ORGAAN VOOR DE GEMEENTE VELSEN N.J.LANKHORST&Zn. Kostelooze Inenting. No. 100. Zaterdag 11 October 1916. Administratiebureau en Drukkerij JAC. SINJEWEL, WILLEMSPLEIN IJMÜIDEN, Telefoon 153. Verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Advertentiën voor dit blad worden aangenomen aan het bureau WILLEMSPLEIN IJmuiden (Drukkerij Sin- jewel), in het advertentiebu reau van den heer P. F. C. ROELSE, Kabaalstraat. Te Velseroord bij 7\. v. Til burg, Wiïlcbrordstr. S3. Te Velsen en Wijkeroog bij D. Schermer, Doodlaan L 47, Wijkeroog. Te Santpoort bij P. vai> Incurs, Bockhandel. Dringend verzoek om bij verhuizing liet oude en het nieuwe adres, niet aan den looper, doch aan ons bureau WILLEMSPLEIN 11, op te geven. De Administratie. Broodkaarten. Melkprijs. BRUIN BROOD. Kegeermgs Eieren. HINDERWET. Kostelooze Inenting. KRONIEK. SNEEK. Plaatselijk Nieuws. itnow le.-i J aargaog.it' ii li lis tnii mm IJMUIDER fno nanus w 4 [id«a ABONNEMENTSPRIJS60 ets., per 3 maanden, franco per post 75 ets., voor het Buitenland f 1.25 ABONNEMENTEN worden aangenomen aan het Bureau en hij de Agenten. REDACTIE-ADRESWillebrordstraat 105, Velseroord, Telefoon No. 141 Uitgave van de Naaml. Venn. Uitgevers Mij. „IJmuiden". ADVERTENTIEN van 15 regels 50 ets. Iedere regel meer 10 ets. Kleine advertentiën (dienstaanbiedingen en aanvragen, familieberichten van 15 regels 25 ets. iedere regel meer 5 ets. Ingezonden mededeelingen 15 ets. per regel. Advertentiecontracten tegen zeer billijk tarief. Advertentiën uiterlijk in te zenden WOENSDAG en ZATERDAG tot 9 uur v.m. Tot plaatsing van advertentiën van buiten de gemeente VELSEN in dit blad is uitsluitend gerechtigd hel Advertentiebureau P. F. C. ROELSE IJMUIDEN. De Burgemeester van Velsen, brengt ter algemeene kennis dat in verband met het uitoefenen van een goede controle, de broodbakkers gehouden zijD, de geleverde halve kilogrammen brood, op de brood kaarten juist aan te teekenen en naast de paraaf, den datum van levering te vermelden. De broodbakker, die zich niet aan bovenstaande regeling houdt, zal, naar gelang der overtreding, hetzij tijdelijk hetzij voorgoed, van het register worden afgevoerd, waardoor bij niet langer bevoegd zal zijn, ongebuild tarwebrood, overeenkom stig de vastgestelde regeling te be trekken. Velsen, 6 October 1916. De Burgemeester van Velsen, H. ver LOREN VAN THEM A AT. De Burgemeester van Velsen, brengt ter algemeene kennis, dat door den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, voor deze Gemeente de navolgende maximum prijzen, van volle melk, voor het tijdvak van 1 October 1916 tot 1 April 1917,. zijn vastgesteld. Rauwe Melk productie prijs 9 cent per Liter. Rauwe melk consumptie prijs 12 cent per Liter. Gepasteuriseerde Melk consumptie prijs 14 cent per heele Flesch. Gepasteuriseerde Melk consumptie prijs 7 cent per halve Flesch. Tevens wordt er de bijzondere aandacht op gevestigd, dat krach tens artikel 12, 1ste en 2de lid der Distributiewet 1916, overschrijding van de bovenbedoelde maximum prijzen gestraft wordt, hetzij met ten hoogste 4 jaar gevangenisstraf of f 10.000 boete, hetzij met ten hoogste 1 jaar gevangenisstraf of f 6000.boete, naar gelang opzet of schuld aanwezig is. Ook kunnen de goederen, welke boven den vast- gestelden maximumprijs worden verkocht voor zoover zij den schul dige toebehooren, krachtens het derde lid van hetzelfde artikel, wor den verbeurd verklaard. Velsen, 5 October 1916. De Burgemeester van Velsen, H. ver LOREN VAN THEMAAT. De Burgemeester van Velsen brengt ter algemeene kennis, dat door den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel is bepaald, dat bruinbrood voortaan voor ieder, doch uitsluitend op broodkaarten verkrijgbaar zal zijn en dat de weistandsgrens is vervallen. De maximumprijs blijft op f0.12 per kilogram. Evenzeer zal onge build meel, waarvoor de maximum prijs op f 0,14 per kilogram blijft bepaald, uitsluitend worden beschik baar gesteld op meelkaarten. De maximum-hoeveelheid brood bedraagt 3 kilo per week voor ieder hoofd der bevolking, boven de 2 jaar. De maximumhoeveelheid meel bedraagt 21 Hectogram per week voor ieder hoofd der bevolking, bo ven de 