ORGAAN VOOR DE GEMEENTE VELSEN Iiezifea lededeeiiof. N.J LANKHORST&Zn. No. 101. Woensdag 18 October 1916. Ie Jaargang I Administratiebureau en Drukkerij JAC. SINJEWEL, WILLEMSPLEIN IJMÜIDEN, Telefoon 153. Verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Advertentiën voor dit blad worden aangenomen aan het bureau WILLEMSPLEIN IJmuiden (Drukkerij Sin- jewel), in het advertentiebu reau van den heer P. f\ C. ROELSE, Kanaalstraat. Te Velseroord bij ?S. v. Til burg, Willcbrordstr. S3. Te Velsen en Wijkeroog bij D. Schermer, Doodiaan L 47, Wijkeroog. Te Santpoort bij P. vao Meurs, Boekhandel. Dringend verzoek om bij verhuizing het oude en het nieuwe adres, niet aan den looper, doch aan ons bureau "WILLEMSPLEIN 11, op te geven. De Administratie. Schietoefeningen HINDERWET. HINDERWET. HINDERWET. DRANKWET. Kostelooze Inenting. Mais. SNEEK. Noodlijn, etc. Raadsoverzicht. Plaatselijk Nieuws. IJMUIDER COURANT ABONNEMENTSPRIJS60 ets., per 3 maanden, franco per post 75 ets., voor het Buitenland f 1.25 ABONNEMENTEN worden aangenomen aan het Bureau en bij de Agenten. REDACTIE-ADRESWillebrordstraat 105, Velseroord, Telefoon No. 141 Uitgave van de Naaml. Venn. Uitgevers Mij. „IJmuiden". ADVERTENTIËN van 15 regels 50 ets. Iedere regel meer 10 ets Kleine advertentiën (dienstaanbiedingen en aanvragen, familieberichte van 15 regels 25 ets. iedere regel meer 5 ets. Ingezonden mededeelinge 15 ets. per regel. Advertentiecontracten tegen zeer billijk tarief. Advertentiën uiterlijk in te zenden WOENSDAG en ZATERDAG to 9 uur v.m. Tot plaatsing van advertentiën van buiten de gemeente VELSEN in dit blad is uitsluitend gerechtigd hel Advertentiebureau P. F. C. ROELSE IJMUIDEN. GEMEENTER AADSVERG ADERING De BURGEMEESTER der Ge meente Velsen maakt bekend, dat eene Openbare Vergade ring van den Raad is belegd te gen Vrijdag, den 20 October 1916 des namiddags ten l1/, ure, ten Gemeentehuize. OP HET STRAND. De Burgemeester van Velsen maakt bekend, dat op Vrijdag 20 October 1916 en op Maandag 23 October a.s. op het strand ten noor den van Zantvoort gevechtsoefe ningen zullen worden gehouden. Het betreden van het strand tusschen de strandpalen 64.5 en 59, ten westen van de lijn der om de 500 M. op den uitersten duinrand geplaatste roode vlaggen, zal op die datum van 8 uur voormiddag tot 3 uur namiddag levensgevaarlijk zijn. De Burgemeester voornoemd, H. ver LOREN VAN THEMAAT. BURGEMEESTER en WETHOU DERS der gemeente Velsen bren gen ter openbare kennis dat ter Gemeentesecretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van H. H. Meijer te Wijkeroog om vergunning tot het oprichten van een brood- en banketbakkerij op het perceel kadastraal bekend Gemeente Velsen, Sectie C No. 625. Op Maandag, den 30 October 1916, des namiddags te 3 uren, zal ten Gemeentehuize gelegenheid bestaan om bezwaren tegen dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaar hebben, kunnen gedurende drie dagen vóór het bovenvermelde tijdstip, op de Secretarie, der Ge meente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. Voorts wordt er aan herinnerd, dat volgens de bestaande jurispru dentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinderwet voor het Gemeentebestuur of een of meer zijner leden zijn verschenen, ten einde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Velsen, den 16 October 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, H. ver LOREN VAN THEMAAT. De Secretaris, Th. J. WIJNOLDY DANIELS. BURGEMEESTER en WETHOU DERS der gemeente Velsen bren gen ter openbare kennis dat ter gemeentesecretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van de N.V. Hollandsche Plaatwellerij en Pijpenfabriek v.h. J. D. B. Olie en Gonnerman te Velsen om ver gunning tot uitbreiding harer fabriek door oprichting van een watergas fabriek met daarbij behoorende watergaslasscherij op het perceel kadastraal bekend gemeente Velsen, Sectie C No. 576. Op Maandag den 30 Oct. 1916 des namiddags te 3 uren, zal ten Gemeentehuize gelegenheid bestaan