ORGAAN VOOR DE GEMEENTE VELSEN I I Collecte voor ion papeideo dienst. npzoMeii MÉieeliw. N.J.LANKHORST&Zn. No. 103. Woensdag 25 October 1916. Ie Jaargang. Administratiebureau en Drukkerij JAC. SINJEWEL, WILLEMSPLEIN IJMUIDEN, Telefoon 153. Verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Advertentiën voor dit blad worden aangenomen aan het bureau WILLEMSPLEIN Ijmuidcn (Drukkerij Sin- jewel), in het advertentiebu reau van den heer P. fC. ROELSE, Kanaalstraat. Te Velseroord bij 1\. v. Til burg, Willcbrordstr. S3. Te Velsen en Wijkeroog bij O. Schermer, Dood laan L 47, Wijkeroog. Te Santpoort bij P. vao incurs, Boekhandel. Dringend verzoek om bij verhuizing het oude en het nieuwe adres, niet aan den looper, doch aam ons bureau WILLEMSPLEIN 11, op te geven. De Administratie. Strafverordeningen. Regeerings Eieren. Najaarskoemarkten HINDERWET. Raadsoverzickt. SNEEK. Plaatselijk Nieuws. IJMUIDER COURANT ABONNEMENTSPRIJS60 ets., per 3 maanden, franco per post 75 ets., voor het Buitenland f 1.25 ABONNEMENTEN worden aangenomen aan het Bureau en bij de Agenten. REDACTIE-ADRESWillebrordstraat 105, Velseroord, Telefoon No. 141 Uitgave van de Naaml. Venn. Uitgevers Mij. „IJmuiden". ADVERTENTIËN van 15 regels 50 ets. Iedere regel meer 10 ets. Kleine advertentiën (dienstaanbiedingen en aanvragen, familieberichten I van 15 regels 25 ets. iedere regel meer 5 ets. Ingezonden mededeelingenl 15 ets. per regel. Advertentiecontracten tegen zeer billijk tarief. Advertentiën uiterlijk in te zenden WOENSDAG en ZATERDAG totl 9 uur v.m. Tot plaatsing van advertentiën van buiten de gemeente VELSEN in dit blad is uitsluitend gerechtigd het Advertentiebureau P. F. C. ROELSE IJMUIDEN. GEMEENTER AADSVERG ADERING De BURGEMEESTER der Ge meente Velsen maakt bekend, dat eene voortgezette Openbare Verga dering van den Raad is belegd te gen Vrijdag, den 27 October 1916 des namiddags ten V/3 ure, ten Gemeentehuize. Burgemeester en Wethouders der gemeente Velsen; Gelet op artikel 175 der Gemeen tewet maken bekend: dat de volgende verordeningen gedurende drie maanden op de se cretarie der gemeente voor een ieder ter lezing nedergelegd en in afdruk, tegen betaling van den daarachter genoemden prijs, alge meen verkrijgbaar zijn gesteld a. Verordening tot aanwijzing van de gedeelten der gemeente voor het oprichten, hebben of ge bruiken van drogerijen, rookeriien en zout9rijen van dierlijke stoffen (met name vleescb, visch, huiden, darmen, lebben) in werkiDg ge treden 8 Augustus 1916 prijs f 0.10. b. Bouw- en Woningverordening in werking getreden 10 October 1916 prijs f 0.50. VelseD, den 20 October 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd. de Burgemeester, H. ver LOREN van THEMAAT. de Secretaris, Th. J. WIJNOLDY DANIËLS. De BURGEMEESTER van Velsen maakt bekend, dat bij de verschil lende winkeliers in deze Gemeente, regeerings eieren verkrijgbaar zijn, tegen den maximumprijs van 9'/a cent per stuk. Klachten over niet in achtneming van bovenvermelden maximumprijs, gelieve men in te dienen bij het Levensmiddelenbedrijf der Gemeente Velsen. WiDkeliers, die deze eieren wen- schen te verkoopen kunnen daarvan opgaaf doen aan het Levensmiddelen bedrijf. Velsen, 21 Oct. 1916. De Burgemeester van Velsen, H. ver LOREN VAN THEMAAT. te Velsen, Burgemeester en Wethouders van Velsen vestigen de aandacht op de Najaarskoemarkten, welke dit jaar zullen gehouden worden op Zaterdag den llden en 25sten No vember a.s. Velsen, den 25 October 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, H. ver LOREN VAN THEMAAT. De Secretaris, Th. J. WIJNOLDY DANIELS. Burgemeester en Wethouders der Gemeente Velsen, brengen ter open bare kennis, dat het verzoek van d e N.V. Ijsfabriek voor de Visch- handelvereëniging te IJmuiden om op het perceel, kadastraal bekend Gemeente Velsen, afdeeling IJmui den, Sectie I No. 2423, hare in richting te mogen uitbreiden door oprichting van een generatorgebouw door hen is toegestaan onder voor waarden. Velsen, den 18 October 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, H. VER LOREN VAN THEMAAT. De Secretaris, Th. J. WIJNOLDY DANIELS. De plaatselijke Commissie van het Fonds tot ondersteuning en aan moediging van den