2 jaar. Zij, die gebruik maken van een roggebrood-kaart en zij, die zelf brood maken van eigen verbouw de tarwe of rogge, kunnen niet in aanmerking komen, voor een tar webrood of meelkaart. Bovengenoemde bepalingen wor den geacht 1 October j.l. te zijn ingegaan. Velsen, 5 October 1916. De Burgemeester van Velsen, H. ver LOREN vam THEMAAT. De BURGEMEESTER van Velsen maakt bekend, dat bij de verschil lende winkeliers in deze Gemeente, regeerings eieren verkrijgbaar zijn, tegen den maximumprijs van 9 cent per stuk. Klachten over niet in achtneming van bovenvermelden maximumprijs, gelieve men in te dienen bij bet Levensmiddelenbedrijf der Gemeente Velsen. Winkeliers, die deze eieren wen- schen te verkoopen kunnen daarvan opgaaf doen aan het Levensmiddelen bedrijf. Velsen, 5 Oct. 1916. De Burgemeester van Velsen, H. ver LOREN VAN THEMAAT. BURGEMEESTER en WETHOU DERS der gemeente Velsen bren gen ter openbare kennis dat ter gemeentesecretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van de Rubberfabriek „Holland" te Velsen om vergunning tot uitbrei ding harer fabriek door bijplaatsing van 5 dompelapparaten en een op lossingstrommel op het perceel ka dastraal bekend Gemeente Velsen, Sectie H No. 3971. Op Dinsdag den 24 Oct. 1916 des namiddags te 3 uren, zal ten Gemeentehuize gelegenheid bestaan om bezwaren tegen dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen geduren de drie dagen vóór het bovenver melde tijdstip, op de Secretarie der Gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. Voorts wordt er aan herinnerd, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinderwet voor het Gemeente bestuur of een of meer zijner leden zijn verschenen, teneinde hunne be zwaren mondeling toe te lichten. Velsen, 10 October 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, H. ver LOREN VAN THEMAAT. De Secretaris, Th. J. WIJNOLDY DANIELS. te IJMUIDEN. Burgemeester en Wethouders der gemeente Velsen maken bekend, dat op Donderdag den 12 Oct. a.s., des namiddags te 2 uren, de ge legenheid zal zijn opengesteld tot Kostelooze Inenting en Herinenting van de ingezetenen, die zich daartoe ten huize van den heer Dr. E. F. Romehng, Kanaalstraat no. 41, aanmelden. Voor eene juiste vermelding in de vaccinebewijzen van de namen en geboortedatums der kinde ren, is het gewenscht dat bij de aanmelding worden medegebracht trouwboekjes der ouders of geboortebewijzender kinderen. Velsen, den 9 October 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, H. ver LOREN VAN THEMAAT. De Secretaris, Th. J. WIJNOLDY DANIELS. te SANTPOORT. Burgemeester en Wethouders der gemeente Velsen maken bekend, dat op Woensdag den 18 Oct. a.s., des namiddags te 4 uren, de ge legenheid zal zijn opengesteld tot Kostelooze Inenting en Herinenting van de ingezetenen, die zich daartoe in de openb. school F te Santpoort aanmelden. Voor eene juiste vermelding in de vaccinebewijzen van de n a m en en geboortedatums der kinde ren, is het gewenscht dat bp de aanmelding worden medegebracht trouwboekjes der ouders of ge boortebewijzen der kinderen. Velsen, den 9 October 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd. de Burgemeester, H. ver LOREN van THEMAAT. de Secretaris, Th. J. WIJNOLDY DANIËLS. Buiten den gemeenteraad zijn er nog verschillende lichamen in onze gemeente, die van groot belang en van veel nut zijn. In onze eerste kroniek hebben wij het gehad over de Gezondheidscommissie de vorige lijffliÈD SMeieeljaf. Leveranciers van Sleepen, Ronding, Masdlijn, etc. Specialiteiten in COCÖSTOUW week bepaalden wij onze lezers bij de Kamer van Koophandel, ditmaal willen wij het hebben over de Plaatselijke Schoolcommissie, welke deze week een belangrijke vergade ring hield. Belangrijk, omdat ver schillende uitnemende zaken behan deld werden. Eerstens was daar het voorstel van den heer Olie om een com missie voor het onderwijs aan ach terlijke kinderen te benoemen. Een uitnemend pogeD, waarvan zeker ieder zal bopeD, dat het met succes bekroond zal worden. De oud© heer Zegel gaf zoo juist te kennen, dat afzonderlijk onderwijs voor achter lijke kinderen noodig is, niet alleen om hun zelfs wil, doch ook omdat