om bezwaren tegen dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen geduren de drie dagen vóór het bovenver melde tijdstip, op de Secretarie der Gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. Voorts wordt er aan herinnerd, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zjjn zij, die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinderwet voor het Gemeente bestuur of een of meer zijner leden zijn verschenen, teneinde hunne be zwaren mondeling toe te lichten. Velsen, 16 October 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, H. ver LOREN VAN THEMAAT. De Secretaris, Th. J. WIJNOLDY DANIËLS. Burgemeester en Wethouders der Gemeente Velsen, brengen ter open bare kennis, dat ter Gemeentese cretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van de N.V. Ijsfabriek „IJmuiden" te IJmuiden om ver gunning tot het oprichten van een houten loods, waarin zal worden geplaatst een electromotor van 15 P.K., bestemd tot het drijven van een ijsmolen, op het perceel kade- straal bekend Gemeente Velsen, af- deeling IJmuiden sectie L No. 361. Op Vrijdag, den 27 October 1916, des namiddags te 3 uren, zal ten Gemeentehuize gelegenheid bestaan om bezwaren tegen dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen vóór het bovenvermelde tijdstip, op de Secretarie, der Ge meente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. Voorts wordt er aan herinnerd, dat volgens de bestaande jurispru dentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinderwet voor het Gemeentebestuur of een of meer zijner leden zijn verschenen, ten einde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Velsen, den 13 October 1916. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, H. ver LOREN van THEMAAT. De Secretaris, Th. J. Wijnoldy Daniels. BEKENDMAKING Burgemeester en Wethouders der Gemeente Velsen brengen ter open bare kennis, dat op 18 Oct. 1916 bij hen is ingekomen een verzoek schrift van J. A. Kraak, van beroep los werkman wonende te Velseroord, om verlof voer den verkoop van alcoholhoudende drank anderen dan sterken drank in de navolgende localiteit: de voorlocaliteit van het perceel, plaatselijk gemerkt E 35 en gelegen aan den Zeeweg aldaar. Binnen twee weken na de dag- teekening dezer bekendmaking kan een ieder tegen het verleenen van dit verlof schriftelijk bezwaren bij Burgemeester en Wethouders in brengen. Velsen, den 14 October 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, H. ver LOREN VAN THEMAAT. De Secretaris, Th. J. WIJNOLDY DANIELS. te VELSEN Burgemeester en Wethouders dei- gemeente Velsen maken bekend, dat op Woensdag den 25 Oct. a.s., des namiddags te 1 ure, de ge legenheid zal zijn opengesteld tot Kostelooze Inenting en Herinenting van de ingezetenen, die zich daartoe in de openb. school E te Velsen aanmelden. Voor eene juiste vermelding in de vaccinebewiizen van de namen en geboortedatums der kinde ren, is het gewenscht dat bij de aanmelding worden medegebracht trouwboekjes der ouders of ge boortebewijzen der kinderen. Velsen, den 13 October 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd. de Burgemeester, H. ver LOREN van THEMAAT. de Secretaris, Th. J. WIJNOLDY DANIËLS. De Burgemeester van Velsen brengt ter algemeene kennis, dat door den Minuter van Landbouw, Nijverheid en Handel, bij besluit van 14 October 1916 ingevolge artikel 8 der Distributiewet, de maximumprijzen voor den klein handel, met ingang van 15 Octo- tober 1916, zijn bepaald voor, Leveranciers van Reepen, Ronding, Specialiteiten in COCOSTOUW La Plata- Mixed- en Indische Mais ongemalen f 15,50 per 100 K.G. gemalen f 16.per 100 K.G. afgehaald van Magazijn of winkel van den verkooper. Velsen, 17 October 1916. De Burgemeester van Velsen, H. ver LOREN VAN THEMAAT. De Burgemeester van Velsen brengt ter algemeene kennis, dat bij de verschillende groentehande laren in deze Gemeente, verkrijg baar zijn Eigenheimers van zand en veengrond of daarmee gelijk gestelde soorten, tegen den prijs van f 3.10 per H. L. f 1-62% 7, f 0.05 K. O. Klachten over niet inachtneming van bovenvermelden maximumprijs gelieve men in te dienen bij het Levensmiddelenbedrijf der Gemeente Velsen. Velsen, 14 October 1916. De Burgemeester van Velsen, H. ver LOREN VAN THEMAAT. Vergadering van Donderdag 12 Oct. 1916. 