweg Velsen- Santpoort aan de Wed. J. v. d. Linden te Driehuis met ingang van 1 September j.l. de tol hebben ver pacht voor één jaar of zooveel korter als de tol zal bestaan, tegen de som van f 500, met bepaling van terugbetaling van zooveel twaalfden der pachtsom, als de tol volle maan den vóór 1 September 1917 niet zal worden geheven. De Voorzitter zegt dat hij nog een aangename taak te ver vullen heeft, n.l. om den heer Ver meulen geluk te wenschen met zijn herstel. Spreker hoopt dat de heer Vermeulen spoedig geheel hersteld zal zijn, al is dit reeds meer dan wij verwacht hadden. Ook verheugen wij ons over de tegenwoordigheid van den secretaris, die door de mobilisatie 2 jaren niet in ons midden was. Spreker gelooft namens den geheel en raad te spre ken als hij zegt dat wij hem weer hartelijk welkom heeten. Instem ming bij de raadsleden. De heer Vermeulen dankt den Voorzitter voor zijn goede wenschen en zegt dat het hem een behoefte is een woord van dank te spreken voor de belangstelling, van de inwoners ondervonden. De heer Wijnoldy Daniëls dankt vooi de hartelijke ontvangst, hem betoond. Aan den heer Hekkelman, onder wijzer aan school E wordt, wegens benoeming te Haarlem, met inacht neming van den gebruikelijke ter- mijD, op zijn verzoek eervol ontslag verleend. De ambtenaren bij de Water leiding vragen verhooging hunner salarRsen. Te behandelen bij de begrooting. De heer Van T u y 11 verzoekt eenige vragen te mogen stellen, over de inkwartiering. De Voor zitter zegt dat dit niet meer gaat. De heer Van Tuyll zegt het dan bij de rondvraag te zul len doen. In behandeling komt de bespre king inzake de inlichtingen op de klacht van J. de Waal over den gemeentearts Dr. v. d. Horst. De heer Landeweerd vraagt eenige ophelderingen. Waarop steunt de opmerking, dat de Waal door zijn patroon geholpen had kunnen worden? Ze!f heefü de man f 25 voor operatie kosten enz. moeten bijeenbrengen. Spreker gelooft dat deze man wel door het armbestuur geholpen had kunnen worden, 't Is voor ons moeilijk positie kiezen inzake de vraag of operatie noodig was. Echter waren drie doktoren die meening toegedaan. Spreker is van meening dat 't beste zal zijn als het Armbestuur voortaan zal afgaan op de meening van den huisarts. Spreker critiseert nog het optreden van Dr. v. d. Horst, die om zuiver te oordeelen alle objec tiviteit mist, getuige de beschul diging aan het adres van den heer Brink als aanstichter van deze zaak en als zou De Gids het lijf blad der S.D.A.P. zijn. Gaarne zou1 spreker zien dat aan de De Waal als nog door het Armbestuur een bedrag van f 25 werd uitgekeerd. De Voorzitter zegt zich vol komen te vereenigen met het stand punt van het Armbestuur. Het gaat niet aan, dat iedere dokter maar over de gemeente-financiën kan beschikken. Dat het Armbe stuur zoo flink is opgetreden, doet spreker genoegen. De heer Schilling vraagt met welk recht Dr. v. d. Horst zich met de financieëlen toestand der patiën ten bemoeit. Dat is een zaak van het Armbestuur. De heer Vermeulen is het met de gemaakte opmerkingen niet eens. De heer Schilling zegt dat drie doktoren operatie noodig achtten en twee niet. Voor spreker is dit nog geen meerdeiheid, daar hij het oordeel van Dr. Westerman veel zwaarder telt dan dat van den assi stent Dr. Nieuwanhuis. Het ergerlijke in deze zaak vindt spreker de wijze, waarop die in het publiek behandeld is. Spreker laakt zeer dat een zoo uitnemend ambtenaar op zulke wijze wordt becritiseerd door ingezonden stuk jes enz., en dat men een oproep aan de arbeiders doet, als of het hier tusschen kapitaal en arbeid gaat. Spreker hoopt dan ook dat men een ambtenaar, die getrouw zijn plicht vervult, niet meer op zulke wijze zal insinueeren. De heer Bri nk zegt, nu de heer Vermeulen zoo spreekt, de details dei zaak te willen mededeelen. Zelf is spreker in het geval be trokken geweest en hij was zeer bewogen door de groote droefheid der vrouw over den toestand van haren man. Scherp laakt spreker daarop het optreden van Dr. van der Horst en noemt daarbij nog een ander geval. Zeer geagiteerd verlaat de heer Brink de raadsvergadering. De heer Schilling zegt aan den heer Vermeulen dat het hier juist gaat tusschen kapitaal en arbeid. Als deze man niet geopereerd was geworden, was hij nu dood geweest. Maar dan had er natuurlijk geen haan naar gekraaid. De heer Ver me uien zegt dat wat de heer Brink hier noemt, hem Diets aangaat. Als de gemeente-arts weikelijk gefoudeerd had, had men een klacht bij 't Armbestuur moe ten inbrengen. Het voorstel van den heer Lan deweerd om het armbestuur in overweging te geven te onderzoeken of er alsnog termen aanwezig zijn aan J. de Waal een bedrag van f 25 uit te keeren, wordt met 9 tegen 6 stemmen verworpen. Tegen de heeren Uitendaal, Hoogland, van Tuyll, Gerritsen, Polderman, Huyg, Vermeulen, de Boer en Handgraaf. Het voorstel van de heeren Lan deweerd, Brink en Netscher tot be noeming van een tijdelijk wethou der, wordt door den heer Lande weerd verdedigd. Deze acht het noodig dat er een derde wethouder komt. De voorzitter moet met ver; lof, de heer Vermeulen moet nog herstellen. Dan zijn wij zonder Burgemeester en hebben één wet houder. De Burgemeester is over laden met werk. Deze alleen heeft financiën, onderwijs er nu ook nog het levensmiddelenbedrijf. Dat kan zoo niet en met het laatste loopt het alweer mis. De Voorzitter zegt dat B. en W. er tegen zijn, omdat het slechts voor een maand is. De heer Landeweerd stelt dan voor een plaatsvervangend wet houder te benoemen, volgens arti kel 90 der gemeentewet. Dit voorstel wordt aangenomen. Tegen de heeren Hoogland, van Tuyll Polderman, Vermeulen, Handgraaf en de Boer. Bij de stemming worden uitge bracht op de heeren Handgraaf 8 en Netscher 3 stemmen en op de heeren Polderman, Gerritsen en Landeweerd ieder 1 stem1 stem was blanco uitgebracht. De heer Handgraaf, aldus tot plaatsvervangend wethouder be noemd, zeide de benoeming in be raad te willen houden. Op aandrang vanuit den raad verklaarde hij de benoeming te aanvaarden. Bij het schrijven van Gedeputeer de Staten inzake regeling der jaar wedden van den Burgemeester, den Secretaris en den Ontvanger, zeide de heer van Tuyll daaraan zijn stem niet te kunnen geven. Wan-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1916 | | pagina 1