het onderwijs der andere kinderen in de gewone klas er door tegenge houden wordt. Flink en zakelijk deed de School commissie deze zaak af. Zij benoem de zelf de leden der „Commissie, ook de twee buiten haar, en liet zich daarbij alleen leiden door het belang der kinderen. Den heer Olie komt een woord van hulde toe voor zijn initiatief. Belangrijk was ook het debat over het M.U.L. onderwijs in deze ge meente. Mevrouw Pronker was van mee ning dat de opleiding voor het Mid delbaar Onderwijs hier niet vol doende was. Nu gelooven vij met den heer Olie dat men zich daar omtrent niet al te ongerust behoeft te maken. Wanneer er een H.B.S. is in onze gemeente, zal die oplei ding daarvoor zich daarnaar wel regelen. De nieuwe bijzondere school over de brug te IJmuiden wordt ook een M.U.L.O. school. Echter gelooven wij wel dat met tertijd de stichting van een U.L.O. school te Velsen noodig zal blijken. Want het moest toch niet noodig zijn dat de leerlingen uit onze ge meente naar Beverwijk of Bloemen- daal ter school moeten gaan. Als de tram naar Velsen eens geëlec- trificeerd wordt, kunnen de leerlin gen uit Santpoort best naar Velsen komen. Tenslotte kwamen op de verga dering de schoolbaden ter sprake en werd steun verleend aan een verzoek om de schoolbaden op Wij keroog het geheele jaar te doen plaats hebben en om ze ook te IJmuiden in te voeren. Wij gelooven dat de raad dit ver zoek wel gunstig ontvangen zal. IJmuiden heeft nu een flink bad huis. Laat ook de schooljeugd daar van profiteeren Behoeven wij, na onze opmerking in de vorige kroniek over de her haaldelijk afwezig zijnde leden der Kamer^van Koophandel, nog te zeg gen dat wij het met de opmerking van den heer Olie, dat leden die door drukte of anderzins de verga deringen niet kunnen bijwonen, hun mandaat ter beschikking behooren te stellen eens zijn IJMUIDEN. Maandag j.l. werd de Nutsspaar- bank geopend in „IJmuiden Stores". De inlagen waren voor dezen eersten avond zeer bevredigend, 't Was een goed, een hoopvol begin. Dat de Nutsspaarbank, evenals de Rijks-postspaarbank en deBoazbaok, iD eene werkelijke behoefte voor ziet, is reeds bewezen. En er valt wat te sparen in de vette jaren, die IJmuiden beleeft. Ook is 't bespaarde geld nergens veiliger dan op een soliede spaarbank, daarbij 't bespaarde brengt rente op, wat 't niet doet, als men 't in kas houdt. Maandag bleek echter, dat „IJmui den Stores", hoe welwillend ook voor 't doel afgestaan, geen gescnik- te lokaliteit is voor de Nutsspaar bank. De spaarbank zal voortaan gehouden worden in de Consistorie naast de Doopsgezinde kerk in de Helmstraat, ingang de woning van den koster Schouten. Later hoopt 't Bestuur een afzon derlijk gebouw als Spaarbank te kunnen inrichten. De Nutsspaarbank neemt zoowel kleine als groote bedragen aan. Wie kinderen leert sparen, bevor dert hunne belangen. Die 't nog niet deed, beginne er mee. En .vol wassenen, zij weten, dat sparen een wijze maatregel is, opdat, als er magere jaren entegenspoedenjkómen, ze niet verlegen staan. Wie zich zeiven helpt, wordt 't best geholpen. Traanvereeniging. De „St. Ct." behelst de Statuten der Traanver eeniging, gevestigd te IJmuiden ge meente Velsen. De vereeniging, bestaande uit belanghebbenden bij den aanvoer, fabricage en handel in traan en de grondstoffen tot vervaardiging van traan, draagt den naam vanTraan vereeniging, en is gevestigd te IJmuiden. Het doel is het bevorderen van de belangen harer leden, voor zoo ver het dien aanvoer, fabricage en handel betreft. Zij tracht haar doel te bereiken langs wettigen weg en wel door 1. Het tegengaan van alle on eerlijke practijken bij den handel in vischlever 2. het verzorgen der inlandsche markt met goede traan 3. het tegengaan van oneerlijke concurrentie, en 4. andere wettige middelen wel ke aan dit doel bevorderlijk kun nen zijn. Kantongerecht. Voor 't Haarl. kantongerecht stonden terecht twee duinstroopers. Zij hadden in de duinen onder IJmuiden getracht konijntjes te verschalken. Ze dach ten vertelt „H. D." slim te zijn en hadden eeD jachtgeweer gekocht, dat door een handgreep in twee

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1916 | | pagina 1