't Was voorzeker een belangrijk besluit, dat de raad de vorige week genomen heeft, door eenige veror deningen in verband met de Hin derwet zoo te wijzigen, dat de stichting van traanfabrieken, verve rijen, taanderijen enz. mogelijk werd. Nu daarvoor het bepaalde terrein tusschen de Visschershaven en de ontworpen baringhaven is aange wezen, was de tegenstand lang zoo groot niet meer als voorheen. Wij zouden niet willen beweren, dat wij de bezwaren van de heeren Brink en van der Steen licht tellen, inte gendeel, want er spreekt ongetwijfeld liefde voor den arbeider uit. Echter, het groote argument, door de heeren Vermeulen en Schilling genoemd, n.l. dat deze industriën ten nauwste verband houden met de ontwikkeling van ons Visscherij bedrijf, waren niet weg te redeneeren. En zeer juist was de opmerking van den Wethouder, dat men na deze abnormale tijden wel zeer dankbaar zal zijn, als deze neven- bedrijven tot stand zijn gekomen. Want het zal dan de opbrengst der Visscherij doen stijgen en vele ar beiders zullen er werk mee vinden. Reeds nu is bekend dat er een traanfabriek en een conservenfabriek zullen komen, En meerdere zullen wel volgen. Een goed ding is ook het woon- verbod op deze terreinen, ander, dan voor huisbewaarders enz. E 't is toch ook beter zooals de heei Schilling opmerkte, dat nu niet d geheele gemeente door taanderijen enz. mogen komen. Dat het verzoek van den heer Visser daarna afgewezen werd, was logisch. De heer Schilling toonde zich nog outsider, door niet te begrijpen dat dit punt met opzet achter het voor gaande was gezet. En het was vol komen juist, zooals de heer Net- scher opmerkte, dat het volstrekt geen zin had om tegen het voorstel van afwijzende beschikking te stemmen. De heer de Boer had een verblij dende mededeeling over de Water leiding. Zonder verdere tegenspoed kunnen wij November water ver wachten. De Wethouder zeide, dat de pers zijn verklaring vau de vorige week nogal somber had weerge geven. Daarmede doelde hij blijk baar op ons raadsoverzicht. Wij willen hier even verklaren dat wij, wat wij neerschreven, eerst deden na informatie. Echter 'is het daarom te meer verblijdend, dat de tegen slag niet zoo heel groot bleek te zijn- Een besloten zitting deed ons drie kwartier wachten, waarna wij moch ten binnenkomen om de benoeming van ee i voorzitter der Levensmid delencommissie te vernemen. Vrijdag komt de raad voor de derde maal in deze maand bijeen. En wij durven voorspellen, dat wij de volgende week wel voor de vierde maal zullen vergaderen. Want de begrooting zal wel niet in één zitting afgehandeld worden. IJMUIDEN. Bedelarij. K. P., zonder beroep, alhier, werd door de Haariemsche rechtbank wegens bedelarij tot 12 dagen hechtenis veroordeeld. Bioscoop. De twee beroemde films van de Stale film Mij te Turijn, „Cabiria" en „Maciste" hebben in Cycloop veel belangstelling getrok ken. Heel veel menschen hebben de voorstellingen bezocht. Misten we bij „Cabiria" eene explicatie zeer, bij de vertooning van „Maciste" bleek dat de explicatie aan den heer List zeer goed toevertrouwd is. De uit legging was duidelijk, eenvoudig en pakkend. Nieuwe fabriek. Door den architect P. H. van Niftrik. te Am sterdam is aan de aannemers Nib- belink en Gusteyn aldaar opgedragen het bouwen eener conservenfabriek aan de Middenhavenstraat alhier voor de N.V. Fisco. Personalia. De heer S. v. d. Werf, onderwijzer aan school A al hier, komt voor op een voordracht voor onderwijzer aan een M. U. L. 0. school te Haarlem. Rechtbank. De Haariemsche Rechtbank heeft E. v. B. alhier wegens wederspannigheid tot 14 dagen gevangenisstraf veroordee ld

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1916 | | pagina 1