gewapenden dienst in de gemeente Velsen brengt in herinnering dat op Donderdag 2 en Vrijdag 3 November a.s. de ge wone collecte voor den gewapenden dienst zal worden gehouden. Waar vooral zij die ondersteuning van het Fonds ontvangen de nadee- lige gevolgen van de tegenwoordige duurte ondervinden, doet zij een beroep op de welwillendheid der ingezetenen om dit jaar in het bizonder hunne aandacht te schen ken aan deze collecte. Te meer durft zij dit doen daar de verschillende bedrijven in deze gemeente, vooral de visscherijbedrij ven, in ongekenden bloei verkeeren en ziet zij daarin een aanleiding om te mogen verwachten dat de op brengst van de collecte dit jaar die van voorgaande jaren verre zal over treffen. Waar ons land nog eiken dag in den oorlog kan worden betrokken en ook hier zijn slachtoffers eischen. wordt in herinnering gebracht, dat de opbrengst van het Fonds strekt voor ondersteuning van hen- of de nagelaten betrekkingen van hen, die reeds vroeger hunne diensten aan het Vaderland hebben bewezen. De Plaatselijke Commissie voor den gewapenden dienst te VelseD, de Voorzitter, H. ver LOREN VAN THEMAAT de Secretaris, E. W. DE BOER. Vergadering van Vrijdag 20 Oct. 1916. De ledige plaats van den heer Sant is weer bezet, door den heer Wamsteeker, het nieuwe lid voor Ymuiden-West. Door deze plaatsing zitten nu zes leden der rechter zijde naast elkaar, aan den recht- schen kant, drie leden zitten aan den anderen kant tusschen de leden van links. Allereerst kregen we nog een klein debat, over de legaliseering van de terreinen rond den water toren, met daarbij zelfs een twee ledig voorste] van de heer Netscher. 't Liep echter kalm af, een hooger bedrag dan het beschikbare werd gevoteerd en de werken zullen dus voortgang hebben. Het was van de Einanciëele Commissie een uitnemend vooistel om een Raadscommissie te benoemen en haar te belasten een ondeizoek in te stellen naar de jaarwedden der verschillende gemeente ambte naren. Een korte, duidelijke toe lichting van den heer Nelscher en de raad ging unaniem met het voorstel mee. Wij hadden niet anders verwacht. Immers bleef het maar lapwerk, nu hier en dan daar iets bij te doen. Noodig is, zooals de heer Netscher zeide, een regeling, waarbij we voor jaren van de ambtenareD af zijn. Ons dunkt, de betrokkenen zullen zelf ook over dezen loop van zaken tevreden zijn. Temeer waar de zaak nog voor 1917 geregeld zal worden. Het groote debat liep dezen middag over de politie-reorganisatie. Of eigenlijk was het geen groot debat, 't Stond laag bij den grond. De raad was in een zeer kalme en gemoedelijke stemming, zoodat nog al eens een grap werd verkocht en de Voorzitter zelfs eens moest zeggen: „Wij zijn niet in de Socië teit, heereD. De heer Schilling begon met de niet onaardige vergelijking, dat, waar de menschen in deze tijden van duurte en schaarschte veel inslaan, de Burgemeester zeker zoo veel mogelijk politieagenten wilde inslaan. De heer Netscher vond ook dat de Voorzitter overvraagde en meer de dat er dus wel wat at te dingen was. Dos ging de heer Netscher aan 't pingelen. Werkelijk werd het een marchandeeien, een loven en bieden. Toen de Voorzitter zeide, dat hij die en die niet missen kon, zwichtte de heer Netscher voor de argumenten. Misschien dacht hij wei't Zou wel kunnen, maar 't zal niet gaan. De heer Vermeulen deed ook mee aan 't loven en bieden. Deze toch wilde den eersten inspec teur, die den Commissaris moet vervangen bij diens afwezigheid, een paar honderd gulden meer geven. Leveranciers van Reopen, Ronding, f&aadlijn, etc. Specialiteiten in COCÖSTOUIV De raad was van andere meening. De wethouders krijgen ook niets, wanneer zij optreden als loco-Bur gemeester. "Wel als de Burgemeester langer dan een maand weg is, dao krijgen zij diens volle salaris", merk te de wethouder op. „Hadt je ze maar" riep de heer Brink en heel de raad lachte mee. Toen de Burgemeester zelf eeD Inspecteur en de Raad een paar agenten had laten val'eu, kwam de heer Vermeulen EOg eens pingelen en wist er toen voor genoemden Inspecteur f 100 bij te krijgen. De eenige principieële bestrijder was de heer van Tuyil. Deze wilde van uitbreiding niets weten en vond dat het geld nuttiger kon besteed. Al stond de heer van Tuyll hierin alleen, toch dwong zijn standpunt eerbied at. Dat is altijd zuiver en eerlijk. Intusschen vonden wij het logisch, dat de raad de uitbreiding toestond. Deze is noodig. Want het is, zooals de Voorzitter en de heer Vermeulen zeiden: Ymuiden is een schuilplaats geworden van slecht volk. Dat moet anders worden, opdat de naam van onze plaats niet in een kwaad gerucht kome Dat nog zes leden tegen het geheele voorstel stemden, be vreemdde ons. Met dat al zal de voorzitter zeker blijde geweest zijn dat zijn voorstel er op deze wijze doorkwam. Dat verschilt nogal wat met eenige jaren terug De wethouders kregen ook de voorgestelde jaarwedden-verhooging Zooals wij vroeger reeds schreveD, verblijden wij ons daarover. De heer Vermeulen dankte in een aardig speeehje en wees op de eensgezindheid bij 't nemen van dit besluit en hoopte dat de raad zoo zou voortgaan. „Niet in 't verhoogen van de jaarwedden der Wethouders", merk te de heer Landeweerd laconiek op. 't Witte Kruis kreeg een hoogere subsidie, om ziekte en ellende te genezen. Het Drankweer-Comité, dat tracht ziekte en ellende te voor komen kreeg nog geen luttele f 50 meer. De raadszitting eindigde slecht, zelfs geen der raadsleden onthouders stemde voor die f 50 verhooging.... Vrijdag a.s. beginnen wij aan de begrooting. Eerst komen de Alge- meene Beschouwingen. IJMUIDEN. Statutenwijziging. Bij de St.Ct. van 19 dezer zijn gevoegd de wij zigingen in de statuten van de N.V. exploitatie-Maatschappij „Oos terduin" te IJmuiden. Het.maatschap pelijk kapitaal bedraagt f 100.000 f in aandeelen ^au f 500, waarvan 40 zijn volgestort en de wijzigingen in de statuten van de stoomvis- scherij Maatschappij „Elisabeth". Aanbesteding. In het Augusta- Hotel alhier is Vrijdagmiddag dooi den architect J. C. Cramer voor rekening van den heer M. B. Oseudarp aanbesteed het bouwen van een Pakhuis, Kantoorgebouw met ma gazijnen en afdeeling voor centrale verwarming, Zoutpakhuis met bo- venzolder, Reepenbergplaats, Kui perij, Smederij, Taanderij, Woning, Loods, Binnen- en Buitenbestratingen en verdere werkzaamheden op een terrein gelegen aan de Zuiuzijde van de Visschershaven te IJmuiden. Ingeschreven hadden de volgende firma's: O. T. Pik, Hilversum, f 147200; P. Swaan, id., f146000; N. v. 't Wout, Haarlem, f144000; Th. M. van „Deurssen, id. f 142700; A. IS. H. Bruseker, Schoten, f140500; P. Rings Sr., Santpoort f139000; firma H. London, Haarlem f 137500 J. Henneman, Heemskerk, f 137000; J. E. A. Kaub, Haarlem, f 136800; C. A. Willemse Vreeswijk, f135800; R. II. Bredero, Utrecht, f135500; N. Felix Amsterdam, f135000; O. Kok Mz., Utrecht, f 133800; j. F. v. Emmerik en Co., Amsterdam, f 133600; J. Waijeren J. Schuurman, id., f 132440; K. Rol Cz., Beverwijk, f 132259; Wed. P. v. Heijst, Velsen, f 130500P. v. 't Veer id., f 129980 M. v. Ooijen, Utrecht f129940; J, L. v. Houwelingen, Amsterdam, 129900J. Konings, 's-Hage, f 129000; Thunnissen en v. Sambeek Nijmegen. f 127146; W. J. G. v. Haaren, 's Bosch, f 125440. Ongerustheid over twee trawlers Er bestaat reden tot bezorgdheid over het lot van de stoomtiawlers J. T. Cremer en Zaanstroom III, j waarvan de eerste heden Woens- dag 18 dagen en de tweede 16 dagen uit is. Eenig bericht van I opbrengen is niet ingekomen, of- schoon allerwegen geïnformeerd is. Toch is de mogelijkheid van op brengen nog niet geheel uitgesloten, daar noch onze Oostelijke, noch onze Westelijke buren het schijnbaar noodzakelijk achten van zoodanig feit onverwijld kennis te doen geven of door te laten. Zij geven ook wat om onze ongerustheid. De geruchten omtrent het opbren gen naar Geestemunde van den Stoomtrawler Greuvers vinden nergens bevestiging. Beroepingsivevk. Het Kiescollege der Ned. Herv. Gemeente heeft Maandagavond een grestal opge maakt voor de tweede predikants plaats om daar over drie weken een keuze voor het te maken zestal uit te doen. VELSEROORD Huurdersvereeniging. De Huur- dersvereeniging heeft opnieuw een circulaire verspreid met een oproep om steun inzake het boycotten dei zaken van den heer K. Indien de strjjd hedeu nog niet gewonnen

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1916 | | pagina 1